HebraiskTro.no


MYTEN OM ‘DRUKKENSKAP’ I ÅNDEN


Av Kris Guleng

Apg 2:5-13:

"5 I Jerusalem bodde det fromme jøder fra alle folkeslag under himmelen.  6 En stor folkemengde stimlet sammen da de hørte denne lyden, og det ble stor forvirring, for hver enkelt hørte sitt eget morsmål bli talt.  7 Forskrekket og forundret spurte de: 'Er de ikke galileere, alle disse som taler?  8 Hvordan kan da hver enkelt av oss høre sitt eget morsmål


9 Vi er partere og medere og elamitter, folk som bor i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, i Pontos og Asia, 10 Frygia og Pamfylia, i Egypt og i Libya-området mot Kyréne, og innflyttere fra Roma, 11 jøder og proselytter, kretere og arabere – og vi hører dem tale om Guds storverk på våre egne tungemål!’ 12 De visste ikke hva de skulle tro, og forvirret spurte de hverandre: 'Hva er dette for noe?’ 13 Men noen gjorde narr av dem og sa: 'De har drukket seg fulle på søt vin’.


14 Da steg Peter fram sammen med de elleve. Han hevet stemmen og talte til dem: ‘Jødiske menn og alle dere som bor i Jerusalem! Merk dere hva jeg sier, og lytt nøye til mine ord! 15 Disse menneskene er ikke fulle, slik dere tror. Det er jo bare den tredje time på dagen’.”


Her ser vi to sentrale momenter:


A) Disiplene oppførte seg ikke som fulle, det står ikke noe om deres adferd i det hele tatt. Det står at de forkynte evangeliet på de tilreisendes morsmål, altså på fremmede språk. For å kunne gjøre dette, måtte de nødvendigvis være helt nykter og 'rusfri'. En beruset person evner ikke å forkynne evangeliet klart og tydelig. Tvert imot, en full person vil snøvle og sjangle og være ute av stand til å formidle noe meningsfullt overhode.


B) Disiplene ble ikke anklaget for å være fulle. Tilhørerne ble spørrende og forvirret av det spesielle språkmirakelet som DHÅ forårsaket. De skjønte ikke hva dette dreide seg om, og noen av dem gjorde narr av dem, altså hånet, spottet, og harsellerte med disiplenes overnaturlige språklige evner. Vi må skille mellom myte og realitet her.

Disiplene oppførte seg ikke som fulle for deretter å bli observert, konstatert og beskyldt for å være det. De oppførte seg helt nyktre og ble spottet fordi folk var forvirret på hvorfor disse mennene uten språkutdannelse helt plutselig var blitt så språkbegavet. Åndsdåpen på pinsedagen var et språkmirakel, og ikke en beruselse.

Dette underbygges av andre skriftsteder som understreker at Den Hellige Ånds kraft ikke handler om beruselse.


Gal. 5:22:

"Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, 23 ydmykhet og selvbeherskelse."


En drukken person mangler selvbeherskelse. DHÅs frukt er altså motsatt av det som denne myten påstår. For å kunne forkynne det sanne evangelium trenger man sann selvbeherskelse fra DHÅ.


Ef. 5:17-18:

"Vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje. 18 Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden."


Her sier Paulus at det er stor forskjell på å være full og å være fylt av Ånden. Det står i stor kontrast til hverandre. Det er så stor forskjell på dette, at det er umulig å trekke den konklusjon at man blir 'full' av DHÅ. Vi skal forstå hva som er Herrens vilje, og det er å ha selvbeherskelse. Vi må skille mellom å være fylt (inspirert, nykter og klartenkt) og å være full (drukken og mentalt sløv).


1Tim 3:8:

"På samme måte skal diakonene være hederlige og ikke tale med to tunger, de må ikke drikke for mye vin eller være ute etter skammelig vinning."


En diakon skal ikke oppføre seg som full pga vin, og dermed er det en selvfølge at han heller ikke skal være full pga en el. annen åndskraft som bidrar til at man blir det. Man skal være nykter, klar, selvbehersket og forstandig. Er man full, er forstanden tilsløret.


Konklusjonen er klar: på pinsedagen oppførte disiplene seg slett ikke som fulle. De ble derimot spottet med dette utsagnet. Å påstå at spotterne hadde rett, blir å ta feil side i dette spørsmålet. Spotterne tok feil. Det er derfor det kalles spott. De hadde ikke rett, de drev gjøn med dem. For all del; - ikke ta parti med spotterne!


Gal 6:7-8:

"Far ikke vill! Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, skal det også høste.  8 Den som sår i sitt eget kjøtt, høster fordervelse av kjøttet; men den som sår i Ånden, høster evig liv av Ånden."


Peter avkreftet på det sterkeste at disiplene var fulle på pinsedagen! Når han gjorde det, bør vi også gjøre det. Peter var tilstede, han opplevde selv dette språkmirakelet. Han vet hva han snakket om. Og han visste at dette ikke var noen form for ‘drukkenskap’.


Det er fordi man ikke er beruset når man fylles av DHÅ, at det advares mot vinens beruselse. Beruselse gjør en person ute av stand til å forkynne, forstå sin synd, eller å foreta seg noe konstruktivt i det hele tatt av Åndens frukter. DHÅ er gitt som utrustning og kraft til å gjøre noe, fungere bedre enn man gjør i egen kraft, for Gud, - og ikke bli satt ut av funksjon som ved beruselse. Dette ligger i hele sakens natur og sier egentlig seg selv. Ikke tro på myten om at Den Hellige Ånds fylde bidrar til ‘drukkenskap’. Det er løgn.

Den kanskje aller mest hardnakked myte innen den karismatiske kristenheten i dag handler om at Den Hellige Ånds fylde bidrar til at man blir 'drukken' og oppfører seg som om man var full på alkohol.


Det begrunnes med at da disiplene ble fylt av DHÅ på pinsedagen, så ble de beskyldt for å være fulle. Implikasjonen er at siden de fikk dette stempelet, så var det nettopp fordi de var fulle. Men hva sier Bibelen?