HebraiskTro.no


JESHUA FRA 1MOSEBOK TIL JOH. ÅPENBARING, del 7 A


Foredrag av Eddie Chumney, transkribert og oversatt av Mati Jochanan


 


Deretter skal vi lære at da Jeshua døde på treet, døde Han den død den ‘utro konen’ skulle ha dødd. Vi vil se at Han døde for å forløse og frelse ‘Sin utro kone’.


Pakts-bruddet ved Sinai, drikke bittert vann, følgene av avgudsdyrkelse

     

Men ved Sinai ble pakten brutt, og vi blir fortalt som følger i 2 Mos 34:14: ”For du skal ikke tilbe noen annen elohim, for JHVH, Hans navn er Nidkjær, og Han er en nidkjær Elohim.”

 

Og i 4Mos 5:12;14 (om utroskap): Tal til Israels barn og si til dem: Hvis en manns hustru går på avveier og viser utroskap mot ham,… og en annen mann ligger med henne og har kjønnslig omgang med henne, og det holdes skjult for hennes manns øyne, og det dekkes over at hun har gjort seg uren, og det ikke var noen vitner mot henne, og hun heller ikke ble grepet, hvis da en ånd av sjalusi kommer over ham slik at han blir sjalu på sin kone som har gjort seg uren…”

 

Ble JHVH sjalu? Ja, Han er en nidkjær/sjalu Elohim. Hva blir så resultatet av at en kone begår ekteskapsbrudd og er utro? I 4Mos 5:24 står det skrevet: ”Han skal la kvinnen drikke det bitre vannet som bringer forbannelse, og vannet som bringer forbannelse, skal komme inn i henne for å volde bitter smerte.”

 

Det bitre vannet skal gi kraftig smerte… Dette var hva Jeshua fikk Israelsfolket til å gjøre etter at de lagte seg gullkalven og tilba den. Se 2 Mos 32:19–20: ”Da han nærmet seg leiren, så han kalven og dansen. Da ble Mose vrede opptent, og han kastet tavlene ut av hendene og knuste dem ved foten av fjellet. Så tok han kalven de hadde laget, brente den på ilden og smuldret den til støv. Så strødde han støvet på vannet og lot Israels barn drikke det.”

 

Hun, den utro konen, dvs. Israelsfolket, drikker altså bittert vann fordi hun var troløs da hun bygde seg gullkalven! Dette er den første straffen vi nevner. (Når du leser lidelsesforløpet til Jeshua frem til Han døde, samtidig som du er kjent med Skriftene/Tanach, vil du oppdage at alle disse straffedommene Jeshua tok på Seg, var straffedommene til den utro konen, Israel.)

 

Bli slått med sverdet

 

Så skal vi se på enda en straff som følger ekteskapsbrudd… nemlig det å bli slått med sverdet. Se 2 Mos 32:26-27: ”Den som er på JHVHs side, kom til meg! Da samlet alle Levis sønner seg hos ham. Han sa til dem: Så sier JHVH, Israels Elohim: Hver mann skal henge sverdet ved sin side og gå fram og tilbake fra den ene inngangen til den andre gjennom hele leiren, og hver mann skal drepe sin bror, hver mann sin venn og hver mann sin neste.


Se Esek.16, 38: ”Jeg skal dømme deg med dommen for kvinner som bryter ekteskapet, og utøser blod. Jeg skal føre blod over deg i harme og nidkjærhet.” Hva er dommen den utro konen skal dømmes med? Esek 16:40: ”De skal også føre en folkemengde opp mot deg, de skal steine deg og hogge deg ned med sverdene sine.”


Det å bli slått med sverdet betød ikke bokstavelig ‘middelaldersverd’ som ridderne hadde, men det å bli slått med hvilket som helst våpen. Det å bli slått med sverdet/sverdene betød å bli drept av fienden på den ene eller andre måten. Vi ser altså at den utro konen skulle drepes/slås.

 

Forbannelsen skrevet i en bokrull

 

En tredje straff for å bryte ekteskapet, 4Mos 5:23: ”Så skal presten skrive ned disse forbannelsene i en bokrull, og så skal han viske dem ut i det bitre vannet.” Vi ser at forbannelsene hennes viskes ut av boken og blander seg med vannet slik at det blir bittert. Deretter er det meningen at hun selv skal drikke dette vannet, vannet med forbannelsen i.

 

JHVH skjuler Sitt Ansikt

 

En fjerde straffedom: Se nå på 5Mos 31:16-17: ”JHVH sa til Moses: Se, du skal gå til hvile hos dine fedre. Da skal dette folket stå opp og drive hor med de fremmede gudene i det landet de kommer inn i. De skal forlate Meg og bryte Min pakt som Jeg har sluttet med dem. På den dagen skal Min vrede bli opptent mot dem, og Jeg skal forlate dem og skjule Mitt åsyn for dem, og de skal bli fortært. Mye ondt og mange trengsler skal ramme dem, så de skal si på den dagen: Er det ikke fordi min Elohim ikke er midt iblant meg at dette onde har rammet meg? Jeg skal sannelig skjule Mitt åsyn på den dagen på grunn av alt det onde de har gjort ved å vende seg til andre elohimer (guder).”


Hun blir altså forlatt av Sin Ektemann. Han blir ikke lenger sett av sin utro kone. Videre i samme vers sier Han at Han vil skjule Sitt Ansikt for dem. Hva gjorde Elohim idet Jeshua døde på treet? Han skjulte Sitt Ansikt! Faktum er at Ektemannen skjuler Sitt nærvær overfor Sin Utro kone fordi hun har gjort seg uren med avguder. På hebraisk står det ”skjule” to ganger etter hverandre, dvs.(vers18): ”Jeg skal sannelig skjule, skjule Mitt ansikt…”.

 

Dette skrives slik på hebraisk for å virkelig vise hvor konkret Han vil skjule Sitt Ansikt og for å uttrykke hvor kraftig Han misliker at folket brøt ekteskapspakten ved foten av Sinai-fjellet. JHVH Jeshua som er Lovgiveren, Jak 4:12, vil skjule Sitt Ansikt overfor dem. Hvor godt har JHVH Jeshua oppfylt dette at Han vil skjule Sitt ansikt? Dette har Han gjort så godt at verken tradisjonell judaisme eller tradisjonell kristendom hevder at Jeshua var Lovgiveren ved Sinai-fjellet. Men om vi tar en kryssreferanse og ser på Jesaja 54:8, da ser vi at Jahovah/Herren/Elohim, din Forløser, virkelig er Jeshua: ”Under vredesflommen skjulte Jeg et øyeblikk Mitt åsyn for deg. Men med evig miskunn skal Jeg forbarme Meg over deg, sier JHVH, din Forløser.”

 

Det var altså Jeshuah/Jahovah/Forløseren (Se Del 3) som skjulte Sitt ansikt, og det var også Han som skjulte Sitt ansikt ifølge 5Mos 31:17–18. Det var også Den samme som gjorde en pakt med Jakobs Hus, Hans folk.

 

Slått med tørst

 

En femte straffedom for å være utro, er at den utro konen skal blir slått med tørst. Se Hos 2:2-3: Før anklager mot deres mor, før anklager! For hun er ikke Min hustru, og Jeg er ikke hennes Ektemann. Hun må få horeminene bort fra ansiktet og utroskapen bort fra sine bryster. Hvis ikke må Jeg kle henne naken og stille henne fram som på den dagen hun ble født, og gjøre henne til en ødemark, la henne bli som et tørt land og la henne dø av tørst.” (kan også oversettes med ‘slå henne med tørst’).

 

Det står også i begynnelsen av vers 3 ‘kle henne naken’. I Skriftens øyne betyr dette ‘å ikke ha Den Allmektiges nærvær eller tilstedeværelse’, at Han er borte fra deg og ikke med deg. Med andre ord at Elohiim ikke er med deg. Om Elohiim er med deg, betyr det at Han beskytter deg og tar vare på deg. Men om du er naken, er det ille ute med deg, da er Han ikke med deg og beskytter deg ikke. Dette utrykket blir brukt for å vise at det skulle begynne å gå galt med den utro konen.

           

Å være naken, vil si å ikke ha JHVHs nærvær

 

Vi kan se at det å tjene andre guder førte til at Israel ble naken, dvs. uten Elohims beskyttelse, at Elohims nærvær er borte. Vi går til Esekiel 23:22-23: ”Derfor, Oholiba, så sier JHVH Elohim: Se, Jeg skal egge opp dine elskere imot deg, dem som din sjel har blitt fremmed for, og Jeg skal føre dem fram mot deg fra alle kanter. Babylons sønner, alle kaldeerne, Pekod, Sjoa og Koa, og alle Assyrias sønner sammen med dem, kjekke unge menn, stattholdere og styresmenn, alle sammen befalingsmenn og navngjetne menn, alle sammen rir på hester.”

 

Dette skjedde fordi Jerusalem nå var naken, se videre vers 26 og vers 29: ”De skal rive av deg dine klær og ta bort dine vakre smykker.” – ”  De skal handle med deg i hat og ta bort alt ditt utkomme, og de skal etterlate deg naken og bar. Nakenheten ved ditt horeliv skal blottes, både din utukt og ditt horeliv.

 

Se også Esek 16:28-30;31-34;35-38 osv.: ”Du drev også hor med Assyrias sønner, for du var umettelig. Sannelig, du drev hor med dem og var ennå ikke tilfreds. Du lot det bli mye av ditt horeliv, helt til handelsmannens land, Kaldea. Men ennå var du ikke tilfreds. Hvor svakt ditt hjerte er, sier JHVH Elohim, så du gjør alt dette, en gjerning som en frekk horkvinne gjør. Ved enden av hver vei reiste du forhøyningen din, og du bygde offerhaugen din i hver gate. Likevel var du ikke som en skjøge, for du foraktet horelønn.


Du er en utro hustru, som tar fremmede i stedet for sin ektemann. Til alle skjøger gir de betaling, men du gav betaling til alle dine elskere. Du bestakk dem så de skulle komme til deg fra alle kanter til ditt horeliv. Du gjør det motsatte av andre kvinner når du driver hor. Det var ingen som bad om dine tjenester. Men det var du som gav horelønn, og det ble ikke gitt noen horelønn til deg. Slik gjør du det motsatte.


Horkvinne, hør derfor JHVHs ord! Så sier JHVH Elohim: Fordi din urenhet ble utøst, og du blottet din nakenhet i ditt horeliv med dine elskere og med alle styggedommene du hadde som avguder, og på grunn av blodet av dine barn som du gav dem, sannelig, se derfor skal jeg samle alle dine elskere som du forlystet deg sammen med, alle dem du elsket, og alle dem du hatet. Jeg skal samle dem mot deg fra alle stedene omkring, og Jeg skal blotte din nakenhet for dem, så de kan se hele din nakenhet. Jeg skal dømme deg med dommen for kvinner som bryter ekteskapet, og utøser blod. Jeg skal føre blod over deg i harme og nidkjærhet.”

 

Oppsummering av forbannelser/straffer/lidelser som skulle ramme en utro kone … følgene for en utro kvinne i Bibelen som bryter ekteskapet, horer eller er utro!

 

1Hun skulle drikke bittert vann/ det bitre beger…

2Hun skulle bli slått med sverdet…

3Hennes forbannelser ble skrevet i en bok og visket ut i vannet…

4Ektemannen skulle forlate henne…

5Ektemannen skjuler sitt ansikt for henne…

6Hun ville bli slått med tørst eller dø av tørst…

7Hun ble kledd naken…

8Hun ble ledd av/spottet…

9Hun bli hånet for sin horing…

10Fienden slår lodd om henne…

 

Jeshuas død på treet, viser at dette er den type død Han måtte gå gjennom.


Jeshua drakk en bitter kopp/bittert vann i Getsemane.

Matt 26:42:

Igjen, for andre gang, gikk Han bort og bad og sa: «Min Far, hvis dette begeret ikke kan gå Meg forbi uten at Jeg drikker det, så skje Din vilje.»”

 

Jeshua ble slått med sverdet.

Joh 19:34:

”Men en av soldatene stakk Ham i siden med et spyd, og straks kom det ut blod og vann.”

 

Vi har forbannelsen som ble skrevet opp i en bok og visket ut.

Kol 2:14:

og Han slettet ut håndskriftet som stod imot oss med bud, det som vitnet imot oss (Budet som vitnet mot dem var forbannelsen som var skrevet opp imot dem). Og Han tok det bort, ved at Han naglet det til korset (Tok forbannelsen bort, Torahens forbannelse-straffedommen).” Han visket altså ut forbannelsen angående den utro konen. Det er det dette betyr, ikke at Han har slettet og visket bort Toraen eller Loven!

 

Jeshua blir forlatt av Sin Far

Matt 27:46:

Og omkring den niende time ropte Jeshua med høy røst og sa: «Eli, Eli, lamà sabaktàni?» Det betyr: «Min Elohim, Min Elohim, hvorfor har Du forlatt Meg” Vers 45; her skjuler Faderen Sitt Ansikt overfor Jeshua, fordi når Han hang på treet var det mørke overalt fra den 6. til den 9. time. Det var mørkt fordi Faderen skjulte Sinn Ansikt.

 

Jeshua var også tørst da Han hang på treet.

Joh 19:28:

”Deretter, da Jeshua visste at alt var fullført for at Skriften skulle bli oppfylt, sier Han: Jeg tørster! Nå stod det et kar fullt av sur vin der. De fylte en svamp med vinen, satte den på en isopstilk og holdt den opp til munnen Hans.  Da Jeshua hadde fått den sure vinen, sa Han: Det er fullbrakt! Så bøyde Han Sitt hode og oppgav Sin ånd.”

 

Jeshua ble avkledd og gjort naken.

Matt 27:28;31:

”Og de kledde av Ham og tok på Ham en skarlagenfarget kappe (skjøgeklær - synd - tok på seg synden).”…. ”Og da de hadde spottet Ham, tok de kappen av Ham (synden tas bort), kledde Ham i Hans egne klær (står igjen med rettferdighetens klær), og førte Ham bort for å korsfeste Ham.” Luk 23:34: ”Men Jeshua sa: «Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør.» De delte klærne Hans mellom seg og kastet lodd om dem (Bilde på de ugudelige som omvender seg og mottar rettferdighetens klær?). ”

 

Jeshua ble ledd av og hånet.

Luk 23:35-37:

”Folket stod og så på. Men også rådsherrene som var sammen med dem, spottet og sa: Han har frelst andre. La Ham nå frelse Seg Selv hvis Han er Messias, Elohiims utvalgte. Også soldatene spottet Ham, og de kom og tilbød Ham sur vin og sa: Hvis Du er jødenes Konge, så frels Deg Selv.”

 

Hvorfor led Jeshuah sammen med Sin Utro kone?

 

Jer 4:19: ”For Han sa: «Sannelig, de er Mitt folk, barn som ikke svikter.» Slik ble Han Frelseren for dem. Midt i all deres trengsel var det ingen trengsel, for Hans Åsyns Engel (himmelsk budbringer) frelste dem. I Sin kjærlighet og Sin medlidenhet forløste Han dem. Han løftet dem opp og bar dem (på ørnevinger?) alle dager fra den første tid.” Jeshua og Hans kone er sammen, begge går sammen i døden og begge står opp igjen fra de døde. Når Jeshua dør på treet, tar Han på seg den samme straffen som Hans utro kone skulle fått, like til døden. Jeshua og Hans utro kone er ett.


Jes 63:8, i slutten på verset: ”Han var deres frelser…” og i vers 9, ”deres åsyns/ansikts engel frelste dem”. Igjen, hvorfor led Jeshua sammen med sin utro kone? Fordi de var ett (og de to skal være ett kjød/legeme). Salme 44:23: ”Men for Din skyld blir vi drept hele dagen lang. Vi blir regnet som slaktesauer.”

 

I Jes 53, som er der Filip talte fra da Han lærte om Jeshua i Apg 8:35, sies det at Jeshua er som et lam som føres til slakt (se vers 32-35). Han slaktes, Hans folk slaktes. Ektemannen dør, Ektekonen dør. Ektemannen står opp og blir en ny Ektemann, Ektekonen står opp og blir en ny Ektekone.

 

Vi har nå sett på at Jeshua giftet seg med Israel ved Sinaifjellet. Israelfolket brøt ekteskapet og var utro, ved at de bygget seg gullkalven. De vendte seg til andre guder og tilba dem. Men Jeshua, fordi Han elsket Sin kone til tross for at hun var utro, valgte å identifisere Seg med hennes lidelser og frelse henne fra dem. Hennes synder var røde som skarlagen, men de skulle bli hvite som snø.Kilde:

Yeshua from Genesis 2 Revelation #1 - YouTube

Yeshua from Genesis 2 Revelation #2 - YouTube

Yeshua from Genesis 2 Revelation #3 - YouTube

Yeshua from Genesis 2 Revelation #4 - YouTube

Yeshua from Genesis 2 Revelation #5 - YouTube

Yeshua from Genesis 2 Revelation #6 - YouTube

Den utro konen

 

Fordi Jakobs hus brøt Sinai-pakten fant det sted et ekteskapsbrudd mellom JHVH Jeshua og Israelsfolket. En følge av dette var at Israelsfolket fikk tittelen ‘utro kone/skjøge/ ekteskapsbryterske’. Vi skal se på hva som menes med dette og hva det innebærer i lys av det Jeshua gjorde frem til korsfestelsen på treet.