HebraiskTro.no


INNLEDNING OG BEGREPSAVKLARINGER

For serien ‘Jeshua fra 1Mosebok til Åpenbaringen’


Av Mati Jochanan


 


Ta er en forkortelse for det hebraiske ordet Tora som er de fem Mosebøkene.

Na er en forkortelse for det hebraiske ordet Nevlim som betyr Profetene.

Ch er en forkortelse for det hebraiske ordet Ktuvim som betyr Skriftene.

 

Sammen utgjør Ta-Na-Ch alle bøkene i Skriften/Tanach. Under kan du lese mer om den originale inndelingen av bøkene i Tanach, eller følg denne linken: Tanákh - Wikipedia


Det nye testamentet/De apostoliske skrifter

 

I de følgende undervisningsdelene brukes ofte uttrykker som De apostoliske skrifter, apostlenes skrifter eller B’rit Hadasha i stedet for Det nye testamentet. B’rit Hadasha betyr Den fornyede pakt eller Den gjenopprettede pakt.

 

Elohim/Gud

 

Det hebraiske ordet Elohim (fonetisk uttale) oversettes med det norske ordet Gud i vår norske bibel. I de følgende undervisningsdelene brukes oftest ordet Elohim i stedet for Gud.


Den bokstavelige betydningen av ordet Elohim er ‘Mektige’. Vi leser ofte i Skriften ‘Abrahams, Isaks og Jakobs Gud’ i oversettelsen til norsk. Ordet for Gud er det hebraiske ordet Elohim. Det hadde vært aller mest korrekt å oversette det slik; ‘Abrahams, Isaks og Jakobs Mektige’, som er en referanse til JHVH.


Dette er for å gjøre Skriften mindre hellenistisk og mer jødisk/hebraisk. Vi må ikke glemme den jødiske kultur, det jødiske folk og jøden Jeshua og jødenes Elohim. Om du har problemer med dette, så les i ditt hode ‘Gud’ hver gang du leser ordet Elohim.

 

JHVH/Herren


Det hebraiske ordet og navnet JHVH, som er navnet på Israels Gud/Elohim, oversettes med det norske ordet Herren. Siden ordet Herren ikke er tilstrekkelig som Guds navn, bruker jeg heller det opprinnelige, hebraiske norsk-translittererte JHVH. JHVH uttales Jahovah (fonetisk uttale) på norsk (noen sier at Wav eller V er stum og at uttalen da blir Jaho(v)ah).


Bokstavene J-H-V-H er oversatt til norsk fra de respektive bokstavene på hebraisk som er Jud, Hey, Vav, Hey. Det er disse hebraiske bokstavene som utgjør Israels Elohims navn. Mange skriver navnet også slik: YaHoWaH på engelsk for å understreke de fire hebraiske konsonantene som utgjør Elohims Navn.


Noen uttaler det som Jehovah, mens andre igjen uttaler det Jahova, Jahuvah, eller bare Jahveh. Du får studere dette mer inngående selv, om du synes uttalen er viktig. Først og fremst er det betydning av Elohims navn som er avgjørende. Navnet på vår Elohim er JHVH. Om du har problemer med å lese eller si JHVH eller Jahovah, så les i ditt hode ‘Herren’ hver gang du ser ordet JHVH.

 

Jeshua/Jesus


Jesu disipler kalte ham ikke for ‘Jesus’, men for Jeshua eller JeHosHoa. Jashua eller Jeshua er det forkortede Jesus-navnet. På arameisk i Peshitta-NT er uttalen Eshoah for Jesus. Les min artikkel: Det hebraiske og greske navnet på Messias.


Vanligst for Jesus-troende jøder i dag er å uttale frelserens navn som Jeshua. Derfor brukes det i de følgende undervisningsdelene Jeshua i stedet for Jesus. Navnet Jesus er den norske, translittererte tilnærmelsen av det greske navnet ‘Iesous’. I og med at navnet Jesus da blir litt for gresk for meg, bruker jeg heller navnet Jeshua.

 

Loven/Toraen

 

I stedet for loven eller lov, brukes ofte ordet Toraen eller Tora. Loven blir litt misvisende, og mange ‘tenker negativt’ med engang de hører ordet loven eller lov. Antakeligvis er årsaken til dette at lov/loven virker dømmende. Ordet Toraen eller Tora betyr ‘instruksjon, retningslinjer, peke vei med fingeren (mot målet), formaninger, den rette vei’ på hebraisk.


Tora er rett og slett JHVHs leveregler for menneskene som tilhører Ham. Alle instruksene, retningslinjene og all læren i de fem Mosebøkene er JHVHs Tora til oss som tror på Ham og vil følge Ham (Joh 14:15). Hans Tora står i kontrast til menneskebud og menneskelige tradisjoner og skikker. Alt som står i Toraen er ikke menneskebud, men alt som ikke stemmer med toraen er menneskebud eller menneskelig visdom (Matt 15, Mark 7).

 

Tanákh


(Fra Wikipedia, den frie encyklopedi: Denne artikkelen handler om Tanákh hovedsakelig sett fra et jødisk perspektiv.)

 

Tanákh (hebraisk תנך) er det mest brukte jødiske navnet for den hebraiske Bibelen. Tanákh svarer i hovedtrekk til de kristnes betegnelse Det gamle testamente, men med ulik rekkefølge på bøkene, noe ulik versenummerering (særlig i Salmenes Bok) og en tildels vesentlig ulik fortolkningshistorie. Tanakh er i seg selv et akronym for de tre hoveddelene av den jødiske Bibelen: Torá (Loven, Mosebøkene) - Nebiím (Profetene) - Ketubím (Skriftene). Synonym: Miqrá (hebraisk מקרא)

 

Hebraiske termer


I jødedommen kalles den hebraiske Bibelen for Tanakh (תנ"ך), en sammensetning (akronym) av navnene for de tre delene:


▪Torá [תורה] (Loven; også kalt ‘læren’ eller ‘instruksjonen’)

▪Nebiim [נביאים] (Profetene)

▪Ketubim [כתובים] (Skriftene eller helligskriftene)


Inndelingen av Tanakh


Rekkefølge etter jødisk tradisjon:

 

Torá (Læren)


1. Første Mosebok

2. Andre Mosebok

3. Tredje Mosebok

4. Fjerde Mosebok

5. Femte Mosebok

 
Teré asár

(De tolv mindre profetene)

1. Hosea

2. Joel

3. Amos

4. Obadja

5. Jona

6. Mika

7. Nahum

8. Habakkuk

9. Sefanja

10. Haggai

11. Sakarja

12. Malaki

Ketubim (Skriftene)


1. Salmenes bok

2. Salomos ordspråk

3. Job


Megillot (Skriftrullene)

1. Høysangen

2. Rut

3. Klagesangene

4. Forkynneren

5. Ester

6. Daniel

7. Esra

8. Nehemja

9. Første Krønikebok

  1. 10.Andre Krønikebok

Tanach/Det Gamle Testamentet

 

Hva betyr Tanach? Dette er det hebraiske ordet for det vi i Norge kaller Det gamle testamente. I de følgende undervisningsdelene brukes hovedsakelig ordene Skriften, Skriftene eller Tanach.  

 

Ordet Tanach er et tredelt ord, et akronym, der de to første bokstavene er Ta, de neste to er Na og de to siste er Ch. I og med at jeg elsker jødisk og israelittisk språk, kultur og tanke (som er det opprinnelige og ubesmittede), bruker jeg ofte ordet Tanach i stedet for Det gamle testamentet.

Nebiim (Profetene)


Nebiim risjonim

(De tidlige profetene)

1. Josva

2. Dommerne

3. Første Samuelsbok

4. Andre Samuelsbok

5. Første Kongebok

6. Andre Kongebok


Nebiim aharonim

(De senere profetene)

1. Jesaja

2. Jeremia

3. Esekiel