HebraiskTro.no


JESHUA FRA 1MOSEBOK TIL JOH. ÅPENBARING, del 12 B


Foredrag av Eddie Chumney, transkribert og oversatt av Mati JochananSion-kontroversen

 


'JHVHs dag' er et uttrykk for at dette er Hans spesielle dag. JHVHs dag er et stort og viktig tema hos Profetene i Tanach. Denne Herrens dag er for Herren som tusen år, og tusen år som Én Dag, Salme  90:4: ”For tusen år i Dine øyne er som gårsdagen når den er forbi, og som en nattevakt.”


2 Pet 3:8;10: ”Men dette ene må dere ikke glemme, mine kjære, at for Herren er én dag som tusen år, og tusen år som én dag. … Men Herrens dag skal komme som en tyv om natten....”


Og hvem er Herren? Han er JHVH Jeshua. Hvilken tid er Herrens dag? Den Messianske Tidsalder er 1000 år, og disse år er for Herren som én dag.

 

For å forstå hva Åpenbaringen sier angående samlingen av de tolv Israels stammer, må vi se på hva som sies om de 144 000. Vi finner dette ved å slå opp i Åp 7 og Åp 14. Disse 144 000 kommer til å spille en rolle i samlingen av stammene. Ser vi på Åp 15:3 ser vi at det synges Moses’ sang. Og i konteksten her er det under trengselen Moses’ sang og Lammets sang synges. Alt dette forbindes med samlingen av Israels tolv stammer.


Åp 15:3: ”De synger Mose Guds tjeners sang og Lammets sang og sier: Store og underfulle er Dine gjerninger, Herre Gud Den Allmektige! Rettferdige og sanne er Dine veier, Du de helliges Konge!”


I Åpenbaringen leser vi også om de dommer som skal komme over jorden og dens nasjoner. Vi ser mens alt dette skjer på jorden blir de 144 000 utvalgt til å gjøre en oppgave… de blir reist opp til å utføre et arbeid. For å skjønne hva som er bakgrunnen for det som skal skje på Herrens Dag, må vi videre studere hva Profetene i Tanach sier om dette.

 

Det store bildet angående de siste dager er som følger: Nasjonene vil dele Israels land og Jerusalem. Dette vil skje ved at det opprettes en Palestinsk stat eller lignende. På grunn av dette vil det komme en dom over nasjonene. Når nasjonene dømmes, er dette i Skriften forbundet med det babylonske systemet… dommen over Babylon (nasjonene). Opp i alt dette vil det skje en sammenslutning og gjenforening av Israels tolv stammer, og Herren (JHVH) vil bli herliggjort. Alt som skjer rundt dette har med Zion-kontroversen å gjøre (eller striden om Zion). Hva er Zion-kontroversen?

 

Nasjonene blir dømt pga. striden om Zion

 

Jes 34:1-2, 8: ”Kom nær, dere folkeslag, for å høre. Lytt, dere folk! La jorden høre, og alt som fyller den, verden og alt som lever opp der. For Herrens vrede er over alle folkeslagene, og Hans harme over skaren av dem alle. Han lyser dem i bann, Han overgir dem til slakt. … For det er hevnens dag fra Herren, et gjengjeldelsens år for Zions sak.”  Vi så i forrige del at ordet som er oversatt med ‘sak’ på hebraisk, betyr; kontrovers, strid eller krangel.

 

Hvorfor er JHVH vred på nasjonene? På grunn av Zion-striden. Hva går Zion-kontroversen ut på? Det har p gjøre med delingen av Israels land og byen Jerusalem. Det er en strid angående pakten mellom JHVH og Abraham, og hans etterkommere (Israels tolv stammer). Den Allmektige opprettet denne Pakten med Sitt folk og holder fast på den til evig tid, og derfor er det en kontrovers rundt dette. Det strides om dem som holder seg til Pakten, de som har JHVH Jeshuas vitnesbyrd og holder Hans bud. Hva er noen av de store begivenhetene rundt Herrens Dag?

 

  1. 1.På Herrens Dag vil nasjonene dele Israels land og byen Jerusalem.

  2. 2.På Herrens Dag vil Gaza bli forlatt.

  3. 3.På Herrens Dag vil jødene bli forvist fra sine hjem og sine grenser.

  4. 4.På Herrens Dag det komme en dom over nasjonene.

  5. 5.På Herrens Dag vil Israels tolv stammer gjenforenes.


La oss nå begynne å studere noen av disse hendelsene, hva Skriften sier. Joels bok er skrevet med tanke på bl.a. Herrens Dag…

 

Herrens Dag: Israels land deles opp


Joel 1:15: ”Ve den dagen! For Herrens dag er nær. Den skal komme som en ødeleggelse fra den Allmektige.”


Joel 3:6-7: ”For se, i de dager og på den tiden, når Jeg fører tilbake de bortførte av Juda og Jerusalem, da skal Jeg samle alle folkeslagene og føre dem ned til Josjafats dal. Der skal Jeg skal holde dom over dem, for Mitt folk og Min arv Israels skyld, fordi de spredte dem blant folkeslagene, og fordi de delte opp Mitt land.”


Vi ser at temaet er Herrens Dag. Hva sier Joels bok vil skje på Herrens Dag? Jo, Herrens Dag er nær, og at når denne dag kommer vil det bli ødeleggelse og dom over nasjonene fordi de gikk imot Herrens folk/arv, spredte dem blant nasjonene og delte opp Hans land; ”Der skal Jeg holde dom over dem, for Mitt folk og Min arv Israels skyld, fordi de spredte dem blant folkeslagene, og fordi de delte opp Mitt land.”

 

Det er altså på Herrens dag landet blir delt. Herrens Dag, som nevnt tidligere, er et uttrykk for Messianske tider. Herrens Dag kommer med ødeleggelse, og dette har med den mørke del av denne Dag å gjøre. Herrens Dag har en mørk side og en lys side. En tid med mørke og dødsskygge, og en tid med lys og fred. Den mørke del av Herrens Dag kalles for trengselen, Jakobs trengsel. La oss gå til Sakarja kapittel 14, der temaet er Herrens Dag.

 

Alle nasjoner samles til strid mot Jerusalem på Herrens Dag

 

Sak 14:1-3: Se, Herrens dag kommer (hebr. יֹֽום־בָּא לַֽיהו֑ה, hin-neh yov-ba Yahweh), og byttet som tilhørte deg, skal fordeles midt iblant deg. For jeg skal samle alle folkeslagene til krig mot Jerusalem. Staden skal bli inntatt, husene plyndret og kvinnene voldtatt(de fjernes brutalt fra sine hjem). Halvparten av staden skal bli bortført, men resten av folket skal ikke fjernes/forvises fra staden.(Halvparten av folket blir forvist/ført bort og den andre halvpart ikke). Da skal Herren gå ut og stride mot disse folkeslagene, slik Han strider på stridens dag.”


Vi så på dette i forrige del. Ordet 'utryddes betyr' forvises/fjernes/bortføre, som i eksil. En halvpart flyttes på, en halvpart blir ikke flyttet på.


Her ser vi igjen at dette skjer på Herrens Dag. Hvordan skal dette gå i oppfyllelse i våre dager? Det vil skje ved at nasjonene vil opprette en stat eller dele opp Israels land. Det vil skje ved at de skal stride mot Jerusalem og bortføre folket fra sine hjem. Og når dette skjer vil JHVH gå ut og stride mot nasjonene, samtidig som Han setter sine føtter på Oljeberget.

 

Sak 14:4: På den dagen (Herrens Dag) skal Hans føtter stå på Oljeberget, som ligger vendt mot Jerusalem fra øst. Oljeberget skal revne i to, fra øst til vest, så det blir en meget stor dal. Halvparten av berget skal flytte seg mot nord og halvparten mot sør.”


Det som synes å kunne skje, ut fra dagens situasjon, er at Øst-Jerusalem omgjøres til en palestinsk hovedstad. Alle jøder som da er i Øst-Jerusalem vil bortføres og forvises fra sine hjem. Slik vil Jerusalem da bli delt og vi ser hva som skjer etter dette i Sak 14:4. Dette er forbløffende godt beskrevet her i Sak.14:1-3: …krig mot Jerusalem, staden inntas, halvparten av folket bortføres…”

I profeten Sefanjas bok tales det også om Herrens Dag.

 

Herrens Dag = Gasa forlatt

 

Sef 1:14-15: Herrens dag er nær, den store, den er nær og framskyndes raskt. Hør lyden av Herrens dag! Der roper den mektige bittert. Den dagen er en vredens dag, en dag med trengsel og nød, en dag med ruin og ødeleggelse, en dag med mulm og mørke, en dag med skyer og tett mørke.”


Sef 2:4: ”For Gasa skal bli forlatt og Asjkalon lagt øde. Ved høylys dag skal folket i Asjdod fordrives (forvisning/bortføres), og Ekron (-folket) skal rykkes opp.”


Igjen ser vi at den mørke del av Herrens Dag beskrives som en fæl dag med trengsel, nød, ruin, ødeleggelse, mulm og mørke, skyer og tett mørke. Hva er det som sies skal skje på Herrens Dag? Gasa skal bli forlatt. En av de ting som skjedde, for ikke så mange år siden, i august 2005, var at jødene ble forflyttet fra sine hjem, de ble ført bort fra Gasa-området. Var dette en oppfyllelse av at Gasa skulle bli forlatt slik Profeten sier? Vel, det vet vi ikke helt absolutt sikkert, men det er mulig.

 

Likevel, det vi vet, er at vi lever i en tid der det fra nasjonenes side, snakkes og forhandles om å dele Israels land og Jerusalem. Enkelte grupperinger snakker også om ‘å kaste jødene bort fra sine hjem’ (fra den mer ‘ekstreme’ siden, spesielt Hamas, Hisbollah o.l.). At jøder/israelitter kastes ut av sine hjem, er et tegn på Herrens dag. Skriften forbinder dette med trengselen.

 

Vi går tilbake til profeten Joel. Settingen i denne boken er bl.a. Herrens Dag, Joel 1:15: ”Ve den dagen! For Herrens dag er nær. Den skal komme som en ødeleggelse fra den Allmektige.” Vi går videre til Joel 2:1-2: ”Blås i basunen på Zion, og la alarmen lyde på Mitt hellige berg! Alle som bor i landet skal skjelve. For Herrens dag kommer, for den er nær: En dag med mulm og mørke, en dag med skyer og tett mørke. Som morgenrøden sprer seg over fjellene, kommer det et folk, stort og sterkt. Dets like har ikke vært fra evighet. Noe slikt skal det heller ikke komme etter det i årene som kommer, fra slekt til slekt.”


Hva vil skje på Herrens Dag?

 

Judas barn fjernes fra deres egne grenser

 

Joel 3:11: Folket i Juda og folket i Jerusalem har dere solgt til Javans (grekerne, Javan var stamfar til grekerne) barn, for at dere skulle få dem langt bort fra deres egne grenser.”


Hva betyr det at de selges til grekerne? La oss lese fra Joel 3:6-10: ”For se, i de dager og på den tiden, når Jeg fører tilbake de bortførte av Juda og Jerusalem, da skal Jeg samle alle folkeslagene og føre dem ned til Josjafats dal. Der skal Jeg skal holde dom over dem, for Mitt folk og Min arv Israels skyld, fordi de spredte dem blant folkeslagene, og fordi de delte opp Mitt land. De har kastet lodd om Mitt folk, de gav en gutt som betaling for en skjøge, de solgte en jente for vin, så de kunne drikke. Hva er det dere vil Meg, Tyrus og Sidon, og alle områdene i Filisterland? Vil dere gjøre gjengjeld mot Meg? Men hvis dere gjør gjengjeld mot Meg, skal Jeg raskt og snart la deres gjerninger komme tilbake over deres eget hode,  fordi dere tok Mitt sølv og Mitt gull og førte Mine kostbare skatter inn i deres templer.”

 

Dette betyr at det i 'demokratiets navn', i dag, kjøpslås om Israels land og om Guds folk. Verdens nasjoner vil i dag (i demokratiets navn) opprette en palestinsk, arabisk stat i Israels land… det 'kjøpslås' om det jødiske folk og deres land. Men JHVH skal selv føre de bortførte tilbake (etter at landet og byen er blitt delt), og da vil dommen ramme de nasjonene som spredte Hans folk og delte Hans land. og dette holder på å gå i oppfyllelse i våre dager.

Videre leser vi i fortsettelsen av profeten Joel.

 

Joel 3:19-25: Det er skarer, ja skarer i avgjørelsens dal! For Herrens dag er nær i avgjørelsens dal. Solen og månen skal formørkes, og stjernene skal miste sin glans. Herren skal brøle fra Zion og løfte Sin røst fra Jerusalem. Himmelen og jorden skal skjelve. Men Herren skal være en tilflukt for Sitt folk, og en festning for Israels barnDa skal dere kjenne at Jeg er Herren deres Gud, som bor på Zion, Mitt hellige berg. Da skal Jerusalem være hellig, og ingen fremmede skal fare gjennom henne igjen.


På den dagen skal det skje: Fjellene skal dryppe av søt vin, haugene skal flyte av melk, og alle bekkene i Juda skal flomme av vann (folket er i trygghet og har fred). En kilde skal velle fram fra Herrens hus og vanne Akasiedalen. Egypt skal legges øde, og Edom skal bli en folketom ødemark, fordi de har utøvd vold mot Judas barn, og de har utøst uskyldig blod i deres land. Men i Juda skal det bo folk til evig tid, og i Jerusalem fra slekt til slekt. For Jeg skal hevne deres blod, det Jeg ikke allerede har hevnet. Herren bor på Zion!”


Det begynner altså med mørke, men ender med lys. Videre om jødene som skal kastes ut av sine hjem. La oss se på hva Jeremia sier, det snakkes om Jakobs trengsel. Dette er et uttrykk som brukes angående trengselstiden.

 

Jer 30:7: ”Ve! For den dagen er stor, ingen er som den. Det blir en trengselstid for Jakob, men han skal bli frelst ut av den.” Det sies Jakob skal bli fridd ut fra trengselen. Hva vil skje når Jakob blir frelst ut av trengselen?

 

Jer 30:17: ”For Jeg skal igjen gi deg legedom. Jeg skal lege deg for alle dine sår, sier Herren. For de kaller deg et utskudd og sier: Dette er Zion, ingen spør etter henne.” Hvilke sår snakkes det om?


Sårene = Jakob i eksil. Sårene legt = slutt på eksilet

 

Jer 30:18: ”Se, Jeg skal gjøre ende på fangenskapet for Jakobs telt og forbarme Meg over hans boliger. Staden skal bygges opp igjen på sin egen ruinhaug, og borgen skal stå på sitt rette sted.”


Når vil eksilet være over? Når helbredes sårene? JHVH vil lege sårene fordi nasjonene sier at Zion er utskudd (at de er forkastet og ikke lenger har noen betydning). ”…de kaller deg et utskudd og sier: ”Dette er Zion, ingen spør etter henne”. Det at ingen spør etter henne, betyr at nasjonene mener at Zion ikke lenger er av noen betydning, ikke har noen verdi. Det betyr også at nasjonene ikke forsvarer Zion lenger, det bibelske Zion. I stedet går de til krig og vil stride mot Zion.

 

Zion blir kastet ut på aggressivt vis

 

Om vi ser på dette i et mer hebraisk perspektiv og vi studerer de hebraiske ordene og uttrykkene i Jer 30:17, oppdager vi følgende: ”For Jeg skal igjen gi deg legedom. Jeg skal lege deg for alle dine sår, sier Herren. For de kaller deg et utskudd og sier: Dette er Zion, ingen spør etter henne.”


Ordet for 'kaller' er det hebraiske ordet קָרָא, 'qara' (Strongs nr. 7121). Ordet betyr ‘å henvende seg til for å si/tale/snakke’ (ofte på aggressivt eller utfordrende vis).

Ordet for 'utskudd' er det hebraiske ordet נָדַח, 'nadach' (Strongs nr. 5080). Ordet betyr 'fordrive, utskudd, kaste ut eller forvise'. Vi kunne da oversatt verset som følger;

 

”For Jeg skal igjen gi deg legedom. Jeg skal lege deg for alle dine sår, sier Herren. For de henvender seg til deg på aggressivt vis og sier at du er forvist/fordrevet/et utskudd/utkastet: De sier: Dette er Zion, ingen spør etter henne (ingen bryr seg om henne).”


I Norge brukes ofte uttrykket 'jeg vil ikke se trynet på deg igjen' (når noen misliker sterkt en annen). Den hebraiske tanken i Jer 30:17 har i seg samme betydningen, 'kom deg vekk, jeg vil ikke se ditt tryne igjen!'. Når nasjonene utfordrer Israel på aggressivt vis, for å fordrive dem bort fra sine hjem, da vil JHVH helbrede dem. Det er dette som er tanken i Jer 30:17. Dette er jøder som lever i Gaza, Judea og Samaria, og ikke minst i Øst-Jerusalem (Det sies, ut fra Profetene, at nasjonene vil kaste jødene ut av disse områdene, at 'de' vil at palestina-araberne alene skal bo i disse områder).

 

Vi ser at nasjonenes ønske om å dele Israels land og byen Jerusalem, i tråd med det Profetene har sagt, er noe som det fortsatt snakkes om i dag. Slik var det for flere tusen år siden og slik er det fortsatt i dag, det er intet nytt under solen. Resultatet av at landet Israel og byen Jerusalem deles, er at nasjonene vil rammes av en kraftig gjengjeldelsesdom fra JHVH. Dette står det om i Jer 30:7;11.

 

Herrens Dag er en Dom over Nasjonene

 

Jer 30:7: ”Ve! For den dagen er stor, ingen er som den. Det blir en Jakobs trengselstid, men han skal bli frelst ut av den.”


Jer 30:11: ”For Jeg er med deg, sier Herren, for å frelse deg. Når Jeg fullstendig utsletter alle folkeslagene som Jeg har spredt deg iblant, da skal Jeg likevel ikke utslette deg. Men Jeg skal tukte deg etter den rette dom, og ikke la deg slippe ustraffet.”


Vi ser at dommen på Herrens Dag, over nasjonene, er en følge av at Israels land blir delt. Og det er midt i denne tiden (for nasjonenes dom) Israels Elohim vil legge til rette forholdene for at Israels tolv stammer gjenforenes. I forbindelse med dommen over nasjonene bruker Skriften uttrykket, 'Babylon', og dommen over Babylon.

 

Herrens Dag er Babylons fall

 

Jes 13:1: ”Byrden mot Babylon, som Jesaja, Amos’ sønn, så.”


Jes 13:6: ”Jamre dere, for Herrens dag er nær! Den kommer som ødeleggelse fra Den Allmektige.”


Jes 13:19: ”Med Babylon, det herligeste blant rikene, kaldeernes stolte prakt, skal det gå som da Gud styrtet Sodoma og Gomorra.”


I vår tid… Hvilken nasjon er det som ses på som den 'herligeste' blant nasjonene? Vel USA ses på som den 'herligeste' blant nasjonene i våre dager. U.S.A. blir sett på som Den Store Verdensmakt som har innflytelse overalt.

 

Jer 13:17: ”Jeg vil egge mederne opp mot dem, de bryr seg ikke om sølv og har ikke sin lyst i gull.”

 

Hvem er mederne? Mederne er Iran, iranerne. Det er ikke tilfeldig at USA søker å dele Israels land og byen Jerusalem. USA er opptatt av Iran og deres veldige oljerikdom. Ved å gjøre Iran til lags (ved å dele Israel), ved å selge Israels land, blir det lettere for dem å få del i Irans 'sølv og gull', oljerikdommen.

 

Dommen over Babylon er også relatert til de siste dager ifølge Skriften. Jada, det babylonske riket fikk en dom over seg for flere tusen år siden, men i Skriften tales det også om en dom over Babylon i de siste dager i Åpenbaringen. Der snakkes det om en dom over Babylon, skjøgen, i forbindelse med dommen over nasjonene.

 

Denne dommen som kommer på grunn av delingen av Israels land og byen Jerusalem, blir nevnt i Sak 14:12. Det virker som om denne dommen kan være forbundet med biokjemisk og kjernefysisk krigføring.

 

Sak 14:12: ”Dette er den plagen Herren skal slå alle folkene med som stred mot Jerusalem: Deres kjøtt skal råtne mens de står på sine føtter. Deres øyne skal råtne i sine huler. Og deres tunge skal råtne i munnen på dem.”


Skriften sier, ”Til ham som mye er gitt, av ham skal mye kreves”. Hva med styresmaktene i USA, støtter de opp om Israel ved å legge til rette for gjenforeningen av Israels stammer? Hva med styresmaktene i Norge, er de mot eller med Israel? Hva vil JHVH gjøre med Norge, USA og andre nasjoner? Han kommer til å dømme alle nasjoner som strider mot Hans Zion.


Sak 14:16: ”Det skal skje at alle som blir igjen av alle folkeslagene som kom imot Jerusalem, skal år etter år dra opp for å tilbe Kongen, hærskarenes Herre, og for å feire Løvhyttefesten.”


Alle nasjonene som overlever Jakobs trengsel eller trengselen, skal komme opp til Jerusalem for å tilbe Kongen, JHVH Zebaot, og for å feire Løvhyttefesten. Dette er i Den Messianske Tidsalder, den lyse side av Herrens Dag. Det er under Jakobs trengsel at Israels tolv stammer skal samles sammen.

 

Israel og Juda returnerer til Israels land under Jakobs trengselstid

 

Jer 30:3: ”De dager kommer, sier Herren, da Jeg skal føre Mitt folk Israel og Juda tilbake fra fangeskapet, sier Herren. Jeg skal føre dem tilbake til det landet Jeg gav deres fedre, så de kan ta det i eie.” Og vers 6-7: ”Spør nå og se etter om en mann kan føde barn? Hvorfor ser Jeg da hver eneste mann med hendene på hoftene, lik en kvinne som skal føde, og hvorfor er alle blitt likbleke i ansiktet? Ve! For den dagen er stor, ingen er som den. Det blir en trengselstid for Jakob, men han skal bli frelst ut av den.”


Det er ikke bare jødene, sørriket, eller bare israelittene, nordriket, som skal komme tilbake til landet, men både Israels hus og Judas hus. Hele Israels hus skal komme tilbake, alle tolv Israels stammer. Og vi leser i konteksten at dette vil skje under Jakobs trengselstid. I denne perioden vil JHVH samle alle tolv stammer og føre dem til Israels land. Det er samlingen av Israels tolv stammer som er temaet her i profeten Jeremia. Det sies at denne dag er stor.


Hvilken dag er stor? Jo, når Israel og Juda returnerer til landet. Ja, den dagen er så stor, at ingen dag er som den. ” Ve! For den dagen er stor, ingen er som den. Det blir en trengselstid for Jakob, men han skal bli frelst ut av den.”.

 

Om vi går til Åpenbaringen ser vi at settingen er Herrens dag, Åp 1:10: ”Jeg var i ånden på Herrens dag, og bak meg hørte jeg en sterk røst, som av en basun.”


På grunn av dette vil vi i Åpenbaringen se detaljerte beskrivelser angående; dommen over verdens nasjoner; trengselen; foreningen av Israels tolv stammer; Herrens Dag; Den Messianske Tidsalder etc. I 2 Tess 2:1-2 leser vi om Messias dag eller Messias Dag. Og vi vet at Paulus forklarer at gjenforeningen av Israels tolv stammer er forbundet med Herrens Dag.

 

Samlingen av de som er spredt blant nasjonene skjer på Messias’ Dag

 

2Tess 2:1-2: ”Når det gjelder vår Herre Jesu Messias gjenkomst, brødre, og vår samling med Ham, ber vi dere om ikke så raskt å bli drevet fra vettet eller bli oppskaket, verken ved noen ånd eller ved noe ord eller ved brev, som om det kom fra oss, som om Messias’ dag (Herrens Dag) allerede var kommet.” Uttrykket 'vår samling med Ham' betyr gjenforeningen av Israels tolv stammer. Og Paulus sier at dette er Messias Dag. Babylons fall assosieres med samlingen av Israels tolv stammer.

 

Zion forløses når Babylon faller

 

Jer 50:1-5: ”Dette ordet talte Herren om Babylon, om kaldeernes land, ved profeten Jeremia. … For fra nord kommer et folkeslag opp mot henne, som skal legge hennes land øde, og ingen skal bo i det. De flytter, de reiser bort, både mennesker og dyr. I de dager og på den tiden, sier Herren, skal Israels barn komme, de og Judas barn sammen. Gråtende skal de gå og søke Herren sin Gud. De skal spørre etter veien til Zion, med ansiktet vendt dit, og de skal si: Kom og la oss slutte oss til Herren i en evig pakt som ikke skal bli glemt.”


'Legge hennes land øde' på Herrens Dag er JHVHs dom over Babylon (Jer.50,3). Dette står i kontekst med dommen som kommer på grunn av delingen av Israels land. I perioden for Babylons dom, skal Judas og Israels barn føres sammen. Alle Israels barn vil i sine hjerter lengte tilbake til Sitt land, og spørsmålet de har er; ‘hvilken vei skal vi følge for å komme til Zion?’

 

Hva er veien til Zion? Det har med forståelsen av Jeshuas oppgave i å samle Israels sønner. Det at Han vil føre dem tilbake til Israels land i de siste dager. Vi må forstå at dette har med de siste ting å gjøre, at Skriften taler om at det er dette som skal skje i Messianske Tider, i perioden for Herrens Dag, at Han vil forene hele Jakobs hus, plassere dem i Israels land og til slutt gjenopprette Riket for Israel. Vi må forstå og skjønne at dette var den Messianske forventningen til Paulus, Peter og de andre disiplene i det første århundret. Og at Det Nye Testamentet preges av denne oppfatning og forståelse, basert på hva Profetene i Tanach sier angående de siste dager og 'gjenopprettelsen av Davids falne hytte', dvs. gjenopprettelsen av Riket for Israel. Og at vi som Jeshua-troende skal få del i alt dette, og at vårt egentlige hjemland, er Israels land (Ef 2, medborgere).

 

Babylon er en endetidsnasjon

 

1 Mos 49:1: ”Jakob kalte til seg sine sønner og sa: Kom sammen, så jeg kan fortelle dere det som skal skje med dere i den tid profetier skal oppfylles (som skal skje i de siste dager).”


Jer 50:12: ”Men deres mor skal bli dypt skamfull. Hun som fødte dere, skal få vanære. Se, det minste av folkeslagene skal bli til en ødemark, et tørt land og en ørken.”


Ordet for 'i den tid/siste dager' og 'minste' i 1 Mos 49:1 og Jer 50:12 er Strongs nr. 0319. Dette er det hebraiske ordet אַחֲרִית, 'acharith', som betyr 'de aller siste, de ytterste (dager)'. Dette er et ord som brukes angående profetiske fremtidige tider, de siste, ytterste fremtidige dager.

 

I Jer 50:12 snakkes det derfor om Babylon i 'fremtidens lys'. Det snakkes om Babylon i de siste dager, i de ytterste dager, i den siste tid. Ut fra dette ser vi at Babylon er en endetidsnasjon. Det er i tråd med dette at Åpenbaringsboken snakker om Babylon i de siste dager. Videre i Jer 50:37 sies det at Babylon har skatter som skal plyndres. Med andre ord snakkes det om Babylons rikdom. I fortsettelsen, Jer 51:13, snakkes det om grådigheten til Babylon.

 

Babylon er økonomisk velstående

 

Jer 50:37: ”Sverdet vendes mot deres hester, mot deres vogner og mot den sammensatte flokken i hennes midte. De skal bli lik kvinner. Sverdet vendes mot hennes skatter, de skal plyndres.”


Jer 51:13: ”Du som bor ved mange vann og har så mange skatter, enden er nær for deg, målet er fullt for din grådige vinning.”


Se på Salme 102 i forbindelse med Zion, Salme 102:14: ”Du vil reise Deg og vise barmhjertighet mot Zion. For tiden for å vise henne nåde, ja, den fastsatte tid, er kommet.” Og vers 17: ”For Herren skal bygge Zion. Han skal vise Seg i Sin herlighet.”


Vi ser det snakkes om at Han, JHVH, skal vise Seg i Sin herlighet. Hvem er dette? Det er Jeshua Messias. Hvem skal bygge Zion? Jeshua Messias skal bygge Zion. Når skal dette skje? Når Jeshua kommer igjen for andre gang. Når Han bygger opp igjen Zion, da skal Han vise Seg i Sin herlighet. Dette er JHVH Jeshuas gjenkomst. Hva er gjenoppbyggingen av Zion? I Skriften er gjenoppbyggingen av Zion og gjenoppbyggingen av Jerusalem synonyme uttrykk.


Salme 147:2: ”Herren bygger Jerusalem. Han samler de utstøtte i Israel.”


Å bygge Jerusalem er det samme som å bygge Zion. Her i Salme 147, 2 bygger JHVH Jerusalem ved å samle de utstøtte i Israel. Israels tolv stammers samling er synonymt med byggingen av Zion, fordi Zion er et uttrykk som brukes på det forente Israels folk, slik det var under David. På den tid JHVH bygger Jerusalem, vil Han samle Israel, og dette er det Skriften kaller for 'Zion'. Det er også dette Israels folk mimrer om under det babylonske fangenskap. I Salme 137 leser vi at de drømmer om og lengter tilbake til Zion.

 

Salme 137:1: ”Ved elvene i Babylon, der satt vi oss ned, ja, vi gråt da vi mintes Zion.”


De gråt da de mintes Zion. Dette betyr at de mintes dagene da de var forent under David. Men her i Babylon, i Sitt eksil, gråt de og sørget fordi Zion ikke lenger var Zion. De lengtet tilbake til Zion, for da var de forent. Som de sier i Salme 137: 4: ”Hvordan kan vi synge Herrens sang i et fremmed land?” Les gjerne hele Salme 137, en vakker Salme.

 

Trengselstiden er en periode da nasjonene som hersket over Israel i eksil, skal falle. Vi har gjenforeningen av Israels tolv stammer, og når dette skjer vil Messias bli herliggjort og opphøyet. Da skal Israel, i motsetning til tidligere, herske over alle nasjonene sammen med Messias. Messias skal sette Sine føtter på Oljeberget og være Konge i Israel. Sammen med folket og nasjonen Israel, som Han da er Konge over, vil Han herske og regjere som Kongenes Konge og Herrenes Herre over alle verdens nasjoner.


Til slutt. Husk hva Jeshua sa: ”Dersom dere elsker Meg, da hold budene Mine.” (Joh 14:15).  Han referer her til da Torahen og De Ti Bud ble gitt til Israels folk (2 Mos 20). 2 Mos 20:6: ”og som viser nåde/barmhjertighet mot tusen slektsledd, når de elsker Meg og holder Mine bud."

 

Hos 14:10: ”Hvem er vis, så han forstår dette? Hvem er forstandig, så han kjenner det? For Herrens veier er rette. De rettferdige går på dem, men overtrederne faller der."Kilde:

Yeshua from Genesis 2 Revelation #1 - YouTube

Yeshua from Genesis 2 Revelation #2 - YouTube

Yeshua from Genesis 2 Revelation #3 - YouTube

Yeshua from Genesis 2 Revelation #4 - YouTube

Yeshua from Genesis 2 Revelation #5 - YouTube

Yeshua from Genesis 2 Revelation #6 - YouTube

Vi ser på hva de apostoliske Skriftene (NT) sier angående samlingen av de tolv Israels stammer, og hvordan dette kommer til å skje. Mange detaljer angående dette gis i Åpenbaringsboken. Her får Johannes se syner og visjoner angående Herrens Dag, om det som var, er og skal komme, Åp 1:10: ”Jeg var i ånden på JHVHs dag, og bak meg hørte jeg en sterk røst, som av en basun.”