HebraiskTro.no


JESHUA FRA 1MOSEBOK TIL JOH. ÅPENBARING, del 8


Foredrag av Eddie Chumney, transkribert og oversatt av Mati Jochanan


 

Jeshuas død er også forbundet med at Jeshua vil samle Israels tolv stammer

Vi må forstå hva som skjedde ved Sinai-fjellet. Det var her JHVH gikk inn i et paktsforhold med Jakobs hus. Jakobs hus er JHVHs ‘kone’ som også kalles Israel. Men Jakobs hus, nasjonen Israel, var utro og brøt pakten som JHVH opprettet med dem ved Sinai, og dette førte til at de ble spredd rundt omkring i de forskjellige verdens nasjoner.

 

Å bryte pakten leder til forvisning. 3 Mos 26:14-16, og v. 33: ”Men hvis dere ikke lyder Meg og ikke gjør etter alle disse budene, og hvis dere forkaster Mine lover, eller deres sjel avskyr Mine dommer, så dere ikke gjør etter alle Mine bud, men bryter Min pakt, da skal Jeg gjøre dette med dere:”…..”Jeg skal spre dere blant hedningefolkene og komme etter dere med draget sverd. Deres land skal bli øde, og deres byer skal bli ruiner.”

 

Videre i vers 44: Men til tross for alt dette, mens de er der i sine fienders land, skal Jeg ikke forkaste dem og ikke ha avsky for dem, så Jeg gjør ende på dem og bryter Min pakt med dem. For Jeg er JHVH deres Elohim. Men for deres skyld skal Jeg minnes pakten med deres forfedre, som Jeg førte ut av landet Egypt rett foran øynene på hedningefolkene, for at Jeg skulle være deres Elohim. Jeg er JHVH. Dette er de ordningene, de dommene og de lovene som JHVH fastsatte mellom Seg Selv og Israels barn på Sinai-fjellet, ved Moses’ hånd.” 


Vi ser at det likevel er nåde ved omvendelse!


Å regne seg som del av Israel ved troen på Jeshua som Messias

 

I 1 Kor 10:1-4 lærer Paulus oss at de som tror på Jeshua skal regne seg blant dem som ble ført ut av Egypt (Les også Ef 2, der Paulus sier at hedningefolkene, ved Jeshua Messias, har fått del i Israels borgerskap, og dermed er israelitter ved troen på Jeshua).

 

1 Kor 10:1-4 sier: ”Dessuten, brødre, vil jeg ikke at dere skal være uvitende om at alle våre fedre var under skyen, alle gikk gjennom havet, alle ble døpt til Moses i skyen og i havet, alle spiste den samme åndelige mat, og alle drakk den samme åndelige drikk. For de drakk av den åndelige Klippen som fulgte dem, og den Klippen var Messias.”

 

Han sier våre fedre. Dette fordi vi også er Abrahams barn, fordi vi har Abrahams tro (om det virkelig er slik at vi har Abrahams tro. Hvilken tro hadde Abraham? Visste du at også Abraham fulgte JHVHs Tora? Se 1 Mos 26:5: … fordi Abraham lød Min røst og holdt Min befaling, Mine bud, Mine forskrifter og Mine lover”. (Les gjerne hele konteksten)

 

Og vi skal ha Abrahams tro, fordi vi er Abrahams barn ved troen på Jeshua Messias. Legg derfor merke til hva som står skrevet i 5 Mos 29:14-15→ : ”Det er ikke bare med dere jeg slutter denne pakten og avlegger denne eden, men med dem som står her med oss i dag for JHVH vår Elohims åsyn (det var også en blandet folkemengde som kom sammen med dem ut fra Egypt), og med dem som ikke er her sammen med oss i dag.”


Veien til Zion, det himmelske Jerusalem, berører samlingen av Israels tolv stammer


Om vi kom ut av Egypt, da kom vi også til Sinai. Ved Sinai gikk vi inn i ekteskap med Jeshua. Dette skjedde altså også med oss da vi tok imot Jeshua som vår frelser og messias. Når vi overgir oss på dette vis til Jeshua, lover Han å gjenopprette oss. Vår ferd skal ta oss fra Egypt til Jerusalem. Jerusalem på hebraisk betyr ‘JHVH er fred’.


I tillegg har også Jerusalem (hebraisk uttale Yerushalayim) i seg betydningen ‘dobbel’ eller ‘par’ eller ‘to’. Ordet Jerusalem er et flertallsord, dvs. at Jerusalem-navnet verken er ‘en’ eller ‘tre eller mer’, men ‘to’ som i ‘ett par’. Dette fordi Jerusalem er to, ‘det himmelske Jerusalem og det jordiske Jerusalem’. Derfor er det slik at når Jeshua kommer tilbake skal det himmelske Jerusalem smelte sammen med det jordiske Jerusalem. På hebraisk er dette ordet Jerusalem et unikt ord, ulikt alle andre hebraiske ord. Jerusalem kalles også for Zionfjellet (1 Krøn 11:5-7 og 2 Sam 5:7 og 1 Kong 8:1).

 

Reisen fra Egypt til Jerusalem gikk i oppfyllelse under kong David som regjerte over et forenet Jakobs hus. Det var på denne tiden Jerusalem fikk navnet Zion-fjellet (som er en assosiasjon til det himmelske Jerusalem smeltet sammen med det jordiske Jerusalem, eventuelt hør Dwayne Rick Deadmond tale om dette tema: rickdeadmond - YouTube.


Les 2 Sam 5:1-3: ”Så kom alle Israels stammer til David i Hebron, og de talte og sa: ‘Sannelig, vi er dine bein og ditt kjøtt. Også i tidligere tider, da Saul var konge over oss, var du den som ledet Israel ut og førte dem inn. JHVH sa til deg: Du skal være hyrde for Mitt folk Israel, og du skal være fyrsten over Israel’. Derfor kom alle Israels eldste til kongen i Hebron, og kong David sluttet en pakt med dem i Hebron for JHVHs åsyn. De salvet David til konge over Israel.”

 

Slik er det også med Messias. Han samler Israels tolv stammer. (Ortodokse jøder ber tre ganger om dagen JHVH om at Israels tolv stammer må samles fra der de er spredd. Tilbakekomsten av de ‘ti Israels stammer’ er et hovedprinsipp i jødisk tro). For å komme til Zion-fjellet må de komme til Jerusalem. Zion-fjellet er Jerusalem. Jakobs hus, Israel, må komme til Zion til sin Ektemann.

 

Jer 3:14-18: ”Vend tilbake, dere frafalne barn!, sier JHVH. For Jeg er deres ektemann. Jeg vil ta dere, én fra en by og to fra en slekt, og Jeg vil føre dere til Zion. Jeg skal gi dere hyrder etter Mitt hjerte, som skal være hyrder for dere med kunnskap og forstand. Når dere er blitt mange og fruktbare i landet i de dager, sier JHVH, skal det skje: De skal ikke mer si: ‘JHVHs paktsark’. Tanken på den skal ikke lenger komme opp i hjertet, og de skal ikke huske på den, og de skal ikke savne den, og den skal ikke bli laget mer. 


På den tiden skal de kalle Jerusalem JHVHs Trone, og alle folkeslagene skal samle seg framfor den, til JHVHs navn, til Jerusalem. De skal ikke lenger følge sitt harde og onde hjerte. I de dager skal Judas hus vandre sammen med Israels hus, og de skal sammen komme ut fra landet i nord til landet som Jeg gav som en arv til deres fedre.”


Dette vil skje i sin fulle utstrekning i De Messianske Tider. Det vil skje spesifikt gjennom trengselen, kjent som Jakobs trengselstid.

 

Tilbakekomsten av Israels stammer gjennom en trengsel, de skal alle tilbake.

 

Jer 30:7: ”Ve! For den dagen er stor, ingen er som den. Det blir en trengselstid for Jakob,  men han skal bli frelst ut av den. For på den dagen skal det skje, sier JHVH Tse’baot (Hærskarenes JHVH), at Jeg skal bryte hans åk i stykker og løfte det av din nakke, og dine bånd skal Jeg rive av. Fremmede skal ikke mer gjøre ham til slave.  Men de skal tjene JHVH sin Elohim, og David sin konge, som Jeg skal reise opp for dem (Jeshuas gjenkomst).” (Les gjerne teksten i hele sin kontekst)

 

Jakobs hus er selvfølgelig alle Israels stammer, tolv stammer. Ikke bare Juda eller jødene, hele folket, Jakobs hus. Jer 30:3: ”For se, de dager kommer, sier JHVH, da Jeg skal føre Mitt folk Israel og Juda tilbake fra fangeskapet, sier JHVH. Jeg skal føre dem tilbake til det landet Jeg gav deres fedre, så de kan ta det i eie. Dette er de ordene som JHVH talte om Israel og Juda.”

 

Ut fra dette lærer og forstår vi hva Jeshuah sier i Joh 10:15–17, som det også profeteres om i Joh 11:49–52 NB! Som Faderen kjenner Meg, slik kjenner også Jeg Faderen. Jeg gir Min sjel for sauene (Judas hus). Jeg har andre sauer (Israels hus), som ikke er av denne kveen. Dem må Jeg også lede, og de skal høre Min røst. Det skal være én flokk (Juda + Israel = Jakobs hus) og én hyrde (Messias/Jeshua). Derfor elsker Min Far Meg, fordi Jeg gir Min sjel, for at Jeg skal ta det igjen.”

 

Og 11:49-52: ”Men en av dem, Kaifas, som var yppersteprest det året, sa til dem: ‘Dere forstår ingen ting, og dere tenker heller ikke over at det er bedre for oss at ett menneske dør (Messias) for folket (Jakobs hus), enn at hele folket går til grunne’. Dette sa han ikke av seg selv. Men fordi han var yppersteprest det året, profeterte han at Jeshua skulle dø for folket (Juda), ja, ikke bare for det folket (Juda), men også for at Han skulle samle til ett de Elohims barn (Israel+andre) som er spredt omkring.”

 

Vi ser her at Han kom for å forene de tolv stammene og for å gi Sitt Liv for dem, og vi som hedninger er blitt innpodet blant disse da vi også kom til troen, dette ifølge bl.a. Rom 11 og Ef 2 (og mange flere skriftsteder).

 

Ved Hans første komme, kom Han for å gjenopprette pakten som ble brutt, for å gi til veie en løsning som renset Hans folk fra syndene. Denne synd tok Han på Seg Selv. Den fysiske forening av de tolv stammene (Rom 11) vil skje når Han kommer igjen for andre gang, når Han setter Sine føtter på Oljeberget og oppretter Riket for Israel (Sak 14). (Husk fortellingen om Josef i 1Mos. Josef er også et bilde på Messias. Den første gangen Jakob og Hans sønner kom til Egypt og møtte Josef kjente de ikke igjen Josef. Men den andre gangen de traff Josef i Egypt ga Josef seg til kjenne for dem).

 

I Joh. 9:11 viser Jeshua til Tanach mht Hans Messias-rolle å forene de tolv stammer

 

I slutten av Joh 9 spør fariseerne Jeshua om de også er blinde. I kapittel 10 svarer Han på spørsmålet. Joh 10:14;16-17: ”Jeg er den gode hyrde, Jeg kjenner Mine, og Jeg er kjent av Mine. Som Faderen kjenner Meg, slik kjenner også Jeg Faderen. Jeg gir Min sjel for sauene (Juda). Jeg har andre sauer (Israel/Efraim+andre), som ikke er av denne kveen. Dem må Jeg også lede, og de skal høre Min røst. Det skal være én flokk og én hyrde. Derfor elsker Min Far Meg, fordi Jeg gir Min sjel, for at Jeg skal ta det igjen.”

 

Her referer Jeshua til Skriftene (Tanach) og sier hva Den Gode Hyrde gjør. Et av disse stedene er i profeten Esekiels bok ‘der Han svarer på spørsmålet’ til fariseerne i slutten av Joh 9 ”er vi også blinde??” Det svaret Jeshuah gir i Joh 10 er en parallell og referanse til Esek 34.

 

Esek 34:1-10: ”JHVHs ord kom til meg, og det lød slik: Menneskesønn, profeter mot Israels hyrder, profeter og si til dem: Så sier JHVH Elohim til hyrdene: Ve Israels hyrder, de som røkter seg selv. Er det ikke flokken hyrdene skulle røkte? Dere eter fettet og kler dere med ullen. Dere slakter gjøfeet, men dere røkter ikke flokken. De svake har dere ikke styrket, den syke har dere ikke legt, den sønderbrutte har dere ikke forbundet, det bortdrevne har dere ikke ført tilbake, og den fortapte har dere ikke søkt etter. Men med makt og råskap har dere hersket over dem.


Slik ble de spredt fordi de var uten hyrde. De ble til føde for alle markens ville dyr da de ble spredt utover (skille mellom flokken, Israel skilt fra Juda). Min flokk har fart vill over alle fjellene og over hver høy ås. Ja, Min flokk er spredt over hele den vide jord, og ingen leter og ingen søker etter dem. Derfor, dere hyrder, hør JHVHs ord: Så sant Jeg lever, sier JHVH Elohim, sannelig, Min flokk er blitt til bytte, og Min flokk ble til føde for alle markens ville dyr, fordi den ikke hadde noen hyrde, og fordi Mine hyrder ikke lette etter Min flokk, men hyrdene røktet seg selv og ikke Min flokk.


Derfor, dere hyrder, hør JHVHs ord! Så sier JHVH Elohim: Se, Jeg skal komme imot hyrdene, og Jeg skal kreve Min flokk av deres hånd. Jeg skal ikke lenger la dem røkte flokken, så hyrdene ikke lenger skal røkte seg selv. For Jeg skal utfri Min flokk fra deres munn, så de ikke lenger skal være til føde for dem.

 

Vi leser om fordømmelsen av de dårlige og onde hyrdene (fariseerne spør: ”Er vi også blinde?”). Fordømmelsen over de dårlige hyrdene kan vi lese om i bl.a. Mark 7, Matt 15, Luk 11 og Matt 23.

 

I stedet for å samle sauene gjorde de onde hyrdene gjerninger som førte til at sauene ble spredt (fordi de satte Toraen til side og lærte dem menneskebud, se referansene i evangeliene ovenfor). Årsaken til at de blir spredd er at de ikke blir opplært i Toraen/Loven, slik at de fulgte den. De blir ikke lært at Jeshua er Lovgiveren. De blir ikke lært at Han opprettet pakten på Sinaifjellet. Det å lære at Jeshua er Lovgiveren, at Han opprettet pakten på Sinai og at Han døde på treet for å forene de tolv Israels stammer (som er evangeliet om Riket). Å lære og å forstå at de som tror på Jeshua er podet inn og har del i paktsløftene som ble gitt til nasjonen og det fysiske folket Israel. Det er når dette forkynnes at mennesker forstår at de har del i løftene, og da vil også dette forårsake at sauene blir samlet.

 

Videre fra Esek 34:11–22: ”For så sier JHVH Elohim: Sannelig, Jeg skal Selv lete etter Min flokk og se etter dem. Som en hyrde ser etter sin flokk den dagen han er iblant sine spredte sauer, slik skal Jeg se etter Min flokk og ufri dem fra alle de stedene der de ble spredt på en skyfull og mørk dag.  Jeg skal føre dem ut fra folkene og samle dem fra landene, og Jeg skal føre dem til deres eget land. Jeg skal røkte dem på Israels fjell, i dalene og på alle bostedene i landet.


På et godt beite skal Jeg røkte dem, og deres beitemark skal være på Israels høye fjell. Der skal de legge seg ned og hvile på en god beitemark og beite på de rike beitemarkene på Israels fjell. Jeg skal Selv røkte Min flokk, og Jeg skal la dem legge seg ned og hvile, sier JHVH Elohim. Jeg skal søke etter den som var fortapt, og føre tilbake den som var drevet bort. Jeg skal forbinde det sønderbrutte og styrke den syke. Men den fete og den sterke skal Jeg ødelegge. Jeg skal røkte dem ved å dømme rett.


Og dere, Min flokk, så sier JHVH Elohim: Se, Jeg skal dømme mellom lam og lam, mellom værer og bukker. Er det ikke nok for dere at dere beiter på de gode beitemarkene, siden dere må trampe ned resten av deres beitemarker med deres føtter. Og er det ikke nok at dere drikker rent vann, siden dere må grumse til resten med deres føtter? Skal Min flokk beite på det dere har trampet ned med deres føtter, og skal den drikke det dere har grumset til med deres føtter?


Derfor sier JHVH Elohim til dem: Se, Jeg skal Selv dømme mellom de fete og de magre lammene. Fordi dere har skjøvet alle de svake bort med side og bog, stanget dem med deres horn og spredt dem utenfor,  derfor skal Jeg frelse Min flokk, og de skal ikke lenger være til bytte. Jeg skal dømme mellom lam og lam.”

 

‘En skyfull og mørk dag’, er en referanse til trengsel. ‘Legge seg ned og hvile’, betyr at de ikke skal være redde for fienden lenger, de som førte dem i fangenskap. Når Jeshua sier at Han er Den Gode Hyrden, snakker Han om rollen til Den Gode Hyrden – å samle sauene, vokte og passe på dem… slik at de ikke spres mer, men er sammen.


Hvem er det som samler sauene i Esek 34? JHVH Elohim er det som samler sauene, og hvem er det som samler sauene i Joh 10 og 11? Det er Jeshua som er Den Gode Hyrde, og Den Gode Hyrde er JHVH Elohim. Det er dette Jeshua sier og lærer i Joh 10-11. Når vi kjenner Skriftene og kryssrefererer, ser vi at Han er JHVH Elohim. (Les gjerne fra slutten av kap 9, hele kap 10 og 11).

 

Altså snakker Jeshua, i kapittel 9,10 og 11, til fariseerne som er av Judas hus, dvs. Syd-riket. Den andre saueflokken vet vi er det andre kongeriket, Israel, dvs. nordriket. Esek 34:11-22 ovenfor.

 

Saueflokkene tilhører Jeshua som er Den Gode Hyrde

 

Vi ser at Israels hus, nordriket, er Josefs hus, som er Efraim. Hvordan tilhører disse saueflokkene eller kveene Jeshua? Jo, Jeshua gikk inn i en pakt med Abraham, med Israelfolket og Han var Lovgiveren. Det var Jeshua som gav Loven på Sinai og Han som gav Loven er også den samme som Israel giftet seg med (ekteskap). Men senere var de utro og ble splittet i to; i Judas hus og Israels hus. Splittelsen skjedde i Salomos dager.

 

Vi ser at Jeshua sier at Han har en annen saueflokk som ikke er av denne flokk (Juda) og dette er Efraim, som er et annet uttrykk for Israels hus, Nord-riket. Det å høre Hans røst betyr ikke bare at de tror at Jeshua er Messias, men at de også vil følge Toraen/Loven. Dette ser vi i 2 Mos 19:5→ : "Derfor, om dere nå virkelig vil lyde Min røst og holde Min pakt, da skal dere være Min eiendom framfor alle folk. For hele jorden er Min."

 

Jeshua sier at den andre flokken vil høre at Han er Messias, og de skal lyde Hans røst. Når dette skjer, skal de to sauekveene bli til én flokk og de skal ha Én Hyrde. Og nå vet du vel hvem Den Gode Hyrden er? Jeshua snakker om rollen Han har i å gjøre de to flokkene til én flokk. Flokkene er Det Sørlige Riket og Det Nordlige Riket. Han vil forene dem, og derfor elsker også Hans Far Ham, fordi Han gir Sitt Liv for sauene.


Se Joh 11:49-53: "Men en av dem, Kaifas, som var yppersteprest det året, sa til dem: «Dere forstår ingen ting, og dere tenker heller ikke over at det er bedre for oss at ett menneske dør for folket, enn at hele folket (Israel og Juda) går til grunne.» Dette sa han ikke av seg selv. Men fordi han var yppersteprest det året, profeterte han at Jeshuah skulle dø for folket (Juda), ja, ikke bare for det folket (Juda), men også for at Han skulle samle til ett de Elohims barn som er spredt omkring (Israel+”andre”). Fra den dag var de bestemt på å slå Ham i hjel. Derfor gikk ikke Jeshua lenger åpenlyst omkring blant jødene, men drog derfra til landet like ved ørkenen, til en by som heter Efraim. Der holdt Han Seg sammen med disiplene Sine."

 

I Joh 11:51 profeterer øverstepresten at Jeshua skal dø for folket (Juda), og vers 52 sier ”ikke bare for det folket (Juda), men også for at Han skulle samle til ett (Juda+Efraim) de Elohims sønner som er spredd omkring (Efraim). Så Jeshua dør altså for de tolv Israels stammer og soner synden deres ved døden på korset/treet fordi pakten ble brutt. På dette vis tilbyr Han også frelse fra synd for alle mennesker som vil tro og følge Ham av hele Sitt hjerte, ja, for alle mennesker over hele jorden. De som kommer til tro, blir da podet inn blant israelittene, dvs. de som virkelig er Israelitter etter Elohims viljes råd.

 

De følgende innskutte avsnittene er en parantes som forklares bedre senere i serien


Paulus forklarer hvem de virkelige Israelittene er i Rom. 9:6-13→: "Men det er ikke så å forstå at Elohims ord har vært uten virkning. For ikke alle som stammer fra Israel, er virkelig Israel (Det var gjennom sønnene utvelgelsen gikk videre. Det virkelige Israel er de av etterkommerne til Israel som var trofaste og trodde Elohim, altså denne resten som vi leser om som ikke bøyde kne for Baal (dvs.avgudsdyrkelse)), og de er heller ikke alle barn selv om de tilhører Abrahams etterkommere (Abraham fikk også Ismael og seks sønner med Ketura, men de var ikke av løftets barn etter utvelgelsen).


Men: I Isak skal din ætt bli kalt. Det vil si, ikke de som er kjødets barn (Ismael og de seks sønnene til Ketura), er Elohims barn, men løftets barn (Isaks ætt etter Elohims utvelgelse) blir regnet til ætten.  For dette er løftets ord: På denne tiden skal Jeg komme, og da skal Sara ha en sønn. Og ikke bare dette, men da Rebekka også var svanger ved én mann, ved vår far Isak -  for barna var ennå ikke født og hadde verken gjort godt eller ondt, for at Elohims plan etter utvelgelsen skulle stå fast, ikke av gjerninger, men ved Ham som kaller -, da ble det sagt til henne: ‘Og den eldste skal tjene den yngste’. Som det står skrevet: Jakob har Jeg elsket, men Esau har Jeg hatet."

 

Hvem er så de virkelige Israelittene? Jo, etter utvelgelsen valgte Den Allmektige at det var barna til Jakob. Jakob fikk tolv sønner og det er de som utgjør Jakobs hus eller Israels folk, og det er disse som er løftets barn og som ble regnet til ætten! Hele Skriften sentrerer seg rundt Jakobs hus, de tolv sønnene (Juda + Israel) Det er bare de som er løftets barn, Elohims barn! Selv om Esau var i slekt med Jakob (Israel) var likevel ikke Esau et løftets barn, Esau var kjødets barn. Men Paulus forklarer mer her i kapittel 9! Han lærer også at vi hedninger (som har Abrahams tro) er blant Elohims barmhjertighetsbarn og ikke bare de bokstavelige israelittene! 

 

Les Rom 9:14-29→: "Hva skal vi da si? Er det urettferdighet hos Elohim? På ingen måte! For Han sier til Moses: ‘Jeg skal miskunne Meg over den Jeg miskunner Meg over, og Jeg skal være barmhjertig mot den Jeg er barmhjertig mot.’ Så kommer det da ikke an på den som vil, heller ikke på den som løper, men på Elohim som viser miskunn. For Skriften sier til Farao: ‘Nettopp til dette har Jeg reist deg opp, at Jeg kan få vise Min kraft på deg, og for at Mitt navn skal bli forkynt over hele jorden.’

 

Derfor viser Han barmhjertighet mot den Han vil, og forherder den Han vil. Du vil da si til meg: ‘Hva mer har Han da å klage over? For hvem kan stå imot Hans vilje?’ Men sannelig, menneske, hvem er du som tar til motmæle mot Elohim? Kan det som er formet, si til den som formet det: ‘Hvorfor har du laget meg slik?’ Har ikke pottemakeren makt over leiren, slik at han av samme leirklump kan lage et kar til ære og et annet til vanære?

 

Selv om Elohim ønsket å vise Sin vrede og gjøre Sin kraft kjent, har Han likevel i stor langmodighet holdt ut med de vredens kar som var gjort fullt ferdige til ødeleggelse, og også for at Hans herlighets rikdom skulle bli kunngjort over barmhjertighetens kar, som Han på forhånd hadde gjort i stand til herlighet? Til slike kar kalte han også oss, ikke bare av jødene, men også av hedningene (Israels hus + andre som kommer til tro blir del av Israels hus Ef 2).


Som Han sier i Hosea: ‘Det som ikke var Mitt folk, vil Jeg kalle Mitt folk, og henne som ikke var elsket, vil Jeg kalle den som er elsket. Og det skal skje på det sted hvor det ble sagt til dem: Dere er ikke Mitt folk, der skal de bli kalt barn av Den levende Elohim (Ref. til Hos 1:10).’


Jesaja roper også ut over Israel: ‘Selv om tallet på Israels barn er som havets sand, skal bare en rest bli frelst. For Han skal fullføre verket og forkorte det i rettferdighet, for JHVH skal snart avslutte verket på jorden’. Og som Jesaja hadde sagt tidligere: Hvis ikke JHVH Sebaot hadde latt en ætt bli tilbake for oss, ville vi ha blitt som Sodoma, og vi ville ha blitt lik Gomorra’.”

 

Ut i fra dette ser vi at Jakobs barn er løftets barn (Israel+Juda) i Rom 9:1-13, og de av hedningene (israelitter+andre) som kommer til tro blir regnet med. Slik forklarer Paulus senere i kap 11 at hedningene (de spredte av Israel som er spredd omkring+andre) podes inn blant de ‘ekte israelittene’ ved tro, dette fordi mange av de fysiske, bokstavelige israelittene ble brukket av (pga. avgudsdyrkelse). Men når disse ”hedenske” israelittene vender om til Elohim blir de podet inn igjen, slik som alle som kommer til tro på Jeshua podes inn.

 

Rom 10:12-13→: "For det er ingen forskjell på jøde og greker (israelitter + andre, husk at israelittene som var spredt omkring også kalles grekere fordi de ble assimilert, de ble regnet som hedninger fordi de var uomskårne), for Han er den samme Herre over alle, Han er rik nok for alle som kaller på Ham. For hver den som påkaller JHVHs navn, skal bli frelst (Joel 3:5).

 

Har Elohim virkelig forkastet de fysiske israelittene? Nei, se Rom 11:1-2→: "Jeg spør da: Har Elohim forkastet sitt folk? På ingen måte! Jeg er jo også en israelitt, av Abrahams ætt, av Benjamins stamme. Elohim har ikke forkastet sitt folk som Han tidligere har vedkjent Seg. Eller vet dere ikke hva Skriften sier om Elia, hvordan han anklager Israel overfor Elohim og sier: JHVH, de har drept profetene Dine og revet ned altrene Dine. Og jeg er alene igjen, og de er ute etter mitt liv.’ 

 

Men hvordan lyder det guddommelige svaret til ham? ‘Jeg har latt det bli igjen for Meg sju tusen menn, som ikke har bøyd kne for Baal.’ Så er det da i den tid som er nå, en rest igjen etter nådens utvelgelse"

 

Til sist forklarer og avslører Paulus JHVH Elohims plan med de fysiske Israelittene. Rom 11:23-32→: "Slik er det med de andre også (Jakobs hus = Juda/sørriket + Israel/nordriket). Hvis de ikke fortsetter i vantro (gjelder ikke de som ikke var vantro. Paulus var jo også en Israelitt av Benjamins stamme), skal de bli podet inn, for Elohim har makt til å pode dem inn igjen. For dersom du ble hogd av fra det oliventreet som av naturen er vilt, og i strid med naturen ble innpodet i et edelt oliventre, hvor mye mer skal da disse som er naturlige grener, bli innpodet i sitt eget oliventre?


For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmeligheten, så dere ikke skal være kloke i egne øyne, nemlig at forherdelse har rammet en del av Israel (de som er spredd omkring og følger skikkene til nasjonene og deres guder) inntil det fulle antall av hedningene (israelittene som vender tilbake+andre) er kommet inn, og så skal hele Israel bli frelst, slik det er skrevet: Utfrieren skal komme fra Zion, og Han skal vende ugudelighet bort fra Jakob. (Jes.2, 2 bl.a.) For dette er Min pakt med dem, når Jeg tar bort deres synder.


Ifølge evangeliet er de fiender for deres skyld. Men ifølge utvelgelsen er de elsket for fedrenes skyld. For Elohims nådegaver og kall kan ikke tas tilbake. For på samme måte som dere en gang var ulydige mot Elohim, men nå likevel har fått miskunn ved deres ulydighet, slik har også disse andre nå vært ulydige, for at også de skal få nåde ved den nåde som er vist dere. For Elohim har overgitt dem alle til ulydighet, for at Han kunne vise nåde mot dem alle.”

 

Dette kom litt på siden av temaet, men syntes det var viktig å få frem! JHVH Elohim er altså ikke ferdig med det fysiske Israel, og vi som fysiske hedninger (men nå jøder i ånden) har fått del i det fysiske Israel (Se Ef 2 Hedningene del i Israels borgerskap).


(Slutt på parantesen)

 

Vi sa at Efraim var de Elohims sønner som var spredd omkring. Vi tar opp tråden derfra. Vi som var hedninger er altså blitt podet inn (hedninger i kjødet fortsatt, dvs. fysisk sett, men vi er ikke hedninger i ånden, den er ikke jøde som er det i det ytre, men som har hjertets omskjærelse i ånden, som Paulus sier).

 

Den nye pakten som Han opprettet med Israels hus og Judas hus, den har vi ‘hedninger’ fått del i ved troen på Jeshua. Dette kan sammenlignes med de fremmede som bodde og levde blant de fysiske israelittene, vi er podet inn. Vi leser om denne blandede folkemengden som kom ut av Egypt sammen med Jakobs hus(de kan sammenlignes med oss hedninger når det gjelder fysisk avstamming).


Se 2 Mos 12:38→: "En blandet folkemengde drog også opp sammen med dem, og småfe og storfe, en meget stor buskap.”

 

Podet inn i Jakobs hus, i de tolv stammer. En gjenopprettet og fornyet pakt.


Vi blir fortalt i Rom 11:17 følgende: ”Og om noen av grenene ble brukket av, og du som var et vilt oliventre, ble innpodet blant dem og sammen med dem fikk del i roten og sevjen fra oliventreet (det fysiske Israel som folk og nasjon), så ros deg ikke overfor grenene! Men dersom du roser deg, så husk at det er ikke du som bærer roten, men roten som bærer deg.”

 

Vi ser at de ville grenene er podet inn (israelitter (hedninger)) som var uomskårne på kjød og hjerte og spredd omkring + andre (hedninger) som har omvendt seg til Elohim) og vers 24 forteller oss at de naturlige grenene (de omskårne jøder og israelitter) skal ‘mye mer’ bli podet inn i sitt eget oliventre.

 

"For dersom du ble hogd av fra det oliventreet som av naturen er vilt, og i strid med naturen ble innpodet i et edelt oliventre, hvor mye mer skal da disse som er naturlige grener, bli innpodet i sitt eget oliventre?”

 

Vi kan med sikkerhet si at de fra nasjonene som tror, de blir podet inn i det edle oliventreet, som er de troende israelittenes eget oliventre! Dette betyr at de fysiske hedningene (men jøder i ånden) er podet inn i pakten som ble opprettet med Israels og Judas hus (israelittene og jødene). Slik er vi som er hedninger (men ikke hedning i hjertet) blitt adoptert inn og fått del i Israels borgerskap. Vi er ikke lenger syndere av hedningefolkene som Paulus sier (Gal.2,15: ”Visst er vi av naturen jøder og ikke syndere av hedningefolk.”)

 

Vi er podet inn i den nye pakten ved troen på Jeshua som Messias, Jer 31:31→ og Hebr 8:8→. Hva er den nye pakt og hvem ble den opprettet med? Jo, med Israels hus og Judas hus, de bokstavelige, og vi er podet inn blant disse (Jakobs hus) ved troen, og slik har vi fått del i pakten, den nye, gjenopprettede pakt. Ved adopsjon er vi blitt podet inn av JHVH Elohim ved troen på Jeshua Messias. Vi er en del av Jakobs hus. Vi har ikke erstattet Jakobs hus, men har fått del med dem! Vi vet at Messias døde på treet/korset for å forene Jakobs hus som er i eksil blant nasjonene rundt om i verden. I Gal 3:28-29 står det at alle som tilhører Messias er Abrahams ætt, og at de er arvinger ifølge løftet. Gal 3:28-29, Jer 31:31→ og Hebr 8:8→

 

Gal 3:28-29: “Her er verken jøde eller greker, verken trell eller fri, verken mann eller kvinne. For dere er alle én i Messias Jeshua. Og dersom dere tilhører Messias, da er dere Abrahams ætt og arvinger ifølge løftet.”

 

Jer 31:31: “Se, dager kommer, sier JHVH, da Jeg skal slutte en ny pakt med Israels hus og med Judas hus (hedninger nevnes ikke her), ikke slik som den pakten Jeg sluttet med deres fedre på den dagen Jeg tok dem ved hånden for å lede dem ut av landet Egypt. De brøt Min pakt, selv om Jeg var deres ektemann, sier JHVH. Men dette er den pakten Jeg skal slutte med Israels hus etter de dager, sier JHVH: Jeg skal legge Min lov i deres indre og skrive den på deres hjerter. Jeg skal være deres Elohim, og de skal være Mitt folk.”


Hebr 8:8→ 8 For Han klandrer dem når Han sier til dem (hvem dem? Ikke hedninger, men Jakobs hus): "«Se, de dager kommer, sier JHVH, da Jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus - ikke som den pakten som Jeg opprettet med deres fedre på den dag da Jeg tok dem ved hånden for å lede dem ut av landet Egypt. For de ble ikke værende i Min pakt, og Jeg brydde Meg ikke om dem, sier JHVH. For dette er pakten Jeg vil opprette med Israels hus etter de dager, sier JHVH. Jeg vil legge Mine lover i deres sinn og skrive dem på deres hjerter. Og Jeg vil være deres Elohim, og de skal være Mitt folk.”

 

Hvordan feilet pakten, hva gikk galt?

 

Vi ser også i disse sitatene at pakten hadde en feil, ikke på Elohims side, men på folkets side. På Elohims side var pakten fullkommen. Men pakten ble feil fordi folket brøt pakten. Det er selvfølgelig derfor den nye pakten måtte komme til, en fornying eller gjenopprettelse av pakten som ble brutt, som ‘fikset og reparerte feilen’ i den første pakten. Jeshua gjorde opp for feilen eller paktsbruddet.  Og som vi vet ble også den nye pakten opprettet med Jakobs hus (Juda + Israel), og vi hedningene podes inn blant Elohims utvalgte folk ved troen.


Det står også at Han klandret dem, dvs. jødene, ikke oss hedninger (selv om vi også var døde i våre synder), for det var jo ikke med hedningene pakten ble opprettet, men heldigvis for deg og meg er vi ved Elohims nåde gjennom troen på Jeshua Messias podet inn (og er ikke lenger hedninger i hjertet, men egentlig jøder i hjertet, og da er vi også egentlig virkelige jøder i Elohims øyne! (Rom 2:29)).

 

Vi er også arvinger ifølge løftet! Løftet til fedrene var at de skulle komme ut av Egypt til løfteslandet, til Jerusalem som er Zion-fjellet. Til syvende og sist ville Han forløse dem gjennom Messias. Dette utbroderes og forklares i 5 Mos 30:1-14→. Om du leser Rom 10:1-13 taler Paulus om det samme her, ja, Paulus siterer faktisk fra 5 Mos 30:11-14. Ja, Paulus gjør rett og slett en Toraundervisning i Romerbrevet kapittel 10. (Om du ikke har sett dette før, da foreslår og oppmuntrer jeg deg til at du setter deg ned og sammenligner 5 Mos 30:11-14 med Rom 10:1-13!, eller les videre her). (Hele Rom. 9-11 handler om Israels plass i frelsesbegivenhetene og at hedningene (israelitter spredt omkring+andre) som er kommet til tro er podet inn).


5Mos 30:1-14: "Når alle disse ting kommer over deg, velsignelsen og forbannelsen som jeg har lagt foran deg, og du tar det til hjerte blant alle de folkeslagene som JHVH din Elohim driver deg bort til, og du vender om til JHVH din Elohim og lyder Hans røst, i alt det jeg befaler deg i dag, du og dine barn, av hele ditt hjerte og av hele din sjel, da skal JHVH din Elohim gjøre ende på fangenskapet ditt og vise deg barmhjertighet. Han skal igjen samle deg fra alle de folkene som JHVH din Elohim har spredt deg til. Om noen av dine er drevet ut til himmelens ytterste grense, skal JHVH din Elohim samle deg derfra, og hente deg derfra.

 

Så skal JHVH din Elohim føre deg tilbake til det landet som dine fedre tok i eie, og du skal ta det i eie. Han skal gjøre vel mot deg og gjøre deg enda mer tallrik enn dine fedre. JHVH din Elohim skal omskjære ditt hjerte og dine etterkommeres hjerte, så du elsker JHVH din Elohim av hele ditt hjerte og av hele din sjel, for at du skal få leve. JHVH din Elohim skal legge alle disse forbannelsene på dine fiender og på dem som hater deg og forfølger deg. Du skal igjen lyde JHVHs røst og gjøre etter alle Hans bud, som jeg befaler deg i dag. JHVH din Elohim skal gi deg overflod i all din hånds gjerning, i din livsfrukt, i tilveksten til din buskap og i grøden av din jord.

 

For JHVH skal igjen fryde Seg over deg, så Han gir deg det gode, slik Han gledet Seg over dine fedre, så sant du lyder JHVH din Elohims røst, så du holder Hans bud og Hans lover, som er skrevet i denne Lovboken, så sant du vender om til JHVH din Elohim av hele ditt hjerte og av hele din sjel."


"For dette budet som jeg befaler deg i dag, er ikke for underfullt for deg, og det er ikke langt borte. Det er ikke oppe i himmelen, så du skulle si: Hvem skal fare opp til himmelen for oss og hente det ned til oss, så vi kan høre det og gjøre etter det? Det er heller ikke på den andre siden av havet, så du skulle si: Hvem skal fare over havet for oss og hente det til oss, så vi kan høre det og gjøre  etter det? Men ordet er deg helt nær, i din munn og i ditt hjerte, så du kan gjøre etter det.

 

Sammenlign med Rom 10:1-13→: "Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Elohim for Israel er at de må bli frelst. For jeg kan bevitne at de har nidkjærhet for Elohim, men ikke med sann erkjennelse. Fordi de er uvitende om Elohims rettferdighet og søker å sette opp sin egen rettferdighet (menneskebud og selvvalgt gudsdyrkelse), har de ikke underordnet seg Elohims rettferdighet. For Messias er lovens oppfyllelse (ikke opphevelse) til rettferdighet for hver den som tror. For Moses skriver om den rettferdighet som er av loven: ‘Det mennesket som gjør disse ting, skal leve ved dem’." (Sitat fra Toraen/loven 5Mos 30)

 

Videre... "Men rettferdigheten av troen taler på denne måten (også sitat fra Toraen/loven 5Mos 30): Si ikke i ditt hjerte: Hvem skal stige opp til himmelen? - det vil si for å hente Messias ned -  eller: Hvem skal fare ned i avgrunnen? - det vil si for å hente Messias opp fra de døde.  Men hva sier rettferdigheten av tro (Rettferigheten av tro fra Loven/Toraen 5Mos 30, dette er ikke noe nytt)?"

 

Videre… "Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte, - det er troens ord som vi forkynner (og det skal vi gjøre etter, se 5 Mos 30:14… ”så du kan gjøre etter det) For dersom du bekjenner JHVH Jeshua (som er Det Levende Ordet, Den Levende Toraen som er Ordet, Budet som kom ned fra himmelen) med din munn og tror i ditt hjerte at Elohim har oppreist Ham fra de døde(gjenopprettet pakten, pakten som var brutt og slik død, men ble oppreist… Den Levende Jeshua, Det Levende Ordet, Den Levende Toraen… og Ordet ble kjød som vi leser i Johannes), skal du bli frelst.  For med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Skriften sier jo: Hver den som tror på Ham, skal ikke bli gjort til skamme. For det er ingen forskjell på jøde og greker, for Han er den samme Jahovah over alle, Han er rik nok for alle som kaller på Ham.  For hver den som påkaller JHVHs navn, skal bli frelst (Joel 3:5)."

 

Hos 14:10: Hvem er vis, så han forstår dette? Hvem er forstandig, så han kjenner det? For JHVHs veier er rette. De rettferdige går på dem, men overtrederne faller der.”Kilde:

Yeshua from Genesis 2 Revelation #1 - YouTube

Yeshua from Genesis 2 Revelation #2 - YouTube

Yeshua from Genesis 2 Revelation #3 - YouTube

Yeshua from Genesis 2 Revelation #4 - YouTube

Yeshua from Genesis 2 Revelation #5 - YouTube

Yeshua from Genesis 2 Revelation #6 - YouTube


I denne undervisningsdelen skal vi se på at da Jeshua døde på treet, gjorde Han det for å forene Israels tolv stammer. For å forstå at det var dette som var grunnen til at Han døde på treet, må vi forstå det vi har gått gjennom tidligere.