HebraiskTro.no


FORSKJELL PÅ TUKTEMESTEREN OG TORAEN


Av Mati Jochanan
Når et barn gjør noe galt er det normalt at faren tukter barnet (setter grenser), slik at barnet lærer at det som det gjorde var galt. Er vi under Tuktemesteren, har vi gjort noe galt. For da står Tuktemesteren over oss, og vi under, vi tuktes. Paulus sier i Galaterbrevet:


"Likesom Abraham trodde Gud, og det blev regnet ham til rettferdighet. Derfor skal dere vite at de som har tro, de er Abrahams barn". (Gal 3:6-7)

 

Hvorfor sies det om Abraham at Han ble rettferdiggjort av tro? Fordi han hørte på JHVHs røst: "Jeg skal gjøre dine etterkommere tallrike som stjernene på himmelen. Jeg skal gi alle disse landområdene til dine etterkommere. Og i din ætt skal alle folkeslag på jorden bli velsignet, fordi Abraham lød min røst og holdt min befaling, mine bud (mitzavot), mine forskrifter og mine lover." (1 Mos 26:4-5)

 

Abraham holder lover før loven kom!? Selvsagt, han trodde jo på JHVH!


Videre sier Paulus i Galaterne:

"Så blir da de som har tro, velsignet med den troende Abraham. For så mange som holder sig til lovgjerninger (menneskelige lover og ikke Guds lover og bud), er under forbannelse; for det er skrevet: Forbannet er hver den som IKKE blir ved i alt som er skrevet i lovens bok, så han gjør det!" (Gal 3:9-10)

 

Her sier Paulus at forbannet er hver den som ikke lever etter alt det som er skrevet i lovens bok, så han gjør det. Vi ser at Paulus viser at lovgjerninger står i kontrast til Guds lov. Lovgjerninger oversettes fra gresk ‘ergon nomon’.

 

Videre forklarer Paulus at vi ikke kan bli rettferdiggjort av loven (Guds lov). Guds lov kan ikke rettferdiggjøre oss, men viser oss hva som er rett (Guds vilje) og hva som er galt (ikke Guds vilje). Og når vi speiler oss i Elohims Torah blir vi dømt skyldige, fordi vår synd avsløres. Men ingen blir rettferdiggjørt av loven. Loven er Guds vei. Loven frelser ingen, det er JHVH som gav loven som frelser. Men den viser hva rettferdighet er etter Elohims standard.

 

Paulus sier videre i Galaterne:

"Og at ingen blir rettferdiggjort for Elohim ved loven, er åpenbart; for: Den rettferdige, ved tro skal han leve; men loven er ikke det samme som tro, men: Den som gjør etter den, skal leve etter den (eller få liv av å holde den)." (Gal 3:11-12)

 

Så i seg selv kan ikke Toraen gi liv til noen, bare når vi for eksempel holder ekteskapet blir det liv, og ikke død. Om vi ikke stjeler eller dreper, da blir det liv og ikke død, det samme gjelder ved velsignelsen i å glede seg i Sabbaten... etc.

 

Det er tydelig, sier Paulus, at ingen blir rettferdiggjord ved loven. Men, sier Paulus, den som er rettferdig skal leve ved tro. Loven er ikke tro og har ikke tro i seg, men er en rettledning for den som er rettferdiggjort i Messias Jeshua. Derfor sier Paulus ‘Den som gjør etter troen, lever etter Toraen.’ Det er absolutt ingen som blir rettferdiggjort av selve loven. For ved loven avsløres synd. loven avslører hva som er galt og viser oss hva som er riktig, slik at vi skal gjøre det som er riktig. Dette er heller ikke et nytestamentlig prinsipp.

 

Videre sier Paulus i Galaterne:

"Messias kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, idet Han blev en forbannelse for oss - for det er skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre - for at Abrahams velsignelse kunde komme over hedningene i Messias Jeshua, så vi ved troen kunde få Ånden, som var oss lovt." (Vi vil vel også ha Abrahams tro?) (Gal 3:13-14)

 

Han kjøpte oss fri fra Toraens forbannelse (som kom pga. synd). Han kjøpte oss ikke fri fra Toraen.

 

Forbannelsen var den dom som kom over Jakobs hus fordi de brøt Toraen. Men Jeshua kjøpte oss fri fra dommen og lovens forbannelse (Jakobs hus, og som vi er innpodet i), men han avskaffet ikke loven. Paulus selv sier at Loven er både god, åndelig og nyttig til lærdom for et rettferdig liv.


"Se, dager kommer, sier JHVH, da jeg vil oprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus (ikke nevnt noe om pinsevenner o.l. her),  ikke som den pakt jeg opprettet med deres fedre på den dag da jeg tok dem ved hånden for å føre dem ut av Egyptens land, den pakt med meg som de brøt, enda jeg var deres Ektemann, sier JHVH;  men dette er den pakt jeg vil oprette med Israels hus efter de dager, sier Herren:


Jeg vil gi min Torah i deres sinn og skrive den i deres hjerte, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk; og de skal ikke mere lære hver sin næste og hver sin bror og si: Kjenn JHVH! For de skal alle kjenne mig, både små og store, sier JHVH; for jeg vil forlate deres misgjerning og ikke mere komme deres synd i hu." Jer.31, 31-34 (Dette siteres direkte i Hebr. 8:8 og ned. Se videre, Matt 26:26-30 og sammenlign med Jer 31:33-34 med tanke på soning for syndene eller overtredelsene)

 

Jeshua gjenopprettet pakten, der Toraen skulle skrives i hjertene, slik at vi skulle gjøre etter den. Dette er i den nye pakt. Det var dette Jeshua gjorde, da Han gav Seg Selv for oss som tror. Derfor sier Paulus, i tråd med Jer. 31, 31-34.


"Hvorfor ble Toraen gitt? Den ble lagt til på grunn av overtredelsene, på grunn av synd. Derfor på grunn av synden ble den etter en viss tid gitt til Israel ved Sinai, slik at alle kunne skjelne mellom rett og galt. Og den ble gitt ved engler, ved en mellommanns hånd; men en mellommann er ikke bare for én; men JHVH Elohim er echad (én)."

 

Vi skjønner vel at Toraen ikke er mot Elohims Løfter? Langt derifra! For en Lærdom eller en Torah (‘lov’, som det oversettes til) kan ikke rettferdiggjøre noen i seg selv. Bare når vi følger Toraen blir det liv. Jesaja 42:21: "For Sin rettferdighets skyld har JHVH behag i å la Toraen få ære."


Tuktemesteren er altså ikke Toraen. Tuktemesteren er tukten/straffen som følger når man bryter Rettledningen/Tora. Vi er satt fri, ikke fra Tora, men fra tuktemesteren, også kalt skyldbrevet eller straffen. Syndens straff er døden. Jeshua tok vår dødsstraff på seg. Derfor holder vi Toraen, fordi Jeshua betalte den høyeste prisen for våre liv.


Hvis vi bryter Toraen i den tro at Jeshuas død i vårt sted ‘tillater’ dette, gjør vi hans død for oss til spott. Men for Jeshuas rettferdighets skyld (Golgatas offer), lever vi i lydighet mot den. Når vi lever i henhold til retningslinjene, ærer vi JHVH og Jeshuas soningsverk for oss. Toraens innhold er rettferdighet, barmhjertighet og kjærlighet; Jeshuas karakter. Og vi vil leve slik han levde.


Den tro vi har fått i Jeshua leder oss til å leve rett etter Elohims (Guds) Instruksjon. Når vi tror på Jeshua, da tror vi at alle Hans bud er gode for alle mennesker.


Selvsagt er vi ikke lenger under tuktemesteren, for det er vi bare om vi er ulydige, da kommer vi under tuktemesteren.