HebraiskTro.no


JESHUA FRA 1MOSEBOK TIL JOH. ÅPENBARING, del 9


Foredrag av Eddie Chumney, transkribert og oversatt av Mati JochananJeshuah forener Jakobs hus, de tolv Israels stammer Selv lærte Jeshua disiplene hvor det var skrevet om Ham i Toraen, Profetene og Skriftene, dvs. at Han gikk gjennom hele Tanach sammen med disiplene og åpnet deres forstand, slik at de kunne forstå hvor det var skrevet om Ham. Derfor, når vi leser disiplenes skrifter, er det viktig for oss troende å selv ha en innsikt om hvor det er skrevet om Jeshua i Tanach. Vi har fått Den Hellige Ånd til hjelp i dette, Han som veileder oss til hele sannheten.

 

Luk 24:27: ”Idet Han begynte fra Moses og fra alle profetene, utla Han for dem alt det som er skrevet om Ham Selv i Skriftene.”

 

Luk.24:44-45: ”Så sa Han til dem: ‘Dette er de ord som Jeg talte til dere da Jeg fremdeles var sammen med dere, at alt det skal oppfylles som er skrevet om Meg i Moseloven og Profetene og Salmene.’ Og Han åpnet deres forstand så de kunne forstå Skriftene. Så sa Han til dem: ‘Slik står det skrevet, derfor var det nødvendig at Messias måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag’.”


Jeshuas virke for å forene Jakobs hus

 

Nord-Riket ble først ført i fangenskap fra Galilea-området og inn i det Assyriske riket av assyrerne ca. rundt år 720 f. Kr. 2 Kong 15:29: I Israels konge, Pekahs dager kom Tiglat-Pileser, Assyrias konge, og tok Ijjon, Abel-Bet-Ma’aka, Janoak, Kedesj, Hasor, Gilead og Galilea, hele Naftalis land. Han bortførte dem til Assyria.”

 

Nordriket, Israel, ble tatt til fange i tre omganger. I første omgang ble de tatt fra Gilead og Galilea- områdene til Assyria. Ser vi på Jeshuas virke, begynte Han i Galilea-området. Dette gjorde Han for å vise at Han er den som vil forene og samle dem. Han startet i det samme området som de først ble spredt fra. Det var derfor profeten sa det var her i Galilea-området Messias skulle begynne å virke.

 

Matt 4:12: ”Da Jeshua hørte at Johannes var blitt satt i fengsel, drog Han til Galilea.”


Galilea var første sted til å bli ødelagt, og herfra ble Nordriket, Israel, bortført og tatt til fange. Hvorfor gikk Jeshua til Galilea? Svaret kommer i versene 13-17:

 

Mat 4:13-17: Og Han forlot Nasaret og kom og bosatte Seg i Kapernaum, som ligger ved sjøen, i Sebulon- og Naftali-traktene(Galileasjøen). Dette skjedde for at det skulle oppfylles som var talt ved profeten Jesaja, når han sier: ‘Sebulon-landet og Naftali-landet, ved veien til havet, bortenfor Jordan, de etniske (Israels tistamme-rike ble sett på som ‘hedninger’ eller, gr. Tòn ethnòn) ‘etniske’) i Galilea: Det folket(Israels ti stammer) som satt i mørke(fulgte ikke Toraen), har sett et stort lys(Den Levende Toraen, Messias), og over dem som satt i dødens land og skygge(eksil), har lyset gått opp (forløsning).’ Fra den tid begynte Jeshua å forkynne og si: ‘Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær.’


Dødens land og skygge eller dødsskyggens land er et uttrykk for å være i eksil blant nasjonene. Messias blir kalt et stort lys fordi Han er Lovgiveren og Den Levende Toraen(Det Levende Ordet).

 

I Matteus 4:13 leser vi: ”Og Han forlot Nasaret og kom og bosatte Seg i Kapernaum, som ligger ved sjøen, i Sebulon- og Naftali-traktene”.

 

Området Kapernaum var en by i Galilea som var i full ‘blomstring’ på denne tiden. Byen lå på veststranden av Galileasjøen.  Navnet Kapernaum på hebraisk består av to sammensatte ord: 1. ‘Kafar’ som betyr landsby og 2. ‘Nahum’ som betyr trøst. Slik får vi at Kapernaum har betydningen ‘trøstens by’ eller ‘byen som blir trøstet’.

 

Trøst blir assosiert med at eksilet er over for de ti Israels stammer. Dette ser vi i Jer:31:10: ”Hør JHVHs ord, dere folkeslag, og forkynn det for fjerne kyster og si: Han som spredte Israel, skal samle ham, og Han skal vokte ham slik en hyrde vokter sin flokk.”

 

Hvem var det som spredte dem? Vel, Messias, men Han skal også samle dem. Hvorfor spredte Han dem? Fordi de brøt med pakten og var utro, derfor ble de spredt blant nasjonene. JHVH gav dem Toraen og inngikk et ekteskap med dem, og vi vet at Jeshua er Lovgiveren, Jak 4:12.

 

Vi vet også at Jeshua er Brudgommen. Se Jer 2:2: Gå og rop i ørene på Jerusalem og si: Så sier YHWH: Jeg husker deg, din ungdoms hengivenhet, din brudekjærlighet, hvordan du fulgte Meg i ødemarken, i et land som ikke blir tilsådd.“ Vi ser her at et giftemål ble inngått ved Sinai, mellom JHVH og Israelfolket.

 

Jer 31:31-32: ”Se, dager kommer, sier JHVH, da Jeg skal slutte en ny pakt med Israels hus og med Judas hus, ikke slik som den pakten Jeg sluttet med deres fedre den dagen Jeg tok dem ved hånden for å lede dem ut av landet Egypt. De brøt Min pakt selv om Jeg var deres Ektemann, sier JHVH.”

 

Det snakkes om ekteskapspakten mellom JHVH og Hans folk, men som vi vet, pakten ble brutt. De ble ført i eksil ved at de ble bortført i fangenskap, men det profeteres også videre i konteksten at de skal trøstes igjen; Jer 31:13: Da skal jomfruen glede seg i dansen, de unge mennene sammen med de gamle. Jeg skal vende deres sorg til glede, Jeg skal trøste dem og gi dem glede i stedet for sorg.”


Det var dette Jeshua gjorde da Han kom til Israels folk. Han trøstet dem og gav dem håp, Han viste dem at Han er Den Gode Hyrde som samler dem. Å bli trøstet i denne sammenhengen er det samme som at det blir slutt på eksilet. Det finnes også flere profetier om hvordan de spredte av Israel skal samles igjen. Bl.a. Jer 16:15-16 er en nøkkel:  

 

Men: ‘Så sant JHVH lever, Han som førte Israels barn opp fra landet i Nord og fra alle landene Han hadde drevet dem bort til.’ For Jeg skal føre dem tilbake til deres land, det Jeg gav deres fedre. Se, Jeg skal sende bud på mange fiskere, sier JHVH, og de skal fiske dem opp. Etter det skal Jeg sende bud på mange jegere, og de skal jage dem bort fra hvert fjell og fra hver høyde, og ut fra hulene i klippene”.

 

Det er dette det tales om i Mark 1:17: Da sa Jeshua til dem: ‘Følg Meg, så skal Jeg gjøre dere til menneskefiskere’.” Det er slik det skal skje. Mennesker fisker mennesker. Jeshua kalte dem menneskefiskere fordi de skulle fiske opp de spredte av Israels stammer.

 

Matt 4:18-19: ”Da Jeshua vandret langs Galilea-sjøen, så Han to brødre, Simon, som ble kalt Peter, og hans bror Andreas. De holdt på å kaste en fiskenot i sjøen; de var nemlig fiskere. Og Han sier til dem: ‘Følg Meg, og Jeg skal gjøre dere til menneskefiskere’.”

 

Efraim lignes med fisk i Skriften. Vi skal se på hvordan ordet ‘fisk’ brukes om Efraim. Husk at Efraim og Manasse var Josefs sønner. 1 Mos 48:16 har med Josef å gjøre og gjelder derfor også Efraim og Manasse som var hans sønner. Vi skal se på at de kalles eller lignes med fisk… Se 1Mos 48:16: ”Engelen, min Forløser fra alt ondt, Han velsigne guttene! I dem skal mitt navn nevnes, og mine fedre, Abrahams og Isaks navn. Må de vokse og bli store i jordens midte!”.

 

Ordet for vokse på hebraisk er ‘dagah’ som ifølge Strongs nr. 1710 betyr ‘fisk’, og ifølge nr.1711 ‘å multiplisere seg’. Her i 1 Mos 48:16 oversettes det med Strongs nr.1711 ‘å multiplisere seg’ eller ‘vokse’, men burde heller oversettes med ‘å bli som fiskene’ (dvs. multiplisere seg som fiskene). I 1Mos 1:26 ser vi at ordet ‘fisk’ brukes:

 

Så sa Elohim: ‘La Oss gjøre mennesker i Vårt bilde, etter Vår lignelse. De skal ha råderett over fiskene i havet, over fuglene i luften og over feet, over hele jorden, og over hvert kryp som rører seg på jorden’.”

 

Her brukes altså ordet ‘fisk’ på norsk, men i den hebraiske teksten brukes ordet ‘dagah’, nr.1710 i Strongs. Det kunne bedre vært oversatt med ‘å multiplisere seg som fisk’, ‘bli som fiskene’ eller ‘bli fisker’.

 

Vi leste i Matt 4:19 at Jeshua ville gjøre dem til menneskefiskere. Dette fordi de skulle fiske mennesker av de av Israel som var i eksil. De som er i eksil av Israels hus kalles for ”mennesker” (hebr. adam) i Skriften. I Esek 34:31 leser vi: ”Dere er Min flokk, flokken på Min beitemark. Dere er mennesker, og Jeg er deres Elohim, sier JHVH Elohim.”  

 

Israel kalles her for ‘mennesker(adam). Også i Esek 36:10 finner vi dette: ”Jeg skal la det bli mange mennesker på dere, hele Israels hus, alle sammen. Byene skal bli bebodd, og ruinene skal bygges opp igjen.”

 

Flokk av mennesker er en referanse til Israel som er i eksil (folkeslag er også en flokk av mennesker, og flertallsordet ‘folkeslag’ brukes ofte i Skriften som en referanse til Nordriket i eksil). ‘Adam’ er også et ord som betegner hele menneskeheten i Skriften. Slik brukes ordet ‘adam’ som en referanse til både Israel som nasjon og hele menneskeheten. Den nye pakt ble opprettet med Jakobs hus (Israel + Juda), men alle mennesker kan bli med i den nye pakt ved innpoding og slik få del i Israels borgerskap (Les hele Ef 2 og Rom 9-11). Alle som ikke har del i Israels borgerskap kan adopteres inn gjennom troen på Messias Jeshua. Ved tro blir alle som tar imot Jeshua adoptert eller podet inn, og alle får del i paktene, løftene og velsignelsene som ble gitt til Jakobs hus.

     

I Matt 11 er settingen Johannes som sender to av sine disipler til Jeshua. Johannes spør, gjennom utsendingene, om to ting:

 

1. Er du Han som skal komme?

 

2. Eller skal vi vente en annen?

 

Fra Matt 11:4 svarer Jeshua på spørsmålet: ”Jeshua svarte og sa til dem: ‘Gå og fortell Johannes alt dere hører og ser: Blinde ser og lamme går. Spedalske blir renset og døve hører. Døde blir vekket opp, og evangeliet blir forkynt for fattige. Og velsignet er den som ikke tar anstøt av Meg’.

 

Hvorfor svarer Jeshua slik? Hva prøver Jeshua å fortelle Johannes? Jeshua refererer faktisk til Jes 35:5-6: ”Da blir de blindes øyne åpnet, og de døves ører lukkes opp. Da skal den lamme springe som dådyret, og den stumme skal juble med sin tunge. For vannkilder bryter fram i ødemarken, og elver i ørkenen.”

 

Så hva taler disse versene egentlig om? De snakker om hva som vil skje når de spredte av Israels stammer vender tilbake, samles og forenes. Dette fordi det står skrevet (og JHVHs ord kan ikke gjøres ugyldig) i Jes 35:10: ”og JHVHs frikjøpte skal vende tilbake og komme til Zion med jubel, med evig glede over deres hode. Fryd og glede innhenter dem, sorg og sukk må rømme.”

 

Når de på dette vis kommer tilbake, åpnes de blindes øyne, de døves ører hører og de lamme går. Disse ting assosieres med samlingen av de som er i eksil. Når Jeshua svarer med, ”de lamme går, de blinde ser osv”, referer Han til den Messianske profetien om hva Messias skal gjøre og hva som skjer når Israels tolv stammer blir samlet fra nasjonene der de er spredt. I Matt 11:6 sier Jeshua: ”Og salig er den som ikke tar anstøt av Meg.” Med andre ord, ”velsignet er Han som ikke tar anstøt av at Jeg er Messias”, Han som samler de tolv Israels stammer.


Israels status i eksil…

 

Det neste vi skal gjøre er å se på bibelske termer som beskriver Israel i fangenskap blant nasjonene. Vi skal se på hvilken status de har, den åndelige situasjonen de er i når de er spredd omkring p.g.a. synd; de er blinde, døde, døve, lamme, fattige og spedaske.

 

2Mos 24:7-8:”Så tok han Paktsboken og leste den høyt mens folket hørte på. De sa: ‘Alt det Jahovah har talt, vil vi gjøre etter og lyde.’ Moses tok blodet, stenket det på folket og sa: ‘Se, dette er paktens blod, den pakten Jahovah har opprettet med dere på alle disse ord’.”

 

På dette tidspunket var Israelfolket feilfrie og lytefrie, de kunne ikke anklages for noen lovbrudd. De var syndfri og hadde ikke gjort noe galt. Ingen kunne klandres for noe. Men etter at de begikk synd ved å bygge gullkalven, ble mange i folket kalt for blinde, døve, spedalske, døde og lamme, m.m. Det er dette vi leser om i 4Mos:5:2: Befal Israels barn at de skal sende bort fra leiren alle som har en ondartet hudsykdom, alle som har utflod, og alle som er blitt uren ved lik.

 

Det var på dette tidspunkt, rett etter de syndet med gullkalven, at budet gikk ut om at ingen spedalske og urene skulle være i leiren. Ordene ”fattige” og ”elendige” brukes på folket Israel. Jes 49:13-14: Juble, du himmel! Fryd deg, du jord! Bryt ut i jubel, dere fjell! For JHVH trøster Sitt folk, Og Sine elendige viser Han barmhjertighet. Men Zion sa: ‘JHVH har forlatt meg, min Herre har glemt meg’.”

 

Det å være forlatt av JHVH er det samme som å være fattig. Jes 42:18: ”Hør, dere døve, og fest blikket, dere blinde, så dere kan se. Hvem er blind foruten Min tjener, eller døv som den budbæreren Jeg sender? Hvem er blind som den fullkomne, og blind som JHVHs tjener?

 

Vi ser at JHVHs tjener, Israel, kalles for blind og døv. Jes 42:24: ”Hvem overgav Jakob til å plyndres og Israel til røvere? Var det ikke JHVH, Han som vi har syndet mot? For de ville ikke vandre på Hans veier, de var ikke lydige mot Hans lov.”

 

Jakob ville ikke vandre på Hans veier. Det er altså JHVHs tjener som er blind og døv! Hvorfor? Fordi de vandrer bort fra Toraen som inneholdt lovene, dommene og forskriftene. Det var alltid da Jakobs hus vandret bort fra Toraen at de fikk status som blinde, døve, spedalske, lamme, døde osv. Når Israel som er spredd blant folkeslagene samles, blir det slik som det beskrives i Jer 31:7:

 

 ”For så sier JHVH: Bryt ut i jubel for Jakob med glede og rop med fryd over den fremste blant folkeslagene. Forkynn, lovpris og si: ‘JHVH, frels Ditt folk, Israels rest!’ Se, Jeg skal føre dem fra landet i nord og samle dem fra jordens ytterste ender.  Blant dem er det både blinde og lamme, en kvinne som er med barn og en som har fødselsveer. De er sammen en stor folkemengde som vender tilbake.”

 

Vi ser i disse versene at temaet er ‘JHVH, frels Ditt folk, Israels rest!’, og at det finnes både ‘blinde og lamme’ blant dem som er spredd. Israel i eksil blir sett på som både blinde og lamme. Eksilet inntreffer fordi folket er spedalskt, et resultat av å forlate JHVH med det Levende Vann, som er Hans Ord, Toraen.


4 Mos 5:2:Befal Israels barn at de skal sende bort fra leiren alle som har en ondartet hudsykdom, alle som har utflod, og alle som er blitt uren ved lik.”


Og Jer 15:1: ”Da sa JHVH til meg: Selv om Moses og Samuel stod for Mitt åsyn, kunne Min sjel ikke vende seg til dette folket. Send dem vekk fra Mitt åsyn, og la dem gå bort.”

 

JHVH sier, ”Befal Israels barn at de skal sende bort…”, Dette kan lignes med Israelfolket i eksil blant nasjonene… fordi de har overtrådt budene, JHVHs Tora. Fordi de har forlatt JHVH, ved å bryte Hans Ord, har de påført seg selv straffen som er bortførelse blant nasjonene. Derfor står det skrevet, ”La dem sende bort fra JHVH og bort fra leiren… ”. ‘Send bort’ har i seg betydningen ‘eksil’. Når du leser, ”send dem bort fra Mitt ansikt og la dem vandre av gårde”, da er det begått lovbrudd, brudd på pakten. I 4 Mos 5:2 ”… sende bort fra leiren alle… ”, ‘å sende bort fra leiren’ er med andre ord ensbetydende med å bli sendt ut av Israels land, bort fra JHVHs åsyn, altså eksil.

 

Hvordan helbredes spedalskhet? Svar, gjennom renselse i vann. Vann er et symbol for Elohims Ord, Ordet, Toraen. Derfor, om de vender om og følger JHVH og Hans Tora føres de tilbake og samles.

 

I profeten Esekiel’s bok har vi mange termer som blir brukt på Israel i eksil, pga. deres ulydighet. Esek 36:17: ”Menneskesønn, da Israels hus bodde i sitt eget land, gjorde de det urent ved sin ferd og sine gjerninger. Som en kvinnes vanlige urenhet var deres ferd framfor Mitt åsyn”. Her har Israel status som en uren kvinne, Israel er ‘niddah’ (uren) i eksil.

 

I Esekiel kapittel 37 er temaet ‘Israel spredd blant nasjonene’, dvs. de har status som døde bein/knokler, døde, livløse og uten ånd. Esek 37:1: ”JHVHs hånd kom over meg, og den førte meg ut ved JHVHs Ånd og satte meg ned midt i dalen. Den var full av bein.”


Esek 37:2: ”Så lot Han meg gå rundt hele veien forbi dem, og se, det var svært mange som lå der i den åpne dalen. Og se, de var helt tørre.” … Han sa til meg: ‘Menneskesønn, skal disse beina få liv igjen?’ Da sa jeg: ‘JHVH Elohim, Du vet det’.”

 

Kan disse beina bli levende igjen? De er døde, men Jeshua kan vekke dem opp igjen! Esek 37:4: ”Igjen talte Han til meg: ‘Profetér til disse beina og si til dem: Dere tørre bein, hør JHVHs ord!

 

Tørre bein må høre JHVHs Ord. Israelittene er tørre fordi de ikke får vann (Toraen). Men dere tørre Israelitter ta imot JHVHs vann! Esek 37:5: ”Så sier JHVH Elohim til disse beina: Sannelig, Jeg skal la det komme ånd inn i dere, og dere skal leve

 

JHVH skal Selv la det komme liv i beina så de lever igjen, et herlig løfte. Hvem er så disse beina? Esek 37:11: ”Da sa Han til meg: Menneskesønn, disse beina er hele Israels hus. Se, de sier: ‘Våre bein er tørre, vårt håp er ute, og selv er vi revet bort’.”

 

Det snakkes om det bokstavelige Israel… du er vel ikke tørr du som leser dette? ‘Disse bein er hele Israels hus’. Når de får liv i seg igjen fra JHVH, da blir de levende og blir forenet. De kommer sammen igjen og blir levende, m.a.o. slutt på eksilet.

 

Esek 37:6-14: ”Jeg skal feste sener på dere og la det komme kjøtt på dere, dekke dere med hud og la det komme ånd i dere, og dere skal leve! Da skal dere kjenne at Jeg er JHVH. Så profeterte jeg slik jeg var blitt befalt. Mens jeg profeterte, kom det et brak. Og se, det ble en klapring. Beina trakk nær hverandre, hvert av dem til det beinet det hørte til. Jeg så, og se det kom sener og kjøtt på dem, og det kom hud som dekket dem. Men det var ikke ånd i dem.

 

Da sa Han til meg: ‘Profetér til Ånden, profetér, menneskesønn, og si til Ånden: Så sier JHVH Elohim: Kom fra de fire vindretningene, Du Ånd, og pust på disse drepte, så de kan leve.’ Så profeterte jeg slik Han befalte meg. Da kom Ånden inn i dem, og de ble levende, og de stod på føttene, en hær som var meget, meget stor.

 

Da sa Han til meg: Menneskesønn, disse beina er hele Israels hus. Se, de sier: ‘Våre bein er tørre, vårt håp er ute, og selv er vi revet bort.’ Profetér derfor og si til dem: Så sier JHVH Elohim: Se, dere Mitt folk, Jeg skal åpne deres graver, la dere komme opp fra gravene og føre dere inn i Israels land. Da skal dere kjenne at Jeg er JHVH, når Jeg åpner deres graver, Mitt folk, og fører dere opp fra gravene. Jeg skal gi Min Ånd i dere, og dere skal leve. Jeg skal la dere hvile i deres eget land. Da skal dere kjenne at Jeg, JHVH, har talt det, og at det er Jeg som gjør det, sier JHVH.”

 

Nasjonen Israel ‘solgt til nasjonene’

 

Nasjonen Israel ‘selges’ til nasjonene, 5 Mos 32:26: Jeg kunne ha sagt: Jeg skal knuse dem i småbiter, Jeg vil utslette minnet om dem blant menneskene,…” … i små biter betyr spredd blant nasjoner, noen her og noen der. 5 Mos 32:30: ”Hvordan kunne én jage tusen, og to drive ti tusen på flukt, hvis ikke deres Klippe hadde solgt dem, og JHVH hadde overgitt dem?” Deres 'Klippe' hadde solgt dem, vet du hvem denne Klippen er?

 

I Dan 9:7 blir vi fortalt at Israel i eksil var ‘nær ved og langt borte’: ”Deg, JHVH, tilhører rettferdigheten, men oss tilhører vårt ansikts skam. Slik det er på denne dag med oss, Judas menn og de som bor i Jerusalem og hele Israel, både de som er nær og de som er langt borte i alle de landene Du har drevet dem bort til, på grunn av den troløsheten de har vist mot Deg.”

 

Du kan hoppe over vers 1-32, om du ønsker det, men få med deg alt som sies i fra vers 33 og ut kapitlet…1 Kong 8:1-53:

 

”Salomo samlet de eldste i Israel og alle overhodene for stammene, de øverste fedrene for Israels barn, hos kong Salomo i Jerusalem, så de kunne føre JHVHs paktsark opp fra Davids stad, som er Zion. Derfor samlet alle Israels menn seg hos kong Salomo under høytiden i måneden etanim, som er den sjuende måneden. Slik kom alle de eldste i Israel, og prestene løftet opp arken. Så førte de opp JHVHs ark, Åpenbaringsteltet og alt det hellige utstyret som var i teltet. Prestene og levittene førte alt opp. Også kong Salomo og hele Israels forsamling som var samlet hos ham, ble stående sammen med ham framfor arken.


De ofret sauer og okser i en slik mengde at de verken kunne telles eller regnes. Så førte prestene JHVHs paktsark inn på sin plass, inn i Ordets helligdom i huset, inn i Det Aller Helligste, under vingene til kjerubene. For kjerubene bredte de to vingene sine ut over stedet der arken stod, og kjerubene skygget over både arken og stengene som hørte til. Stengene var så lange at endene på stengene kunne sees fra Det Hellige, foran Ordets helligdom. Men de kunne ikke sees fra utsiden. Og de er der til denne dag.


I arken var det ikke noe foruten de to steintavlene som Moses hadde lagt ned der ved Horeb, da JHVH sluttet en pakt med Israels barn, da de drog ut av landet Egypt. Da prestene kom ut fra Det Hellige, skjedde det: Skyen fylte JHVHs hus, slik at prestene ikke kunne fortsette å gjøre tjeneste på grunn av skyen. For JHVHs herlighet fylte JHVHs hus. Så talte Salomo: ‘HVH har sagt at Han vil bo i den mørke skyen. Sannelig, jeg har bygd et opphøyet hus for Deg, og et sted Du kan bo til evig tid.’

 

Deretter snudde kongen seg og velsignet hele Israels forsamling, mens hele Israels forsamling stod. Han sa: ‘Lovet være JHVH, Israels Elohim, som talte med Sin munn til min far David, og som har oppfylt det med Sin hånd og sagt: ‘Fra den dagen Jeg førte Mitt folk Israel ut av Egypt, har Jeg ikke utvalgt noen by fra noen stamme av Israel, hvor det skulle bygges et hus, så Mitt navn skulle være der. Men Jeg utvalgte David til å stå over Mitt folk Israel.’


Det lå på min far Davids hjerte å bygge et hus for JHVH, Israels Elohims navn. Men JHVH sa til min far David: ‘Fordi det lå på ditt hjerte å bygge et hus for Mitt navn, så gjorde du det gode ved dette at det fikk ligge deg på hjertet. Likevel skal ikke du bygge huset, men din sønn som skal komme fra ditt eget liv, han skal bygge huset for Mitt navn.’ Så har JHVH oppfylt Sitt ord, det Han talte. For jeg har trådt i min far Davids sted, og sitter nå på Israels trone, slik JHVH har sagt. Jeg har bygd huset for JHVH Israels Elohims navn. Der har jeg laget et sted for arken. I den ligger JHVHs pakt, den Han sluttet med våre fedre da Han førte dem ut av landet Egypt.’

 

Så stod Salomo fram foran JHVHs alter framfor hele Israels forsamling. Han rakte hendene sine ut mot himmelen, og han sa: ‘JHVH, Israels Elohim, det er ingen Elohim som Du, verken i himmelen der oppe, eller på jorden her nede, Du som holder Din pakt og fastholder å vise barmhjertig mot Dine tjenere som vandrer for Ditt åsyn av hele sitt hjerte. Du har holdt det Du lovte Din tjener David, min far. Du har både talt med Din munn og oppfylt det med Din hånd, slik det er i dag.


Derfor, JHVH, Israels Elohim, må Du nå holde det Du lovte Din tjener David, min far da Du sa: ‘Du skal aldri mangle en mann til å sitte for Mitt åsyn på Israels trone, så sant dine sønner tar seg i vare på sin vei, så de vandrer for Mitt Åsyn, slik du har vandret for Mitt åsyn.’ Nå ber jeg, Israels Elohim, la Dine ord bli stadfestet som sanne, de ordene Du har talt til Din tjener David, min far. Men kan Elohim i sannhet bo på jorden? Se, himmelen og himlenes himmel kan ikke romme Deg. Hvor mye mindre dette huset som jeg har bygd!


Men vend Ditt åsyn til Din tjeners bønnerop og bønn om nåde, JHVH min Elohim, og lytt til ropet og bønnen som Din tjener ber for Ditt åsyn i dag: La Dine øyne være åpne mot dette huset natt og dag, mot dette stedet som Du talte om og sa: ‘Mitt navn skal være der’. Hør den bønnen Din tjener ber, vendt mot dette stedet. Må Du høre bønnen om nåde fra Din tjener og fra Ditt folk Israel, når de ber, vendt mot dette stedet. På det stedet der Du bor, i himmelen, må Du høre og tilgi!

 

Når noen synder mot sin neste, og blir tvunget til å avlegge ed, og han kommer for å avlegge ed framfor Ditt alter i dette huset, da må Du høre i himmelen! Du må gjøre Din gjerning og dømme Dine tjenere. Døm den ugudelige som ugudelig, så Du lar hans ferd komme over hans eget hode, og rettferdiggjør den rettferdige, så Du gir ham igjen etter hans rettferdighet.

 

Når Ditt folk Israel lider nederlag for fienden, fordi de har syndet mot Deg, og når de så vender om til Deg og bekjenner Ditt navn, og bønnfaller Deg om nåde i dette huset, da må Du høre i himmelen! Tilgi Ditt folk Israels synd, og før dem tilbake til det landet Du gav deres fedre. Når himmelen er lukket, så det ikke kommer regn, fordi de har syndet mot Deg, og de ber, vendt mot dette stedet, og bekjenner Ditt navn og vender om fra sin synd fordi Du ydmyker dem, da må Du høre det i himmelen! Tilgi Dine tjeneres og Ditt folk Israels synd, så Du kan lære dem den gode veien de skal vandre. Send regn over Ditt land, som Du har gitt Ditt folk som arv.

 

Når det kommer hungersnød i landet, pest eller kornbrann eller meldugg eller gresshopper eller gnagere, og når fienden deres beleirer dem i landet rundt deres byer, og hvilken pest eller hvilken sykdom som måtte komme, når det da blir båret fram bønnerop eller bønn om nåde av et eller annet menneske, eller av hele Ditt folk Israel, når hver enkelt kjenner nøden i sitt eget hjerte og rekker sine hender ut mot dette huset, da må Du høre i himmelen, på stedet der Du bor. Tilgi, gjør Din gjerning og gi enhver etter alle hans veier, fordi Du kjenner hans hjerte, for Du alene kjenner alle menneskebarns hjerter, så de frykter Deg alle sine levedager i det landet Du har gitt våre fedre.

 

Også en fremmed, en som ikke er av Ditt folk Israel, men har kommet fra et land langt borte for Ditt navns skyld -  for de vil få høre om Ditt store navn, om Din sterke hånd og om Din utrakte arm -, når en slik kommer og ber, vendt mot dette huset, da må Du høre i himmelen, på stedet der Du bor. Gjør etter alt det den fremmede roper til Deg om, så alle folk på jorden kan få lære å kjenne Ditt navn og frykte Deg, på samme måten som Ditt folk Israel, og så de kan forstå at dette huset som jeg har bygd, er kalt ved Ditt navn.

 

Når Ditt folk går ut til strid mot fienden, på den veien Du sender dem, og når de ber til JHVH, vendt mot den staden Du har utvalgt og det huset jeg har bygd for Ditt navn, da må Du høre deres bønnerop og deres bønn om nåde i himmelen! Hjelp dem til sin rett!

 

Når de synder mot deg - for det er ikke noe menneske som ikke synder -, og Du blir vred på dem og overgir dem til fienden, og de tar dem til fange og fører dem bort til fiendens land, både fjernt og nært, men når de i det landet der de er bortført, tar det til hjerte og omvender seg, og ber Deg om nåde i landet til dem som bortførte dem, og sier: ‘Vi har syndet og gjort misgjerning, vi har gjort noe ondt’, når de da vender om til Deg av hele sitt hjerte og hele sin sjel, i landet som tilhører deres fiender, dem som bortførte dem, og de ber til Deg, vendt mot det landet Du gav deres fedre og mot staden Du har utvalgt og huset som jeg har bygd for Ditt navn, så må Du høre deres bønnerop og bønn om nåde i himmelen, på stedet der Du bor. Hjelp dem til sin rett!


Tilgi Ditt folk som har syndet mot Deg, og tilgi alle deres overtredelser som de har gjort mot Deg. Vis dem medynk blant dem som bortførte dem, så de kan ha medynk med dem. For de er Ditt folk og Din arv, som Du førte ut av Egypt, rett ut av jernovnen,  så Dine øyne kan være åpne for Din tjeners bønn om nåde og bønnen om nåde fra Ditt folk Israel, så Du lytter til dem hver gang de påkaller Deg. For Du skilte dem ut fra alle folk på jorden, så de skal være Din arv, slik Du talte ved Din tjener Moses, da Du førte våre fedre ut av Egypt, Du JHVH Elohim’.”

 

Hvordan skal Israel spredt blant nasjonene blir samlet og forløst? Jo, ved paktsblodet!


Sak 9:9→NB!: ”Fryd deg stort, Zions datter! Bryt ut i jubel, Jerusalems datter! Se, din konge kommer til deg. Han er rettferdig og kommer med frelse, ydmyk og ridende på et esel, en eselfole (Messias). Jeg skal utrydde vognen fra Efraim og hesten fra Jerusalem. Krigsbuen(fiendens krigsbue) skal utryddes. Han skal tale fred til folkeslagene. Hans herredømme skal nå fra hav til hav, og fra Elven til jordens ender.  Også du, på grunn av ditt paktsblod, skal Jeg sette dine fanger fri fra brønnen der det ikke finnes vann. (Ingen Tora)”

 

Videre i vers 13: For Jeg spenner Juda som en bue, og Jeg legger Efraim på den, Jeg egger dine sønner, Zion, opp mot dine sønner, Grekenland, og Jeg gjør deg lik den mektiges sverd.” Juda og Efraim sammen, Juda er buen og Efraim pilen! Hvem er fangene i vers 11? Svaret finner du i vers 13. Fangene = Buen er Juda + Pilen er Efraim.

 

Videre fra vers 14: ”Da skal JHVH vise Seg over dem, og Hans pil (Efraim) skal skyte fram som lynet. Jahovah Elohim skal blåse i basunen og dra ut med storm fra sør.”  Hærskarenes Jahovah skal verne dem. De skal fortære og trampe ned slyngesteiner (undertrykkerne). De skal drikke og larme som om det var av vin. De skal fylles som en offerskål, som hjørnene på alteret(glede, mot og livskraft). JHVH deres Elohim skal frelse dem på den dagen, som flokken av Hans folk. For de skal være som juvelene i en krone, de skal stråle over Hans land (De er JHVHs arv i Hans land). Å hvor stor er dets godhet, og hvor stor er dets skjønnhet! Kornet får de unge mennene til å trives, og mosten får de unge kvinnene til å trives. (Ingen nød)

 

Oppsummering av uttrykk brukt på Israel spredd blant nasjonene (Israel i eksil):

 

1. Døve

2. Blinde

3. Lamme

4. Fattige/Nakne

5. Spedalske

6. Tørre bein (døde i eksil)

7. Fattige og trengende (i nød)

8. Elendige

9. Syke og såret

10. Utro kone

11. Uren kvinne

12. ‘Solgt’ til nasjonene

13. Nordriket er ‘langt borte’ i sitt eksil

14. Sørriket er ‘nært’ i sitt eksil

 

Messias samler de spredte av Israel (samler Israel i eksil):

 

1. De blinde i eksil får synet tilbake (tror på Jeshua, følger Toraen)

2. De lamme i eksil går (følger Toraen)

3. De spedalske i eksil blir renset (syndene tilgitt)

4. De døve hører (tror på Jeshua som Messias og følger Toraen)

5. De døde i eksil blir oppreist (tilbakekomsten av de som har vært i eksil)

6. De fattige i eksil får høre evangeliet som blir forkynt dem

7. Jeshua samler Israels spredte blant nasjonene tilbake (Hyrden)

 

Når vi studerer svaret Jeshua gir til Johannes i Matt 11: ”døve hører, blinde ser, lamme går og døde blir reist opp”, er alle disse uttrykk termer på Israel i eksil. ”Jeg er kommet for å helbrede og gjenopprette Israel i eksil”, sier Jeshua, ”de blir lytefrie når de omvender seg fra sine synder og følger Meg”, sier Jeshua, Israels Hyrde, Den Gode.

 

Matt 11:1-6: ”Og det skjedde da Jeshua var ferdig med å befale de tolv disiplene Sine, at Han drog derfra for å undervise og forkynne i byene deres. Mens Johannes satt i fengslet, hørte han om Messias gjerninger. Derfor sendte han to av disiplene sine.  De sa til Ham: ‘Er Du Den som skal komme, eller skal vi vente en annen?’ Jeshua svarte og sa til dem: ‘Gå og fortell Johannes alt dere hører og ser: Blinde ser og lamme går. Spedalske blir renset og døve hører. Døde blir vekket opp, og evangeliet blir forkynt for fattige. Og salig er den som ikke tar anstøt av Meg’.”

 

Luk 14:13-14: ”Men når du holder et gjestebud, da innby fattige, vanføre, lamme og blinde. Og du skal være velsignet, for de kan ikke gi deg noe til gjengjeld. Men du skal få gjengjeld i de rettferdiges oppstandelse.” Spedalske, døve, døde og blinde ble fysisk helbredet og dette skjedde bokstavelig, men det skjedde også profetisk for å vise at Jeshua er Den som samler og forener Israel. Jeshua er Den Gode Hyrde som har omsorg for sine sauer, Jakobs hus.

 

Til slutt… Joh 21:15-17: ”Da de hadde holdt måltid, sier Jeshua til Simon Peter: ‘Simon, sønn av Jona, elsker du Meg mer enn disse?’ Han sier til Ham: ‘Ja, Herre, Du vet at jeg har Deg kjær.’ Han sier til ham: ‘Fø lammene Mine!’ Han sier til ham igjen for andre gang: ‘Simon, sønn av Jona, elsker du Meg?’ Han sier til Ham: ‘Ja, Herre, Du vet at jeg har Deg kjær.’ Han sier til ham: ‘Vokt sauene Mine!’ Han sier til ham for tredje gang: ‘Simon, sønn av Jona, har du Meg kjær?’ Peter ble bedrøvet fordi Han den tredje gangen sa til ham: ‘Har du Meg kjær?’ Og han sier til Ham: ‘Herre, Du vet alt. Du vet at jeg har Deg kjær.’ Jeshua sier til ham: ‘Fø sauene Mine!

 

Husk hva Jeshua sa: ”Dersom dere elsker Meg, da hold budene Mine.” (Joh 14:15).  Han referer her til da Toraen og De Ti Bud ble gitt til Israels folk (2 Mos 20). 2 Mos 20:6: ”og som viser barmhjertighet mot tusen slektsledd, når de elsker Meg og holder Mine bud.

 

Hos 14:10: ”Hvem er vis, så han forstår dette? Hvem er forstandig, så han kjenner det? For JHVHs veier er rette. De rettferdige går på dem, men overtrederne faller der.”Kilde:

Yeshua from Genesis 2 Revelation #1 - YouTube

Yeshua from Genesis 2 Revelation #2 - YouTube

Yeshua from Genesis 2 Revelation #3 - YouTube

Yeshua from Genesis 2 Revelation #4 - YouTube

Yeshua from Genesis 2 Revelation #5 - YouTube

Yeshua from Genesis 2 Revelation #6 - YouTube

I denne delen skal vi se på hvordan Jeshuas jordiske tjeneste var rettet mot samlingen av Israels tolv stammer. Som alltid må alt sentreres rundt Jeshua fordi Salme 40:8-9 sier:


Da sa Jeg: ‘Se, Jeg kommer. I bokrullen er det skrevet om Meg. Å gjøre Din vilje, Min Elohim, er Min lyst, og Din Torah er i Mitt indre’.” Dette siteres også i Hebr 10:7.