HebraiskTro.no


OPPHEVET JESHUA BUDET OM URENE DYR?


Av Kris Guleng


Nei, dette sitatet er trukket ut av sin rette kontekst og handler slett ikke om at de urene artene beskrevet i 3Mos 11 plutselig har blitt rene og at å spise dem ikke skulle medføre helsemessige og lydighetsmessige konsekvenser for den troende. Tvert imot. La oss se det hele i sin sammenheng.


Mark. 7:1-5:

"Fariseerne og noen skriftlærde som var kommet fra Jerusalem, samlet seg om Jesus. 2 De la merke til at noen av disiplene hans spiste med urene hender, det vil si uten å skylle dem. 3 For fariseerne, og jøder i det hele tatt, spiser ikke før de har helt en håndfull vann over hendene, i lydighet mot overleveringen fra de gamle.


4 Og når de kommer fra torget, spiser de ikke noe uten å ha tatt et renselsesbad. De har også mange andre skikker som de har overtatt og overholder, som å dyppe krus og kar og kobberkjeler i vann. 5 Derfor spurte fariseerne og de skriftlærde ham: «Hvorfor følger ikke disiplene dine overleveringen fra de gamle, men spiser med urene hender?»"


Dette er opptakten og foranledningen for Jeshuas kjente og misbrukte utsagn. Her ser vi at problemstillingen ikke omhandler rene og urene arter, og hva Gud regner som menneskeføde eller ikke. Her beskrives en annen problemstilling.


Uttrykket 'overleveringen fra de gamle' og 'menneskebud' sikter til den muntlige loven. En rabbinsk utenombibelsk tilleggslov som de brukte til å overstyre Mose' Torah med. De kritiserte Jeshua for at disiplene spiste uten å praktisere denne muntlige forskriften.


Da refset Jeshua dem i ver 6-8:

"6 Da sa Jesus: «Jesaja profeterte rett om dere hyklere, slik det står skrevet: Dette folket ærer meg med leppene, men hjertet er langt borte fra meg. 7 Forgjeves dyrker de meg, for det de lærer, er menneskebud. 8 Dere har forlatt Guds bud, men holder fast på menneskers overlevering.»"


Han fortsetter med å sammenligne Moseloven med rabbinsk lov og setter dem på plass i vers 13:


"13 Slik setter dere Guds ord ut av kraft av hensyn til den overlevering dere har mottatt og gitt videre. Og mye annet av samme slag gjør dere.»"


Det er dette bakteppet som danner grunnlaget for følgende utsagn i vers 14-19:


"14 Han kalte igjen folket til seg og sa: «Hør på meg alle, og forstå! 15 Ikke noe av det som kommer inn i mennesket utenfra, kan gjøre det urent. Nei, det er det som går ut fra mennesket, som gjør mennesket urent. 16 Om noen har ører å høre med, så hør!»


17 Da han var kommet innendørs, bort fra mengden, spurte disiplene ham om lignelsen. 18 «Forstår ikke dere heller noe?» sa han. «Skjønner dere ikke at ingen ting som kommer inn i mennesket utenfra, kan gjøre det urent? 19 Det kommer jo ikke inn i hjertet, men bare ned i magen, og går ut og dit det skal.» Dermed slo han fast at all mat er ren."


Jeshua sier her at uansett om man gjøre en rituell håndvask før man spiser, eller ikke, så kan ikke dette bidra til at maten blir uren i seg selv. Ritualet hjelper ikke. Det er innholdet i maten som teller, ikke om det symbolske håndvaskritualet er praktisert.


Han slår faktisk fast at all mat er ren uten å foreta håndvask. Men dette utsagnet tas feilaktig til inntekt for at han sier at bare du ikke holder vaskeritualet, så blir f. eks. svinekjøttet plutselig rent. Det har ingenting med denne saken å gjøre i det hele tatt.


Man kan uansett aldri 'vaske bort' grisens urenhet som skapning, som gjør den uegnet som menneskemat. Det er umulig. Uansett om norsk svinekjøtt kontrolleres for trikiner, så er kjøttet og fettet fortsatt uegnet som menneskemat. Det vet jo han som har skapt både dyr og mennesker.


Så tenker man kanskje at dette utsagnet har overføringsverdi til saken om rene og urene dyr. Det har det ikke. De urene dyrene er skapt til å være naturens rennoveringsredskaper. Skalldyr, gribber, og andre skapninger er ment å rense jorden for døde dyr i hav på på land.


Men hva mener Jeshua med at 'all mat er ren'? Er ikke dette en opphevelse av Torahens matforskrifter? Er det ikke et grønt lys til at man kan spise hva som helst? Rotter, flaggermus, osv?


Nei, slett ikke. Det er fordi i jødisk kontekst, som hele bibelen er skrevet i, så regnes ikke de urene artene for mat! Når Jeshua erklærer at all mat, dvs. de rene artene, er ren, - så betyr det at de urene artene automatisk ikke er medregnet i dette utsagnet. Grisen og krabba er fortsatt urene arter og forbudt som føde for mennesker, dette er ikke mat. Torahen er uforanderlig.


Rituell håndvask er ikke Torah. Men lista over rene og urene arter er Torah. Å forandre på Torahen, slik mange tror at den er opphevet, er jo presis det som Jeshua refset fariseerne for å gjøre med muntlig lov som redskap.


Det var Jeshua som gjennom Moses sørget for å skille mellom artene som mat. Jeshua er den samme i dag, i morgen, og til evig tid. Hans utsagn om det som kommer inn og ut av munnen må ikke trekkes ut av sin rette sammenheng om rituell håndvask og retningslinjene om rene og urene dyr.


Hele 3Mos kap 11 omhandler Guds forordninger for menneskemat, hva som er egnet og uegnet, og hvordan man finner forskjellen på rene og urene arter. Det er spesifikke holdepunkter som må være på plass, og alt dette kan leses i versene 1-47: Nettbibelen - 3Mos 11


Det som er interessant er at det Moses skrev om dyreartene allerede var godt kjent lenge før hans levetid. Noah fikk beskjed om hvordan han skulle ivareta dyreriket under flommen i arken:


1Mos 7:1-9:

"Herren sa til Noah: «Gå inn i arken, du og hele din husstand! For du er den eneste jeg i denne tid har sett som er rettferdig for meg.


2 Av alle rene dyr skal du ta med deg sju par, hann og hunn sammen, og av alle dyr som ikke er rene, ett par, hann og hunn sammen, 3 av himmelens fugler på samme måte, sju par, hann og hunn, for å holde hver art på hele jorden i live.


4 For om sju dager vil jeg la det regne på jorden i førti dager og førti netter og utslette fra jorden alt som finnes, alt jeg har laget.» 5 Og Noah gjorde alt som Herren hadde pålagt ham. 6 Noah var 600 år da storflommen kom over jorden.


7 Så gikk Noah inn i arken sammen med sønnene, sin kone og svigerdøtrene, for å komme unna vannet fra storflommen. 8 Av de rene dyrene og av dyrene som ikke er rene, av fuglene og av alt som kryper på marken, 9 kom to og to, hann og hunn, inn til Noah i arken, slik Gud hadde pålagt Noah."


La meg ta med noen skriftsteder fra Det Nye Testamente i tilfelle noen lurer på hva som står der mht Torahens fortsatte gyldighet i dag.


1 Kor 7:19:

"For det som betyr noe, er ikke om en er omskåret (israelitt) eller uomskåret (hedning), men at en holder Guds bud."


1 Joh 5:2:

"Kjennetegnet på at vi elsker Guds barn er om vi elsker Gud og holder hans bud."


Åp 12:17 og Åp 14:12:

"Her gjelder det at de hellige står fast, de som holder seg til Guds bud og troen på Jeshua."


1 Joh 2:3-6:

"Det som viser oss om vi har lært Gud å kjenne, er om vi holder hans bud. Den som sier at han kjenner ham, men ikke holder hans bud, er en løgner, og sannheten er ikke i ham. Men den som holder hans ord, i ham er kjærligheten til Gud fullendt. Av dette vet vi at vi er i ham. Den som sier at han er i ham, må leve slik Jeshua levde."


1 Joh 3:4 og 9:

"Den som synder, bryter Torahen, for synd er lovbrudd. Den som er født av Gud, synder ikke. For den sæd Gud har lagt ned i ham, blir i ham; han kan ikke lenger synde, fordi han er født av Gud."


Og til sist - noen vers som er virkelig alvorlige for oss som følger Jeshua og ønsker å være trofast imot ham. Hebreerbrevet blir ofte brukt til å kullkaste Torahen fordi det skrives om 'det gamle' og 'det nye'.


Mange feiloversatte vers i kap. 8 og 9 får det til å virke som om det er snakk om gammel og ny pakt, der den nye erstatter den gamle. Dette er katastrofalt feil. Ordet ‘pakt’ er satt inn av oversettere flere steder der dette ordet ikke står på grunnteksten. Når man vet dette og leser versene slik de står, ser man at det handler om den gamle og nye presteordningen. Den gamle var levittisk og den nye var melkisedeks. Levitt-ordningen ble erstattet av Melkisedek-ordningen med Jeshua som øversteprest.


Og de versene som bekrefter Torahen og Den første paktens gyldighet til fulle er disse svært alvorlige ordene i Hebr 10:26-29:


"Synder vi med vitende og vilje etter at vi har lært Sannheten å kjenne, da finnes det ikke lenger noe offer for synder. Forferdelig er det vi da har i vente: dommen og Guds brennende iver som skal fortære dem som står ham imot.


Når noen forkaster Guds Torah (Moseloven), møter han ingen barmhjertighet, men må dø på to eller tre vitners ord. Hvor mye strengere straff synes dere ikke den fortjener som har trådt Guds Sønn under fot, vanhelliget paktsblodet som han selv er blitt helliget ved, og spottet nådens Ånd."


Trenger man si mer?

I 3Mos 20:24-25 står det:

"Jeg er Herren deres Gud, som har skilt dere ut fra folkene. 25 Dere skal skille mellom rene og urene dyr og mellom urene og rene fugler, og ikke gjøre dere selv motbydelige med å spise de dyrene og fuglene og krypdyrene som jeg har skilt ut som urene for dere. 26 Dere skal være hellige for meg, for jeg, JHVH, er hellig, og jeg har skilt dere ut fra folkene for at dere skal høre meg til."


JHVH kalte sitt folk Israel, Abraham, Isak og Jakobs ætt; en nasjon vi er medborgere av med samme lover og leveregler, til å være et hellig, adskilt folk fra alle andre folk på jorden. ‘Hellig’ betyr nettopp ‘adskilt til bestemt bruk’. Vi er en del av dette. Vil vi motta frelsen, gjør vi dette innenfor rammen av en pakt. Og denne pakten er gjort med Israel, ikke med oss. Vi får være del av den gjennom integrering som medborgere.


Da skal denne adskiltheten fra andre folk også gjelde oss. Vi er også ment å være helliget. For han som taler dette begrunner det med sin egen unike identitet: "Jeg er JHVH". Eller: "Jeg er JEG ER".


Stort mer alvorlig blir det neppe.

Til slutt: les denne artikkelen som er en presentasjon og sammenfatning av en vitenskapelig undersøkelse av svinekjøtt brukt som mat for mennesker. Grisen er giftig og konsumering av kjøttet og fettet fra den avstedkommer en stor variasjon av ulike sykdommer: Svinekjøtt er ikke menneskematKilde:

https://bibel.no/Nettbibelen

Ulik forståelse av Torahens gyldighet i dag, gjør at synet på hva vi spiser er forskjellig blant mange bibeltroende.


Jeg hører ofte fra de, som mener at matforskriftene er opphevet, at de siterer Jeshuas utsagn om at ‘det er ikke hva som går inn i munnen, men hva som kommer ut av den, som gjør mennesket urent’. Og dermed er spørsmålet avklart?