HebraiskTro.no


ER JESHUAS GJENKOMST USYNLIG ELLER SYNLIG? del 2


Av David Lindhjem

Men hvorfor var apostlene så krystallklare på akkurat dette? Hvor fikk de åpenbaringen fra? Vi skal nå se at de forkynte nøyaktig det samme som Jeshua lærte dem, han sa nemlig det samme minst 6 ganger.


Paulus legger vekt på at menighetens forløsning vil komme når Jeshua og englene åpenbarer seg for å ta hevn over de ugudelige som forfølger Guds folk (2Tess. 1). Jesus sier det samme flere ganger:


1.

"..slik skal det gå ved verdens ende: Menneskesønnen skal sende ut sine engler, og de skal sanke sammen og ta bort fra hans rike alt som fører til fall, og alle som gjør urett." (Mat. 13:40-41)


"Slik skal det gå ved verdens ende: Englene skal dra ut og skille de onde fra de rettferdige og kaste dem i ildovnen, der de gråter og skjærer tenner." (Mat. 13:49-50)


"For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine engler, og da skal han lønne hver og en etter det han har gjort." (Mat. 16:27)


Paulus sier akkurat det samme som Jeshua: Når den onde verden (tidsalder) kommer til sin ende skal Menneskesønnen komme i herlighet sammen med englene for å utrydde de onde og lønne de rettferdige, altså fullt synlig.


I avskjedstalen på Oljeberget utdyper Mesteren akkurat dette, og et av hovedpoengene er at hans komme ved tidens ende blir like synlig og klar som lynet:


2.

"Om noen da sier til dere: ‘Se, her er Messias’ eller: ‘Der er han’, så tro det ikke! For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre selv de utvalgte vill. Nå har jeg sagt dere det på forhånd! Om de altså sier til dere: ‘Se, han er ute i ødemarken’, så gå ikke dit ut, eller: ‘Se, han er i et rom der inne’, så tro det ikke. For slik som lynet går ut fra øst og lyser like til vest, slik skal det være når Menneskesønnen kommer." (Mat. 24:23-28)


Hvorfor poengterer Jeshua at hans komme blir like synlig som lynet? Fordi falsk forkynnelse om at han allerede har kommet vil florere, Jeshua advarer om villedende forkynnelse flere ganger:


"Jeshua tok til orde og sa: ‘Pass på at ikke noen fører dere vill! For mange skal komme i mitt navn og si: ‘Jeg er Messias!’ Og de skal villede mange’." (Mat. 24:4-5)


"Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill." (Mat. 24:11)


Siden falsk forkynnelse vil florere understreker Jeshua at gjenkomsten vil bli totalt annerledes enn det den falske forkynnelsen proklamerer, den blir klarere enn lynet på himmelen slik at alle kan se det. Det trenger derfor ikke å herske noen tvil om Menneskesønnens tilbakekomst vil bli synlig eller ikke, for når han endelig stiger ned bryter han frem på himmelhvelvingen slik Skriften sier:


3.

"Så snart denne trengselstiden er over, skal solen bli formørket og månen miste sitt lys. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, da skal alle folkeslag på jorden bryte ut i klagerop, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med stor makt og herlighet. Når basunen lyder, skal han sende ut sine engler, og de skal samle hans utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra den ene enden av himmelen til den andre." (Mat. 24:29-31)


Kan det sies klarere? Jeshua sier at alle folkeslag skal se hans komme på himmelen, han kommer derfor fullt synlig. Og om ikke dette er nok vil det oppstå kosmiske tegn som forvarsel på det hele:


"Det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og rådløshet i larmen fra hav og brenninger. Mennesker skal forgå av redsel og gru for det som kommer over jorden. For himmelens krefter skal rokkes. Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet. Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet! For da skal dere snart bli satt fri." (Luk. 21: 25-28)


Når de kosmiske tegnene manifesterer seg kan de som ser frem til gjenkomsten løfte blikket, de vil da se det mektige synet av Menneskesønnen og englene som drar ut for å samle inn de hellige, både døde og levende.


At Menneskesønnen vil komme tilbake åpenbart i herlighet gjentas mot avslutningen av endetidstalen:


4.

"Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, og alle folkeslag skal samles foran ham." (Mat. 25:31-32)


Når Jeshua vender tilbake skal han altså samle folkeslagene frem for seg, med andre ord er han fullt synlig tilstede.


Vi har nå sett en rekke avsnitt hvor Jeshua omtaler tilbakekomsten, og hver eneste gang kommer det tydelig frem at det skal skje åpenbart i herlighet, ja det blir klarere enn lynet som farer over himmelen.

Men på tross av den soleklare forkynnelsen hevder likevel preterister det stikk motsatte og et av skriftstedene de gjerne siterer for å dokumentere sin teori er et avsnitt hvor Jeshua svarer fariseerne:


"En gang spurte fariseerne Jeshua når Guds rike skulle komme. Han svarte: ‘Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene. Ingen vil kunne si: ‘Se her er det’ eller: ‘Der er det’. For Guds rike er midt iblant dere’." (Lukas 17:20-21)


Hvordan kunne Jeshua si dette til fariseerne når både han selv og apostlene sier det stikk motsatte gjentatte ganger? Taler Jeshua mot seg selv og hadde apostlene misforstått alt sammen?


På ingen måte, grunnen var at Jeshua kjente fariseernes harde hjerter, de var ikke interessert i sannheten om hverken ham eller Guds rike, de var bare ute etter å rydde ham av veien. Jeshua kjente deres harde hjerter og han forherdet dem faktisk enda mer med sitt svar, noe han gjorde flere ganger. For husk, det er Herren som både åpner og forherder hjerter.


Og når Jeshua hadde svart fariseerne snudde han seg til disiplene og sa rett ut at Menneskesønnen skal komme synlig på sin store dag:


5.

"Til disiplene sa han: ‘Det skal komme en tid da dere skal lengte etter å få se en av Menneskesønnens dager, men ikke få oppleve det. Folk skal si til dere: ‘Se der’ eller: ‘Se, her er han’. Men gå ikke dit og følg ikke etter! For slik som lynet flammer opp og lyser fra himmelrand til himmelrand, slik skal Menneskesønnen komme til syne på sin dag. Men først må han lide mye og bli forkastet av denne slekten." (Mat. 17:22-25)


Menneskesønnen skal altså komme synlig på Herrens dag, og Jeshua profeterte at disiplene skulle lengte etter å oppleve det. Men hvorfor fikk de ikke oppleve dette med det samme? Jeshua skulle først forkastes av den onde og vrange slekten (jøder og hedninger), sone verdens synderegister, beseire døden og fare opp til Himmelen igjen.


Men når preterister og andre hevder at Jeshua har kommet tilbake og at det skjedde i usynlighet, hva skal vi da tro? Vi skal ikke høre på dem, for Jehua sier også denne gangen at Menneskesønnens komme vil bli klarere enn lynet som farer over himmelen: - følg ikke etter! For slik som lynet flammer opp og lyser fra himmelrand til himmelrand, slik skal Menneskesønnen komme til syne på sin dag.


Og akkurat som mennesker (fariseerne) forherdet seg i forhold til Jeshuas første komme som den lidende tjener, vil det samme skje i forhold til hans andre komme som kongenes Konge. Jeshua forklarer videre hvordan mennesker vil forherde seg i forhold til tilbakekomsten og bruker Noah og Lots dager som bilde på det som skal skje:


6.

"Og som det var i Noahs dager, slik skal det også være i Menneskesønnens dager. De spiste og drakk, giftet seg og ble giftet bort, helt til den dagen Noah gikk inn i arken. Så kom storflommen og gjorde ende på dem alle. På samme måte var det i Lots dager: De spiste og drakk, kjøpte og solgte, plantet og bygde. Men den dagen da Lot gikk ut av Sodoma, regnet det ild og svovel fra himmelen og gjorde ende på dem alle. Slik skal det også gå den dagen Menneskesønnen åpenbarer seg." (Mat. 17:26-30)


Slik som det var i Noah og Lots dager vil det altså være når Jeshua åpenbarer seg for å ta makten på jorden som konge, mange vil fornekte at det skal skje fordi de har blitt forført av falsk forkynnelse, de tror at Jeshua allerede har kommet tilbake.


Men når Jeshua svarte fariseerne med at Guds rike allerede var midt i blant dem og at de ikke kunne se det, hva mente han egentlig med det?


Siden Jeshua snakket om noe som allerede var kommet hadde ikke hendelsene i år 70 (40 år senere) noe med denne delen av Guds rike å gjøre. Jeshua snakket om Den hellige Ånd og åpenbaring om at han er Messias, for ingen mennesker, hverken jøder eller hedninger, får åpenbaring om hvem Jeshua er uten Den hellige Ånd. Jeshua utdyper det slik:


"Og jeg vil be min Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid: sannhetens Ånd, som verden ikke kan ta imot. For verden (ikke-troende) ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere (troende) kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere.


Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Snart ser ikke verden (vantroende) meg lenger. Men dere (troende) skal se meg, for jeg lever, og dere skal også leve.

Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min Far, og at dere er i meg og jeg i dere. Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal min Far elske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.


Judas – ikke Judas Iskariot – sier til ham: ‘Herre, hvorfor skal du åpenbare deg for oss og ikke for verden?’


Jeshua svarte: ‘Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham. Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord. Det ordet dere hører, er ikke fra meg, men fra Far, han som har sendt meg.


Dette har jeg sagt dere mens jeg ennå er hos dere. Men Talsmannen, Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere." (Joh. 14:15-26)


Jeshua demonstrerte at han var Messias da han stod frem i Israel, men fariseerne klarte ikke å se det på tross av at han utførte tegn og mirakler. Hvorfor? Deres hjerter var forherdet, de hatet Jeshua og hadde for øye å ta livet av ham.


Jeshua hadde derfor alt på det tørre da han svarte fariseerne med at de ikke kunne se Guds rike, på grunn av forherdelsen fikk de ikke åpenbaring fra Ånden om at han virkelig er Israels Messias.


Med disiplene var det annerledes, de elsket Jeshua og holdt fast på hans ord, og Ånden gav dem senere stor åpenbaring om at Jeshua virkelig er Messias og ikke minst om hans kommende kongerike. Jeshua sa det slik:


"Den som hater meg, hater også min Far. Hadde jeg ikke gjort slike gjerninger blant dem (fariseerne) som ingen annen har gjort, hadde de vært uten skyld. Men nå har de sett gjerningene og hater både meg og min Far.


Men det ord som står i deres egen lov, skulle bli oppfylt: De hatet meg uten grunn. Når Talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Far, sannhetens Ånd som går ut fra Far, da skal han vitne om meg. Men også dere skal vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av." (Joh. 15:23-27)


Konklusjon


Disiplene skulle vitne om Jeshua og hans kongerike når de fikk Talsmannen, og vitnesbyrdet deres har vi i Det nye testamentet. Men hva vitnet de om i forhold til gjenkomsten?


Apostelbrevene forkynner minst 14 ganger at Jeshua kommer tilbake synlig slik Menneskesønnen forkynte minst 6 ganger. Jeshua og apostlene er konsistente og forkynner minst 20 ganger at: - Jeshua kommer tilbake åpenbart i herlighet sammen med englene!


Og siden det ikke eksisterer ett avsnitt som sier noe annet kan vi konkludere følgende: - Teorien om at Jeshua kommer usynlig tilbake på Herrens dag, den er også usynlig i Skriften!Til del 3

Har Jeshuas gjenkomst funnet sted? Preterister tror det, de forkynner at Menneskesønnen kom åndelig og usynlig i kjølvannet av tempelets ødeleggelse i år 70.


I del 1 så vi nærmere på den preteristiske teorien i lys av apostelbrevene og kom frem til at de forkynner det stikk motsatte minst 14 ganger, nemlig at Messias skal komme tilbake fullt synlig.