HebraiskTro.no


SHABBAT VERSUS SØNDAG, DEBATT, del 2

Svar til en søndagsholders argumentasjon


Deltagere: Olav Fjærli, Kris Guleng, Mati Jochanan, m.fl.
Les argumentasjonen for og imot her:

Olav Fjærli: Sabbat eller søndag?

Kris Guleng: Forsvar av shabbat som hviledag, del 1

Mati Jochanan: Forsvar av shabbat som hviledag, del 2


DEBATTEN


MATI:

2 Kor 3:14-18 (AENT): "But they were blinded in their understanding because until this day, when the Ancient Covenant is read, the same veil rests upon them; nor is it manifest to them, that it (condemnation) is abolished by the Mashiyach. And to this day, when Moshe is read, a veil is thrown upon their hearts. But when any of them is turned to Master YHWH, the veil is taken from him. Now Master YHWH Himself is the Spirit. And where the Spirit of Master YHWH is, there is freedom. And we all, with uncovered faces, behold as in a mirror the glory of Master YHWH; and are transformed intro the same likeness, from glory to glory, as by Master YHWH the Spirit."


Olav, du siterer fra 2 Kor 3 og tolker Paulus ord til at Toraen ikke gjelder lengre. I dette legger du at Toraen slår i hjel, siden den er dødens tjeneste. Det du sier er delvis riktig, men helheten og din konklusjon blir ikke helt riktig. Det er på grunn av steinhjerter mennesker ikke ser JHVHs herlighet, fordi sløret da ikke tas bort. Fordi Jakobs hus brøt JHVHs Torah, pga. steinhjerter, ble pakten brutt. Men kjøtthjerter bryter ikke Torah. Et kjøtthjerte eller omskåret hjerte er mykt og føyelig slik at JHVHs Torah skrives på hjertet. Når vi tar bort sløret ser vi JHVHs herlighet (2 Kor 3:16-18).


"Og til denne dag når det leses fra Moses, kastes et slør over deres hjerter. Men når noen av dem vender seg til JHVH, blir dekket tatt bort (Det som Moses tok over ansiktet så de ikke skulle se). Men når hjertet omvender seg til JHVH blir dekket tatt bort. Nå er JHVH selv Ånden. Og der hvor JHVHs Ånd er, der er det frihet. Og vi alle ser i et speil JHVHs herlighet med utildekkede ansikter, og vi blir forandret til den samme liknelse, fra herlighet til herlighet, ved JHVH som er Ånden."

AENT 2 Kor 3:16-18


I 2 Kor 3 taler Paulus om sin egen tjeneste for den nye, gjenopprettede pakt, og han sammenligner dette med forholdet mellom pakten JHVH opprettet med Israel ved Sinai (2 Mos 19-20) og med gjenopprettelsen av den samme pakt gjennom Jeshua Messias (Matt 26:28; Jer 31:31-34 = Hebr.8:8 og ned). Årsaken til at pakten ble til død var fordi pakten ble brutt. Derfor nødvendigheten av en gjenopprettelse eller fornyelse av pakten. Denne fornyede pakt er opprettet med Israels hus og Judas hus: "Se, dager kommer, sier JHVH, da Jeg skal slutte en ny pakt med Israels Hus og med Judas Hus, ikke slik som den pakten Jeg sluttet med deres fedre på den dagen Jeg tok dem ved hånden for å lede dem ut av landet Egypt. De brøt min pakt (det er ikke mye herlighet i en brutt pakt!), selv om jeg var deres ektemann, sier JHVH.


Men dette er den pakten Jeg skal slutte med Israels hus etter de dager, sier JHVH: Jeg skal legge Min lov i deres indre og skrive den på deres hjerter. Jeg skal være deres Elohiim, og de skal være Mitt folk. Da skal de ikke lenger lære hverandre, hver mann sin neste, og hver mann sin bror, og si: ‘Kjenn JHVH!’ For de skal alle kjenne Meg, fra den minste til den største, sier JHVH. For Jeg skal tilgi deres misgjerning (Israels hus og Judas hus), og deres synd skal jeg ikke minnes mer (Gjelder også Israels hus og Judas hus)." Jer 31:31-34. Det samme siteres i Hebr 8:8-12.


Jakobs hus er ektekonen. JHVH ser vi er ektemannen. Paktsbruddet er det samme som ekteskapsbrudd. Men fordi JHVH elsket sitt fok Israel så høyt, gjenopprettet Han pakten med Sitt folk Israel. Og vi ser at dette er en gjenopprettelse av den gamle og brutte pakt. Det var nødvendig fordi en brutt pakt ‘er gått ut på dato’ og er unyttig. Derfor blir den brutte pakt en foreldet pakt, men en gjenopprettet pakt med Israels hus og Judas hus står fortsatt ved lag. Vi ser at det er slik fra Hebr 8:13: "Idet Han sier ‘en ny pakt’, har Han gjort den første foreldet. Det som er i ferd med å bli foreldet og gammelt, er nær ved å forsvinne." Hebr 8:13


En brutt pakt er selvsagt foreldet. Det var på grunn av at pakten ble brutt og overtrådt på grunn av synden det måtte gjøres soning. Det var dette Jeshua gjorde. I Ham ble pakten gjenopprettet i tråd med Jer 31:31-34. Det er nettopp dette Jeshua sier i Matt 26:28: "For dette er Mitt blod, den nye pakts blod, som utgytes for mange til syndenes forlatelse." En brutt pakt har ikke noen gode løfter i virkning. Men nå er det den gjenopprettede pakt som gjelder. Og en gjenopprettet pakt har da selvfølgelig bedre løfter. Hvilke løfter?


Men dette er den pakten Jeg skal slutte med Israels hus etter de dager, sier JHVH: Jeg skal legge min lov (Torah) i deres indre og skrive den på deres hjerter. Jeg skal være deres Elohiim, og de skal være Mitt folk. Da skal de ikke lenger lære hverandre, hver mann sin neste, og hver mann sin bror, og si: ‘Kjenn JHVH!’ For de skal alle kjenne meg, fra den minste til den største, sier JHVH. For Jeg skal tilgi deres misgjerning (Israels hus og Judas hus), og deres synd skal jeg ikke minnes mer (Israels hus og Judas hus).”


Hva er løftene er til Israel og Juda? Deres synd og misgjerning er borte, pakten gjenopprettet, og Toraen skrives på hjertene. Dette er hva Paulus mener i 2 Kor 3:3, når han sier "ikke skrevet med blekk, men med den levende Elohiims Ånd, ikke på steintavler (steinhjertet), men på hjertets kjødt-tavler." Og som vi leser i Jer 31:33: "Jeg skal legge min Torah i deres indre og skrive den på deres hjerter."


Olav, du siterer også Rom 7:6 (selv om du skrev 8:6) som bevis for at vi er løst fra Toraen. Men det er ikke det Paulus sier her. Mange kristne mistolker dette verset fordi de ikke leser sammenhengen. Ordet ‘Loven’ som Paulus bruker her er referanse til ‘den ekteskapelige lov’ i Torah. Han snakker faktisk om Jer 31:31-34, 5 Mos 24 (Loven om Skilsmisse) og mye mer... Du ser dette ved å lese konteksten, fra vers 1-3 i Rom 7. Han begynner også med å si, "Jeg taler jo til slike som kjenner Torah". Rom 7:6 sitert ut av kontekst: "Men nå er vi frigjort fra loven, siden vi er døde fra det som holdt oss fanget, slik at vi tjener i Åndens nye vesen og ikke i bokstavens gamle vesen." Derfor anbefaler jeg at du lærer litt av det som undervises i denne artikkelen. Artikkelen tar med konteksten og hva Paulus i Torah og Tanach referer til: Forklaring av ekteskapsloven i Rom. 6:7


Olav, du siterer og skriver: ”Dette gjorde Han da Han i Sitt kjød avskaffet fiendskapet, det vil si ‘budenes lov’ som er i forskriftene, for i Seg Selv å skape et nytt menneske av de to, og på den måten skape fred.” (Efeserne 2:15) Her kalles loven for ‘budenes lov’, og det er nettopp det den er. De ti bud er jo selve overskriftene i loven. Men her står det også rett ut at Jesus avskaffet den!


Du glemte å utheve ‘Forskriftene’… ‘Budenes lov i Forskriftene’. Hva er dette for noe? Er du sikker på at dette er JHVHs Torah, de fem Mosebokene? I Efeserne 2:15 snakkes det ikke om Elohim Torah, men den overleverte muntlige lov. Dette er enkelt å forstå. Og det henger sammen med hva Jeshua sier om det samme: "Og forgjeves tilber de Meg, når de underviser menneskebud som om det var den rette lære. For dere setter Elohims bud til side og holder fast på menneskers forskrifter - slik som vasking av øser og beger, og mange andre slike ting gjør dere. Han sa til dem: Altfor lettvint forkaster dere Elohiims bud, for at dere kan holde fast på deres egne forskrifter." Mark 7:7-9


Hvilket system var det Paulus i sitt tidligere liv fulgte? Husk at han ble trent i judaistisk rabbinsk overlevert lov under Gamliel. Og Paulus sier selv i Gal 1:13-14: "For dere har hørt om min tidligere framferd i jødedommen, hvordan jeg til overmål forfulgte Elohims menighet og forsøkte å utslette den. Og i judaismen gikk jeg langt utover det mange av de samtidige i mitt eget folk gjorde, for jeg var mye mer nidkjær for mine overleveringer fra fedrene enn de var."


Gal 1:13-14, Mine ‘overleveringer fra fedrene’, er referense til de forskriftene Jeshua sier satte Elohims bud ut av kraft. ‘Overleveringene og forskriftene’ i disse vers er referanse til menneskelige forskrifter, bud, overleveringer og tradisjoner som står i kontrast til JHVHs Torah. Slikt setter Elohims bud til side. Men det skjedde noe da Paulus kom til tro på JHVHs Ord som er Jeshua. Han forkastet dette menneskelige lovsystemet, og fulgte fra denne dag av utelukkende den Skrevne Torah til JHVH i tråd med Jer 31:33, "Jeg skal legge min Torah i deres indre og skrive Torahen på deres hjerter."


Det samme sies i Esekiel 36: “Jeg skal gi dere et nytt hjerte og gi dere en ny ånd i deres indre. Jeg skal ta steinhjertet ut av deres kjød og gi dere et hjerte av kjød. Jeg skal gi dere min Ånd i deres indre, og jeg skal gjøre så dere vandrer etter mine lover, og så dere holder mine dommer og gjør etter dem.” Esek 36:26-27


Men et steinhjerte skal vi ikke ha. Et steinhjerte hører ikke på Torah. "Men de nektet å lytte. De satte bare fram en trassig skulder og gjorde ørene tunghørte, så de ikke kunne høre (Dette er Moses dekke over ansiktet). Ja, de gjorde sitt hjerte hardt som flint, og de ville ikke høre på Torahen og de ordene som JHVH sendte ved sin Ånd gjennom de tidligere profetene. Derfor kom det stor vrede fra JHVH Zebaot." Sakarja 7:11-12. Men det er myke, omskårede kjøtthjerter som har skjedd med oss Messianske. Vi har Toraen skrevet på våre hjerter og vi gir den ære. Det samme gjorde Paulus. "For Sin rettferdighets skyld har JHVH velbehag i å opphøye Toraen og la den få ære.» Jes 42:21


I Ef 2:14-15 snakkes det om budenes lov i forskriftene som skapte fiendskap. Dette har med den overleverte, muntlige rabbinske lov å gjøre, med alle dens tilleggsbud i forskriftene. Dette systemet skapte et stort skille. Den overleverte lov ble også kalt for ‘gjerdet’, eller slik det er oversatt ‘skillevegg’. "For Han er vår fred, Han som har gjort dem begge til ett (hedning forent med jøde, se foregående vers), og som brøt ned skilleveggen som stod i mellom." Ef 2:14


I den arameiske grunnteksten til dette verset er ordet for ‘vegg’ ordet ‘syaga’. Dette er forbundet med Mishna og Pirkei Avot (Fedrenes Ord) 1:1 som befaler: "Lag et gjerde rundt Torah", kommenterer A.G.Roth for dette verset i AENT. Videre sier han at Jeshua advarte spesifikt mot denne type aktivitet i Matt 15 og Mark 7, og han refset fariseerne for denne prosessen. Den dag i dag kalles Mishna (kjernedokumentet til Talmud) og Talmud for ‘Skilleveggen’ eller ‘Gjerdet’. I denne loven (torah) er det mye galt. Og også mye riktig. Men når slike tilleggsbud legges til de fastsatte budene i Elohims Torah, og videre går så langt at enkelte sanne Torah-bud settes ut av kraft, da blir det galt.


Og dette skapte også et særdeles sterkt skille mellom en troende hedning og en troende jøde på apostlenes tid og før, der de troende hedninger (de som fryktet Elohim) ble sett på som ‘laverestående’ og til og med som ‘urene’. Det er dette skillet som tas bort når noen kommer til tro på alt hva Jeshua sa og gjorde. Derfor sier Paulus videre: "Dette gjorde Han da Han i sitt kjød avskaffet fiendskapet, det vil si budenes lov som er i forskriftene, for i seg selv å skape et nytt menneske av de to og på den måten skape fred." (Ef 2:15 Bibelen Guds Ord, Hermon Forlag, 1998)


"Og i sitt kjød ble fiendskapet og reguleringenes befalinger i budene avskaffet, slik at han i seg selv kunne gjøre de to til en, og slik etablere fred." (Ef 2:15 AENT) A.G.Roth skriver her om det arameisk ordet som brukes i den grammatiske settingen (i Ef 2:15). På gresk er ordet ‘nomah’. På arameisk er ordet ‘namusa’. På hebraisk ville ordet vært ‘torah’: Den grammatiske strukturen viser tydelig her at ‘namusa’ referer direkte til ‘skikkene’, slik som tradisjonene til fariseerne. Det er ikke en referanse til selve JHVHs Torah som er fullkommen. Messias avskaffer fiendskapet som har oppstått mot JHVH gjennom religiøse tradisjoner og falske tolkninger av Torah som var en byrde folket ikke klarte å bære.


Kristne teologer, på den annen side, vrir og vrenger på dette verset og lærer at det var JHVHs Torah som skapte hatet og fiendskapet, og at Messias avskaffet Toraen. Det er en veldig skjødesløs og ondskapsfull teologi. Messias sendte Ruach HaChodesh (Den Hellige Ånd) for å skrive JHVHs Torah på menneskenes hjerter, ikke å avskaffe den. (Oversatt fra A.G.Roths kommentar av AENT Ef 2:15 og ordet ‘namusa’)


Mange sier fortsatt i dag at Toraen til JHVH er en byrde, og er heller mer opptatt av sine egne meninger og unnskyldninger for å ikke holde Torah. Jer 23: 31-32, 35-36 sier: "Se, Jeg kommer imot profetene, sier JHVH, som bruker sin egen tunge, men sier: ‘JHVH sier det.’ Se, Jeg kommer imot dem som profeterer falske drømmer, sier JHVH, og som forteller dem og slik fører Mitt folk vill ved sine løgner og ved sitt storskryt. Men Jeg har verken sendt dem eller befalt dem. De skal slett ikke være til gagn for dette folket, sier JHVH…  ...Slik skal dere tale, hver mann med sin neste og hver mann med sin bror: ‘Hva har JHVH svart?’ og: ‘Hva har JHVH talt?’ Men ‘JHVHs byrde’ skal dere ikke nevne mer. For hver manns ord skal være hans byrde, fordi dere har forvrengt ordene fra den levende Elohim, hærskarenes JHVH, vår Elohim."


Jeshua anklager fariseerne for det samme i Mark 7:13. Og husk at han refset dem ikke for å holde Toraen, men fordi de ikke holdt Toraen og satt heller Toraens bud ut av kraft ved å erstatte med sine egne bud. Derfor om ‘kristne’ skal kalle noen for fariseere… da bruk det på de som ikke holder Toraens bud og erstattet det heller med sine egne menneskelige oppdiktede bud! "Og dere setter Elohims ord ut av kraft ved de forskriftene dere har gitt videre. Og mange lignende skikker følger dere." Mark 7:13


KRIS:

Flott. Dette er kraftfull undervisning, Mati. Veldig, veldig bra!


LEIF:

Flott at temaet Paulus og Loven nå dissikeres. Jeg tror dette er noe av det viktigste vi kan få orden i for at kristne skal komme ut av den 1850 år lange tradisjonen med å prøve å få Paulus til å si noe annet enn han sier! Det er de som har trodd et falsum i like mange år som må gå i seg selv og spørre seg selv hvorfor de ikke har testet det som er forkynt mot Bibelen slik Berøa gruppen gjorde i sin tid. Vi kan i grunnen alle spørre oss dette, men jeg tror også at Gud åpenbarer forholdet mellom Moseloven - lovløsheten og nåden i våre dager fordi det er den rette tid i hans plan.


Mati, du har fått stor innsikt i dette og bruker Ordet til å bakke opp det du sier, slik at leseren kan følge din forklaring, om han eller hun er villig til det. Det er det mange som ikke er, men alle må etter hvert sjekke sitt ståsted og se om det er bygd på sand eller fjell. ‘The comfort zone’ er komfortabel, men nødvendig å etterprøve -


KRIS:

Guds Ord er Sannhet. Vi formidler bare Guds Ord. Mange søndagsholdere tror automatisk at sabbatsholdere ikke mener man er frelst av nåde. Men hvis du leser hva vi skriver, vil du se at vi er fullt ut inneforstått med at frelsen mottas i nåde. Ingen av oss sabbatsholdere her mener at man blir frelst av å holde hverken sabbat eller loven generelt ellers. Hvis noen tro at vi ‘blander’ disse to tingene, så stemmer ikke det med hva vi skriver. Man har i så fall misforstått hva vi står for.


TOM:
Hei Kris. Når det gjelder folk som tar avstand fra det vi tror her, så har de sikkert sin forkynnelse fra sine pastorer som igjen kommer fra Luther og igjen kommer fra katolikkene. Disse har kuttet sine band fra våre jødiske røtter, de synder på nåden og følger verdens ånd. Det var dette som kom fra apostelmøtet i Jerusalem. Avstå fra avgudsoffer skulle hedingene gjøre. Når kristne må forsvare søndagen, da sier det mest om forkynnelsen, for Jesus kom ikke for å forandre på Guds Ord og lage en ny hviledag. For søndag kjemper de kristne slik jødene gjør for lørdagen, og da kan man spørre seg om at man er fri.


KRIS:
Ja, Tom, vi er alle produkter av det vi har lært. "Troen kommer av forkynnelsen og forkynnelsen kommer av Guds Ord". Men vi kommer ikke forbi at det er forskjellige tolkningstradisjoner mht til Guds Ord. Her i gruppa orienterer vi oss om den forståelse de messianske jødene formidler. For oss er dette det mest interessante, fordi det fører oss tilbake til de sanne hebraiske røttene i Guds Ord. Men ikke alle har øye for dette. Jeg har ikke vanskelig for å leve med det. Og jeg godtar at andre holder søndag, ikke noe problem, jeg har selv i mange år gått i søndagsholdende menigheter. Men jeg synes det er trist når det vi prøver å formidle her blir grovt misforstått, og at man på bakgrunn av misforståelsen, og ikke våre egentlige synspunkter, går sin vei fordi man tror noe som ikke stemmer. Det synes jeg er leit. Men jeg skjønner at det skjer, og ingen kan forhindre det, ikke slik å forstå. Enhver velger sin egen vei.


MATI:

VI har fortsatt mye å lære. Og det vi lærer, det praktiserer vi i våre private og sosiale liv. Jeg (og sikker de fleste her) er ikke ute etter å skape strid, splid og være sutrende, men åndelige i det å tolke åndelige ting med åndelige ord. Å være en del av Elohims husfolk er fantastisk. Tenk for en nåde å få lære JHVH Elohims Vei å kjenne. Troen kommer av læren. Rett lære fører til rett tro, feil lære fører til feil tro. Og bibelsk tro er å praktisere ut fra overbevisning om Elohims vilje og slik vandre i Ruak Ha-Kodesh. Priset være JHVH og vår Jeshua den salvede som setter fri fra syndens slaveri! Jeg må få si at det er helt greit å gi uttrykk for frustrasjon også. Det å si rett ut hva en mener både negativ og positivt. Og som Kris sier: Alle disse skriftstedene er blitt utførlig forklart i andre tråder. Og husk: "Det er bare statuer som ikke skifter mening". Enig i det, Kris.


Angående Galaterbrevet vil jeg anbefale undervisningen til Avi Ben Mordekai:

YahTube: Avi ben Mordechai - Millennium 7000 Communications   

Og jeg anbefaler utover dette undervisning om dette fra slike som har ‘jødisk, bibelsk, messiansk tro’, og artikler her på Messiansk Tro.


KRIS:

Det ligger ikke noe ‘mere frihet’ i å holde søndag enn det gjør å holde sabbat. Vi er alle frelst ved den samme nåde. Det er heller ingen her som ‘tar noe ifra’ noen andre. Vi er alle samlet om å forstå ‘den hele Skrift’, Bibelen. Det min erfaring at det for mange søndagsholdere ikke er helt klart at det ikke står om dette spørsmålet. Det som ofte blir misforstått, er at sabbatholdere også tror på frelse av nåde, og ikke tror på frelse av sabbatsholdelse.


KJETIL:

Jeg bare minner om intensjonen i det fantastiske brevet til Hebreerne hvor den ukjente forfatter advarer de jødekristne mot å vende tilbake til jødedommen. De hedningekristne i Galatia var utsatt for samme press fra judaistene, og Paulus finner det betimelig å advare menigheten i Galatia mot å gi etter for oppfordringene fra de som fortsatt levde under lovens krav og bud.


TOM:

Hei Kjetil. Er det noen her som sier at vi må holde budene for å bli frelst?


KRIS:

Jeg tror at advarselen handlet om å ikke ligge under for lovens anklage. Vi er ikke fri fra loven, men fri fra dens skyldebrev eller fordømmelse. Gud kan ikke motsi seg selv, at vi skal holde loven av lydighet, på den ene siden, og at vi er ‘fri’ fra den, på den andre siden. Da motsier han seg selv. Derfor tror jeg ikke at det er dette han sier i sitt Ord. Det som han tar et oppgjør med at den dom som tilfaller alle fordi vi ikke selv kan oppfylle loven til punkt og prikke i alle detaljer. Men det innebærer ikke at vi ikke skal holde loven. Vi skal fortsatt være lydige mot Guds vilje, men vi er satt fri fra fordømmelsen. For det er ingen fordømmelse for den som er i Jeshua Messias. Når Hans lov er nedskrevet i våre hjerter, er det naturligvis fordi den fortsatt er gyldig og skal overholdes etter den evne vi måtte ha. Straffen er betalt og skylden er borte.


Jeg har ingen fordømmelse overfor andre kristne. Men jeg har også rett til å søke kunnskap der jeg tror den er å finne, og der jeg kjenner at det er riktig for meg. Hva andre gjør er deres egen sak. Jeg har aldri lagt meg opp i hva andre tror eller hvordan de lever. Dette er for meg et klart skille mellom den lære jeg prøver å forstå, og de mennesker som omgir meg, som også prøver å forstå den, og trekker andre konklusjoner.


Jeg personlig ser på alle kristne som kristne, uansett hvilken kirketilhørighet man har. Og jeg respekterer alle for den troen de har. Det ligger ingen respektløshet eller intoleranse fra min side at jeg er sabbatsholder. Jeg har gått på masse møter på søndager, og er veldig glad i mine søndags-holdende kristne venner! :-) En annen ting; å holde sabbet gjør ikke i seg selv en troende til et godt menneske. Det gode kommer til oss gjennom Jeshua og DHÅ. Sabbaten i seg selv gjør oss ikke ‘gode’, den gjør oss bare lovlydige i henhold til Guds vilje. Å være et ‘godt’ menneske, er noe man blir gjennom å leve nær Guds kjærlighet.


MATI:

Jeg tror mange ikke forstår hva lovgjerninger er. Mange gir for eksempel tiende. Dette er jo en lovgjerning. Mange holder for eksempel ekteskapet. Dette er også en lovgjerning. Mange driver ikke med baktalelse. Dette er også en lovgjerning. Andre holder Sabbaten. Det er en lovgjerning. Andre lyger ikke. Det er en lovgjerning. Driver ikke hor. Det er en lovgjerning. Dreper ikke. Det er en lovgjerning. Vi må bruke huet.


Men hva var en lovgjerning i apostlenes øyne? Fra gresk oversettes ‘ergon nomon’ til lovgjerninger. Men ‘ergon nomon’ er oftest referanse til judaistisk overlevert ‘rabbinsk’ lov. Noen kaller det for Talmud. Talmud betyr forresten ‘studiene’. Kristendommens ‘kirkefedre’ har også sin ‘Talmud’. Men jeg setter ikke dette over Elohims Ord. Det samme som Jeshua refset i Mark 7:6-7 er det som apostlene kaller for ‘ergon nomen-lovgjerninger’: "Han svarte med å si til dem: Rett profeterte Jesaja om dere hyklere, som det står skrevet: Dette folket ærer Meg med sine lepper, men deres hjerte er langt borte fra Meg. Og forgjeves tilber de meg, når de underviser menneskebud som om det var den rette lære.” Og videre i konteksten snakkes det om at dette satte Elohims bud til sides, og slik ble Toraen erstattet med menneskelig overlevering og menneskelige tilleggsbud. (Matt 15, Matt 23)


‘The Rabbis knew the Messiah’:  The Rabbis Knew the Messiah

‘Ancient Susia’:  Susia - YouTube


ANETTE:

Et spørsmål...., hva betyr det rent praktisk, å holde sabbat?


KRIS:

Anette, takk for ditt spørsmål. Vel, det er nok mange typer praksis. Jødene har sine måter, og kristne og messianske har sine. Det primære må bli å lese hva Bibelen sier at den skal innehold; bl.a. spesifisert i budet. At man opphører med det ukentlige arbeid, både for mennesker og dyr, og ikke drive handel. Man kan hvile fra mas og kav og stress, og bruke dagen til samvær med Gud og med andre troende, være sammen om Den Hellige Ånd, undervisning, bønn, måltider, og ellers ta imot den velsignelse som ligger i at Jahve helliget denne bestemte dagen. Denne velsignelsen tror jeg vi trenger. Jeg vet i hvertfall at sabbaten gir meg en ekstra indre ro som gjør meg veldig godt.


Mati, det du sier her er jeg enig med deg i. Vi holder de bibelske ‘trafikkreglene’ etter beste evne enten vi avstår fra å lyve, stjele, hore, osv. Dette er alle lovgjerninger. Når kristne er imot abort, er det en lovgjerning i henhold til de ti bud, der det står: du skal ikke slå ihjel. Når kristne vil beholde landet vårt som kristent, er det fordi vil vil ikke ha andre guder enn Jahve. Når kristne er motstander av homofil praksis, er dette også en lovgjerning i henhold til Moseloven. Når man er imot skilsmisse, er det en lovgjerning... alt dette er kjøreregler som Jahve har gitt oss slik at vi kan få mest mulig velsignelse ut av det livet vi ble gitt. Men det betyr ikke at vi er fullkomne. Vi har alle falt og syndet. Men når vi gjør det, har vi en talsmann i himmelen, Jeshua Messias, som tilgir oss når vi bekjenner synden, og gir oss nye sjanser. Alltid nye sjanser. Han gir aldri opp!


Jeg vil dessuten gi uttrykk for at den undervisningsfilmen som Mati la ut lenger oppe på tråden her, med Avi Ben Mordechai, virkelig er å anbefale for å forstå dette helt spesielle forholdet mellom Moseloven som var den skrevne lov, og Talmud som var den muntlige lov, også kalt ‘forskriftene’. Undervisningen om Galaterbrevet av Mordechai er enormt klargjørende og befriende. Da skjønner man at Bibelen er enig med seg selv.


ANETTE:

Hvis det ikke fantes lover, så var det heller ingen overtredere. Da hadde ikke Jesus behøvd å sone straffen på Golgata.

Denne debatten er hentet fra facebook-gruppen Messiansk Tro, og er skrevet i etterkant av tre artikler om hvilken hviledag som er riktig å holde i nytestamentlig tid, shabbat eller søndag.