HebraiskTro.no


HVA ER MISHNA, GEMARA, TALMUD?


Av Mati Jochanan 


Kort om Den Muntlige Torah etter ortodoks judaistisk tradisjon:

 

I følge de lærde vismenn ble den muntlige Torah kommunisert til Moses på Sinai-fjellet sammen med den skrevne Torah (Sepher Torah).

 

Den muntlige overgivelsen ble overlevert muntlig fra generasjon til generasjon frem til Rabbi Jehudah haNasi. Jehudah ble så gitt autoritet til å skrive den ned. Hans utgave av Den Muntlige Torah blir kalt for Mishna og ble skrevet ferdig ca. rundt år 200.

 

Fra 200-tallet frem til 500-tallet skrev rabbinske vismenn fra Israel og Babylon kommentarer til Rabbi Jehudah haNasi’s Mishna. Og disse kommentarene kalles for Gemara. Denne Gemara ble kombinert med Mishna slik at det ble ett samlet verk, og dette kalles for Talmud.

 

Talmud er da Mishna + Gemara som én bok. Den Gemara som ble til i Israel er forskjellig fra den som ble til i Babylon. Som følge av dette finnes det to stykk Talmud;

  1. 1.Jerusalem Talmud.

2. Babylon Talmud.

 

Jerusalem Talmud ble skrevet ferdig rundt år 400. Babylonsk Talmud ble skrevet ferdig rundt år 500.

 

De jødisk ortodokse ser i dag den Babylonske Talmud som mest autorativ av de to Talmudene.

 

(Senere ble det lagt til flere kommentatorer, slike som Rashi og Rambam og andre før dem. Det er Rashi som regnes som den mest autorative rabbien innenfor majoriteten av dagens moderne ‘rabbinisme’ dvs. ortodoks rabbinsk judaisme).


Ordet Mishna betyr ‘repetisjon/gjentagelse’ på norsk.

Ordet Gemara betyr ‘tradisjons-lære’ eller ‘læren om tradisjonene/læring gjennom tradisjon’.


Ordet Talmud betyr ‘Studiene’ på norsk og kan likestilles med skriftene og kommentarene til Kirkefedrene, slike som Tertullian o.l.. Det hebraiske ordet for disipler er ‘talmudiim’ som betyr studenter. Jeshua ville kalt sine disipler for ‘talmudim’ på hebraisk.