HebraiskTro.no


JESHUA FRA 1MOSEBOK TIL JOH. ÅPENBARING, del 7 B


Foredrag av Eddie Chumney, transkribert og oversatt av Mati JochananJeshuas død på treet og Rom 7:6; ‘Frigjort fra loven’


Dette kommer frem i Hebr. 8:7: ”For om den første pakten hadde vært feilfri, da ville det ikke blitt søkt rom for en annen i stedet. For Han klandrer dem når Han sier til dem: Se, de dager kommer, sier JHVH, da Jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus - ikke som den pakten som Jeg opprettet med deres fedre på den dag da Jeg tok dem ved hånden for å lede dem ut av landet Egypt. For de ble ikke værende i Min pakt, selv om Jeg var deres Ektemann, sier JHVH. For dette er pakten Jeg vil opprette med Israels hus etter de dager, sier JHVH. Jeg vil legge Mine lover i deres sinn og skrive dem på deres hjerter. Og Jeg vil være deres Elohim, og de skal være Mitt folk.


Ingen av dem skal lenger lære sin neste, og heller ikke sin bror, og si: Kjenn JHVH! For alle skal kjenne Meg, fra den minste til den største av dem. For Jeg vil være nådig overfor deres (Israel) urett, og deres (Israel) synder og deres (Israel) lovbrudd skal Jeg aldri minnes mer. Idet Han sier en ny pakt, har Han gjort den første foreldet (altså den samme pakt, men gjenopprettet). Det som er i ferd med å bli foreldet og gammelt, er nær ved å forsvinne (gjenopprettet pakt, gjenopprettet Tora så vi kan gjøre etter den fordi vi har fått Elohims Ånd i våre hjerter.” (Esek 36:26)

 

Som følge av dette, på grunn av folket var pakten ikke lenger fullkommen i seg selv, i og med at den ble brutt/ødelagt (fra folkets side). Det var folket, JHVHs kone, som førte til at pakten ikke lenger var feilfri. Derfor leser vi at Jakobs hus ødela ektestanden i Esek 16:38: ”Jeg skal dømme deg med dommen for kvinner som bryter ekteskapet, og utøser blod. Jeg skal føre blod over deg i harme og nidkjærhet.”

           

Følgen av at Jakobs hus bryter ekteskapet, er at folket får statusen ‘utro kone’ og blir dømt med den straffen en utro kone skal straffes med. Hvordan skulle hun bli dømt? Hun kunne bli dømt etter Lovens (Toraens) bokstav som sier at hun fortjener døden! Dette ville være en dom som bokstavelig bygde på justis, det rettslige innhold i Loven (Toraen). Men det finnes noe som kalles for Lovens (Toraens) ånd eller den åndelige lov… og Lovens (Toraens) ånd viser nåde og barmhjertighet.

 

SINAI vs ZION


▪SINAI-Fjellet: Toraens bokstav. Se 5.Mos.27, 26

▪ZION-Fjellet: Toraens ånd. Se 2. Kor.3, 6 

 

5 Mos 27:26: ”Forbannet er den som ikke holder oppe alle ordene i denne loven så han gjør etter dem. Og hele folket skal si: Amen!”


2 Kor 3:6: ”Han som også gjorde oss dyktige til å være tjenere for en ny pakt, ikke bokstavens pakt, men Åndens pakt. Bokstaven slår nemlig i hjel, men Ånden gjør levende.”

 

Toraens ånd viser nåde, barmhjertighet, godhet og kjærlighet dersom en omvender seg og bekjenner sin synd i oppriktighet med sann anger. Derfor er Toraens ånd villig til å tilgi om parten som har syndet, er villig til å forandre seg ved anger og omvendelse. Det var dette både Jeshua og disiplene forkynte ”Omvend dere for Himlenes Rike er kommet nær”, ”Omvend dere og tro på Ham som kalte dere”, osv. (Bare les evangeliene og apostelgjerningene med fokus på hva de forkynte).

 

Den høyeste form av det å vandre i Toraen, er å vandre i kjærlighet, det å være en tjener og å gi sitt liv for en annen/andre, slik Jeshua gjorde. Han vandret etter Toraens ånd og ga Sitt liv for å frelse Sin brud som hadde vært utro (Gå bort og synd ikke mer, heller ikke Jeg fordømmer deg). Ved å dø på treet og å utgyte Sitt Blod sonet Han hennes synd (Han tok på Seg hennes synd), og at slik kunne hun bli tilgitt sine synder idet hun angret og omvendte seg. På dette vis ville Elohim gjøre forholdet mellom Seg og Sin kone bedre enn hva det var i begynnelsen (ved å legge Sannhetens Ånd, Den Hellige Ånd, ned i deres hjerter slik at de kunne gjøre Hans vilje).

 

For å forstå hvorfor og hvordan Jeshua døde på treet for å sone Sin hustrus dom er vi nødt til å lære den bibelske ekteskapsloven. Vi må kjenne Toraens ekteskapslov. Vi må stille oss selv spørsmålet: Hvorfor måtte Jeshua/JHVH dø på treet for å frelse Sin utro kone? Gå til 5Mos 24 og vi leser hovedordene: … giftet henneurenhetskilsmissebrev. Ifølge vers 2 kan hun da gå og finne seg en annen ektemann, og hvis han/Han ikke avskyr henne - bli hans/Hans kone.  

 

5Mos 24: ”Hvis en mann tar seg en hustru og gifter seg med henne, og det skjer at hun ikke lenger finner velvilje i hans øyne, fordi han har funnet noe uanstendig/urent hos henne, da skal han skrive et skilsmissebrev til henne, gi det i hånden hennes og sende henne bort fra huset sitt. Hvis hun da, etter å ha forlatt huset hans, går bort og blir en annen manns hustru, og denne andre ektemannen avskyr henne og skriver et skilsmissebrev til henne, gir det i hånden hennes og sender henne bort fra huset sitt, eller om denne andre ektemannen som tok henne til hustru, dør, da får ikke den første ektemannen som skilte seg fra henne, ta henne tilbake som sin hustru, etter at hun er blitt gjort uren. For det er en styggedom for JHVHs åsyn, og du skal ikke føre synd over det landet JHVH din Elohim gir deg som arv.”

 

Vi anvender dette i tråd med Luk 24:44: ”Så sa Han til dem: Dette er de ord som Jeg talte til dere da Jeg fremdeles var sammen med dere, at alt det skal oppfylles som er skrevet om Meg i Moseloven og Profetene og Salmene.” Da ser vi at ektemannen er Jeshuah, huset er Israels land og bruden er Jakobs hus. Da Han førte bruden inn i det lovede land, til Sitt hus, var hun utro og gikk etter andre guder i landet, og derfor sendte Han henne bort fra Sitt hus til andre guders/nasjoners hus/land. Nord-Riket ble tatt til fange av assyrerne (rundt 720 f. Kr) og Sør-Riket ble tatt til fange av babylonerne (rundt 600 f. Kr frem til ødeleggelsen av Jerusalem i 586 f. Kr.).

 

I 5Mos 24:2 står det egentlig: ”Når hun har forlatt hans hus, kan hun gå og bli en annen manns hustru. Men dersom også denne andre mannen misliker henne og gir henne skilsmissebrev, og deretter sender henne bort fra  sitt hus.” Om dette skjer, hva hender så? Leser vi i skriften at JHVH (Herren) gjorde dette, at dette virkelig skjedde? Da Israel ble ført ut i eksil, ble de da værende i landet til de som tok de som opprinnelig bortførte dem til fangenskap?


Nei, de gikk fra land til land, til det ene folkeslag etter det andre, til den ene Elohiim og til den andre! Hvorfor ble de ikke værende? Jo, fordi Assyrerne mishandlet nordriket Israels hus, som de førte i eksil. Det samme var tilfellet med sørriket og babylonerne. Derfor, på grunn av at de ble behandlet slik, ble de sendt og forvist til andre land og nasjoner. De flakket omkring fra område til område.

     

La oss se mer på 5Mos 24:3-4: ”… og denne andre ektemannen avskyr henne og skriver et skilsmissebrev til henne, gir det i hånden hennes og sender henne bort fra huset sitt, eller om denne andre ektemannen som tok henne til hustru, dør, da får ikke den første ektemannen som skilte seg fra henne, ta henne tilbake som sin hustru, etter at hun er blitt gjort uren.”

 

Verken Assyrerne eller Babylonerne ville ha dem. Den første ektemannen JHVH kunne heller ikke ta henne tilbake (så lenge Han lever). Han kan jo ikke bryte Sitt eget Ord/Lov (Tora). I vers 4 sies det at den første ektemannen ikke kan ta henne tilbake igjen etter å ha gitt henne skilsmissebrev og sendt henne bort. JHVH er den første Ektemannen og bruden/konen er Jakobs hus i forhold til ekteskaps-pakten som ble inngått ved Sinai-fjellet. Vi ser også i v. 4… gjort uren…uren ved andre guder. JHVH anklager ofte i Skriften Sin kone for å gå etter andre guder som verken kan se, gå eller puste.

 

For å oppsummere det vi har lest i vers 1-4: Hvorfor måtte Jeshua dø på treet for å frelse Sin brud?

 

1. Første Ektemann → Skilsmisse 

Andre Ektemann → Skilsmisse/Vil ikke ha henne

Kan ikke gifte seg på ny med Sin Første Ektemann

 

2. Første Ektemann → JHVH

Andre Ektemann → Andre guder

Kan ikke bli JHVHs kone

 

Jer 3:1: ”Det blir sagt: Om en mann sender sin hustru bort, og hun reiser fra ham og tilhører en annen mann, vil han da vende tilbake til henne igjen? Ville ikke det landet bli kraftig vanhelliget? Men du har levd som en skjøge med mange elskere. Kan du da vende tilbake til Meg, sier JHVH? Om en mann sender sin hustru bort og hun reiser fra ham og tilhører en annen mann, skal han da vende tilbake til henne igjen? NEI! Skal ikke det landet bli kraftig vanhelliget? JO! Videre i Jeremia fra vers 2-5, 14-18, og les gjerne hele Kapittel 4! Men… vend om til Meg, sier JHVH. Men hvordan? Hvordan? Det virker som om Elohim sier, ‘Ser du? Forstår du hva Jeg nå må gjøre?’

 

”Løft blikket mot de øde høydene og se: Hvor er det et sted der det ikke var noen som lå med deg? Ved veiene satte du deg til rette for dem, som en araber i ødemarken. Du har vanhelliget landet med ditt horeliv og din ondskap. Derfor ble regnskurene holdt tilbake, og det kom ikke noe senregn. Du hadde pannen til en horkvinne. Du nekter å skamme deg. Har du ikke nettopp i denne tiden ropt til Meg: Min Far, Du er min ungdoms Venn? Vil Han være vred for evig, vil Han holde fast på vreden for alltid? Se, du har talt og gjort alt det onde du var i stand til å gjøre.”


Men JHVH sier også dette: ”Vend tilbake, dere frafalne barn! sier JHVH. For Jeg er deres ektemann. Jeg vil ta dere, én fra en by og to fra en slekt, og Jeg vil føre dere til Zion.  Jeg skal gi dere hyrder etter Mitt hjerte, som skal være hyrder for dere med kunnskap og forstand.  Når dere er blitt mange og fruktbare i landet i de dager, sier JHVH, skal det skje:


De skal ikke mer si: JHVHs paktsark. Tanken på den skal ikke lenger komme opp i hjertet, og de skal ikke huske på den, og de skal ikke savne den, og den skal ikke bli laget mer. På den tiden skal de kalle Jerusalem JHVHs Trone, og alle folkeslagene skal samle seg framfor den, til JHVHs navn, til Jerusalem. De skal ikke lenger følge sitt harde og onde hjerte. I de dager skal Judas hus vandre sammen med Israels hus, og de skal sammen komme ut fra landet i nord til landet som Jeg gav som en arv til deres fedre.”

 

Vend om, dere frafalne barn, og Jeg skal lege deres frafall. Se, vi kommer til Deg, for Du er JHVH, vår Elohim.” Jeshua spør indirekte ‘Hvordan? Ser du hva du har gjort og hva som er skjedd. Kan du se hva Jeg må gjøre nå? Hva kan du gjøre?? Kan du gjøre noe? Jeg kan ikke bryte Min Tora, Min Lov, Mitt Ord. Hvordan kan Jeg nå ta deg tilbake? Hvordan?’


Hvordan kan Han ta henne tilbake uten å bryte Sin egen Tora? Den eneste måten det kan gjøres på, uten å bryte Toraen/Loven-ekteskapsloven, er å dø en stedfortredende død for Sin Kone. Det er den eneste måten, og slik kan konen bli fri fra loven som bandt henne til ektemannen. Det er dette Paulus taler om i Rom 7, og som vi nå skal se på. Den eneste måten Jeshua kan frelse Sin utro kone på (som gikk etter andre guder og ble ført i eksil/skilsmisse/ført bort) er ved å dø. Om Han dør blir ikke Toraen brutt på Hans side. Det er den eneste vei.


Ektemannens død frigjør kvinnen fra ekteskapsloven i Toraen.

(Forklart av Paulus som var en lovlærd og en Jeshuatroende fariseer)

 

Rom 7:1-2: ”Eller vet dere ikke, brødre - jeg taler jo til dem som kjenner loven (Toraen-ekteskapsloven) -, at loven (Toraens ekteskapslov) har herredømme over et menneske den tiden det lever? Den kvinnen som har en ektemann er ved ekteskapsloven (gr. nomah) bundet til sin ektemann så lenge han lever. Men hvis ektemannen dør, er hun løst fra ekteskapsloven (gr.nomah) som bandt henne til ektemannen.”

 

Med andre ord er hun fri til å gifte seg med en ‘Annen Mann’, det kan hun gjøre hvis Den Første Ektemannen dør. I de fleste oversettelser brukes bare ordet ‘loven’ her, men ut i fra konteksten ser vi at det snakkes om den lov som har med ekteskapet å gjøre. Det snakkes ikke om Toraen i sin helhet, men bare om ekteskapsloven.


Mange mistolker Rom 7, enten bevisst eller ubevisst, og oftest av ren uvitenhet og blindhet, og de sier at vi er frigjort fra loven, dvs. de mener med det at vi er frigjort fra hele Toraen, hele Loven, og ikke ‘bundet’ av den lenger. Men dette er ikke riktig. Det snakkes ikke om Toraen i sin helhet, men om ekteskapsloven. Ekteskapspakten ble brutt, men gjenopprettet ved Messias død og oppstandelse. Selvsagt skal vi holde Toraen og rettlede oss etter den, husk hva Jeshua sier i Matteus kapittel 5 og 7! La oss se på hva Paulus virkelig sier her. Dette er særs viktig:

 

Rom 7:3: ”Hvis hun da gifter seg med en annen mann (andre guder) mens hennes ektemann lever (Messias enda ikke død på treet), skal hun kalles en horkvinne. Men hvis hennes ektemann dør (Messias død på treet), er hun fri fra ekteskapsloven (ekteskapet ved Sinai-fjellet), slik at hun ikke er en horkvinne selv om hun har giftet seg med en annen mann (Messias oppstått fra de døde).”

 

Rom 7:4:På samme måte, mine brødre, døde også dere bort fra loven (ekteskapsloven og ikke Toraen… dette er ekteskapspakten ved Sinai) ved Messias legeme, for at dere skal tilhøre en annen (giftes med en annen), Ham som ble oppreist fra de døde, for at vi skal bære frukt for Elohim.”


Reflekter nøye over disse versene. Messias’ død = Fri til å kjøpe tilbake Sin brud.

 

Her (Rom 7) forklarer Paulus Tora-ekteskapsregler, deretter sammenligner han dette med forholdet mellom Jeshua og Hans brud, som er nasjonen Israel, Jakobs hus (Rom 7:4). Fordi mange ikke har forstått at det var et ekteskapelig forhold mellom JHVH og Israelfolket, har Rom 7 blitt tolket til at hele Toraen er forkastet og ugyldiggjort… men Paulus taler her om ekteskapsloven og det ekteskapelige forholdet mellom Messias og Menigheten, og ikke at vi er løst fra Toraen!


Ja, det er mange som ut fra dette har sagt og lært at vi er døde fra Loven/Toraen, at vi ikke skal følge Toraen mer. Om du leser Rom 6 i sammenheng med Rom 7, ser du at Rom 6 (”ikke under lov”) også har med dette å gjøre, det henger sammen! Det er altså ikke dette Paulus på noen som helst måte sier… at vi er løst fra Toraen eller Loven i sin helhet. At vi er løst fra Toraen er sludder og vrøvl. Ja… vi er løst fra Toraens eller Lovens forbannelse, som er straffen for lovbrudd (Gal 3:13), men ikke Toraen eller Loven. Jeshua sier selv at Han ikke vil ta imot dem som driver med Toraløshet, dem som lærer at vi er løst fra Toraen. Matt 7:23: ”Men da skal Jeg bekjenne for dem: «Jeg har aldri kjent dere. Gå bort fra Meg, dere som driver med lovløshet!»”.

 

Det er helt utrolig hvordan mange forvrenger det Paulus sier ”til sin egen undergang”. Nå passer det å sitere hva Peter sier angående det Paulus skriver. 2 Pet 3:4: ”I alle brevene sine taler han (Paulus) også om disse ting. I disse brevene er det noen ting som er vanskelig å forstå. Og de som er ulærde og ubefestede, forvrenger dette, slik de også gjør med de andre Skriftene, til sin egen undergang.”


Paulus kommer også inn på temaet, ”ekteskapet mellom Messias og menigheten”, i Ef 5. Men tilbake til Rom 7:1-4. Paulus sier der at Tora-ekteskapsloven gir konen rett til å gifte seg på ny om mannen dør - fordi hun da er løst fra Toraens ekteskapslov (løst fra ektepakten/ekteskapet med mannen). Ekteskapsloven bandt henne til ektemannen så lenge denne loven var virksom. Så lenge ektemannen lever, er ekteskapsloven virksom, sier Paulus. Det er ekteskapsloven hun er løst fra, den første ekteskapsloven (som ble brutt), og ikke selve Toraen/Loven i sin helhet. Han sier at de ekteskapelige lovene som bandt hustruen til mannen ikke lenger er virksomme etter ektemannens død.

           

Mange steder i Apostlenes skrifter når ordet ”lov/loven” brukes, handler det ofte om ekteskapsloven, og ikke hele Loven eller Toraen i sin helhet. Andre ganger snakkes det om den muntlige lov som kom fra fedrene, og ikke den skrevne Toraen. Andre ganger igjen snakkes det faktisk om Toraen. Det er selve teksten i kontekst (sammenheng) som forklarer… Skrift forklarer skrift. Det er tekstens kontekst som forteller oss hvilken type ”lov” det snakkes om; - om det snakkes om en spesiell lov i Toraen, om det snakkes om hele Toraen, om det snakkes om den muntlige lov eller den skrevne lov, om det snakkes om menneskelige lover og regler osv. Ordet ”lov” på gresk brukes i mange forskjellige sammenhenger, og ut fra konteksten blir det ofte tydeligere hvilken lov det snakkes om.

           

Vi må forstå at da JHVH Jeshua stod opp fra de døde, da stod Han opp som en ny mann… som en annen mann. Den eneste måten en kan være i et ekteskapsforhold med Ham på, er gjennom Hans blod. Ved å angre synden… ved omvendelse, får du del i pakten med Ham – en må bekjenne sine synder og angre det onde slik at en ikke lenger gjør etter den onde natur. Vi må med andre ord følge Ham som er Sannheten, Veien og Livet. At Han er Sannheten, Veien og Livet betyr at Han er Den Levende Toraen… Det Levende Elohims Ord. Velger vi Jeshua ved å ta imot Ham og følge Ham, da har vi Livet, Rettferdiggjørelsen og Frelsen!

           

Når det gjelder å angre og bekjenne synder, se Jes 1:18: ”Kom nå, og la oss gå i rette med hverandre, sier JHVH: Om deres synder er som skarlagen, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som purpur, skal de bli som ull.” Skarlagen = Skjøge/Hore/Utro Kone/Ekteskapsbryterske. Hvit som snø = Jomfru.


Fra skjøge (Sinai-fjellet) til jomfru (Zion-fjellet)  

 

Om vi vil være sammen med Messias, da omvender vi oss fra ugudelighet og lovløshet, og vi ønsker å være som jomfruer. Vi vil være rene og hvite. Vi vil glede vår brudgom. Vi trenger død over vårt kjød, den falne natur. En død over vår tidligere ferd og våre tidligere veier.

 

Vi ser at ekteskapet ble gjenopprettet… m.a.o. har vi en fornyet og bedre ekteskapspakt. Den foreldede ekteskapspakten ble tilsmusset ved at vi drev hor og var utro. Nå gjelder en ny ekteskapspakt som er som den første, men uten brudd. Den nye er fullkommengjort i Messias, i det Han tok bort forbannelsen. I den fornyede pakten gjelder giftemålet mellom den gjenoppståtte Messias Jeshua og den gjenoppståtte brud. Den gjenoppståtte brud har forlatt sin onde natur og lever nå for å glede Sin Ektemann. Den eneste måten vi kan glede Jeshua på, er ved å ha Den iboende Hellige Ånd som gir oss kraft til å produsere åndens frukt (Gal 5), dvs. et liv som er til velbehag for vår Himmelske Far.

 

Da Jeshuah døde på treet, la Han ned Sitt liv for å frelse Sin utro kone, hun som Han giftet seg med ved Sinai-fjellet, hun som ga sin ed på å holde Hans lover, men som ikke holdt dem (I Apg 7:53 anklager Stefanus de ulydige, på samme vis som Jeshua anklaget dem, Joh 5:46-47 og Apg 7:53). I stedet for å være trofast og å holde Hans bud, gikk hun bort og tilba andre guder. I stedet for å se henne dø etter Toraens bokstav, valgte Jeshua å vise overmåtelig nåde og trofasthet ved å gi Sitt Eget Blod på treet til soning for hennes synder.


Da Han gjorde dette frikjøpte Han sin utro kone, og slik viste Han henne hvor høyt elsket hun var, ja, ikke bare for henne, men for hele verden! Det er dette Paulus snakker om i Rom 7. Jeshua vil tilbringe tiden med Sin frikjøpte Brud under og i den Messianske Tidsalder. Da vil hun, fra denne tiden, tilbringe evigheten sammen med Ham i det himmelske Jerusalem.

 

Den utro konen (ved Sinai) døde også p.g.a. synden

 

Når den utro konen omvender seg, vil hun også erfare en død, en død fra sin tidligere ferd. Slik dør hun og blir til et nytt, gjenfødt menneske. Dette beskrives i bl.a. Rom 6:23: ”For syndens lønn er døden, men Elohims nådegave er evig liv i Messias Jeshuah, vår Herre (JHVH).” Slik skal også dere regne dere som døde fra synden. Den omvendte og forsonede bruden lever for Messias, og hun følger Hans Tora (Zion-fjellet). Den utro konen omvendte seg ikke og hun levde ikke for Messias, fordi hun ikke fulgte Toraen (Sinai-fjellet).

 

Rom 6:11: ”Slik skal også dere regne dere som døde fra synden, men levende for Elohim i Messias Jeshuah, vår Herre (JHVH). La derfor ikke synden ha herredømme i deres dødelige legeme, så dere skulle lyde den i dens lyster.” En gjenoppstått brud gifter seg med en gjenoppstått Mann (Messias) på Zion-fjellet. Jer 3:14: ” Vend tilbake, dere frafalne barn!, sier JHVH. For Jeg er deres ektemann. Jeg vil ta dere, én fra en by og to fra en slekt, og Jeg vil føre dere til Zion.” (Zion=Jerusalem). Det er på Zion Brudgommen og Bruden gifter seg med hverandre. Zion er Jerusalem som betyr fred.

 

Den nye pakt er Toraen skrevet i våre hjerter

 

I den nye pakt har vi Toraen i hjertet fordi vi har fått Den Hellige Ånd, Elohims Ånd, JHVHs Ånd, slik at vi kan gjøre etter Toraen, som er Hans vilje. Vi skal ikke være en utro og opprørsk kone med et steinhjerte. Til syvende og sist skal den gjenoppståtte Brud og Brudgom leve sammen for all tid, i all evighet, det skal aldri ta slutt - i det nye Jerusalem.

 

Hebr 12:22: ”Men dere er kommet til Zions berg og til den levende Elohims stad, det himmelske Jerusalem, til en talløs skare av engler, til festforsamlingen og menigheten av de førstefødte som er oppskrevet i himlene, til Elohim, alles Dommer, og til de fullendte rettferdiges ånder, til Jeshuah, Mellommannen for den nye pakt, og til renselsens blod som taler bedre enn Abels blod.”

 

Men dere er kommet til Zion-fjellet og til den levende Elohims stad, det himmelske Jerusalem. Åp 21:9-10: “«Kom, jeg skal vise deg bruden, Lammets hustru.» Og i ånden førte han meg av sted til et stort og høyt fjell, og viste meg den store Staden, Det hellige Jerusalem, som stiger ned fra himmelen fra Elohim.” Men det er også en annen side og konsekvens ved å bryte ekteskapet: eksil.


Brudd på Pakten = Eksil/Landsforvisning


3 Mos 26:14;33: ”Men hvis dere ikke lyder Meg og ikke gjør etter alle disse budene,  og hvis dere forkaster Mine lover, eller deres sjel avskyr Mine dommer, så dere ikke gjør etter alle Mine bud, men bryter Min pakt, da skal Jeg gjøre dette med dere:” Vers 33: ”Jeg skal spre dere blant hedningefolkene og komme etter dere med draget sverd. Deres land skal bli øde, og deres byer skal bli ruiner.”


David regjerte over et forent Israel fra Jerusalem. 2 Sam 5:1-3: ”Så kom alle Israels stammer til David i Hebron, og de talte og sa: «Sannelig, vi er dine bein og ditt kjøtt. Også i tidligere tider, da Saul var konge over oss, var du den som ledet Israel ut og førte dem inn. JHVH sa til deg: Du skal være hyrde for Mitt folk Israel, og du skal være fyrsten over Israel.» Derfor kom alle Israels eldste til kongen i Hebron, og kong David sluttet en pakt med dem i Hebron for JHVHs åsyn. De salvet David til konge over Israel.” Sannelig, vi er dine bein og ditt kjøtt; salvet David til konge over Israel.

 

Messias skal på samme vis samle de spredte blant Israels folk. Når Han kommer, skal Han tilgi Israels folk for deres synder og samle dem… og herske fra Jerusalem. Denne store begivenhet fortsetter inn i den Messianske Æra da Han setter Sine føtter på oljeberget og hersker over hele jorden og alle nasjoner, folk og tungemål fra Jerusalem.

 

Det var ikke bare på grunn av en utro kone Han døde på treet, men også for å samle henne tilbake fra eksilet. Han skal også forende de tolv Israels stammer! Og ja, vi snakker om de fysiske, bokstavelige israelittene. Og vi som var fysiske, bokstavelige hedninger er blitt åndelige jøder ved troen på Jeshua (Rom 2:29)… ved innpoding har vi fått del i løftene, paktene og Jeshua Messias, alt dette som vi har fått fra israelittene. Amen! (Les Rom 2 og spesielt fra vers 25).


Til slutt. Husk hva Jeshua sa: ”Dersom dere elsker Meg, da holder dere budene Mine.” (Joh 14:15). Han referer her til da Toraen og De Ti Bud ble gitt til Israels folk (2 Mos 20). 2 Mos 20:6: ”og som viser nåde/barmhjertighet mot tusen slektsledd, når de elsker Meg og holder Mine bud. Hos 14:10: ”Hvem er vis, så han forstår dette? Hvem er forstandig, så han kjenner det? For JHVHs veier er rette. De rettferdige går på dem, men overtrederne faller der.”Kilde:

Yeshua from Genesis 2 Revelation #1 - YouTube

Yeshua from Genesis 2 Revelation #2 - YouTube

Yeshua from Genesis 2 Revelation #3 - YouTube

Yeshua from Genesis 2 Revelation #4 - YouTube

Yeshua from Genesis 2 Revelation #5 - YouTube

Yeshua from Genesis 2 Revelation #6 - YouTube

Vi ser at da Jeshua døde på treet, døde Han den død den utro konen skulle dødd. Og den utro konen er Jakobs hus som brøt pakten ved ulydighet. Jeshua tok på seg alle de lidelser og straffer som skulle ha rammet den utro konen. Vi skal se på hvorfor det måtte være slik.


Det ble inngått ekteskap mellom JHVH og Hans folk Israel ved Sinai-fjellet. Ektemann er JHVH og Hans kone er folket Israel. Men Israel, Jakobs hus, brøt ekteskapspakten. Det var ikke JHVH som brøt pakten… på Hans side var pakten fullkommen.