HebraiskTro.no


SITATER OM MENNESKESØNNEN I FØRSTE ENOKS BOKKap. 45:1-6, De vantros utryddelse, Den Utvalgte, ny himmel og ny jord

På den dag skal min Utvalgte sitte på herlighetens trone og gjøre en utvelging av deres gjerninger, og deres boliger skal være uten tall, og deres ånd skal styrkes i deres indre når de ser min Utvalgte, disse som har anropt mitt herlige navn.


På den dag vil jeg la min Utvalgte bo midt i blant dem og jeg vil forvandle himmelen, og gjøre den til velsignelse og lys for evig. Og jeg vil forvandle jorden og gjøre den til velsignelse og mine utvalgte vil jeg la bo på den. Men de som begår synd og forbrytelser skal ikke betre den. For i fred har jeg sett til mine rettferdige og gitt dem miskunnhet. Men synderne har kommet foran meg for å bli dømt og jeg vil utrydde dem av jorden.


Kap. 48:1-10, Menneskesønnen, Den Utvalgte fra evighet, de fortaptes utslettelse


På det sted så jeg rettferdighetens uuttømmelige kilde, og rundt omkring den var mange visdommens kilder, og alle tørste drakk av dem og ble fylt med visdom, og deres boliger var sammen med de rettferdige og hellige og utvalgte. Og i den time ble denne Menneskesønn nevnt for åndenes Herre og hans navn for han som var fra tiden før tiden. Før solen og månen ble skapt, før himmelens stjerner ble dannet, ble hans navn nevnt for åndenes Herre. Han skal være en stav for de rettferdige, så de kan støtte seg til den og ikke falle, og han skal være et lys for folkene og et håp for de bedrøvede i hjertet.

Og alle jordens beboere skal falle ned og tilbe ham, og de skal love og prise og lovsynge åndenes Herre. For denne hensikt ble han Den Utvalgte og hemmeligholdt for ham, før verden ble skapt og til evighet. Og åndenes Herres visdom har åpenbart ham for de hellige og rettferdige, for han har bevart de rettferdiges lodd, fordi de hatet og foraktet denne urettferdige verden. De hatet all dens verk og dens veier i navnet til åndenes Herre. For i hans navn blir deres liv frelst, og det er hans velbehag at de har liv.

Og i disse dager vil jordens konger ha nedslåtte ansikter, samt de mektige som besitter jorden, på grunn av deres henders verk, for de kan ikke frelse seg selv på deres angsts og nøds dag. I mine utvalgtes hånd vil jeg overgi dem: som strå i ilden skal de brenne for de helliges åsyn, som bly i vannet skal de synke for de rettferdiges åsyn, og det vil ikke finnes spor etter dem. På deres nøds dag vil der ikke være hvile på jorden. De vil falle foran dem og ikke reise seg, og ingen vil gripe dem med sin hånd og løfte dem opp, for de har fornektet åndenes Herre og hans Salvede. Åndenes Herres navn være lovet!

Kap. 49:1-4, Den Utvalgtes visdom og makt


For visdom er utgydt som vann, og herligheten er umålelig for ham for evig og alltid. For han er mektig i alle rettferdighetens skjulte ting, og urett vil forsvinne som en skygge og kan ikke bestå, for Den Utvalgte står foran åndenes Herre, og hans herlighet varer til evigheters evighet, og hans makt til slekters slekt. I ham bor visdoms ånd og den ånd som gir innsikt, og råds og styrkes ånd, kunnskapens ånd og styrke, og deres ånd som er hensovet i rettferdighet. Han vil dømme de skjulte ting, og ingen kan føre tom tale foran ham, for han er utvalgt foran åndenes Herre etter hans velbehag.


Kap. 46:1-8, Menneskesønnen, Den Ene


Der så jeg en som hørte til tiden før tiden, og hans hode var hvitt som ull, og hos ham var en annen som hadde en skikkelse som et menneske, og hans ansikt var fullt av nåde likesom en av de hellige engler. Og jeg spurte en av englene som var med meg og som viste meg alle de skjulte ting angående Den Ene som var født av mennesker: Hvem er denne og hvorfra er han som er så lik den som hørte til tiden før tiden? Og han svarte meg og sa: Dette er Menneskesønnen som har rettferdigheten og hos hvem rettferdigheten bor, og han vil åpenbare alle de skjulte skatter, for åndenes Herre har utvalgt ham til å bli seirende foran åndenes Herre ved rettferd til evig tid.


Og denne Menneskesønn som du så vil bevege konger og de mektige til å reise seg fra deres komfortable seter og de veldige fra deres troner, og han vil løse veldiges tøyler og knuse syndernes tenner. Han vil støte ned kongene fra deres troner og riker fordi de ikke opphøyer og priser ham og ikke med takk anerkjenner ham fra hvem riket er gitt til dem. Han vil nedstøte de mektiges ansikt og skam skal fylle dem, og mørke skal være deres bolig, og ormer skal være deres leie, og de skal ikke ha noe håp om å oppstå fra deres leier, fordi de ikke opphøyer åndenes Herres navn. Og de er dommere av himmelens stjerner og løfter deres hender mot Den Høye som gikk på jorden og bodde på den. Alle deres gjerninger åpenbarer urett, og deres makt beror på deres rikdom, og deres tro er på de guder som de har gjort med sine hender, og de fornekter åndenes Herres navn. Og de forfølger de rettferdige og hans forsamlings hus og de troende som holder fast ved åndenes Herres navn.


Kap. 50:1-5, Den Utvalgtes barmhjertighet og dom


Og i de dager vil det skje en forandring for de hellige og utvalgte: Dagens lys skal hvile over dem, og herlighet og ære skal vende seg til de hellige. Og på nødens dag, da ulykken er samlet hos synderne, skal de rettferdige seire i åndenes Herres navn, og han vil vise det til de andre, for at de kan angre og oppgi sine henders verk. Og de vil ikke få ære i åndenes Herres navn, men i hans navn vil de bli frelst, og åndenes Herre vil forbarme seg over dem, for hans barmhjertighet er stor. Han er rettferdig i sin dom og for hans herlighet vil heller ikke uretten bestå i hans dom: den som ikke angrer foran ham vil bli utryddet. Og heretter vil jeg ikke forbarme meg over dem, sier åndenes Herre.

Kap. 51:1-5, De dødes oppstandelse og Den Utvalgtes trone


Og i de dager vil også jorden gi tilbake det som er betrodd den, og dødsriket vil gi tilbake det som det har mottatt, og helvete vil gi tilbake hva det skylder, og han vil utvelge de rettferdige og hellige iblant dem, for dagen er kommet nær for deres frelse. Og Den Utvalgte skal i de dager sitte på min trone, og alle visdommens hemmeligheter skal utgå av hans munn. For åndenes Herre har gitt ham det og forherliget ham. I de dager skal fjellene springe som bukker, og høydene hoppe som lam som er mettet med melk. Og alle skal bli engler i himmelen; deres ansikt skal lyse av glede, for på den dag er de utvalgte oppstått, og jorden skal glede seg, og de rettferdige skal bo på den, og Den Utvalgte skal gå og vandre på den.

Kap. 52:1-9, Fjellene av metall blir som vann foran Den Utvalgte


Etter disse dager, på den samme plass hvor jeg hadde sett alle åpenbaringenes hemmeligheter, - ble jeg revet bort av en hvirvelvind, og den førte meg mot vest. Der så mine øyne alle himmelens skjulte ting og de fremtidige ting. Der var et fjell av jern og et fjell av kobber og et fjell av sølv og et fjell av gull og et fjell av tinn og et fjell av bly. Og jeg spurte den engel som var med meg: Hva er disse ting som jeg har sett i det skjulte? Og han sa til meg: Alle disse ting som du har sett, tjener til hans Salvedes herredømme, for at han kan bli sterk og mektig og bli prist på jorden. Og denne fredens engel svarte, i det han sa til meg:


Vent litt så skal det skjulte som åndenes Herre har plantet bli åpenbart for deg. Og de fjell som du har sett, fjellet av jern og fjellet av kobber og fjellet av sølv og fjellet av gull og fjellet av tinn og fjellet av bly, alle disse skal foran Den Utvalgte bli som voks foran ilden og som vann som renner nedover disse fjell, og de skal bli svake for hans føtter: Og det skal skje i de dager at man hverken skal frelses ved gull eller sølv, og man skal ikke kunne flykte. Og der skal ikke være jern til krigen, heller ikke skal noen ikle seg brystplate, og kobber skal være unyttig og tinn skal være verdiløst og bly ikke ettertraktet. Alle disse ting skal forsvinne og tilintetgjøres på jorden når Den Utvalgte viser seg for åndenes Herres ansikt.


Kap. 61:1-13, Englenes målesnor, pris til Den Utvalgte på herlighetens trone


Og jeg så i disse dager at det ble gitt disse engler lange snorer, og de tok seg vinger og fløy og beveget seg mot nord. Og jeg spurte engelen, idet jeg sa til ham: Hvorfor tok disse engler snorer og beveget seg bort? Og han sa til meg: De beveget seg bort for å måle. Og engelen som gikk med meg sa til meg: Disse bringer de rettferdiges mål og de rettferdiges bånd til de rettferdige for at de kan støtte seg til åndenes Herres navn i evigheters evighet. De utvalgte skal begynne å bo hos de utvalgte, og disse er målene som skal gis til troen, og de skal styrke rettferdigheten. Og disse mål skal åpenbare alle hemmelighetene i jordens dyp, og de som er tilintetgjort av ørkenen, og de som er oppett av ville dyr, og de som er oppett av havets fisker, for at de skal komme tilbake og støtte seg til dagen for Den Utvalgte, for det er ingen som skal tilintetgjøres foran åndenes Herre, og der er ingen som kan tilintetgjøres.

Og alle som er oppe i himmelen fikk befaling og en kraft og ett ord og ett lys likesom ild, og de velsignet ham først og fremst, og høylovet og priste ham med visdom, og de var vise i tale og i Livets Ånd. Og åndenes Herre lot Den Utvalgte sette seg på herlighetens trone, og han vil dømme alle de helliges gjerninger oppe i himmelen, og deres handlinger vil han veie på vekten. Og når han løfter sitt åsyn for å dømme deres skjulte veier etter åndenes Herres navns ord og deres sti etter åndenes Herres rettferdiges doms veier, da vil de alle tale med én røst og velsigne og prise og høylove og hellige åndenes Herres navn.

Og hele himmelens hær vil rope sammen med alle de hellige som er i himmelen og Guds hær, kjeruber og serafer og ofannim, og alle maktens engler og alle herremakters engler og Den Utvalgte og de andre makter som er på jorden og over vannet. På den dag vil de oppløfte én røst og velsigne og prise og høylove i troens ånd og i visdommens ånd og i tålmodighetens ånd og i barmhjertighetens ånd og i rettens og fredens ånd og i godhetens ånd, og alle vil si med én røst: Velsignet og lovet være åndenes Herres navn for evig og til evig tid!Og alle de som ikke sover vil prise ham oppe i himmelen, og alle de hellige som er i himmelen vil prise ham, og alle de utvalgte som bor i Livets Hage, og enhver lysets ånd som kan velsigne og prise og opphøye og hellige ditt velsignede navn, og alt kjød skal herliggjøre og velsigne ditt navn med veldig og grenseløs kraft i evigheters evighet. For stor er åndenes Herres barmhjertighet, og han er langmodig, og alle sine gjerninger og alle målene for sine gjerninger har han åpenbart for de rettferdige og utvalgte i åndenes Herres navn.

Kap. 62:1-16, Dommen, et skuespill, og livets drakt fra den skjulte Menneskesønn


Således bød Herren kongene og de mektige og de fornemme og de som bebor jorden og sa: Åpne deres øyne og løft deres horn så dere er i stand til å erkjenne Den Utvalgte. Og åndenes Herre satte seg på sin herlighets trone, og rettferdighetens ånd ble utgytt over ham, og hans munns ord dreper alle synderne, og alle urettferdige utryddes for hans åsyn. På den dag skal alle kongene og de mektige og de fornemme og de som besitter jorden stå opp og se ham og erkjenne hvorledes han sitter på herlighetens trone, og de rettferdige er dømt foran ham og tom tale skal ikke tales foran ham. Og smerte skal komme over dem som en kvinne som er i fødselsveer, og for hvem fødselen er hård, når hennes barn kommer inn i modermunnen, og hun er i nød ved fødselen.

Den ene halvdel av dem skal se på den annen, og de skal bli forskrekket og senke deres ansikt, og smerte skal gripe dem, når de ser denne Menneskesønn sitte på sin herlighets trone. Og kongene og de mektige og alle de som besitter jorden, skal velsigne og prise og opphøye ham som hersker over alt det skjulte. For fra begynnelsen var Menneskesønnen skjult, og Den Høyeste har bevart ham foran sin makt og åpenbart ham for de utvalgte. Og de utvalgte og helliges forsamling skal såes ut, og alle de utvalgte skal stå foran ham på den dag, og alle kongene og de mektige og de fornemme og de som behersker jorden, skal falle ned foran ham på deres ansikt, og tilbe og sette deres håp til denne Menneskesønn, og de skal bønnfalle ham og be ham om barmhjertighet.

Men åndenes Herre vil skynde på dem, så de ilsomt går bort fra hans åsyn, og deres ansikt skal fylles med skam og man skal samle mørke på deres ansikt. Og han vil overgi dem til englene til straff, for at de kan ta hevn over dem, fordi de undertrykte hans barn og utvalgte, og de skal være et skuespill for de rettferdige og hans utvalgte. De skal glede seg over dem, fordi åndenes Herres vrede hviler over dem, og hans sverd skal beruse seg i deres blod. Og de rettferdige og de utvalgte skal frelses på den dag, og syndernes og de urettferdiges ansikt skal de ikke se mere. Og åndenes Herre skal bo over dem, og sammen med denne Menneskesønn skal de spise og hvile seg og stå opp i evigheters evighet. Og de rettferdige og utvalgte skal reise seg opp fra jorden, og de skal ikke mere senke sitt ansikt, og de skal være iført herlighetens drakt. Og dette skal være deres drakt, livets drakt fra åndenes Herre, og deres drakter skal ikke slites, og deres herlighet skal ikke forgå foran åndenes Herres åsyn.


Kap. 69:26-29, De falne englers navn, deres synder, og Menneskesønnen


Og der var stor glede blant dem, og de lovet og priste og opphøyet, fordi denne Menneskesønns navn var blitt åpenbart dem. Og han satte seg på sin herlighets trone, og hele dommen ble overgitt denne Menneskesønn, og han fjerner og utrydder syndere fra jorden og de som har forført verden. De bindes med lenker og lukkes inne på deres undergangs forsamlingssted, og alle deres verker forsvinner fra jordens overflate. Og fra nå av vil det ikke være noe mere som går til grunne, for denne Menneskesønn har vist seg og satt seg på sin herlighets trone, og alt ondt skal forsvinne og gå bort fra hans åsyn, men denne Menneskesønns ord skal stå fast foran åndenes Herre.Kilde:

Første Enoks bok: Enoks bok 1 & 2 (pdf)Og dette er den annen billedtale om dem som fornekter åndenes Herres navn og de helliges menighet.

De skal hverken stige opp til himmelen eller komme på jorden. Således skal de synderes lodd være som har fornektet åndenes Herres navn, de som skal oppbevares således til lidelsens og nødens dag.