HebraiskTro.no


KOM JESHUA MED ET HELT NYTT BUD?


Av Kris GulengMen mange kristne har aldri lest Torahen og vet heller ikke at den inneholder evangeliet og det doble kjærlighetsbudet. Derfor tror de at dette er et helt fersk og nytt bud som ikke var der før, og som dermed står i kontrast til Torahen (som blir oppfattet som ikke kjærlighetsorientert)! Men det kan ikke bli mere feil.


Så hvorfor sier da Jeshua at det er ‘nytt’? Han sier faktisk ikke det! På hebraisk står det annerledes, nemlig slik: "På nytt befaler jeg dere"... Denne formuleringen forklarer hele sammenhengen!


Han gir bare en repetisjon av det som var gammelt og kjent for de jødiske tilhørerne. Dette var de selvsagt inneforstått med, og ville antakelig klødd seg veldig i hodet over hvordan denne setningen har blitt omformet som ‘kristen’ uten rot i virkeligheten i Torahen.


Johannes skriver i sine brev bekreftelser på denne sannheten. Mine kommentarer i parentesene:


2Joh 1:5-6: "Og det jeg nå ber deg om, frue, er ikke et nytt bud jeg kommer med. Det er det budet vi har hatt fra begynnelsen (Torahen): Vi skal elske hverandre. 6 Og dette er kjærligheten: at vi lever etter hans bud (Torah). Dette budet (kjærlighetsbudet) har dere hørt fra begynnelsen (i Torahen), og det skal dere følge (fortsatt)."


1Joh 2:7-8: "Mine kjære! Det er ikke et nytt bud jeg skriver til dere, men et gammelt, et bud dere har hatt fra begynnelsen av (fra Torahen). Dette gamle bud er det ord dere har hørt (mangfoldige ganger før). Likevel er det et nytt bud jeg bringer, fordi det nå er virkeliggjort i ham og blant dere (gjennom Torahens Ånd, Den Hellige Ånd). For mørket viker, og det sanne lys (Jeshua er Verdens Lys) skinner allerede."


I versene foran, 3-6, bekrefter han hva denne kjærligheten går ut på i praksis: "Det som viser oss om vi har lært Gud å kjenne, er om vi holder hans bud (Torah). 4 Den som sier at han kjenner ham, men ikke holder hans bud (Torah), er en løgner, og sannheten (Torahen og Den Hellige Ånd) er ikke i ham (dette er veldig alvorlig).


Men den som holder hans ord (Torah inklusiv kjærlighetsbudet), i ham er kjærligheten til Gud fullendt (man fullbyrder sin kjærlighet til JHVH og Jeshua ved å være lydig mot hans overordnede vilje). Av dette vet vi at vi er i ham. Den som sier at han er i ham, må leve (ikke bare preke, men praktisere i handling) slik Jesus levde (holde Torahen, Jeshua holdt Torahen fullkomment, og vi følger hans eksempel selv om vi ikke har hans fullkommenhet, han gjør oss fullkommen gjennom vår tro på hans verk for oss, da er han I oss og vi I ham)."


Den misforståtte Paulus (Shaul) kommer med en oppklaring vedr. hva sannhet er i denne passasjen:


Rom 2:17-20: "Og nå, du som kaller deg jøde: Du stoler på loven (Torahen) og er stolt av din Gud, du kjenner hans vilje og kan avgjøre hva som er det rette (kunnskap om verdiene i de moralske spørsmål), fordi du er opplært i loven (Torahen). Du er viss på at du kan veilede de blinde (du vet hva Guds vilje er), være et lys for dem som er i mørket , oppdra de uforstandige og være lærer for de umodne (du kan gi åndelig mat, kunnskap, til åndelig sultne), fordi du i loven (Torahen) har det fullkomne (sanne og uforanderlige) uttrykk for kunnskap (innsikt, forstand, visdom) og sannhet (hva som er virkelig og universelt riktig for alle)."


Her ser vi at Paulus faktisk bekrefter at Torahen = Sannhet! Men er det ikke Den Hellige Ånd som er Sannhetens Ånd? Jo, det er JHVHs Ruach HaKodesh som er Torahens Ånd! Jeshua bekrefter dette samsvaret overfor den samaritanske kvinnen ved brønnen. Samaritanerne var et blandingsfolk med innslag av etterkommere etter det utviste Nordriket Israels Hus. Jeshua påpeker derfor betydning av Torahen, som Nordriket sviktet gjennom sin åndelige utroskap med avguderi.


Joh 4:22-24: "Dere (samaritanere) tilber det dere ikke kjenner, men vi (jødene) tilber det vi kjenner (Torahens Gud og Ånd), for frelsen (Jeshua som virkeliggjør Torahen) kommer fra jødene. Men den tid kommer, ja, den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. For slike tilbedere vil Faderen ha (JHVHs vilje). Gud er ånd (Den Hellige Ånd), og den som tilber ham, må tilbe i ånd (Torahens Hellige Ånd) og sannhet (Torahen, retningslinjene)."


Vi ser her at kjærlighetsbudet fra Torahen ikke er ‘ferskt’ men i høyeste grad gammelt. Det blir repetert av Jeshua, av Johannes og av Paulus. Dette er tre sentrale vitner som bekrefter at Guds Ord er Sannhet og Guds Ånd er Ordets Ånd, Torahens Ånd. Det er tilbedere i Torahens Ånd, som er kjærlighet, JHVH ønsker at vi skal være


La meg så bekrefte dette ved å vise til de sitatene som omhandler dette kjærlighetsbudet, både i Torahen og i evangeliene:


Fra Torahen:


5Mos 6:4-5: "Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt."


5Mos 11:1: "Derfor skal du elske Herren din Gud og alltid rette deg etter det han har fastsatt, hans forskrifter, dommer og bud."


5Mos 30:20: "Du skal elske Herren din Gud, adlyde ham og holde fast ved ham! Da skal du få leve og bo lenge i det landet Herren din Gud sverget at han ville gi dine fedre, Abraham, Isak og Jakob."


3Mos 19:18: "Du skal ikke ta hevn og ikke bære nag til dine landsmenn, men du skal elske din neste som deg selv. Jeg er Herren."


Salm 11:7: "Rettferdig er Herren, han elsker rettferd; de oppriktige får se hans åsyn."


Sal 37:28: "For Herren elsker det som er rett, han forlater ikke sine fromme. De blir bevart til evig tid, men de gudløses ætt ryddes ut."


Sal 87:2: "Herren elsker Sion mer enn noe annet bosted i Jakob."


Sal 146:8: "Herren åpner blindes øyne, og reiser de nedbøyde opp. Herren elsker de rettferdige."


Ordsp 22:11: "Herren elsker dem som har et rent hjerte; den som taler velvillig, får kongen til venn."


Fra Evangeliene:


Matt 22:35-37: "En av de lovkyndige (Torahlærde) blant dem ville sette ham på prøve og spurte: Mester, hvilket bud er det største i loven (Torahen)? Han svarte: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. 38 Dette er det største og første bud. 39 Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv. 40 På disse to bud hviler hele loven (Torahen) og profetene (kjærligheten er essensen i hele Det Gamle Testamente, Tanak)."


Mark 12:28-34: "En skriftlærd (Torah-teolog)... gikk bort til ham og spurte: «Hva er det første av alle bud?» 29 Jesus svarte: «Det første bud er dette: Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er én; og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand og av all din kraft. Det andre er dette: Du skal elske din neste som deg selv. Ikke noe bud er større enn disse to (disse to formuleringene oppsummerer og inneholder alle de andre budene).»


Den skriftlærde sa til ham: Du har rett, mester! Det er sant som du sier, at Herren er én og at det ikke er noen annen enn han. Å elske ham av hele sitt hjerte og av all sin forstand og av all sin kraft, og å elske sin neste som seg selv, det er mer verd enn alle brennoffer og andre offer. Da Jesus hørte hvor klokt han svarte, sa han til ham: Du er ikke langt borte fra Guds rike."


Luk 10:26-28: "Hva står skrevet i loven (Torahen)? sa Jesus. Hva leser du der? 27 Han svarte: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv. Da sa Jesus: Du svarte rett. Gjør det, så skal du leve."

Av de fire evangeliene blir gjerne Johannes trukket frem som kjærlighetens apostel. Han gjengir et kjent utsagn fra Jeshuas munn som viser seg å være helt feil oversatt i vår norske bibel.


Joh. 13:34: "Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre."


Utallige ganger har jeg i møte med kristne i debatter forsøkt å forklare at dette ikke er et nytt bud som aldri har vært der før. Det står i Torahen og var et kjent bud for jødene.