HebraiskTro.no


JESHUA FRA 1MOSEBOK TIL JOH. ÅPENBARING, del 6


Foredrag av Eddie Chumney, transkribert og oversatt av Mati Jochanan


          

Jeshua er Brudgommen, Han er i en ekteskapspakt med Jakobs hus (Israels Hus og Judas Hus).

Om Bruden har et stenhjerte eller et mykt, omskåret hjerte, er avgjørende for ekteskapet.Esek 36:26-27: ”Jeg skal gi dere et nytt hjerte og gi dere en ny ånd i deres indre. Jeg skal ta steinhjertet ut av deres kjød og gi dere et hjerte av kjød. Jeg skal gi dere Min Ånd i deres indre, og Jeg skal gjøre så dere vandrer etter Mine lover, og så dere holder Mine dommer og gjør etter dem.”

     

Hva er et steinhjerte? Se Sakarja 7:11-12: ”Men de nektet å lytte. De satte bare fram en trassig skulder og gjorde ørene tunghørte, så de ikke kunne høre. Ja, de gjorde sitt hjerte hardt som flint, og de ville ikke høre på loven og de ordene som hærskarenes JHVH sendte ved Sin Ånd gjennom de tidligere profetene. Derfor kom det stor vrede fra hærskarenes JHVH.”

 

Her har vi en god definisjon på hva steinhjerter er, de er harde som flint. Steinhjerter nekter å høre. Et steinhjerte lytter ikke til Toraen. Disse som hadde steinhjerter hørte verken på Toraen eller på profetenes ord. Det var derfor Jeshua sa: ”Hadde dere trodd Moses og profetene, hadde dere også trodd på Meg…”.

     

I Mark 4 og Matt 13 kommer Jeshua med en lignelse angående Elohiims Rike → Matt 13 og Mark 4:3-5. Vi leser her om steingrunn. Noe av såkornet falt på steingrunn. De forskjellige jordsmonn representerer menneskenes hjerter.

 

Matt 13:18-21: “Hør derfor lignelsen om såmannen: Når noen hører rikets ord og ikke forstår det, kommer den onde og røver bort det som ble sådd i hjertet hans. Dette er den som tok imot såkorn ved veikanten. Men den som tok imot såkorn på steingrunn, er den som hører ordet og tar imot det med glede med en gang. Han har likevel ingen rot i seg, og holder bare ut en stund. For når trengsel eller forfølgelse oppstår på grunn av ordet, snubler han med en gang.”.

 

Når Elohims Ord ikke smelter sammen med troen i hjertet oppstår det problemer. I Mark 4:15-17 står det også skrevet: ”Og disse er de ved veien hvor ordet blir sådd: Når de hører, kommer Satan straks og tar bort ordet som ble sådd i deres hjerter. På samme måte er det med dem som blir sådd på steingrunn. Når de hører ordet, tar de straks imot det med glede. Men de har ingen rot i seg, og derfor holder de bare ut en tid. Senere, når det kommer trengsel og forfølgelse for Ordets skyld, tar de straks anstøt.” Vi ser at steingrunnen representerer et steinhjerte.

 

Da Israel mottok Toraen ved Sinai, tok de imot den med steinhjerter.


Vi går til 2 Mos 19 og leser fra vers 1-8: ”I den tredje måneden etter at Israels barn hadde dratt ut fra landet Egypt, på den samme dagen, kom de til Sinai-ørkenen. For de hadde forlatt Refidim og hadde kommet til Sinai-ørkenen og slått leir i ørkenen. Israel slo leir der foran fjellet. Moses gikk opp til Elohim, og JHVH kalte på ham fra fjellet og sa: Dette skal du si til Jakobs hus, og forkynne for Israels barn: Dere har sett hva Jeg gjorde med egypterne, og hvordan Jeg bar dere på ørnevinger og førte dere til Meg.


Derfor, om dere nå virkelig vil lyde Min røst og holde Min pakt, da skal dere være Min eiendom framfor alle folk. For hele jorden er Min. Dere skal være et kongerike av prester for Meg og et hellig folk. Dette er de ordene du skal tale til Israels barn. Så kom Moses og kalte til seg folkets eldste, og la fram for dem alle disse ordene som JHVH bød ham. Da svarte hele folket samstemmig og sa: Alt det JHVH har sagt, vil vi gjøre. Så tok Moses folkets svar med seg tilbake til JHVH.”

 

Her mottok de Loven og de var alle begeistret. Med glede tok de i mot Toraen og svarte at de ville gjøre etter alt det JHVH hadde sagt de skulle gjøre. På hebraisk står det mer som følger: ”Vi er enige om å gjøre, selv før vi har hørt det!” De var så begeistret over å være Israel, Elohims folk. Det å nå være i en pakt med Elohim, i et forhold til Ham, var så fantastisk og utrolig for dem at de sa seg enig i gjøre etter alt det JHVH ville de skulle gjøre… selv om de enda ikke hadde full forståelse av eller opplevd hva det gikk ut på.

 

Men i ødemarken fikk de oppleve fristelser, vanskeligheter og prøvelser. De måtte gå igjennom dette fordi Elohim ville teste om Toraen hadde fått grobunn i deres hjerter. I 4Mos 14:2-4 klager Israelsfolket til Moses og Aron: ”Alle Israels barn klaget til Moses og Aron, og hele menigheten sa til dem: Om vi bare hadde dødd i landet Egypt! Eller om vi bare hadde dødd i denne ørkenen! Hvorfor har JHVH ført oss til dette landet så vi må falle for sverdet og våre hustruer og barn bli tatt som bytte? Var det ikke bedre for oss å vende tilbake til Egypt? Så sa de til hverandre: La oss ta ut et overhode og vende tilbake til Egypt!

 

I hjertene ville de nå tilbake til Egypt. Problemet var steinhjerter. Steinhjertet kan ikke overvinne lysten i den falne natur og alle ondskapens fristelser. Syndenaturen… på hebraisk ‘den onde natur/den onde vei’. Det naturlige menneske går bare etter det fysiske øyesyn og er nært knyttet til den onde natur.

 

I Esek 36:26 sies det at Han vil gi et nytt hjerte, og i vers 27 står det at Han vil gi Sin Ånd inn i folkets hjerter. Det var dette Jeshua kom for å gjøre. Elohims Ånd oppmuntrer deg og inspirerer deg til å holde og gjøre etter Toraen… fordi Elohims Ånd er i ditt hjerte. Esek 36:26: ”Jeg skal gi dere et nytt hjerte og gi dere en ny ånd i deres indre. Jeg skal ta steinhjertet ut av deres kjød og gi dere et hjerte av kjød. Jeg skal gi dere Min Ånd i deres indre, og Jeg skal gjøre så dere vandrer etter Mine lover, og så dere holder Mine dommer og gjør etter dem.”

 

Elohims Ånd i vårt hjerte driver oss til å følge Hans lover, Hans vilje. Se Joh 16:13: ”Men når Han, sannhetens Ånd, kommer, skal Han veilede dere til hele sannheten. For Han skal ikke tale ut fra Seg Selv, men det Han hører skal Han tale. Og Han skal forkynne dere de ting som skal komme.” Hva er det som er sannhet? Se Salme 119:142: ”Din rettferdighet er en evig rettferdighet, og Din Tora er sannhet.”

 

Toraen er Sannhet

 

Salme 119 er en definisjon på hva sannhet er. Toraen er sannhet. Videre i Salme 119:151 står det skrevet: ”Du er nær, JHVH, og alle Dine bud er sannhet.” Alle budene/befalingene er sannhet. Videre i Joh 8:31-32 sies det at de som er i Ordet (Ordet er Toraen, se bl.a. Neh 8), de er i sannhet Hans disipler, og sannheten som er Toraen vil sette oss i frihet. Vi leser Joh 8:31-32: ”Da sa Jeshua til de jødene som var kommet til tro på Ham: Hvis dere blir i Mitt ord, er dere i sannhet Mine disipler. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.”

 

På denne tiden da Jeshua lærte dette, da hadde de bare Det Gamle Testamentet, som bestod av Toraen, Profetene og Skriftene (Les innledningen til denne serien om hvordan de bibelske bøkene opprinnelig ble plassert i Det Gamle Testamentet: Innledning og begrepsavklaring). På hebraisk brukes ordet TaNaKh som en fellesbetegnelse på Det Gamle Testamentet. De ville ikke brukt uttrykket ‘Det Gamle Testamentet’, fordi det er som å si at Elohims ord er gammelt eller utdatert.


De kalte det for TaNaCh. For oss på norsk ville det være mer riktig (og bibelsk) å si ‘Skriftene’ som betegnelse på Det Gamle Testamentet. ‘Ta’ er forkortelse for Torah, ‘Na’ er forkortelse for Ne’vlin (Profetene) og ‘Ch’ er forkortelse for K’tuvim (Skriftene). Ta + Na + Kh = TaNaKh/Tanach. ‘Det Gamle Testamentet’ er heller ikke ‘en gammel pakt’ fordi pakten står ved lag fortsatt som en gjenopprettet pakt i Jeshua Messias.


Hele skriften var i deres øyne basert på Toraen (de 5 Mosebøkene). Derfor sier Jeshua at hele Skriften (Tanach) henger på de to budene, Elsk Elohim og elsk din neste som deg selv. Elsk Elohim og nesten er summen av Toraen og de ti bud.. På Jeshuas tid og Apostlenes tid brukte de bare TaNaCh… all deres lære og undervisning var basert på TaNaCh, alle Evangeliene og Brevene. Alt som de skrev og sa kom fra TaNaCh.

           

Hva er Den Hellige Ånds oppgave i ‘den nye pakt’? At vi skal seire over syndenaturen vår. Se Rom 8:1-9: ”Derfor er det da ingen fordømmelse for dem som er i Messias Jeshua, de som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden. For livets Ånds Torah har i Messias Jeshua gjort meg fri fra syndens og dødens torah. For det som var umulig for Torahen, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Elohiim ved å sende Sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld: Han fordømte synden i kjødetfor at Torahens rettferdige krav skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden.


For de som lever etter kjødet, retter sinnet mot det som hører kjødet til, men de som lever etter Ånden, retter sinnet mot det som hører Ånden til. For kjødets sinnelag er død, men Åndens sinnelag er liv og fred. For kjødets sinnelag er fiendskap mot Elohim, for det bøyer seg ikke inn under Elohims Torah, og har heller ikke evne til å gjøre det. De som da er i kjødet, kan ikke være til behag for Elohim. Men dere er ikke i kjødet, men i Ånden, så sant Elohims Ånd bor i dere. Hvis noen ikke har Messias Ånd, hører han ikke Ham til.”

 

Om vi har Elohims Ånd vandrer vi etter Ånden og holder Toraen, sier Paulus, men vandrer vi etter kjødet da gjør vi ikke etter Toraen. Dette fordi kjødet ikke har evne til å gjøre etter Toraen. Vandrer vi etter Ånden da holder vi Toraen slik at Toraens rettferdige krav oppfylles.

 

Galaterne 5:16-26 forteller oss hva Åndens frukt og kjødets frukt er: “Men jeg sier: Vandre i Ånden, og dere skal slett ikke fullføre kjødets lyst. For kjødet lyster imot Ånden og Ånden imot kjødet. Og disse to står imot hverandre, for at dere ikke skal gjøre de ting dere vil. Men hvis dere blir ledet av Ånden, da er dere ikke under loven (Om vi synder vil vi være under Loven for da er den vår tuktemester, men er vi i Ånden da er vi ikke under Loven, for da synder vi ikke ved å bryte Loven). 


Kjødets gjerninger er åpenbare (brudd på og overtredelse av Toraen). De er: ekteskapsbrudd, hor, urenhet, skamløs utukt, avgudsdyrkelse, trolldom, hat, stridigheter, sjalusi, vrede, selvhevdelse, splittelser, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, usømmelig festing og andre slike gjerninger. Om disse gjerningene sier jeg dere nå på forhånd, slik som jeg også sa til dere tidligere, at de som gjør slikt, skal ikke arve Elohims rike.


Men Åndens frukt er: kjærlighet, glede, fred, langmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet,  saktmodighet, selvtukt. Loven er ikke imot slike. Og de som tilhører Messias, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster. Hvis vi lever i Ånden, så la oss også vandre i Ånden! La oss ikke trakte etter tom ære, så vi egger hverandre og misunner hverandre.”

 

Toraen er imot kjødets lyst, men Toraen er ikke imot Åndens lyst som er å gjøre etter Toraen. Jeshua lærer sier i Joh. 14:15: ”Hvis dere elsker Meg, så hold Mine bud.” Her står ordet ‘bud’ i flertall i den greske teksten (Textus Receptus)… og vi kan skrive det som følger: ”Dersom dere elsker Meg, da holder dere budene Mine.”

 

Hvilke bud er budene Hans? Jo, det er Toraens bud. Jeshua kom ikke for å oppheve eller sette til side Toraen, men Han kom for å oppfylle den. Han kom for å lære menneskene Toraen slik at de kunne følge Toraen på rett måte, slik som Han gjorde. Matt 5:17-19: ”Tenk ikke at Jeg er kommet for å oppheve Torahen eller Profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. For sannelig sier Jeg dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel av Torahen forgå (ugyldiggjøres), før alt er oppfylt. Den som bryter et av de minste av disse bud og lærer menneskene det samme, skal kalles den minste i himlenes rike. Men den som gjør etter dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike.”

 

Ekteskapet/Pakten mellom JHVH og Hans folk, er en hemmelighet, et mysterium


Ved Sinai-fjellet ble det inngått ekteskap mellom JHVH/Brudgommen og Hans folk/Bruden. Hans folk, bruden, er Jakobs Elohims hus, nasjonen og folket Israel. Et skyggebilde av dette finner vi i 1 Mos 2:21-22: “JHVH Elohim lot en dyp søvn (spredning og fangenskap blant nasjonene) komme over Adam (Israelsfolket), og han sov. Da tok Han ett av ribbeina hans (Messias død på treet) og fylte igjen med kjøtt i stedet (helbredet såret som var fangenskapet). Det ribbeinet (Messias død på treet) som JHVH Elohim hadde tatt fra mannen (Adam-verdens synd), gjorde Han til en kvinne (Bruden til Messias), og Han førte henne til mannen (ved Den Hellige Ånd).”


Videre i vers 23–24 leser vi om et ekteskap i Eden. Et ekteskap er lik foreningen av mann pluss kvinne til ”en person”:”Da sa Adam (Messias): Dette er endelig bein av mine bein og kjøtt av mitt kjøtt (Messias kropp). Hun skal kalles kvinne (manninne), siden hun ble tatt av mannen.” Videre i vers 24: ”Derfor skal en mann (Messias) forlate sin far (JHVH) og mor (guddommelig nærvær) og være knyttet til sin hustru (Messias sin brud), og de skal være ett kjød (Messias er hodet og bruden er resten av legemet, ett forent legeme).”


Det er dette Paulus referer til i Ef 5:23;31–32, og han siterer i et vers direkte fra 1 Mos 2:21–24: ”For ektemannen er hode for hustruen, slik også Messias er hode for menigheten. Og Han er Frelser for legemet.”…” Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og være knyttet til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Dette er en stor hemmelighet, jeg taler her om Messias og menigheten.”


Menigheten i Efeserbrevet er Jakobs Elohims hus som vi er blitt en del av, se Ef 2 og Luk 1:33. Ef 2:12: ”Husk at dere på den tiden var utenfor Messias, utenfor Israels borgerskap og fremmede for løftets pakter. Dere hadde ikke noe håp og var uten Elohim i verden.” (Les hele kap. 2). Luk 1:33:Og Han skal herske over Jakobs hus for evig, og Hans rike skal ikke ha noen avslutning.”

 

Om det virkelig er slik at Han skal herske over Jakobs hus til evig tid… da vil jo vi også være en del av det, ikke sant?! Og i Efeserbrevet forklarer Paulus oss at vi er en del av dette Huset… om vi tror på Jeshua som vil si at vi følger Ham. Og i kapittel 5 lærer han oss at vi er i et ekteskap med Jeshua.

 

Ef 5:22-33: ”Dere hustruer, underordne dere deres egne menn, som under JHVH. For ektemannen er hode for hustruen, slik også Messias er hode for menigheten. Og Han er Frelser for legemet. Slik menigheten underordner seg Messias, slik skal derfor hustruene underordne seg sine egne menn i alle ting. Dere ektemenn, elsk deres hustruer, slik også Messias elsket menigheten og gav Seg Selv for den, for at Han skulle hellige den, idet Han renset den ved vannbadet i Ordet (Toraen), for at Han kunne føre den fram for Seg Selv som en herlig menighet som ikke har flekk eller rynke eller noe slikt, men at den skulle være hellig og uten lyte.


På samme måte skylder ektemennene å elske sine egne hustruer som sine egne legemer. Den som elsker sin hustru, elsker seg selv. For ingen har noen gang hatet sitt eget kjød, men han gir det mat og har omsorg for det, slik JHVH gjør med menigheten. For vi er lemmer på Hans legeme, av Hans kjød og av Hans bein. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og være knyttet til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Dette er en stor hemmelighet, jeg taler her om Messias og menigheten. Men hver enkelt av dere skal elske sin egen hustru som seg selv, og hustruen skal se til at hun har ærefrykt for sin ektemann.”

 

Paulus sier at dette er en stor hemmelighet, et stort mysterium. Det er ikke først og fremst den bokstavelige meningen han snakker om, men den dypere meningen i Toraen. La oss se på Jer 2:2: ”Gå og rop i ørene på Jerusalem og si: Så sier JHVH: Jeg husker deg, din ungdoms hengivenhet, din brudekjærlighet, hvordan du fulgte Meg i ødemarken, i et land som ikke blir tilsådd.”

 

Her snakkes det om ekteskapet ved Sinai-fjellet. Ordet som brukes her (på hebraisk) betyr forlovelseforlovelse med bruden. I Tanach inngås giftemålet i forskjellige trinn, det er en prosess. Først forlovelse, og i dette trinnet er ikke bruden og brudgommen fysisk sammen. Det er denne betydningen vi har her i Jer 2:2. I den Messianske æra skal bruden fysisk være sammen med brudgommen.


Forut for ekteskapet måtte det først komme et ekteskapstilbud. Dette ekteskapstilbudet eller spørsmål om ekteskap, ”vil dere gifte dere med Meg”, finner sted i 2 Mos 19:5: ”Derfor, om dere nå virkelig vil lyde Min røst og holde Min pakt, da skal dere være Min eiendom framfor alle folk. For hele jorden er Min.” I vers 8 kommer svaret: ”Da svarte hele folket samstemmig og sa: Alt det JHVH har sagt, vil vi gjøre. Så tok Moses folkets svar med seg tilbake til JHVH.”

 

Moses beskriver ekteskapet. Toraen, 1-5 Mosebok, blir sett på som ekteskaps-kontrakten mellom Elohiim og Hans folk. Det er Moses som eskorterer bruden til Sinai hvor ekteskapet inngås. Sinai-fjellet betraktes som et ekteskapslokal – stedet hvor ekteskapet inngås… ved foten av fjellet (fot – hebr. ‘takti’ – den laveste delen, helt nede). 2Mos 19:17: ”Moses førte folket ut av leiren for å møte Elohim, og de stilte seg ved foten av fjellet.” Brudgommen krever også en ren brud, se 2Mos 19:10: ”Så sa JHVH til Moses: Gå til folket og innvi dem i dag og i morgen, og la dem vaske klærne sine!

 

Ved Jeshuas gjenkomst krever Han er ren og innviet brud

 

Når Jeshua kommer for å hente sin brud, krever Han en ren og innviet brud. Se Joh 17:17: ”Innvi dem i Din sannhet! Ditt ord er sannhet.” Hellighet, lydighet og et rettferdig liv. Salme 119:142: ”Din rettferdighet er en evig rettferdighet, og Din Torah er sannhet.”

 

Malaki 2:6-7:Sannhetens Torah var i hans munn, og det ble ikke funnet urett på hans lepper. Han vandret med Meg i fred og oppriktighet og fikk vendt mange bort fra misgjerning. For en prests lepper skal holde fast på kunnskap for at folket skal søke Torahen fra hans munn. For han er hærskarenes (T’sebaot) JHVHs budbærer.”

 

Gå til Åp 19:7-8: ”La oss være glade og fryde oss og gi Ham æren, for Lammets bryllup er kommet, og Hans hustru har gjort seg rede. Og det ble gitt henne å pynte seg i fint lin, rent og skinnende, for det fine linet er de helliges rettferdige gjerninger.” Sammenlign dette med 2 Mos 19:10: ”Så sa JHVH til Moses: Gå til folket og innvi (hellige) dem i dag og i morgen, og la dem vaske klærne sine!”

 

Alt som angår Messias andre komme er assosiert med Jerusalem, Zion-fjellet og den nye pakt, og det å restaurere bruden i forhold til Toraen, slik at bruden kan være hellig og ren framfor Ham. Det at Jeshua tar imot bruden og vil bo sammen med henne i den andre fasen av giftemålet i de messianske tider, er og vil være Elohims hensikt med Skaperverket.

 

Messias, i den Messianske Tidsalderen er formålet med skapelsen av verden… Den Allmektige vil ha et bosted sammen med menneskene. Dette vil oppfylles gjennom Messias. Han vil ha en brud som Han kan uttrykke Sin kjærlighet overfor og være i et paktsforhold med. En herlighetens brud for en herlig brudgom. Denne herligheten… da Israelsfolket kom ut av Egypt… ble manifestert da de bygde tabernaklet og JHVHs herlighet (Shekaina) tok bolig der. Jeshua er JHVHs herlighet.

 

Hebr 8:5:De tjener etter avbildet og skyggen av de himmelske ting, slik Moses fikk guddommelig befaling om da han skulle til å oppføre tabernaklet. For Han sa: Se til at du lager alle ting etter det forbildet  som ble vist deg på fjellet. Men nå har Han fått en mye høyere prestetjeneste, ettersom Han også er Mellommann for en bedre pakt, en som ble grunnlagt på bedre løfter.”

 

Her i vers 5 sies det at tabernaklet i ødemarken er et bilde på, eller en blåkopi av, det himmelske tabernaklet. Angående det himmelske tabernaklet blir vi lært at det himmelske Jerusalem, som er brudens by, ikke hadde behov for solens eller månens skinn (Åp 21:23). Dette fordi JHVHs herlighet opplyste den (Elohims Lam). Slik var tilfellet også i tabernaklet i ødemarken. Jeshua er lyset, JHVHs herlighet.


Slik vil Han ha en brud som Han kan ha fellesskap med og utøse Sin kjærlighet over. En brud som Han kan være i et evig paktsforhold med, og Han vil gi henne Sin Hellige Ånd. På dette vis skrives Hans Lov i hennes hjerte, slik at hun er lydig og til velbehag for Ham. De vil da leve i et hellig og innvidd liv sammen i evighet. Denne kjærligheten er en gjensidig kjærlighet. Dette vil skje i Den Messianske æra. I Den Messianske Tidsalder finnes det ikke steinhjerter blant Elohims folk, men bare kjøtthjerter… omskårne hjerter som elsker Jeshua Ha Mashiach.

 

Steinhjerter hører, men gjør ikke (hører, men hører likevel ikke). Kjøtthjerter hører og gjør. Hvem sin brud er du? Hvilket hode følger du? Følger du Jeshua som ditt hode, eller følger du ditt eget eller andres hoder? Hvem er du ett legeme med? Til hvem har du gitt ditt hjerte? Gi ditt hjerte til Jeshua!

       

Hos 14:10: Hvem er vis, så han forstår dette? Hvem er forstandig, så han kjenner det? For JHVHs veier er rette. De rettferdige går på dem, men overtrederne faller der.”Kilde:

Yeshua from Genesis 2 Revelation #1 - YouTube

Yeshua from Genesis 2 Revelation #2 - YouTube

Yeshua from Genesis 2 Revelation #3 - YouTube

Yeshua from Genesis 2 Revelation #4 - YouTube

Yeshua from Genesis 2 Revelation #5 - YouTube

Yeshua from Genesis 2 Revelation #6 - YouTube

I Del 5 lærte vi at Sinai var Toraen skrevet på steinhjerter og Zion var Toraen skrevet på kjøtthjerter. Derfor er den nye pakten, ‘Zionpakten’ som Jeshua opprettet, en forandring av Elohims folks hjerter.


Esek 36:26 snakker om dette, og vi leser om det nye hjertet. Hjertet vi får når Elohim gir oss av Sin Ånd i oss. Vi ser at dette er Zion-fjellet; et nytt hjerte, Ånden i oss, Loven skrevet på hjertene, kjøtthjerter. Vi skal ikke ha steinhjerter, men kjøtthjerter.