HebraiskTro.no


ER JESHUAS GJENKOMST USYNLIG ELLER SYNLIG? del 1


Av David Lindhjem


Helt i starten av Apostlenes gjerninger får vi det første hintet om akkurat det, for umiddelbart etter at de hadde sett Jeshua forsvinne med himmelens skyer, åpenbarte to engler seg for dem og sa:


"Galileere, hvorfor står dere og ser mot himmelen? Denne Jeshua som ble tatt bort fra dere opp til himmelen, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen."

(Apg. 1:11)


Ifølge apostlene forkynte altså englene at Jeshua skal komme tilbake på samme måte som han dro, det vil si fullt synlig med himmelens skyer. Og vi skal nå se nærmere på hele 14 avsnitt hvor apostlene bekrefter dette.


I brevet til Titus skriver Paulus om det som er menighetens salige håp:


1.

"For Guds nåde (evangeliet om Jeshua) er blitt åpenbart til frelse for alle mennesker. Den oppdrar oss til å si nei til et ugudelig liv og verdslige lyster og leve forstandig, rettskaffent og gudfryktig i den verden som nå er, mens vi venter på vårt salige håp: at vår store Gud og frelser Messias Jeshua skal komme i herlighet. For Messias ga seg selv for oss for å løse oss ut fra all urett og rense oss så vi kan være hans eget folk, som med iver gjør gode gjerninger. Dette skal du forkynne, og med myndighet skal du formane og vise til rette. La ingen se ned på deg!" (Titus 2:11-15)


Evangeliet oppdrar de troende til å leve i helliggjørelse mens de venter på hva? At Jeshua skal komme tilbake i herlighet, altså ikke i hemmelighet eller usynlighet. Og Paulus poengterer at dette skal forkynnes med stor frimodighet.


Ifølge Paulus er menighetens salige håp at Jeshua skal returnere i herlighet og føre hans etterfølgere inn i herligheten. Denne forkynnelsen går igjen i apostelbrevene og til Kolosserne skriver Paulus at når Messias åpenbarer seg skal de kristne åpenbares sammen med ham:


2.

"Er dere da reist opp med Messias, så søk det som er der oppe (i Himmelen), hvor Messias sitter ved Guds høyre hånd. La sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Messias i Gud. Men når Messias, deres liv, åpenbarer seg, da skal også dere bli åpenbart i herlighet sammen med ham." (Kol. 3:1-4)


De som er reist opp med Messias, det vil si født på ny åndelig, lever ikke for den nåværende verden, men for den kommende. Og de lever i helliggjørelse frem til den nye verdensorden med Jeshua som konge starter, for når Jeshua åpenbarer seg i herlighet skal alle de hellige åpenbares i herlighet sammen med ham.


Til menigheten i Korint gjentar Paulus dette:


3.

"Derfor mangler dere ikke noen nådegave mens dere venter på at vår Herre Jeshua Messias skal åpenbare seg. Han skal også grunnfeste dere helt til enden kommer, så dere kan stå uten å bli anklaget på vår Herre Jeshua Messias’ dag." (1Kor. 1:7-8)


Igjen forkynner Paulus at Messias skal åpenbare seg når den falne og onde verden kommer til sin ende, og han formaner til å leve i helliggjørelse slik at en ikke blir avvist eller fordømt når denne dagen kommer, for Messias kommer nemlig tilbake for å dømme både døde og levende.


Johannes skriver det samme, nemlig at kristne blir lik Messias når han åpenbarer seg:


4.

"Ja, bli i ham, barn! Da kan vi være frimodige når Messias åpenbarer seg, og ikke bli vist bort med skam når han kommer." (1Joh. 2:28)


5.

"Mine kjære! Nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli. Men vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli lik ham, for vi skal se ham som han er." (1Joh. 3:2)


Når den nåværende onde verden kommer til sin ende skal Guds barn forvandles og bli lik Messias, og det skjer når Jeshua åpenbarer seg, og vi skal da se ham som han her! Med andre ord er det ikke snakk om en usynlig, men synlig gjenkomst.


Ifølge Paulus og Johannes kommer de hellige inn i fullendelsen når Messias åpenbarer seg, og de legger vekt på at de hellige må forbli i Messias gjennom alle prøvelser slik at de ikke blir avvist når han kommer.


At Jeshuas gjenkomst skjer synlig og åpenbart sies også rett ut i hebreerbrevet:


6.

"Men nå har han (Jeshua) åpenbart seg én gang for alle ved tidenes ende for å ta bort synden ved sitt offer. Slik alle mennesker må dø én gang og siden komme for dommen, slik er også Messias ofret én gang for å bære syndene for de mange, og siden skal han for annen gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for å frelse dem som venter på ham." (Hebr. 9:26-28)


Vi leser nok en gang at Jeshuas andre komme vil skje like synlig som Jeshuas første komme, og at han kommer tilbake for å frelse dem som venter på ham!


På apostlenes tid opplevde kristne sterk forfølgelse i det romerske imperiet, og trengslene har siden den gang bølget frem og tilbake gjennom skiftende antikristelige imperier og nasjoner. Som for eksempel gjennom islamske og kommunistiske regimer. Men når Jeshua kommer tilbake skal trengslene komme til sin ende, og til menigheten i Hellas skriver Paulus at forløsningen vil komme når Jeshua åpenbarer seg sammen med englene:


7.

"Når vi forteller om dere i Guds menigheter, kan vi derfor være stolte over den utholdenhet og tro dere viser i alle de forfølgelser og trengsler dere må tåle. Dette er et varsel om Guds rettferdige dom. Når den (dommen) kommer, skal dere finnes verdige til Guds rike, som dere nå lider for. For dette er rettferdig i Guds øyne: Når noen volder dere trengsler, skal han gjengjelde med trengsler, og dere som møter trengsler, skal han gi lindring sammen med oss.


Slik blir det når Herren Jeshua åpenbarer seg fra himmelen sammen med sine mektige engler i flammende ild og straffer dem som ikke kjenner Gud, og dem som ikke er lydige mot vår Herre Jeshuas evangelium. Straffen deres blir en evig fortapelse borte fra Herrens ansikt og fra hans herlighet og makt, den dagen han kommer for å bli lovprist blant sine hellige og hyllet av alle som tror."

(2Tess. 1:4-10)


Når vil menighetens trengsler opphøre? Når Jesus åpenbarer seg for å ta hevn over dem som forfølger Guds folk, altså på Herrens dag!


Og vi skal merke oss at dette handler om menigheter og folk i Hellas og Lilleasia, altså ikke bare noen folk i Jerusalem og Judea. Så da må vi nesten spørre:


- Åpenbarte Jeshua seg og utslettet kristen forfølgerne i år 70?

- Kom det noen forløsning for kristne i Italia, Hellas og Lilleasia i kjølvannet av år 70?


På ingen måte, det gikk fra vondt til verre under de påfølgende århundrene i Romerriket, dessuten har Guds folk opplevd enorme trengsler siden den gang. Og faktum er, flere kristne forfølges i dag enn noen gang tidligere!


De aller fleste som forfølges kan enkelt slippe unna trengslene ved å frasi seg troen, men hvorfor velger de heller å lide og å bli martyrer? De tror fullt og helt på Ordet om at Jeshua igjen skal åpenbare for å og gi sitt folk full forløsning og reise dem opp fra døde!


Peter legger vekt på det samme, nemlig at trengsler vil opphøre når Jeshua kommer tilbake åpenbart i herlighet:


8.

"Derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid, om så må være, har det tungt i mange slags prøvelser. Slik blir troen deres prøvet. Selv forgjengelig gull blir prøvet i ild. Troen, som er mye mer verdt, må også prøves, så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere når Jeshua Messias åpenbarer seg." (1Peter 1:6-7)


9.

"Spenn derfor beltet om livet, vær våkne, beredt i tanke og sinn! Sett håpet fullt og fast til den nåde dere skal få når Jeshua Messias åpenbarer seg." (1Peter 1:13)


10.

"Mine kjære! Vær ikke forundret over den ildprøven dere må igjennom, som om det hendte dere noe uventet. Gled dere jo mer dere får del i Messias’ lidelser, så dere også kan juble av glede når han åpenbarer seg i sin herlighet." (1Peter 4:12-13)


Peter formaner de troende til å holde ut alle trengsler (små og store ildprøver) og sier hele 3 ganger at de må holde ut helt til Jeshua åpenbarer seg i herlighet. Og han legger til at menigheten skal juble når de blir øyevitner til det herlige synet på himmelen.


Igjen må vi spørre:

- Gikk dette i oppfyllelse i det første århundret?

  1. -Jublet de kristne av glede i kjølvannet av at millioner av jøder ble slaktet og jaget bort fra Judea

   i år 70?

- Fikk kristne i Romerriket se sin Forløser åpenbart på himmelen rett etter at romerne ødela tempelet?

- Fikk menighetene i Romerriket virkelig oppleve forløsningen og saligheten Peter taler om?


De som forholder seg til historiske fakta vet at svaret er nei på alt sammen. Hendelsen i år 70 var en ildprøve, men den førte ikke frem til det som er Jeshuas vitners salige håp: Jeshuas tilbakekomst i herlighet og forløsningen.


Johannes første brev legger vekt på at de troende skal åpenbares i herlighet når Jeshua åpenbarer seg i herlighet. I Åpenbaringsboken skriver Johannes mye mer om dette, og i innledningen legger han vekt på at alle jordens folkeslag skal se Jeshua komme i herlighet:


11.

"Johannes hilser de sju menighetene i Asia: Nåde være med dere og fred fra ham som er og som var og som kommer, … Se, han kommer med skyene!


12.

Hvert øye skal se ham, også de som har gjennomboret ham, og alle folkeslag på jorden skal bryte ut i klagerop over ham. Ja, amen! Jeg er Alfa og Omega, sier Herren Gud, han som er og som var og som kommer, Den allmektige." (Åp. 1:4,7,8)


Johannes hilser menighetene med å slå fast at de, pluss ‘alle’ andre, skal se Jeshua når han kommer tilbake, også Israel. Men hvordan er dette mulig, folkene fra menighetene i det første århundret er jo i dag døde?


Svaret på mysteriet er oppstandelsen, dette kommer klart frem i første Tessalonikerbrev hvor Paulus trøster den forfulgte menigheten med oppstandelsen, for de døde i Messias skal også se Jeshuas herlige gjenkomst med himmelens skyer:


13.

"… når befalingen lyder (fra Faderen), når erkeengelen roper og Guds basun høres, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de døde i Messias skal stå opp først. Deretter skal vi som er igjen og ennå lever, bli rykket bort sammen med dem i skyene for å møte Herren i luften. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Trøst og sett mot i hverandre med disse ordene!" (1Tess. 4:16-18)


Når Paulus trøster menigheten i Tessaloniki med oppstandelsen forklarer han at de døde ikke vil gå glipp av historiens store klimaks, det første som skjer når Jeshua stiger ned (ved den siste basun (1Kor. 15) er nemlig oppstandelsen.


Så når de døde er reist opp, vil de se Jeshua og englene i all sin prakt på lufthimmelen, deretter blir de gjenlevende forvandlet og rykket opp i skyen sammen med de oppstandne.


På grunn av at oppstandelsen skjer først, altså før selve opprykkelsen, vil alle som er døde i Messias se Jeshuas åpenbarelse på himmelen. Derfor forutsier Åpenbaringsboken at folkene i menigheten fra det første og andre århundre skal få se Jeshua når han kommer tilbake.


Mot slutten av Åpenbaringsboken beskriver Johannes på nytt historiens store klimaks, han fikk nemlig et glimt av det utrolige som skal skje:


14.

"Og jeg så himmelen åpen, og se! – en hvit hest. Han som satt på den, heter Trofast og Sannferdig, for han dømmer og kjemper rettferdig. Øynene hans er som flammende ild, på hodet har han mange kroner, og han bærer en innskrift med et navn som ingen kjenner, bare han selv. Han er kledd i en kappe dyppet i blod, og hans navn er Guds Ord.


Himmelens hærskarer, kledd i hvitt og rent lin, følger ham på hvite hester. Ut av munnen hans går et skarpt sverd; med det skal han slå folkene. Han skal styre dem med jernstav og tråkke vinpressen fylt av vredesvin, av Guds, Den allmektiges harme. Og han har et navn skrevet på kappen og ved hoften: Kongenes konge og herrenes herre." (Åp. 19:11-16)


Dette er vel det mest kjente avsnittet av gjenkomsten i hele Bibelen, han som red inn i Jerusalem på et esel for ca. 2000 år siden for å oppfylle Sakarja profetien (9:9), han skal en dag vende tilbake ridende på en hvit hest for å oppfylle Johannesprofetien. Og alle skal se det, dette vil derfor ikke skje usynlig, men synlig.


Konklusjon


Vi har nå sett på hele 14 avsnitt hvor apostlene forkynner følgende:


- Jeshua kommer tilbake på sammen måte som han forlot verden (Apg. 1:11).

- Menigheten må leve i helliggjørelse frem til Jeshua kommer i herlighet (Titus 2:11-13).

- De troende forløses når Jeshua åpenbarer seg (Kol. 3:1-4).

- Hold ut helt til Jeshua åpenbarer seg (1Kor. 1:7-8).

- Guds barn blir lik Messias når han åpenbarer seg, og de skal se ham som han er (1Joh. 2:28 og 3:2).

- Jeshua kommer tilbake åpenbart og synlig når han frelser sin menighet (Hebr. 9:26 og 28).

- Menighetens forløsning finner sted når Jeshua og englene åpenbarer seg (2Tess. 1:4-10).

- Menigheten må holde ut alle trengsler frem til Jeshua åpenbarer seg (1Peter 1:6-7,13 og 4:12-13).

- Johannes til de syv menighetene: - Dere skal se Jeshua komme med skyene (Åp.1:4,7,8).

- De døde skal se Jeshuas herlige gjenkomst på himmelen (1Tess. 4:16-18).

- Jeshua kommer tilbake synlig ridende på en hvit hest (Åp. 19:11-16).


Hvis vi tar apostlenes forkynnelse på alvor og i tillegg merker oss at de aldri sier noe om at gjenkomsten vil skje usynlig, bør det da egentlig herske noen tvil om Jeshua kommer tilbake usynlig eller synlig?


Apostlene forkynner et unisont og konsekvent budskap hele veien, de proklamerer at Messias vil komme tilbake synlig åpenbart i herlighet, nøyaktig slik englene forkynte ved himmelfarten. Vi kan derfor slå fast følgende: - Den preteristiske teorien om at Jeshua skal komme tilbake usynlig, den er også usynlig i apostelbrevene!


År 70-teorien er ikke i tråd med apostlenes lære, den tåkelegger og bortforklarer det som er menighetens salige håp, at Jeshua skal åpenbares i herlighet når denne onde tidsalder kommer til sin ende, og at vi da skal se ham som han er.


Men hvordan kunne apostlene være så krystallklare på dette? Hvor fikk de åpenbaringen fra? Vi har sett at englene forkynte tilbakekomsten under himmelfarten, men i neste del skal vi se at apostlenes Læremester forkynte det samme og at Talsmannen skulle lære dem alt sammen.Til del 2

Noen tror Jeshuas gjenkomst allerede har funnet sted, de som tror dette mener gjenkomsten skjedde usynlig og åndelig i kjølvannet av tempelets ødeleggelse i år 70. Den teologiske retningen som forkynner dette kalles preterisme.


Men hvordan harmonerer den preteristiske læren med apostlenes lære? Forkynte apostlene at Mesteren skulle komme tilbake åndelig og usynlig eller fullt synlig åpenbart i herlighet?