HebraiskTro.no


ER JESHUAS GJENKOMST USYNLIG ELLER SYNLIG? del 3


Av David Lindhjem

Men deres forkynnelse om at Messias skal komme i stråleglans med himmelens skyer var ikke en ny åpenbaring, undervisningen bygger på det Moses og profetene forkynte om Herrens dag. Og vi skal i denne delen se litt nærmere hvordan Herrens åpenbarelse i herlighet ble profetert i det Det gamle testamentet.


Moses: Herren kommer strålende i lysglans på himmelen sammen med englene


Den første som omtalte Herrens komme i herlighet på himmelen var Moses, like før sin død profeterte han følgende:


"Dette er den velsignelsen som gudsmannen Moses lyste over israelittene før han døde: Herren kom fra Sinai, fra Se'ir strålte han fram for dem. I lysglans kom han fra Paran-fjellet med titusener av hellige (engler), som strømmet fram på hans høyre side. Ja, han elsker sitt folk. Alle hans hellige er i hans hånd. De setter seg ved dine føtter og tar imot av dine ord.


… Ingen er som Jesjuruns (Israels) Gud. Han rir fram over himmelen for å komme deg til hjelp, rir på skyene i sin velde. En bolig er den eldgamle Gud, her nede er hans evige armer.


Han drev fienden bort for deg og sa: ‘Rydd ut!’ Siden bor Israel trygt, Jakobs kilde har fred i et land med korn og ny vin, hvor duggen drypper fra himmelen. Salig er du, Israel. Hvem er som du? Du er et folk som er frelst av Herren, ditt vernende skjold og ditt seirende sverd. Dine fiender skal krype for deg mens du går fram over deres høyder." (5Mos. 33:1-3 og 26-29)


Det nye testamentet gjør det klart at Jeshua er Israels lovede Messias og ifølge Moses og profetene skal han komme Israel til hjelp og innta sin fars Davids trone som kongenes Konge på Herrens dag. Og Moses profeterer altså at han da kommer ridende på himmelen sammen med englene i stråleglans.


Og Jeshua poengterte at Skriftens tale om hans komme på himmelen i stråleglans ikke bare er en metafor, for hans åpenbarelse blir klarere enn lynet, altså fullt synlig:


"Til disiplene sa han: ‘Det skal komme en tid da dere skal lengte etter å få se en av Menneskesønnens dager, men ikke få oppleve det. Folk skal si til dere: ‘Se der’ eller: ‘Se, her er han’. Men gå ikke dit og følg ikke etter! For slik som lynet flammer opp og lyser fra himmelrand til himmelrand, slik skal Menneskesønnen komme til syne på sin dag. Men først må han lide mye og bli forkastet av denne slekten’." (Mat. 17:22-25)


Men hva skal Messias og englene gjøre når de åpenbarer seg i herlighet? De skal utrydde Israels fiender å gi landet hvile og ro for alltid. Alle Herrens dag profetiene hviler og bygger på det Herren først kunngjorde i Toraen, og Jeshua siterte Moses og profetene da han sa:


"For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine engler, og da skal han lønne hver og en etter det han har gjort." (Mat. 16:27)


Siden frelseshistoriens forfatter og oppfyller bekrefter Moses sin herlige profeti flere ganger, trenger vi da tvile på at han en dag vil oppfylle det han sier? Trenger vi å tvile på at han vil komme tilbake i stråleglans som kongenes Konge?


Kong David: Herren kommer ridende med kjerubene på himmelens skyer


Kong David tvilte ikke på dette, drevet av Guds ånd skrev han en rekke sanger om både den lidende og den himmelridende Messias:


"Gud, vis din styrke, vis deg sterk, Gud, slik vi før har sett. Fordi ditt tempel rager over Jerusalem, kommer konger til deg med gaver. Du skal true villdyret i sivet, flokken av okser og folkenes kalver!

Tråkk ned dem som trakter etter sølv, spre folk som ønsker strid!


De skal komme med bronse fra Egypt, i hast strekker Kusj hendene mot Gud. Syng for Gud, dere kongeriker på jorden, syng og spill for Herren, for ham som rir på himmelen, den eldgamle himmelen. Hør, han løfter sin røst, en mektig røst! Gi Gud makt! Han har herrevelde over Israel, hans makt når til skyene. Fra sin helligdom vekker Gud frykt. Israels Gud gir kraft og styrke til folket. Velsignet er Gud!" (Salme 68:29-36)


"Han bøyde himmelen og steg ned, under føttene hans var mørke skyer. Han red på kjeruben, han fløy og stupte ned på vindens vinger." (Salme 18:10-11)


Jeshua oppfylte Davids ord om den lidende Messias mer bokstavelig enn noen regnet med. Jeshua siterte til og med salme 22 da han hang på korset, rett før han oppga sin ånd ropte han: "Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?" De som hørte ropet og som kjente Salmenes bok, skjønte etterhvert hva som gikk i oppfyllelse, salmen gir nemlig en poetisk og detaljert skildring av det som skjedde.


Jeshuas første komme lærer oss noe, nemlig at han ikke åndelig gjorde så mye som en prikk av profetordet om den lidende tjener. Jeshua oppfylte alt sammen bokstavelig ned til minste detalj, ja han beseglet profetordet med sitt eget blod og led en smertefull død.


At Jeshua måtte oppfylle ordene om den lidende tjener helt bokstavelig var utenkelig for de aller fleste for 2000 år siden, ja, til og med for disiplene, men det skjedde. Det er viktig å forstå hva dette faktisk innebærer, det lærer oss at Jeshua må oppfylle profetordet om den himmelridende Messias på samme måte, altså like bokstavelig.


Dette er utenkelig for de aller fleste i dag, ja til og med for mange kristne, men det vil skje. For Jeshuas lidelse, død og oppstandelse er nemlig selve garantien for at profetordet om hans gjenkomst i herlighet som dommer og konge ikke bare vil skje ‘åndelig’, men nøyaktig slik Skriften sier.


Og vi skal merke oss at salme 110 gjør det klart at Jeshua skal sitte ved Faderens høyre hånd i Himmelen inntil han legger fienden under Jeshuas føtter, altså inntil Menneskesønnen knuser og dreper dem:


"Herren (Faderen) sier til min herre (Sønnen): ‘Sett deg ved min høyre hånd (i Himmelen) til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter!’ Fra Sion rekker Herren ut ditt mektige septer (Jeshua Messias). Du skal herske blant dine fiender!


Folket ditt møter villig fram den dagen du viser din kraft (åpenbarer seg). Din ungdoms dugg kommer til deg i hellig prakt, fra morgenrødens fang. Herren har sverget og angrer det ikke: ‘Du er prest til evig tid på Melkisedeks vis.’


Herren er ved din høyre hånd, han knuser konger på sin vredes dag. Han holder dom over folkeslag, det er fullt av lik, han knuser hoder vidt over jord." (Salme 110:1-6)


Jesaia: Herren skal åpenbare seg på himmelen sammen med englene, og alle skal se det!


Profeten Jesaia skrev mye om Messias, både om hans først og andre komme. At Messias skulle fødes av en jomfru ble forutsagt gjennom ham, til tross for at jomfrufødselen blir varslet kun 1 gang, skjedde det helt bokstavelig. Jesaia 53 er sannsynligvis Bibelens mest kjente profeti om den lidende tjener og det underlige avsnittet passer med kun 1 person i hele verdenshistorien, nemlig guttebarnet som ble født av jomfru Miriam (Maria). Og som vi vet oppfylte han Jesaia 53 ned til minste detalj.


Men Jesaia skrev mye mer om Messias som hersker og konge, dette må selvfølgelig leses i lys av det Moses og David sier. Jesaia profeterte og proklamerte flere ganger at han som fødtes av en jomfru skal åpenbare seg i herlighet når han stiger ned for å opprette sitt himmelske fredsrike på jorden:


"For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått navnet Underfull rådgiver, Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste. Så skal herreveldet være stort og freden uten ende over Davids trone og hans kongerike. Han skal gjøre det fast og holde det oppe ved rett og rettferdighet fra nå og for alltid. Herren over hærskarene skal gjøre dette i sin brennende iver."

(Jes. 9:6-7)


"En røst roper: Rydd Herrens vei i ørkenen, jevn ut en vei i ødemarken for vår Gud! Hver dal skal heves, hvert fjell og hver haug skal senkes. Bakket land skal bli til slette og kollene til flat mark. Herrens herlighet skal åpenbare seg, alle mennesker skal sammen se det. For Herrens munn har talt. … Se, Herren Gud kommer med styrke, han hersker med sin arm (Messias). Se, hans lønn er med ham, de han vant, er foran ham." (Jes. 40:3-5 og 10)


Lønnen Jeshua har med seg når han stiger ned på jorden er hans etterfølgere, de rettferdiggjorte (Jesaia: 53:10-13)!


"Ville du bare flerre himmelen og stige ned så fjellene dirret for deg, som når ilden setter fyr på kvistene, som når ilden får vannet til å koke, for å lære dine motstandere å kjenne ditt navn! Folkeslag skulle skjelve for ditt ansikt når du gjorde skremmende gjerninger vi ikke ventet, og steg ned så fjellene dirret for deg. Aldri har noen hørt eller lyttet til, aldri har noe øye sett noen annen gud enn deg som kan gjøre slikt for dem som venter på ham." (Jes. 64:1-3)


"Dere skal se det, og hjertet skal glede seg, kroppen skal gro som gress. Herrens tjenere skal kjenne hans hånd, men hans fiender får kjenne hans vrede. For se, Herren kommer i en ild, hans vogner som en virvelvind. Han slipper sin vrede løs som en brann og sine trusler som flammende ild. For Herren skal holde dom med ild og med sverd mot alle mennesker; mange er de som drepes av Herren." (Jes. 66:14-16)


Når den onde verden kommer til sin ende skal noen glede seg og andre grue seg. Kroppene til Herrens tjenere vil gro som gress, dette handler selvfølgelig om oppstandelsen og forvandlingen av de rettferdiggjorte, de gjenopprettes fullt og helt og ikles sine himmelske kropper som lønn.


Med Herrens fiender er det ganske annerledes, for Jeshua skal da dømme de ugudelige og mange blir drept av kongenes Konge denne dagen. Jesaias ord bygger derfor på det Moses og David har sagt.


Herrens komme som hersker og konge er det store temaet i Jesaia-boken, men antyder Jesaia noe sted at Messias vil komme usynlig på Herrens dag? På ingen måte, han legger vekt på det motsatte og sier at han som fødtes av en jomfru skal ankomme jorden fullt synlig med himmelens skyer, altså på samme måte som han dro: "Herrens herlighet skal åpenbare seg, alle mennesker skal sammen se det!"

At den jomfrufødte Messias kommer personlig tilbake for å holde dom blir enda klarere i kapittel 63, der beskrives Jeshua på denne måten:


"Hvem er han som kommer fra Edom, fra Bosra i røde klær, han med den staselige drakten, han som skrider fram med stor kraft? ‘Det er jeg, som taler i rettferd og har makt til å frelse.’ Hvorfor er drakten din så rød, lik klærne til en som tråkker druer?


I vinpressen tråkket jeg alene, ingen av folkene var med meg. Jeg tråkket på dem i min vrede og trampet dem ned i min harme. Saften deres sprutet på klærne mine, hele drakten min ble tilsølt. For jeg hadde hevnens dag i hjertet, året for å løse ut var kommet. Jeg så meg om, det var ingen som hjalp, jeg undret meg, men fikk ingen støtte. Armen min hjalp meg, og harmen min støttet meg. Jeg trampet folkene ned i min vrede og knuste dem i min harme, og blodet deres lot jeg renne til jorden." (Jes. 63:1-6)


Det er ikke en usynlig Messias som skildres her, når han kommer fra Edom er klærne hans gjennomvåte av blod, profetien gir med andre ord innblikk i dommen han skal gjennomføre. Jeshua skal utrydde sine fiender bokstavelig talt, han skal trampe dem ned så blodet spruter (Edom = dagens Jordan og nord i Saudi-Arabia).


At Jeshua skal komme tilbake åpenbart i herlighet og drepe ugudelige mennesker er en fremmed tanke for dagens kristne, men slik var det ikke på apostlenes tid. Johannes siterer nemlig Jesaia 63 og bekrefter at dette skal oppfylles når Jeshua åpenbarer seg på himmelen som kongenes Konge: "Han (som dømmer og kjemper rettferdig) er kledd i en kappe dyppet i blod, og hans navn er Guds Ord." (Åp. 19:11-16).


Johannes fikk et glimt av martysjelene som dør under den store trengsel, de som er under Herrens alter i Himmelen, men hva venter de på? De ropte med høy røst: "Herre, du hellige og troverdige, hvor lenge vil du vente før du holder dom og lar straffen for vårt blod komme over dem som bor på jorden?" De venter altså på at Jesus skal holde dom, at Jesus skal drepe dem som dreper de kristne (Åp. 6:10).


Og Paulus trøster den forfulgte menigheten i Tessaloniki med å sitere Jesaia 66, han skriver at menighetens trengsler vil komme til sin ende når Jeshua og englene åpenbarer seg for å utslette kristenforfølgerne fullstendig:


"For dette er rettferdig i Guds øyne: Når noen volder dere trengsler, skal han gjengjelde med trengsler, og dere som møter trengsler, skal han gi lindring sammen med oss. Slik blir det når Herren Jeshua åpenbarer seg fra himmelen sammen med sine mektige engler i flammende ild og straffer dem som ikke kjenner Gud." (2Tess. 1:4-8).


Mika: Herren skal skride frem over jorden på Herrens dag


At Jeshua skulle fødes i Betlehem ble forutsagt av prof. Mika. Selv om det ble forutsagt kun 1 gang (Mika 5:1) ble det oppfylt 100 % bokstavelig. Men Mika taler mye mer om Jeshuas komme i herlighet og profeterer at han som fødes i Betlehem vil skride frem over jordens høyder på Herrens dag:


"Hør, alle dere folkeslag! Lytt, du jord, og alt som fyller deg! Herren Gud skal være vitne mot dere, Herren selv, fra sitt hellige tempel. Se, Herren går ut fra sitt sted, stiger ned og skrider fram over jordens høyder. Fjellene smelter under ham, og dalene revner, som voks når den smelter for ilden, som vann når det renner utfor stupet." (Mika 1:2-4)


Habakkuk: Herrens herlighet skal dekke himmelen når han kommer i stråleglans


Profeten Habakkuk sier det samme og bekrefter det Moses og Jesaia legger vekt på, nemlig at når Messias kommer i stråleglans på himmelen skal han skride frem fra Jordan/Saudi-Arabia hvor han har trampet onde mennesker ned i sin vrede:


"Gud kommer fra Teman, Den hellige fra Paran-fjellet. Hans herlighet dekker himmelen, og lovsang til ham fyller jorden. Lysglansen er som en soloppgang, stråler går ut fra hans hånd. Der er hans styrke skjult. Foran ham går pest, i hans fotspor følger sott. Han stanser og rister jorden, han ser og får folkeslag til å skjelve. Gamle fjell knuses, eldgamle hauger synker sammen. Han går på gamle veier.


Jeg ser Kusjans telt (Sudan) rammet av ulykke, og teltdukene i Midjan (Saudi-Arabia) skjelver. Er du harm på elvene (hedningfolkene), Herre? Flammer din vrede opp mot elvene? Er det havet (folkehavet) du er harm på når du rir fram på hestene dine og vognene dine bringer seier?


Du gjør buen klar og legger pil etter pil på strengen. Du kløver jorden så elver renner. Fjellene ser deg og skjelver, styrtregnet fosser ned, dypet hever stemmen og løfter hånden mot det høye. Sol og måne står stille i sin bolig når lyset fra pilene flyr hit og dit, lysglansen fra ditt lynende spyd. I harme skrider du fram over jorden, i vrede tramper du folkeslag ned. Du drar ut for å frelse ditt folk, for å frelse din salvede. Du knuser overhodet for den urettferdiges hus, kler av fra topp til tå." (Hab. 3:3-13)


Habakkuk skildrer den himmelridende Jeshua til hest når han åpenbarer seg for å holde dom, hørt dette før? Johannes siterer Habakkuk i Åp. 19.


Vi har sett at apostlene forkynte minst 14 ganger at Jesus vil komme tilbake på samme måte som han dro, altså fullt synlig med himmelens skyer, og vi har også sett at Jeshua forkynte det samme minst 6 ganger. Og deres forkynnelse bygger selvfølgelig på det Moses og profetene har sagt. I denne forbindelse er det noe vi bør merke oss, nemlig at hver eneste gang Jeshua bekreftet Moses og profetene på at han kommer tilbake åpenbart i herlighet med englene, så refererte han til seg selv som Menneskesønnen.


Daniel: Menneskesønnen kommer med himmelens skyer på Herrens dag


Men hvilken profet var det som omtalte Jeshua som Menneskesønnen? Det var profeten Daniel, og i visjonen om de fire dyrerikene fikk han se Menneskesønnen komme med himmelens skyer:


"Jeg så i mine nattsyner, og se!  – med himmelens skyer kom en som var lik en menneskesønn. Han gikk bort mot den som var gammel av dager og ble ført fram for ham." (Dan. 7:13)


Preterister vil her argumentere for at dette handler om Jeshuas himmelfart og ikke tilbakekomsten, men som vi har sett, er Jeshua og apostlene krystallklare på at Menneskesønnen skal komme tilbake på samme måte som han dro, fullt synlig med himmelens skyer.


Og hva er konteksten i Daniel 7? Herrens dag, tiden da Menneskesønnen knuser ‘dyrets rike’ og realiserer sitt evige himmelrike under himmelen fullt og helt:


"Han (Menneskesønnen) fikk herskermakt, ære og rike så alle folk og nasjoner og tungemål skal tjene ham. Hans herskermakt er en evig makt som ikke skal forgå. Hans rike går aldri til grunne.


… Jeg så på mens dette hornet (den onde kongen/fortapelsens sønn) førte krig mot de hellige og vant over dem, inntil den gamle av dager kom. Da fikk Den høyestes hellige sin rett, og tiden kom da de hellige tok over riket.


… Han (den onde kongen) skal tale mot Den høyeste og fare hardt fram mot Den høyestes hellige. Han skal bestemme seg for å forandre tider og lover, og de hellige skal overgis i hans hånd én tid, tider og en halv tid (3,5 år). Da skal retten bli satt. Herskermakten skal tas fra ham, bli ødelagt og gå under for alltid. Riket, herredømmet og makten over rikene under himmelen skal bli gitt til folket av Den høyestes hellige. Riket deres skal være et evig rike, og alle herskermakter skal tjene og lyde dem." (Dan. 7:14, 21-22, 25-27)


Moses og profetene forutsier at Messias skal komme åpenbart i herlighet med himmelens skyer for å dømme verden, Daniel sier det samme, han legger vekt på at Menneskesønnen kommer fullt synlig når han stiger ned for å opprette sitt evige himmelrike på jorden.


Sakarja: Davids hus skal se ham som de har gjennomboret på Herrens dag


Det gamle testamentet er krystallklar på at det kommer en Herrens dag hvor Messias skal åpenbare seg i herlighet for å holde dom over ugudelige som fører krig mot Jerusalem, og når Jeshua intervenerer og fører krig på vegne av Davids hus, skal de se opp til ham som de korsfestet for 2000 år siden:


"Herren, som spente ut himmelen, grunnla jorden og skapte ånden i mennesket, sier: Se, jeg gjør Jerusalem til et giftbeger for alle folkene omkring. Også Juda rammes under beleiringen av Jerusalem. Den dagen gjør jeg Jerusalem til en tung stein å løfte for alle folk. Alle som prøver å løfte den, skal rive seg til blods. Men alle jordens folkeslag skal samle seg mot henne.


… Den dagen akter jeg å utrydde alle folkeslagene som kommer mot Jerusalem. Men over Davids hus og over dem som bor i Jerusalem, øser jeg ut en nådens og bønnens ånd. Da skal de se på meg, på ham som de har gjennomboret. De skal klage over ham som en klager over sin eneste sønn, og sørge bittert over ham som en sørger over den førstefødte." (Sak. 14:1-3 og 9-10)


Når skal Jerusalem se Jeshua og sørge over ham som sin førstefødte? Når Jeshua fører krig mot Israels fiender, altså når han åpenbarer seg i stråleglans på himmelen.


Rett før Jeshua forlot verden profeterte han at Jerusalem ikke skulle se ham igjen før de ønsker ham velkommen, Sakarjas profeti skildrer dette gjensynet. Jeshuas brødre og søstre vil da se ham komme i stråleglans på himmelen, og de vil da se opp til ham og rope: "Velsignet er han som kommer i Herrens navn!" (Mat. 23:39)


Konklusjon


Jeshua og apostlenes forkynnelse om at Messias skal komme fullt synlig i herlighet med himmelens skyer var ikke en ny åpenbaring, det som derimot ble den store åpenbaringen for apostlene var at Jeshua virkelig er Israels lovede Messias, han som Moses og profetene omtaler.


Og de forkynte og proklamerte at han som ble født av jomfruen i Betlehem og som døde og stod opp på den tredje dag for å oppfylle skriftene, han skal også åpenbare seg på himmelen i herlighet på Herrens dag for å oppfylle skriftene.


Guds store frelsesplan fortelles gjennom GT, og hvem er hovedpersonen i historiefortellingen? Forfatteren selv, Ordet som ble kjød, Jeshua Messias. Og faktum er, den bokstavelige realiseringen av den lidende Messias er selve garantisten for at den himmelridende Messias også vil bli realisert like bokstavelig.


Siden apostlenes tid har derfor Jeshuas vitners hjerterop vært:


"Kom, Herre Jeshua, ja kom! Amen!"

I del 1 og 2 har vi sett at den preteristiske påstanden om at Jeshua kom tilbake åndelig og usynlig i år 70 kolliderer fullstendig med Jeshuas og apostlenes lære.


De forkynner nemlig det stikk motsatt minst 20 ganger, at Menneskesønnens tilbakekomst vil skje fullt synlig i herlighet på himmelens skyer sammen med englene.