HebraiskTro.no


HVA BETYR Å VÆRE FATTIG I ÅNDEN?


Av Kris Guleng

Uttrykket betyr helt spesifikt å være i en tilstand av anger og omvendelse. Altså en ydmyk innstilling i forhold til sin egen syndeskyld i møte med den Allmektiges fullkomne renhet og hellighet. Den som er 'fattig i ånden' vet at han trenger å vende om fra sin ferd og leve etter den rettledning som er gitt av Vårherre for å fremme en bedre ferd.


Omvendelse på hebraisk er 'teshuva' og ordet betyr å snu seg rundt og gå en annen vei. Den som er fattige i ånden forstår at man må gjøre en forandring og snur sin ferd fra feil retning til riktige retning. Men i denne manøveren trenger man rett kjennskap til hvor den nye veien er, fører frem og ender opp.


'Tora' (som består av de fem Mosebøkene) betyr rettledning, instruksjon, undervisning. Det kommer fra det hebraiske rot-ordet 'yarah' som betyr å peke på, slik man retter en pekefinger eller en pil mot en gitt målskive. Ordet synd betyr å bomme på målet. Ergo blir det å leve rett, dvs å ikke synde, det samme som å treffe målet. Torahen er en praktisk undervisning i hvordan man kan treffe blink på målet (leve rett etter Guds vilje) og ikke bomme (synde).


Matt. 5:3:

"Salige er de som er fattige i ånden, for himmelriket er deres."


De som er ydmyke, angrer sin synd og omvender seg fra den har fått himlenes rike. Dette utgjør essensen i frelsen fra døden i syndens rike til evig liv i himmelens rike. Angerens og omvendelsens ydmykhet er nøkkelen til å ta imot Jeshuas nåde ved tro, manifestert gjennom hans evige soningsblod.


Å ta imot denne gaven fra Han som ga sitt liv i bytte mot synderens dødsdømte tilstand - er gratis. For at ingen mennesker skal kunne rose seg selv ved egen innsats og bragd.


Rom 3:23-25:

"For alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Messias Jeshua. Ham har Gud stilt synlig fram for at han ved sitt blod skulle være soningsstedet for dem som tror. Slik viste Gud sin rettferdighet."


Den som er fattig i ånden forstår og erkjenner sin egen tilstand som syndig menneske i behov av frelse og gjenopprettelse. Dette er nøkkelen til å vende sitt hjerte, sin tillit og sin tro til Ham som kan åpne døren inn til livet.


Matt 7:13-14:

"Gå inn gjennom den trange porten! For vid er porten og bred er veien som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. Men trang er den porten og smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den."


Det koster å være fattig i ånden, angre og omvende seg fra synd. Den porten er trang. Men Jeshua sier: "Jeg er Døren". Det koster også å fortsette å leve i denne ydmykheten kontinuerlig gjennom livet. Den veien er smal. Men Jeshua sier: "Jeg er Veien". Det koster å være villig til å vende blikket mot og rette seg etter dette målet (yarah) som Frelseren selv har satt som målskive (torah) for det livet vi har mottatt ufortjent og gratis av nåde ved tro.


Men velsignelsen underveis og lønnen som venter der fremme vil alltid overskygge alt det har kostet av forsakelse og selvdisiplin den dagen vi når frem til det ultimate målet: himmelriket som er lovet.


Rom 8:18-19:

"Jeg mener at det vi må lide i den tiden som nå er, ikke kan regnes for noe mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår. For det skapte venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet."


Matt 16:24-27:

"Deretter sa Jeshua til disiplene: Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi som vederlag for sin sjel? For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine engler, og da skal han lønne hver og en etter det han har gjort."

Bibelen inneholder mange språkbilder/idiomer som ikke alltid er like lett å forstå i lys av vårt eget språk. Det kjente uttrykket å være ‘fattig i ånden’ har fått mange ulike forklaringer i kristen undervisning.


Noen av forslagene er stort sett frie assosiasjoner om å være tilbakestående, fattig eller ressurssvak. Men ved å undersøke hebraiske idiomers betydning, kommer den egentlige meningen frem.