HebraiskTro.no


OMVENDELSE TIL TORAH I ELIAS ÅND


Av Kris Guleng


Og blant mange av dem som kjemper for hypernåden, i den feilaktige tro at den stammer fra en ‘spesiell åpenbaring’ fra Paulus, vokser det også frem velment bekymring for oss som tar avstand fra lettvinte løsninger uten rot i Skriften, vi som vender tilbake til den Bibelen som gir oss bud om frelse.


Jeg undergraver ikke Paulus, det jeg undergraver er de misforståtte tolkninger av hans skrifter som bidrar til at kristne tror at Paulus har 'opphevet' eller 'forkastet' loven og angivelig sier at den er ugyldig. Dette er ikke sant.


Rabbi Shaul (Paulus) var en meget høyt utdannet Torahlærer, og for å forstå hva han mener, krever det både god kjennskap til Torahen og god kjennskap til hvem han skrev til og den tiden dette skjedde, og på de hebraiske premisser. Alt dette glimrer med sitt fravær i altfor mange kristne kretser, som jeg stadig møter representanter fra. Hvis folk misforsto Paulus på hans egen tid, er det ikke så underlig at folk gjør det i dag.


Peter var fortvilet over akkurat dette. 2Pet. 3:15-16: "Det samme har jo også vår kjære bror Paulus skrevet til dere, ut fra den visdom (i Torahen)som er gitt ham. Om dette taler han også i alle de brev hvor han kommer inn på disse spørsmål. Det er noen ting der som er vanskelig å forstå, og de ukyndige (ulærde i Torahen) og usikre (uten forankring i Torahen) fordreier dette; det samme gjør de også med de andre skriftene, og det blir til deres egen undergang."


Teologer av mange retninger har forgjeves forsøkt å forstå Paulus. Allikevel kommer det kristne uten fnugg av respekt for, eller kunnskap om Torahen, som påstår at Paulus forkaster Torah. Det gjør han definitive ikke. Dette har jeg forsøkt mange ganger å belyse også ved å si at en misforstått Paulus-tekst kan ikke utmanøvrere Jeshuas klare Ord, for de er utvetydige, slik vi ser fra Matt. 5:17-19:


"Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven (undervisningen) eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. 18 Sannelig, jeg sier dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel i loven (undervisningen) forgå – før alt er skjedd. 19 Om altså noen opphever et eneste av disse minste budene og lærer menneskene dette, skal han regnes for den minste i himmelriket. Men den som holder dem og lærer andre dette, han skal være stor i himmelriket."


Allikevel er det presis dette som skjer: kristne promoterer en feilaktig forståelse av Paulus, der man i praksis setter Guds eget Ord, ved Jeshua, fullstendig ut av kraft. Dette tar jeg avstand fra. Ikke fra Paulus og det han egentlig mener med det han sier. Han avskaffer ikke Torahen, han hadde ikke mandat og autoritet til det heller. Tvert imot, taler han til Torahens fordel, mange ganger og på flere måter. Det er dette jeg vil ha frem.


Det som Paulus i all hovedsak taler imot er selvrettferdighet/legalisme. Ingen kan bli frelst ved gjerninger, men alle kan bli rettferdig ved nåde. Og lever man i denne nåden, er man forpliktet til å holde Torah, det er Jeshuas budskap, og tro det eller ei, også Pauli budskap.


Det som kristne gjør ved å forkynne falske budskap fra Paulus, det er å ikke bare rote seg bort selv, men de fører andre vill også. Det er meget alvorlig! Det er presis like alvorlig og galt og forbudt som da fariseerne overstyrte Guds Torah med sine egne menneskelagde regler og tradisjoner.


Jeg tror ikke Jeshua ser med større nåde på hedninger som gjør denne synden, enn han gjorde på sitt eget utvalgte folk. Hvis Gud kunne forkaste jøder som begikk denne blunderen, kan han også forkaste kristne som gjør akkurat det samme. Det er derfor Peter sier at de som holder på med dette gjør det til sin egen undergang. Derfor er dette veldig alvorlig.


At vi er mange kristne som har vendt tilbake til Torahen, trenger ingen bekymre seg for. Man bør heller bekymre seg for alle de som ikke går i denne retningen. Det er fordi når vi nærmer oss bibelens fundament i Torahen, så er vi med i en viktig profeti for den endetiden vi nå lever i.


Før Jeshua kom første gang, spurte folk om døperen Johannes var ‘Elia’... Dette var en profetisk term som betyr at før Messias kommer, skal profeten Elia, dvs. en som har hans ånd og virke, bane veien for at Messias kan komme. Slik var det ved Jeshuas første komme, da Johannes hadde denne beredelses-rollen. Og slik vil det også være før Jeshua kommer tilbake for andre gang.


Det som er Elia-ånden er omvendelse. Johannes forkynte omvendelse til folket, han ga dem det rituelle renselsesbadet ‘mikve’ i Jordan-elven. Jødene visste godt hva dette handlet om. I NT blir ‘mikve’ kalt for ‘dåp’. Det var ikke noe Johannes begynte med, det var et kjent rituale for renselse, og det var mange typer og formål for disse.


Nøkkelen her er omvendelse fra synd, dvs. å vende tilbake til Torahen. Den profetien som alt dette bygger på står i Malaki 4:4-6: "4 Kom i hu loven til Moses, min tjener, den jeg gav ham på Horeb for hele Israel, både forskrifter og domsregler. 5 Se, jeg sender profeten Elia til dere før Herrens dag kommer, den store og skremmende. 6 Han skal vende fedrenes hjerter til barna og barnas hjerter til fedrene, så jeg ikke skal komme og slå landet med bann."


Å vende fedrenes hjerte til barna og barnas hjerter til fedrene handler om å komme i hu Torahen fra Moses! Dette er en profetisk ånd som kalles ‘Elia’ og som vi ser vokse frem i våre dager. De siste ca 20 årene har den bevegelsen vi kaller ‘hebraiske røtter’ vokst frem i stor fylde, og det er denne jeg også har fått del i.


Vi kristne har åndelige ‘fedre’ som vi må vende tilbake til, og det er jødene. De skal også vende seg til oss og ta imot troen på sin egen Messias. Men de må gjøre det på sine premisser, og vi må også tilbake til de hebraiske premisser for evangeliet. Den kristne kirke forkynner bare et 'halvt' evangelium. En frelse uten rettledning for rett livsførsel. Dette skjer det nå noe med, og det er bibelsk.


Vi må omvende oss fra vår villfarelse inn i de paulinske misforståelser om forkastelse av Torahen, og vende oss tilbake til det som Moses ga oss direkte fra Jeshuas hender på Sinai, da pakten vi alle er podet inn i ble gitt til Israels folk. Det er denne pakten vi er medborgere i, alle sammen.


Og den tiden vi lever i nå er en forberedelse til Messias gjenkomst, der han skal samle de spredte av sine 12 stammer, og vi hedninger får regnes med blant de utvalgte i kraft av troen på Jeshua og vår lydighet mot Ham. Du kan vi glede oss over at vår Messias snart kommer tilbake, og vi kan være med selv i den høyprofetiske tidsalder vi lever i nå.


Står vi i rett forhold til den undervisning om lydighet som vår frelser har gitt oss? Ta ikke feil. Hør Ham. Ordet ‘shema’ betyr ‘hør og gjør’! En tro uten gjerninger er en død tro!


Jakob 1:21-25:

"Legg da av alt urent og all ondskap (omvend dere til å leve rett i henhold til Torahen), og ta villig imot det ord som er plantet i dere (Jeshuas undervisning i GT, for NT eksisterte ikke da dette ble skrevet), og som har makt til å frelse deres sjeler (GT har makt til å frelse sjeler, det inneholder evangeliet).


22 Dere må gjøre det Ordet (Torahen) sier, ikke bare høre det, ellers vil dere bedra dere selv. 23 For den som hører Ordet uten å gjøre etter det, han ligner en mann som ser på ansiktet sitt i et speil: 24 Han ser på det, går sin vei og glemmer straks hvordan han så ut.


25 Men den som ser inn i frihetens fullkomne lov (Torahen) og fortsetter med det, han blir ikke en glemsom hører, men en gjerningenes gjører. Han skal være lykkelig i sin gjerning."


Vi trenger å omvende oss fra vår rotløshet, vår avkuttede tilstand fra de hebraiske røtter i Torahen, og finne tilbak til våre fedre, så vil de også finne tilbake til oss. Og hele Israel kan bli frelst som resultat av dette. Det er alvorlig at du Gud sier "så jeg ikke skal komme å slå landet med bann"! Hvis Gud slår Israel med bann, hva vil han ikke da gjøre med resten av verden? Vi er ikke noe bedre stilt enn Israels folk, tvert imot. Kan han slå dem i bann, kan han definitivt også gjøre det med oss hedninger.


Det gjelder å ha sin sak oppgjort med Gud. Vi lever i de siste krampetrekninger av klodens historie for denne tidsalder. La oss vende om og finne grunnlaget for en 'lykkelig gjerning' i troens lydighet mot Ordet (Torahen).

Flere og flere kristne ser ut til å oppdage de hebraiske røttene i sin evangeliske tro. Det evangeliet de har lært fra kristne kirkebenker har vært et slags ‘halvt’ evangelium.


Man forstår ikke Pauli skrifter og baserer sin forkastelse av Torahen på grove misforståelser og feiltolkede læresetninger om hypernåde, dvs. en nåde basert på at det ikke er nødvendig å omvende seg fra synd for å leve i denne nåden.