HebraiskTro.no


MENNESKERS OG GUDS GLOBALISME


Av Kris Guleng

Historiens første globalist finner vi beskrevet i 1Mos. kap. 10 og 11. Her ser vi også hvordan JHVH misbilliget denne maktsentreringen og hvilke virkemidler han brukte for å forhindre slik ensrettet maktstruktur på sin nyskapte klode, nylig renset fra enorm ondskap og skade gjennom en global vannflom.


Etter flommens utslettelse av ondskapen, var den rettferdige Noa og hans familie alt som var igjen å bygge den nye verden ut fra. Hans tre sønner, Sem, Ham og Jafet, ble bedt om å dele verden mellom seg. Sems slekt skulle befolke Midtøsten. Hams slekt skulle vandre sørover, mens Jafets slekt skulle vandre nordover.


Slik ble det bare delvis, fordi alle ikke var lydige mot anvisningen fra JHVH om å befolke jorden på nytt, spredt vidt ut over hele kloden, fordelt mellom de ulike slekter, klaner, nasjoner og landområder. Folkegruppene skulle leve hver for seg i sine egne enklaver med tilknytning seg imellom i samhandling og innbyrdes overenskommelse.


1Mos 10:1, 5, 32:


"1 Dette er slektshistorien til Noahs sønner, Sem, Ham og Jafet. De fikk sønner etter storflommen." ..... "5 Fra dem har folkeslagene på fjerne kyster bredt seg ut i sine land, hvert med sitt språk, slekt for slekt, folkeslag etter folkeslag.".....


"35 Og dette var slektene etter Noahs sønner, slektshistorie for slektshistorie, folkeslag etter folkeslag. Fra dem har folkeslagene bredt seg ut over jorden etter storflommen."


Innimellom disse versene blir slektsnavnene ramset opp, og et av navnene som dukker opp, er oldebarnet til Noa. Noas sønn Ham fikk sønnen Kusj, som fikk sønnen Nimrod. Det er her vår historie om historiens første globalismeforsøk begynner.


1Mos 10:8-11:


"8 Kusj ble far til Nimrod. Han var den første som ble mektig på jorden. 9 Han ble en mektig jeger for Herrens ansikt. Derfor heter det: «Som Nimrod, en mektig jeger for Herrens ansikt


10 Kongedømmet hans omfattet først Babel, Erek, Akkad og Kalne i landet Sinear. 11 Fra dette landet dro han til Assur og bygde Ninive, Rehobot-Ir og Kalah 12 og Resen mellom Ninive og Kalah, det er den store byen."


Nimrod blir av historikeren Josefus beskrevet som en tyrann, og tradisjonen sier at Nimrod var grunnleggeren av Babylon, babylonsk avgudsreligion og Babels tårn. Navnet Nimrod betyr angivelig ’rebell/opprører'.


I hht. tradisjonen ville han oppnå all makt på jorden, men bibelens beretning om ham er relativt sparsom. Historiske og mytologiske kilder gir et bredere bilde. Likevel kommer bibelens fortelling inn på hvordan JHVH klarte å forpurre Nimrods globalismedrøm på Guds overnaturlige, forbløffende og svært effektive måte.


1Mos 11:1-9:


"Hele jorden hadde samme språk og samme ord. 2 Da de brøt opp fra øst, fant de en bred dal i landet Sinear og slo seg ned der. 3 De sa til hverandre: «Kom, så lager vi teglstein og brenner dem harde!» De brukte tegl til byggestein og jordbek til bindemiddel. 4 Og de sa: «Kom, la oss bygge oss en by og et tårn som når opp til himmelen, og skaffe oss et navn så vi ikke blir spredt ut over hele jorden


5 Da steg JHVH ned for å se på byen og tårnet som menneskene bygde. 6 Herren sa: «Se, de er ett folk, og ett språk har de alle. Og dette er det første de gjør! Nå vil ingen ting være umulig for dem, uansett hva de bestemmer seg for å gjøre. 7 Kom, la oss stige ned og forvirre språket deres så den ene ikke forstår den andre


8 Så spredte JHVH dem derfra ut over hele jorden, og de holdt opp med å bygge på byen. 9 Derfor kalte de den Babel, for der forvirret JHVH hele jordens språk. Og derfra spredte JHVH dem ut over hele jorden."


Genialt trekk fra en genial Gud. Det originale språket på jorden, ble supplert med en rekke andre språk, og ved et mirakel ble disse språkene raskt funksjonelle og aktive hos ulike folkegrupper og stammer. Dermed måtte folkene skille lag for å kunne samarbeide om å bygge sine samfunn.


I dette tilfelle handlet globalismen om å bygge seg et tårn med et bestemt formål: "et tårn som når opp til himmelen"... Det kan sikte til flere ting, bl.a. idéen om å oppnå så stor makt at man anser seg som tilnærmet 'guddommelig'. Mange statsledere i store maktregimer og verdensriker i historien anså seg selv å være, og titulerte seg som, guder. Egypts farao, Romas keiser, osv. Nimrod ønsket seg gudestatus.


Vår tids globalisme


Men hva skjer når all makt havner i henda på de få, som i tillegg ikke har folkets beste i sikte, men sin egen opphøyde maktstatus og egoistiske formål og selvtilfredsstillelse? Verdenshistorien viser at nettopp dette er roten til så mye ondt at jo bedre makten er fordelt utover flere, jo bedre mulighet for kontroller og styring fra flere sider. Da kan man utfylle hverandre gjennom jevnbyrdig respekt, likeverd og likevekt.


Inntil denne dag er demokratiet og nasjonalstaten de ordninger som har best forutsetning for å kunne matche behovet og kravet for ivaretakelse av menneskerettigheter som ytringsfrihet, trosfrihet, likestilling, barnerettigheter, dyrevern, likeverd, statsborgerskap, og andre viktige friheter og rettigheter. Det er ikke fullkomment, men det er det beste vi har av styreform i dag.


Som vi ser av denne helt spesielle tidlige bibelhistorien, så er det JHVHs vilje at verden skal være oppdelt i mindre enheter, folkegrupper, land og stater. Fordelt med ulike språk og kulturer som lever i et fellesskap med felles normer og tradisjoner som bidrar som lim og byggestener for en konstruktiv og homogen samhandlingsform.


Det kan være sunt og lærerikt å reise og bli kjent med andre språk, kulturer, folk og land. Men en gjensidig respektfull samhandling stater imellom, der respekten og integriteten er intakt på begge sider, er en dyd av nødvendighet og ingen trussel mot noen. Det kan være berikende, såfremt det er gjensidig på jevnbyrdige premisser, og man respekterer hverandres grenser.


Det vi ser i verden i dag, derimot, er noe helt annet. Større og mindre folkevandringer har verden sett gjennom århundrene, og noen av dem har vært helt nødvendige for overlevelse, andre har vært svært destruktive fordi det har vært invadering og ødeleggelse av allerede velfungerende samfunn.


Erobringer, kolonisering, folkemord, lista er lang over alt det onde som har skjedd mot folk og kulturer som har blitt helt utryddet og som vi i dag bare kjenner fra historiebøkene og arkeologien. Men derfra og frem til dagens globalisme, snakker vi om en helt annen strategi og styreform.


Nå har kloden blitt så 'liten' at vi ikke lenger trenger å fysisk erobre nye landområder eller utradere folk vi ikke liker. Vi kan bare gjøre noen tastetrykk på noen maskiner, indoktrinere menneskeheten med det samme unisone budskapet og iverksette de samme tiltakene overalt, og vips - så har man alle i sin hule hånd, og globalismens klamme grep har festet seg.


Store folkeforflytninger skjer på nytt, grensene mellom folk og land utviskes, alle er plutselig nærmeste nabo med alle, og ingen vet lenger hvilke samhandlingsregler som gjelder. For hvis man følger de regler man er kjent med selv, kolliderer de med naboens, og kjente velfungerende former for omgang blir kriminalisert for å ikke såre og krenke noen.


Spenningene stiger i verdensdel etter verdensdel, land etter land, mens fotfolket roper til makthaverne om hjelp til å styre tilstandene bedre. Makthaverne finner i stedet sammen over de mer og mer utviskede globalgrensene og dekker til et bord med færrest mulig deltakere. Til slutt sitter eliten igjen med all makt.


De har bygget et tårn som når til himmelen. Nimrod har blitt gjenfødt i moderne globalisme.


Den endelige globalisme


Alle folkegrupper er like høyt elsket av JHVH og han sendte Menneskesønnen Messias for å forkynne frelse til oss alle. Men han ville ikke at vi skulle klumpe oss sammen på ett og samme sted og styres av en Nimrod-gruppe som ikke er plassert der etter JHVHs vilje og regjeringspremiss.


For akkurat som Nimrod, har ikke denne globalmakteliten noen annen hensikt enn å være 'Gud på jorden'. De står JHVH imot.


Men den historiske Nimrod har sitt ekte guddommelige motstykke. Og det er Menneskesønnen Messias Jeshua. Han er den vi venter på. Han er den som skal sammenfatte alt i JHVHs rikes globale makt. Og han skal føre Torah ut fra Jerusalem og styre folkene med jernstav. Den globalismen venter jeg på.


Åp. 19:11-16:


"Og jeg så himmelen åpen, og se! – en hvit hest. Han som satt på den, heter Trofast og Sannferdig, for han dømmer og kjemper rettferdig. 12 Øynene hans er som flammende ild, på hodet har han mange kroner, og han bærer en innskrift med et navn som ingen kjenner, bare han selv. 13 Han er kledd i en kappe dyppet i blod, og hans navn er Guds Ord.


14 Himmelens hærskarer, kledd i hvitt og rent lin, følger ham på hvite hester. 15 Ut av munnen hans går et skarpt sverd; med det skal han slå folkene. Han skal styre dem med jernstav og tråkke vinpressen fylt av vredesvin, av Guds, Den allmektiges harme. 16 Og han har et navn skrevet på kappen og ved hoften: Kongenes konge og herrenes herre."


Messias skal omgjøre de menneskelige bestrebelser etter globalmakt til sitt eget hellige rikes allmakt av kjærlighet, sannhet og rettferdighet. Etter oppgjøret med sine fiender, skal han fornye himmel og jord og skape grunnlaget for den totale og evige forvandling av alle ting. Hans globalisme skal bestå i fred, skjønnhet og glede for alle jordens skapninger.


Jes. 65:17-25:


"17 Se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord. ... 18 Gled og fryd dere til evig tid over det som jeg skaper! For se, jeg skaper Jerusalem om til fryd og folket der til glede. ... 19 Aldri mer skal det høres gråt eller klageskrik i byen.


20 Der skal det ikke lenger finnes spedbarn som bare blir noen dager gamle, eller gamle som ikke når sine dagers fulle mål. ... De skal bygge hus og selv bo i dem, plante vinmarker og selv spise frukten. ... 24 Før de roper, skal jeg svare, mens de ennå taler, vil jeg høre. ...


25 Ulven og lammet skal beite sammen, løven skal ete halm som oksen, men slangen skal ha støv til mat. Det finnes ikke ondskap eller ødeleggelse på hele mitt hellige fjell, sier JHVH."


Jes. 11:6-10:


"6 Da skal ulven bo sammen med lammet og leoparden legge seg hos kjeet. Kalv og ungløve skal beite sammen mens en smågutt gjeter dem. 7 Ku og bjørn skal beite, ungene deres legge seg sammen, og løven skal ete halm som oksen.


8 Spedbarnet skal leke ved slangens hule og barnet strekke hånden ut mot ormebolet. 9 Ingen skal skade eller ødelegge noe på hele mitt hellige fjell. For landet er fylt av kjennskap til JHVH slik vannet dekker havbunnen.


10 Den dagen skal Isais rotskudd stå som et banner for folkene. Folkeslagene skal søke ham, og hans bolig skal være herlig."


Åp. 21:3-4:


"Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa: 'Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. 4 Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte’."

Isais rotskudd, Davids sønn, Messias Jeshua, kommer tilbake for å fullbyrde sin fullkomne plan om fullstendig gjenopprettelse av det hellige rike som forsvant så tragisk en gang. Han er legemliggjørelsen av ‘Gud selv’ som skal bo hos menneskene.


Dette er pålitelige, fantastiske løfter og forutsigelser for vår arme klode. For enhver som tar imot, er det frihet fra den menneskestyrte, tyranniske, kaldklamme hånd av menneskelig globalisme før og nå. Historiens mange ‘nimrodianske’ verdensherskere har mistet sin makt og vi skal en gang for alle være omfavnet av Skaperens og Kjærlighetens grunnpremiss for rettferdig guddommelig globalisme.
Kilder:


  1. 1https://snl.no/Nimrod_-_bibelsk_personhttps://snl.no/Nimrod_-_bibelsk_person

  2. 2https://no.wikipedia.org/wiki/Nimrod

  3. 3https://en.wikipedia.org/wiki/Nimrod

  4. 4https://www.livius.org/articles/mythology/nimrod/

  5. 5https://bibel.no/Nettbibelen?query=ud8MMrJeKwHNJdqN05oJodxPJK0zB2Wbz0TUO3lblTnD7GrjhuR0D5WZMiTzzQN9

  6. 6https://bibel.no/Nettbibelen?query=ud8MMrJeKwHNJdqN05oJoUOeCNXLGJnoZeNs1grhvtlUNx3NXHOYKoJyFi1ZJ36G

  7. 7https://bibel.no/Nettbibelen?versefrom=0&versesub=0&chapterto=0&verseto=0&versetosub=99&query=rMD6BD6zDuy6fCc5CfbhmgMHMYBPc66P2OQFDi0D3Aj5SxTyiIaMicHcB4KhX6XDAxqTDjm+gKM22

  8. 8https://bibel.no/Nettbibelen?query=UGta3dvrStWsldvAg+JHXR5Lkpw3UpS/e0ktMo1ziBmjZFdw7ep9ZoHRbYhnEG7g

  9. 9https://bibel.no/Nettbibelen?query=UGta3dvrStWsldvAg+JHXTbpJVsfRu/4MyJr6cCWz2uctjncnYsAll7AbksorBiN

  10. 10https://bibel.no/Nettbibelen?query=rMD6BD6zDuy6fCc5CfbhmjvxR2+wpYtaXIBpQfhCTnGV73X4mcDpLGC+f4s7WDyW

Den første globalist


I vår egen levetid i det 21. århundre, får vi være levende vitne til hvordan globalismens stadig større og bredere hånd griper over vår klodes nasjoner, folk og stater for å samle alle til ett stort rike. Jo færre og jo mer samlede enheter å herske over, jo mere makt til de få som klatrer opp og setter seg på toppen.