HebraiskTro.no


SPØRSMÅL TIL JESHUA FRA DAGENS KRISTNE


Av ukjent forfatter


Da han vandret omkring her nede, og måtte forholde seg til vanlige mennesker, brukte han ikke uforståelige symboler og han pakket ikke sin respons inn i svevende uttrykk som må tolkes av overlærde teologer. La oss derfor spørre ham:

Dagens kristne: Jesus! Hvordan kan vi på best mulig måte bevise vår kjærlighet til deg?

Jeshua: "Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud" Joh. 14:15.

Dagens kristne: Hmm, vel - ok. Jeg skjønner på en måte at dine bud sikkert kan være nyttige og brukbare rettningslinjer i gitte situasjoner og til sitt formål, men vi hadde nå egentlig kanskje tenkt oss et litt mer åndelig svar, hvis du skjønner. Hvordan kan vi være sikre på at vi virkelig har deg kjær og samtidig kan bli i din kjærlighet. Det er saken.

Jeshua: "Hvis dere holder mine bud, da blir dere i min kjærlighet, likesom jeg har holdt min Fars bud og blir i hans kjærlighet" Joh. 15:10.

Dagens kristne: Selvfølgelig ønsker jeg å bli i din kjærlighet, det er vel noe alle troende har som mål, men det er litt av et slit å prøve å holde disse budene eller loven om du vil. Noen av oss hadde faktisk forventet at nytestamentets trosliv ville gitt en lettere og mer behagelig teologi med store doser av frihet og fleksibilitet.

Jeshua: "Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri" Joh. 8:36.


Dagens kristne: Ja, nå begynner jeg å forstå deg. Det er nettopp denne fokuseringen på de og friheten fra loven, dogmene og sannhetspunktene jeg tenker på.

Jeshua: "Sannheten skal gjøre dere fri" Joh. 8:33.

Dagens kristne: Men tror du ikke at noen kan elske både deg og din Far uten å holde dine bud?

Jeshua: "Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker meg. Og den som elsker meg, skal bli elsket av min Far. Og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham" Joh.14:21.

Dagens kristne: Vi lengter etter er at du skal åpenbare deg for oss og at din Ånd skal ta bolig i oss, ikke at den lovfokuserte legalismen skal prege vårt trosliv.

Jeshua: "Om noen elsker meg, da holder han mitt ord, og min Far skal elske ham og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham" Joh. 14:23.

Dagens kristne: Men kan ikke en troende være din venn uten å måtte lyde dine bud?

Jeshua: "Dere er mine venner dersom dere gjør det jeg pålegger dere" Joh. 15:14.

Dagens kristne: Mange store forkynnere lærer oss at loven er opphevet og ikke gjelder lenger i den nye pakt. Her snakker jeg faktisk om ledere, evangelister, prester og pastorer som har viet sitt liv til å forkynne Guds Ord, og det de framlegger, må jo være det du forteller i evangeliene!

Jeshua: "Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven... For sannelig sier jeg dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel i loven forgå" Matt. 5:18.

Dagens kristne: Det er vel forståelig at du som jøde vektlegger budene, men nå lever vi 2000 år etter din tid. Sannheten har modnet og utviklet seg etter hvert og den kristne tradisjonen har lært de troende til ikke å være så opptatt av budene. Er det ikke plass for litt fleksibilitet og toleranse?

Jeshua: "Dere forlater Guds bud og holder fast på menneskers tradisjoner" Mark. 7:8.

Dagens kristne: Men mange av tradisjonene kristenheten har adoptert er da vakre rituelle seremonier med stor åndelig egenverdi. De gir oss stemning, atmosfære, verdifulle sanseinntrykk og ro til meditasjon. Jeg kan godt forstå at du, i ditt jødiske miljø, vektla det fjerde budet om sabbaten og at du ikke ser verdien av å be til bilder, ikoner og statuer og slikt som er omtalt i det første budet, men du vet jo at mange kristne har dype åndelige tradisjoner å ta hensyn til på disse områdene og det betyr mye for dem. Er ikke grunnen til at tradisjonen har fjernet eller endret disse to budene nettopp for å gjøre evangeliet tidsaktuelt!

Jeshua: "Ja, vakkert setter dere Guds bud til side for å holde deres egne forskrifter" Matt. 7:9.

Dagens kristne: Alt dette som kristenheten opplever å være både kulturelt og estetisk, må da ha en verdi i gudsdyrkelsen?


Jeshua: "Forgjeves dyrker de meg, for de lærer fra seg lærdommer som er menneskebud" Mark. 7:7.

Dagens kristne: Men rikdommen og bredden i våre historiske tradisjoner har da en egenverdi, selv om vi ikke holder oss bokstavelig til alt det du lærte da du var blant oss?

Jeshua: "Slik gjør dere Guds ord ugyldig med de forskrifter dere har gitt videre. Og mange lignenede ting gjør dere" Matt. 7:13.

Dagens kristne: Er ikke det viktigste at vi som er troende ønsker å bli frelst og søker å oppnå det evige liv?

Jeshua: "Vil du gå inn til livet, så hold budene" Matt. 19:17.


Dagens kristne: Men veien til himmelen og Guds rike er da ikke gjennom noe annet enn nåden og tilgivelsen. Hva har gjerning og lovlydighet med frelsen å gjøre?


Jeshua: "Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! Skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje" Matt. 7:21.

Dagens kristne: Jeg kjenner da en rekke utrolig dyktige og åndsfylte forkynnere som mener noe annet. Mange kristne lytter til dem, det skjer åndsmanifestasjoner på møtene deres og de lærer at vi ikke behøver å bry oss om loven fordi nåden har tatt dens plass.

Jeshua: "Vokt dere for falske profeter! De kommer til dere i fåreham, men innvendig er de som glupende ulver" Matt. 7:15.

Dagens kristne: Jeg snakker faktisk om forkynnere som profeterer, helbreder og utfører mektige gjerninger og samtidig lærer oss at vi ikke behøver å ta hensyn til din lov! Da er jo miraklene et bevis på at Guds Ånd er med dem, selv om de er helt uenige med det du sier!

Jeshua: "Mange skal si til meg... Herre, Herre! Har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si til dem: Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som tror dere løst fra loven" Matt.7:22.23. (‘Dere som gjør urett’. Gresk: ‘anomia’ som betyr ‘lovløs’ eller ‘lovfri’, ‘dere som lever løst fra loven’.)

Når det kommer til dokumentasjonen på vår egen kjærlighet til Guds Sønn, må vi på samme måte passe oss for å tro at dette stadfestes av noe som aldeles ikke bekrefter at vi har ham kjær og derfor ønsker å lyde, tjene og følge ham.

Av den grunn kan det være på sin plass at vi spør Jesus selv om hvordan vår kjærlighet til ham kan synliggjøres. Han har ordet i sin makt og vil sikkert gi et greit svar.