HebraiskTro.no


DEN FØRSTEFØDTE I FRELSESPLANEN, del 2


Foredrag av Eddie Chumney, transkribert og oversatt av Kris GulengHva forteller slektstavlene?
10 Generasjoner fra Adam til Noa:


Adam til Set   

Set til Enosj   

Enosj til Cainan   

Cainan til Mahalalel   

Mahalalel til Jared   

Jared til Enok   

Enok til Metusalem   

Metusalem til Lamek   

Lamek til Noa   


10 generasjoner fra Noa til Abraham:


Noa til Sem   

Sem til Arpaksjad   

Arpaksjad til Sala   

Sala til Eber   

Eber til Peleg   

Peleg til Reu   

Reu til Serug   

Serug til Nahor   

Nahor til Tera   

Tera til Abraham   


Etter Abraham kom Isak og Jakob. Så fra Adam til Jakob var det 22 generasjoner.Vi blir fortalt i de 22 generasjonene hvem som er den førstefødte fra Adam til Abraham.


1. Adam

2. Set

3. Enosj

4. Cainan

5. Mahalalel

6. Jared

7. Enok

8. Metusalem

9. Lamek

10. Noa


Hvis man vil se dette på en oversikt, ville det se ut som dette. Denne oversikten er til god hjelp når vi skal forstå skapelsens Melkisedek-presteskap. Jakob er den 12. Melkisedek-presten etter Adam fra skapelsen av. De følger hverandre og avløses ved forrige manns død. Det var den eldste levende førstefødte, som var trofast i stillingen, som overtok pliktene.


1. Adam

2. Set

3. Enosj

4. Cainan

5. Mahalalel

6. Jared


Noa var den åttende. Dette er hva 2Pet. 2:5 snakker om. Og uten denne bakgrunnen, vil man lese dette verset på en fullstendig annerledes måte. Verset sier: "Heller ikke sparte han den gamle verden. Det var bare Noah, den åttende, rettferdighetens talsmann, og sju andre han lot overleve da han førte storflommen over de ugudeliges verden."


Hvis du ikke kjenner til bakgrunnen, vil du tenke at Noa var en av de åtte menneskene som ble reddet under flommen. Men hva dette verset sier, er "Noa den åttende, en talsmann for rettferdighet". En Melkisedek-prest skal undervise og leve på slike måter som Israels Gud bestemmer på jorden, overfor andre. Og Israels Guds kongedømme er basert på rettferdighet, ergo skal han undervise om Guds rettferdighet. Og Noa var den åttende i rekken.


Etter Noa har vi Sem, han var nr. 9. Arpaksjad ble aldri noen Melkisedek-prest på jorden, fordi Sem levde lenger enn ham. Sala ble heller ikke noen Melkisedek-prest, fordi Sem levde lenger enn ham også. Da Sem døde, var den neste og eldste fra skapelsen, som var trofast, Eber. Her ser vi også at Eber levde lenger enn Abraham. Det ser også ut til at Sem levde lenger enn Abraham eller han døde like før Abraham døde. For mesteparten av Abrahams liv var Melkisedek-presten på jorden Sem.


Abraham betalte tiende til Sem


Vi blir fortalt i Hebr. 7:1-2, der det refereres til 1Mos 14 at denne Melkisedek, kongen av Salem, som på den tiden var et begrep for Jerusalem, var prest for den høyeste Gud. Han var Melkisedek-presten, sitat: "Denne Melkisedek var konge i Salem og prest for Den Høyeste Gud. Han gikk i møte med Abraham og velsignet ham, da Abraham vendte tilbake etter seieren over kongene, og Abraham gav ham tiende av alt. I navnet Melkisedek ligger for det første at han er rettferdighetens konge, og dernest at han er konge av Salem, det vil si fredens konge."


Melkisedek kommer fra ordene ‘Melech’: konge, og ‘Zadek’: rettferdighet. I tillegg betyr

‘Salem’: fred. Så han var rettferdighetens og fredens konge og prest. Og dette refererer til 1Mos 14:18-20: "Og Melkisedek, kongen i Salem, kom ut med brød og vin. Han var prest for Den Høyeste Gud. Han velsignet Abram og sa: ‘Velsignet være Abram av Den Høyeste Gud, han som skapte himmelen og jorden! Lovet være Den Høyeste Gud, som har gitt dine fiender i din hånd!’ Så gav Abram ham tiende av alt."


Hvem var dette? La oss gå tilbake til oversikten. Han var prest for Den Høyeste Gud som levde på jorden. Hvem dette faktisk var, ser vi var Sem. Men Sem representerte Faderen, og når man ga tiende til Melkisedek-presten på jorden, ga man egentlig til Israels Gud. Så hvem er Melkisedek-presten for Faderen? Jeshua. Når du gir din tiende og dine gaver, gir du det faktisk til kurven i Halleluja-fellesskapet. Ga du det er, eller ga du det til Herren? Svaret er at du ga det til Halleluja-fellesskapet fordi det var praktisk talt der du ga det, men du tilegnet det i siste instans til Herren. På samme måte som dine gaver går til Halleluja-fellesskapet, slik ga Abraham tiende til Sem. Men Sem representerte at Abraham egentlig ga sin tiende til Israels Gud.


Derfor er det i siste instans, i Hebreerbrevet, vi ser at Jeshua er nevnt som denne Melkisedek-presten, for det blir sagt at han ikke har noen far eller mor. Jeshua har ikke en jordisk far eller jordisk mor fordi Melkisedek-presteskapet er et evig presteskap. Hvis det er evig, har det ikke en begynnelse og en ende, akkurat som Jeshua ikke har noen begynnelse eller ende. Derfor assosierer og tilknytter Hebreerbrevet dette til Jeshua, for det er i siste instans den man gir det til. Man gir tienden til presten. Man gir det til Jeshua, men fysisk sett var det, på jorda, til Sem. Forstår du?


Melkisedek-presten er ikke bare en rettferdighetsforkynner, men også en rettferdighetslærer.


Hos. 6:3: "La oss lære å kjenne Herren, la oss jage etter å kjenne ham! Han kommer like visst som lyset om morgenen. Han kommer til oss som regnet, lik vårregn som væter jorden."


Joel 2:23: "Fryd dere, Sions sønner, gled dere i Herren deres Gud! For i rettferd gir han dere høstregn, han sender dere regnskyll, høstregn og vårregn som før."


Når man leser dette på norsk eller engelsk, vil man aldri forstå hva det står her på hebraisk. Termen ‘regn som før’ er det hebraiske ordet ‘moreh’ (Strongs nr 4175) og det betyr lærer. Ordet ‘moderat’ (står ikke i norsk oversettelse, men i den engelske), (Strongs nr 6666), er det hebraiske ordet ‘tzeddakah’. Han har gitt deg ‘moreh tzeddakah’, han har gitt dere ‘rettferdighetens lærer’, betyr dette på hebraisk. Rettferdighetens lærer er ikke bare Messias, men det indikerer at Messias også er en Melkisedek-prest.


Oppsummering:


  1. 1.Vi begynte med Adam, den eldste førstefødte som levde på jorden og hadde lederskaps-posisjonen i Melkisedek-presteskapet, med prestelige rettigheter, og tok imot tiende gitt til JHVH.

  2. 2.Ved sin troskap mot JHVH (lære andre Guds veier og følge Hans Torah, være en rettferdighetslærer), den eldste førstefødte som levde på jorden, hvilket kvalifiserte ham til å bli en frelser for hele menneskeheten som levde under syndefallets forbannelse.

  3. 3.Den eldste førstefødte som levde på jorden som hadde lederskaps-posisjonen innen det Melkisedekske presteskapet måtte være villig til å gi sitt liv og tjene andre.

  4. 4.Noa var den åttende Melkisedek-presten fra Adam.


Adam var den første førstefødte


I Midrash Rabbah ser vi at rabbiene forsto at Adam var verdens første førstefødte. Det betyr at han ble gitt ansvaret for skaperverket. Da han fikk dette ansvaret, var han en førstefødt og nå hadde han posisjonen til å bli en sønn. Ville han være trofast eller ikke? Det er spørsmålet her:


"Adam var verdens første førstefødt. Da han ga sitt offer, står det: Og det gledet Herren mere enn en okse som har horn og hover (Sal. 69:31), han skjenket ham en øversteprestelig drakt, slik det står: Og Herren Gud gjorde for Adam og hans hustru klær av skinn, og kledte dem (1Mos 3:21). Dette var æresdrakter som senere de førstefødte brukte."


I Midrash Rabbah står det: "Og Israel sa til Josef: 'Se, jeg skal dø', etc. (1Mos 48:21) 'Dessuten har jeg gitt deg en del (shechem) over dine brødre', (1Mos 48:22). Rabbi Juda fastholdt: Den delen (shechem) sikter til førstefødselsretten og Adams drakt." Dette forteller igjen at Adam var en førstefødt fordi han hadde førstefødselsretten.


Den førstefødte har prestelige rettigheter. Midrash Rabbah kommentar til 1Mos 25:33: "Og Jakob sa: sverg til meg"…. "Hvorfor viste Jakob slik iver med hensyn til førstefødselsretten? Fordi vi lærte: Før tabernaklet ble satt opp, var offertjenesten betjent av de førstefødte; etter at tabernaklet ble satt opp, var offertjenesten betjent av levittiske prester."


Adam ble gjort til konge over skaperverket. 1Mos 1:25: "Da sa Gud: La oss skape mennesker i vårt bilde, som et avbilde av oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden."


Sal. 8:4-6: "Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingrer, månen og stjernene som du har satt der, hva er da et menneske, siden du kommer det i hu, et menneskebarn, siden du tar deg av det? Du gjorde ham lite ringere enn Gud og kronet ham med ære og herlighet."


Han har råderett, og han er kronet. Hva er han da? Han er konge. Så vi ser at Adam levde i autoriteten som konge, prest og førstefødt, selv om det ikke finnes noe vers som sier at han var konge, prest og førstefødt. Men hvis du ser på hans funksjoner, så ser du at han fungerte i funksjonene til konge, prest og førstefødt. Det betyr at han var verdens første Melkisedek-prest. Vi viste i oversikten at Noa var den åttende, og totalt sett fra Adam til Jakob, var det tolv.


Når vi ser pliktene og ansvarsområdet for en Melkisedek-prest, gjennom det som Jeshua gjorde, la oss nå se på hva som skjedde i hagen. Da ser vi hvor Adam feilet i sin forpliktelse slik at han og Eva ble kastet ut av hagen. Adam deltok i sin kones synd i stedet for å gi sitt liv for å gjenopprette henne.


Vi ser i 1Mos 3:6: "Nå fikk kvinnen se at treet var godt å spise av og herlig å se på – et prektig tre, siden det kunne gi forstand. Så tok hun av frukten og spiste. Hun gav også mannen sin, som var med henne, og han spiste."


1Tim 2:14: "Adam ble ikke forført, men kvinnen lot seg forføre og brøt budet."


Eva ble forført til å spise av frukten, Adam ble ikke det. Så han måtte gjøre et valg. Hva var det han egentlig var forventet å skulle gjøre? Hans forpliktelse var å korrigere sin kone og gi sitt liv for henne for å gjenopprette henne. Gjorde han dette? Nei. Det han gjorde var å delta og spise frukten sammen med henne. Og akkurat dette, generelt sett, er et handlingsmønster som menn har, også i dag, på jorden.


For hos menn er det slik at hvis de har en dyp kjærlighet til sin kone, så har de et sterkt ønske om å tilfredsstille henne for enhver pris. I stedet var det hans oppgave å undervise henne og gi sitt liv for henne. Men mange ganger når kona ønsker noe som ikke er helt riktig, i stedet for å si ‘det burde du ikke gjøre, for det er ikke rett’, så har han heller en tendens til å tie stille fordi han ønsker å glede sin kone. Menn har denne sterke driften til å spise sammen med sin kone. Heller enn å stå i den posisjon og den stillingen å fortelle henne Guds veier, hvis hun gjør feil, og så dø for henne.


Som et resultat av Adams ulydighet, sammen med Eva, ble de sendt bort fra Edens hage, hvor det står i 1Mos 3:24: "Han jaget menneskene ut." Det hebraiske ordet for å ‘jage ut’ er ‘garash’ (Strongs 1644), som betyr å ‘drive ut, forvise, utestenge, kaste ut, jage vekk, skille seg fra, gjemme bort’. Så man kan si at Gud ‘skilte seg fra’ menneskene på denne måten.


Oppsummering:


  1. 1.Adam var verdens førstefødte. Han ble gjort til hersker (konge) over JHVHs skaperverk. Han hadde prestelige rettigheter.

  2. 2.Adam tjente i en lederskapsposisjon etter Melkisedeks presteordning.

  3. 3.Adam feilet i sin førstefødte/Melkisedek prestestilling ved å ikke gi sitt liv for Eva som ble forført av slangen i hagen.

  4. 4.På grunn av Adams ulydighet, ble Adam og Eva utestengt fra hagen.


Til del 3Kilde:

Eddie Chumney – The Firstborn in the Plan of Redemption – Part 1 (Melchizedek Priesthood)

Eddie Chumney – The Firstborn in the Plan of Redemption – Part 2 (Melchizedek Priesthood)

11. Sem

12. Arpaksjad

13. Selah

14. Eber

15. Peleg

16. Rue

17. Serug

18. Nahor

19. Terah

20. Abram

21. Isak

22. Jakob

(130 år, 1Mos 5:3)

(105 år, 1Mos 5:6)

(90 år, 1Mos 5:9)

(70 år, 1Mos 5:12)

(65 år, 1Mos 5:15)

(162 år, 1Mos 5:18)

(65 år, 1Mos 5:21)

(187 år, 1Mos 5:25)

(182 år, 1mos 5:28-29)

(Noa 500, 1Mos 5:32)

(Sem 100, 1Mos 11:10)

(35 år, 1Mos 11:12)

(30 år, 1Mos 11:14)

(34 år, 1Mos 11:16)

(30 år, 1Mos 11:18)

(32 år, 1Mos 11:20)

(30 år, 1Mos 11:22)

(29 år, 1Mos 11:24)

(70 år, 1Mos 11.26)

  1. 7.Metusalem

8. Noa

9. Sem

10. Eber

11. Isak

12. Jakob

I første Mosebok får vi slektstavler og for mange mennesker er dette kjedelig og vi har lyst til å hoppe over det. Vi blir ikke fortalt hvorfor vi får denne informasjonen. Men årsaken er at vi får kjennskap til generasjonene fra Adam til Noa, innledningsvis i kap. 5.


Da blir vi fortalt hvem som er lederen i hver generasjon, altså hvem som er de førstefødte. Vi ser at det er 10 generasjoner fra Adam til Noa. Deretter er det 10 generasjoner fra Noa til Abraham. Så fra Adam til Abraham er det 20 generasjoner.