HebraiskTro.no


FALSKE PROFETER OG FORKYNNERE


Av Kris Guleng
Matt. 7:13-28:

"Gå inn gjennom den trange port! For vid er den port og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. Men trang er den port og smal er den vei som fører til livet, og er de som finner den.


Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. Høster en kanskje druer av tornebusker eller fiken av tistler? Et godt tre bærer god frukt, et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke gi dårlig frukt, og et dårlig tre kan ikke gi god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem på fruktene.


Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje. Mange skal si til meg på den dag: Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, og drevet ut onde ånder ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? Men da skal jeg si dem rett ut: Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett ('lovløse', dvs uten Torah)!


Den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han blir lik en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Regnet skylte ned, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det hadde sin grunnvoll på fjell. Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Regnet skylte ned, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort."


Det som Jeshua sier her, er faktisk veldig viktig i en tid da mange ulike forkynnere preker et budskap som strider imot hva Jeshua faktisk lærte. Basert på denne tekstsekvensen, kan vi se følgende:


 1. 1.Døren til Guds rike er trang og veien er smal. Det vil koste noe å komme dit.

 2. 2.Det finnes profeter som forkynner en lære som er i strid med den sanne Jeshuas lære. De fremstår som Jeshuas talerør, prektige og åndelige, men de misbruker Bibelen som ‘knagg’ for å henge sin falske lære på, ved å trekke skriftsitater ut av sin kontekst og legge ny mening i det.

 3. 3.Alle forkynnere må prøves på sine frukter, altså summen av resultatene av deres ord og gjerning.

 4. 4.Det er fullt mulig å tilbe Jeshua, kalle ham Herre, utføre mirakler og helbredelser, og allikevel være 'lovløs', uten Torah, og langt utenfor Jeshuas vilje.

 5. 5.Det skremmende er, at Jeshua faktisk vil avvise disse falske troende. Det er veldig alvorlig.

 6. 6.Troen er å ligne med grunnlaget under et hus. Den troendes liv er huset, men hva er grunnlaget - består det av sand eller fjell, og hva betyr dette? Fjellet er Torahen, og sanden er Torah-løshet.


Alt som er skrevet i Det Nye Testamente er basert på informasjonen i Det Gamle Testamente, Tanack. Både Jeshua og apostlene forkynte basert på Tanack, siden de evangeliske og apostoliske skrifter enda ikke var samlet og kanonisert i en samlet serie, slik vi har i dag. Ergo hentet skribentene all sin teologiske forståelse fra Tanack. Og hva sier Torahen om profeter som forkynner falske budskap?


5Mos 13:1-5:

"Det kan hende at det står fram hos deg en profet eller en som har syner i drømme, og lover deg et tegn eller under. Hvis det tegn eller under han forutsier, virkelig skjer, og han samtidig sier: ‘Kom, la oss holde oss til andre guder, som dere ikke kjenner, og dyrke dem’, da skal du ikke høre på det som en slik profet eller drømmeseer sier. For da er det Herren deres Gud som vil sette dere på prøve og se om dere elsker Herren deres Gud av hele deres hjerte og hele deres sjel.


Herren deres Gud skal dere følge, og ham skal dere frykte. Hans bud skal dere holde, og hans ord skal dere lyde; ham skal dere tjene og holde fast ved. Men profeten eller drømmeseeren skal drepes fordi han lokket dere til frafall fra Herren deres Gud, som førte deg ut av Egypt og løste deg ut av trellehuset, og fordi han ville få deg bort fra den vei som Herren din Gud har befalt deg å gå. Slik skal du rydde ut det onde hos folket."


5Mos 18:20-22:

"Men våger en profet å tale noe i mitt navn som jeg ikke har befalt ham, eller taler han i andre guders navn, da skal den profeten dø. Dersom du tenker med deg selv: ‘Hvordan kan vi vite om et ord kommer fra Herren?’ – da skal du huske: Når en profet taler i Herrens navn, og det han sier, ikke skjer og ikke går i oppfyllelse, da er det ikke et ord fra Herren. Det er profeten selv som har vært frekk nok til å tale, og da skal du ikke være redd for ham."


Her ser vi følgende:

 1. 1.Det er fullt mulig at en profet som forutsier noe som oppfylles allikevel kan lede folket vill gjennom å tilbe andre guder og andre åndskrefter enn JHVH.

 2. 2.Gud har gitt oss evne til å skille mellom ekte og falskt, og er villig til å teste oss på det, for å se om det er Ham vi elsker eller oss selv eller andre mennesker eller avguder. Hvem er vårt hjertes høyeste prioritet? Elsker vi JHVHs Ord høyere enn menneskers ord?

 3. 3.Vi skal frykte JHVH og holde Hans bud, vi skal lyde og tjene JHVH, og stå fast i det.

 4. 4.Det er fullt mulig å profetere noe i Guds navn som ikke blir oppfylt, da er denne profeten ikke sendt av JHVH og har ingen autoritet på vegne av Ham.

 5. 5.Å lede folket på avveie med falske profetier er så alvorlig at det avkreves dødsstraff.


Den store fellesnevneren her, både fra Jeshua og fra Moses, er å holde Torah. Når man kjenner Torahens innhold og lever praktisk i henhold til dette innholdet, er man best rustet til å avsløre når det kommer falsk forkynnelse og falske profetier. Når vi holder oss til Jeshuas bud, lever vi i harmoni med JHVHs vilje og rettledning for oss. Det er JHVH vi skal frykte, ikke noen mennesker, eller menneskers lære eller profetier. JHVH skal være vår høyeste prioritet; å elske, ære og lyde Ham er vår sikreste grunn under føttene. Da bygger vi vårt hus på fjell.


Våre trosliv må bygges på fast fjellgrunn, og det består av Torahens enorme, trygge fundament i våre liv. Der finner vi hele grunnlaget for JHVHs nåde, hans lov, hans undervisning og trøst. Altfor mange forkynnere og profeter i den kristne verden i dag, forkynner forkastelse av Torahen. Dette er fryktelig alvorlig, og Jeshua sier at forførelser vil komme, og de har kommet, men det var bedre om slike forførere var kastet i havet med et søkkeredskap rundt halsen så tungt som en kvernstein. Dette er knallharde ord fra vår Frelser. Han er veldig tydelig på at han ikke tolererer at Hans navn blir misbrukt til å forføre de troende til å kaste vrak på Jeshuas Torah.


Matt 18:6-11:

"Men den som fører på avveier en av disse små som tror på meg, for ham var det bedre om han var senket i havets dyp med en kvernstein om halsen. Ulykkelige verden hvor det er forførelser! Forførelsene må komme, men ve det menneske som de kommer fra! Om hånden eller foten lokker deg til synd (lovløshet, uten Torah), så hogg den av og kast den fra deg! Det er bedre for deg å gå halt eller vanfør inn til livet, enn å ha begge hender eller begge føtter og kastes i den evige ild. Og om øyet lokker deg til synd (lovløshet, uten Torah, så riv det ut og kast det fra deg! Det er bedre for deg å gå enøyd inn til livet enn å ha begge øyne og kastes i helvetes ild."


Her bruker Jeshua sterke språkbilder for å illustrere sitt poeng. Det må ikke tolkes bokstavelig slik at man lemlester seg selv fysisk, så man blir halt, blind eller vanfør. Dette har en overført betydning og det han mener å si, er at det koster en innsats å følge etter Ham og leve slik Han gjorde - nemlig i tråd med Torah. Man trenger opplæring og veiledning i dette, for det tar tid, ja, hele livet.


For uten Torahen er det ingenting som opplyser om definisjonen på synd. Og hvis man fristes til synd, når man har kjennskap til Torahen, betyr det at man vet hva forskjellen er på synd og ikke-synd. Hvis Torahen var avskaffet, ville man jo ikke vite hvilke parametre man skulle orientere seg etter for å forstå hvor grenseoppgangene går for synden. Det som Jeshua sier er at den som har Torahen som fundament for sitt trosliv, er rustet mye sterkere i livets kamper, enn f.eks. den som bygger 'huset sitt', troslivet sitt, på en falsk lære om at Torahen er avskaffet. Men det er mange andre falske lærer også.


Når vi ser disse utsagnene i sin sammenheng, sier Jeshua at det er bedre å gi avkall på friheten til å bryte Torah, og dermed 'miste' det man enn måtte ønske å gi etter for av fristelser, - enn å leve akkurat slik man selv ønsker uten øye for Jeshuas vilje, og dermed havne i fortapelsens mørke. Det er nettopp dette som gjør porten trang og veien smal.


Det koster å vie sitt liv til Ham som viet sitt liv til oss, ved å lide, dø og gjenoppstå, for å forløse oss som Han elsker så høyt. Jeshua sier faktisk at når vi har tatt imot Hans nåde ved tro, så har vi foran oss en ny livsvei, der vi lever i lydighet mot Hans vilje, og den er uttrykt i Torahen. JHVH er den samme i går, i dag, til evig tid. Han vingler ikke. Han mener det han har sagt, og har sagt det han mener. Vi skal slippe å lure på det.


Ordspråkene forteller oss at å holde Torah er å være hel i sin ferd. Når man lever etter Jeshuas Torah har man integritet, man er hel som person, man tenker og gjør det som er rettferdig i Jeshuas øyne. Det er Han som setter standarden for rett og galt, ikke vi. Det er Jeshua som er vår alles dommer, det er han som har gitt oss premissgrunnlaget som han dømmer på grunnlag av. Og når vi lever etter dette, sier Ordspråkene at vi er ‘klok, trygg, lykkelig, ivaretar livet, og har velvilje fra Herren’…


Ordspr. 10:8-9: "Klok er den som tar budene (Torah) til seg… Trygt går den som er hel i sin ferd."

Ordspr. 11:20: "Herren… viser velvilje mot den som er hel i sin ferd."

Ordspr. 19:16: "Den som tar vare på budet (Torah), tar vare på livet."

Ordspr. 29:18: "Lykkelig er den som holder loven (Torah)."


Prøver jeg å si at mennesker blir frelst gjennom rettferdige gjerninger? Nei. Ingen mennesker er i stand til å frelse seg selv. Og en slik tanke må ikke utledes fra det jeg skriver her. Det er bare én faktor som kan frelse, og det er Jeshuas soningsverk på Golgata. Det er vår inngangsdør til Guds rike. Men når vi har fått denne enorme gaven av nåde, mottatt i tro, så vil Jeshua at vi skal omvende oss fra det gamle livet, og begynne på nytt på en ny vei i lydighet mot Hans måte å vurdere rett og galt. Det er Jeshua vi skal frykte, ikke vår egen eller andre menneskers lære, profetier eller forkynnelse.


Og fordi det florerer av falske profeter i det kristne landskapet i dag, så er det maktpåliggende å rope ut at porten allikevel er trang og veien allikevel er smal, og få er de som når Guds rike til slutt. Dette er så alvorlig, at jeg tror ikke vi fatter implikasjonene av hva dette egentlig innebærer. Altfor mange kristne faller for ‘det som klør i øret’ av forkynnelse om et liv i luksus eller mirakler eller engler eller himmelreiser. Det er en hel industri av falsk forkynnelse som spys ut gjennom kristne TV-kanaler og internett. De overgår hverandre i å forkaste Jeshuas Torah og erstatte det med saftige, velsmakende åndsåpenbaringer som ikke har fnugg av rot i hverken Bibelen eller dens Herre.


Fruktene av det som blir spredt av fordreid og ubibelsk lære, er desverre alvorlige for dem det rammer. Mange havner opp med stor gjeld, noen forlokkes til å forvente mirakler som aldri inntreffer, og opplever å bli psykisk knust av det, andre blir fylt av urene ånder gjennom hinduistisk kundalini-åndskraft hvitvasket som ‘Den Hellige Ånd’. Det er så utbredt med formidling av falske åndskrefter i den kristne verden, at det er nesten ikke til å fatte at det er mulig. Det forekommer overnaturlige manifestasjoner som bl.a. englebesøk, englesang, herlighetsskyer, dryss av gullstøv, finslipte edelstener, rennende olje fra Bibler, fotavtrykk av engler, og disse englenes budskap er selvsagt innbydende og forlokkende å ta på alvor, selv om de strider imot Ordet. Alt dette er okkult.


Jeshua ønsker at vi skal komme igjennom porten, selv om den er trang. Selv om det innebærer å gi avkall på en gitt vane eller praksis eller synd. Han bruker språkbildet om å ‘hugge av hånden eller rive ut øyet som frister’, altså gi avkall på det man begjærer så høyt å eie eller fortsette med å gjøre. Hvis det strider imot Jeshuas undervisning i Torahen, så vil det lede til et fortapelsens mørke. Det er bedre å gå ‘halt, blind, eller vanfør’ inn i Guds rike, enn å opprettholde et syndig liv fordi man ikke er villig til å forsake det nødvendige når veien er smal å gå på og døren er trang å komme igjennom.


Men blir vi frelst av å holde Torah? Nei. Men det er Torahen som forteller oss om frelsen av nåde ved tro. Og det som vi lærer der, er helt nødvendig å bygge sitt liv på, for å slippe å oppleve at det første vindkastet raserer hele huset fordi det sto på sand og ikke på fjell.

I evangeliene kommer Jeshua med noen underlige uttalelser omkring inngangen til Guds rike. Porten er trang og veien er smal. Hva mener han med dette?


Er det ikke bare å tro på Hans navn, ta imot Hans nåde, og ferdig med det - så er man berget for evigheten? Det skal da ikke være vanskelig å vinne frelse når Jeshua har betalt ‘billetten’ inn til Guds rike med sitt blod?