HebraiskTro.no


JESHUA FRA 1MOSEBOK TIL JOH. ÅPENBARING, del 3


Foredrag av Eddie Chumney, transkribert og oversatt av Mati Jochanan

 Dette siteres i Apg 2:27;32: ”For Du skal ikke forlate Min sjel i dødsriket, heller ikke skal Du la Din Hellige se fordervelse.” Denne Jeshua reiste Elohim opp, og dette er vi alle vitner om.”

 

Her ser vi tydelig at Den Hellige er Jeshua. Vi ser, ved å ‘kryssreferere’ Apg 2:27;32 med Salme 16:10, at sistnevnte handler om Jeshua. Men når vi leser Salme 16:10 for seg selv, nevnes ikke Jeshua, men bare Din Hellige. Derfor, fra dette, kan vi se at Jeshua er Israels Hellige, ‘Din Hellige’.


Deretter skal vi se på Salme 89:19 og oppdage en annen ‘term’ for Jeshua: ”For JHVH er vårt skjold, og Israels Hellige er vår konge”. Jeshua er Israels Hellige og Han er vår konge. Vi ser at Jeshua både er Israels Hellige og Israels Konge.


Joh 1:47;49: Jeshua så Natanael komme mot seg, og Han sier om ham: «Se, en sann israelitt som det ikke er svik i!» Natanael svarte og sa til Ham: «Rabbi, Du er Elohims Sønn! Du er Israels Konge!»” Joh 12:12-13: “Den følgende dag, da mye folk som var kommet til høytiden, fikk høre at Jeshuah kom til Jerusalem, tok de palmegreiner og gikk ut for å møte ham, og ropte: Hosianna! Velsignet være han som kommer i JHVHs navn, Israels konge! “


Jeshua er Israels Forløser

 

Det neste vi ser på, er Jes 41:14, hvor vi får åpenbart at Jeshua også er Israels Forløser: ”Frykt ikke, Jakob, du usle mark, dere Israels menn. Jeg hjelper deg, sier JHVH, din Forløser, Israels Hellige.” Jeshua er Israels Hellige, Israels Konge og Israels Forløser.


Israels Hellige er også Israels Forløser, Jeshua. I Tit 2:13-14 leser vi: ”Mens vi venter på det salige håp og åpenbaringen av den herlighet som tilhører den store Elohim og vår Forløser, Jeshua Messias, Han som gav seg selv for oss, for at Han skulle kjøpe oss fri (forløse oss) fra all urettferdighet og rense for seg selv et eiendomsfolk, som har iver etter å gjøre gode gjerninger.” 


Jeshua er Israels Frelser

 

Så skal vi se på Jes 43:3, at Jeshua er Israels Frelser: ”For Jeg er JHVH, din Elohim, Israels Hellige, din Frelser. Jeg gir Egypt som løsepenge for deg, Etiopia og Seba i ditt sted.” Dette finner vi igjen i Apg 13:27: ”Av denne mannens ætt, etter løftet, oppreiste Elohim en Frelser for Israel, Jeshua,”. Så langt ser vi at Jeshua er Israels Hellige, Israel Konge, Israels Forløser og Israels Frelser.

 

Jeshua er Hærskarenes Herre eller JHVH Sebaot

 

Vi ser at alt dette viser oss hvem Jeshua er i Skriften, Tanach. Vi skal se at Jeshua også er Hærskarenes Herre (hebraisk JHVH Zebaot). Gå til Jes 47:4: ”Vår Forløser, hærskarenes Herre er Hans navn, Israels Hellige.”

 

Det norske ordet ‘hærskarenes’ er oversatt fra det hebraiske ordet צָבָא som uttales med ordlyden Ts’ba’ot eller Zebaot. Altså Zebaot JHVH = Hærskarenes Herre i Tanach. Dette finner vi ved kryssreferanse i Jak 5:4: ”Se, lønnen til arbeiderne som har høstet åkrene deres, den lønnen dere har holdt tilbake ved bedrageri, roper ut. Og ropene fra høstarbeiderne har nådd JHVH Zebaots ører.”

 

Her i Jakob er JHVH Sebaot en referanse til Jeshua. Vi ser da at Jeshua er JHVH Zebaot, Hærskarenes Herre på norsk, eller JHVH Ts’ba’ot på hebraisk. Nå ser vi Jeshua som Israels Hellige, Israel Konge, Israels Forløser, Israels Frelser og Hærskarenes Herre (JHVH Zebaot).

 

Jeshua er Lovgiveren

 

Nå skal vi gå til et nøkkelvers, hvor vi kan koble sammen de forskjellige benevnelser på Jeshua som vi finner i den hebraiske Skriften, Tanach, til det faktum at Han også er Lovgiveren. Vi går til Jes 5:24, legg spesielt merke til siste del av vers 24: ”Derfor, som ildtunger oppsluker halm og agnene fortæres av flammen, slik skal deres rot bli som råte, og deres knopp skal fyke opp som støv, fordi de har forkastet hærskarenes Herres lov, og foraktet Israels Helliges ord.”


Det sies at de kastet bort Hærskarenes Herres lov, Toraen. JHVH Sebaot er altså Lovgiveren, som vi nå vet er Jeshua. I tillegg sies det at de foraktet Israels Helliges ord, som vi også vet er Jeshua. Jeshua er Hærskarenes Herre og Israels Hellige. Og de kastet bort Jeshuas Lov og Ord. Jeshua er uten tvil Lovgiveren.

 

Jeshua kom fra Sinai - med titusener av hellige, og Jeshua er Den Høyre Hånd

 

Vi skal se på noen flere steder som viser at Jeshua er Lovgiveren. Vi går til 5 Mos 33:1-3. Det vi skal se på i disse versene er hvordan Han som gav Toraen beskrives. Han som gav Toraen kom fra Sinai. ”Dette er den velsignelsen som Moses, Elohims mann, velsignet Israels barn med før han døde. Han sa: JHVH kom fra Sinai, steg opp over dem fra Se’ir. Han strålte fram fra Paran-fjellet, ankom med titusener av hellige. Fra Hans høyre hånd lyste lovens ild for dem. Ja, Han elsker folket. Alle Hans hellige er i Din hånd. De sitter ned ved Dine føtter. Alle tar imot Dine ord.”

 

Vi ser at det snakkes om Ham som kom fra Sinai. Videre nevnes det at Han kom med titusener av hellige. At Han kom med titusener av Hellige kan vi se i Judas 14: ”Enok, den sjuende etter Adam, profeterte også om disse menneskene og sa: Se, JHVH kommer med ti tusener av Sine hellige”.

 

Deretter går vi igjen tilbake til 5Mos 33:3, hvor vi ser følgende: ”De sitter ned ved Dine føtter. Alle tar imot Dine ord.” Vi kan sammenligne dette med Luk 10:39: ”Og hun hadde en søster som het Maria. Hun satte seg ned ved Jeshuas føtter og lyttet til Hans ord.”

 

I hebraisk tanke og i jødisk skikk lærer du Toraen ved å sitte ned ved Læremesterens (hebr. Rabbiens) føtter. ‘Å sette seg ned og lytte ved læremesterens føtter’, betyr å lære seg Toraen. Og vi ser at de satte seg ned ved Hans føtter og tok imot Hans ord.  Videre ser vi at 5 Mos 33:2 sier: ”Fra Hans høyre hånd lyste lovens (Toraen) ild for dem”.


Hvem er denne Høyre hånden? Jo, gå til Salme 44:4: ”For det var ikke ved sitt eget sverd våre fedre tok landet i eie, og deres egen arm har ikke frelst dem, nei, det var Din høyre hånd, Din arm og Ditt åsyns lys, fordi Du hadde behag i dem.”

 

Det var altså Den Høyre Hånd som gjorde det! Om vi går til Hebreerbrevet 12:2 leser vi: ”mens vi ser på Jeshua, troens opphavsmann og fullender. På grunn av den gleden som var lagt foran Ham, utholdt Han korset, aktet ikke på skammen og har nå satt seg ved høyre side av Elohims trone.”

 

Om vi går tilbake til Ham som kom fra Sinai, ser vi hvordan Han beskrives i 5 Mos 33:1-3; ”Han kom med titusener av hellige, de satte seg ned ved Hans føtter og lyttet til Hans Ord” og ”Fra Hans Høyre Hånd lyste Lovens (Toraens) ild for dem”. Jeshua er Lovgiveren.

           

Deretter leser vi i Jes 33:22: ”For JHVH er vår Dommer! JHVH er vår Lovgiver! JHVH er vår Konge! Han skal frelse oss!” Vi ser her at Han som er Dommeren både er Lovgiveren, Kongen og Frelseren. Sammenlign dette med Jak 4:12: ”Det er én Lovgiver, det er Han som har kraft til å frelse og til å føre i fortapelse. Hvem er da du som dømmer en annen.” Hvem er Han som kan Frelse, og som det her sies er Lovgiveren? Jeshua, Han er Frelseren… og også Lovgiveren og Dommeren.

 

Jeshua ble fristet av Djevelen

 

Vi ser på litt mer bevis i Luk 4. Settingen her, er at Jeshua blir fristet av Satan. Jeshua er i villmarken/ødemarken og blir fristet i 40 dager. Vi leser fra v.1-2: ”Jeshua, som var fylt av Den Hellige Ånd, vendte tilbake fra Jordan og ble ledet ut i ødemarken av Ånden. Der ble Han fristet av djevelen i førti dager. Og i de dagene spiste Han ingenting, og etterpå, da de dagene var omme, ble Han sulten.”

 

Og v. 5-7: ”Så tok djevelen Ham med opp på et høyt fjell, og i et øyeblikk viste han Ham alle verdens riker. Og djevelen sa til Ham: Til Deg vil jeg gi all denne makt og disse rikers herlighet. For dette er blitt overgitt til meg, og jeg gir det til den jeg vil.  Så hvis Du bare vil tilbe meg, skal alt dette være Ditt.”

 

Vær meget oppmerksom på hvordan Jeshua svarer: ”Og Jeshua svarte med å si til ham: Vik bak Meg, Satan! For det står skrevet: JHVH din Elohim skal du tilbe, og Ham alene skal du tjene.” Vi ser at Satan vil at Jeshua skal tilbe ham, men Jeshua sier, ”Vik bak meg, Satan”. Han sier egentlig ”Vik bak Meg, Satan, For JHVH Elohim skal du tilbe, og Ham alene skal du tjene”. 


Indirekte synes Han å si: ”Jeg er JHVH Elohim som skal tilbes, derfor vik bak meg, Satan!” Jeshua sier ikke: ”Vik bak Han, den eller det!”, men Han sier ”Vik bak meg”. Vers 8: ”Vik bak Meg, Satan! For det står skrevet: JHVH Din Elohim skal du tilbe, og Ham alene skal du tjene.”

 

Ser du nå? Satan vil at Jeshua skal tilbe ham, men Jeshua sier, ”Nei, kom deg bak Meg, Satan, for det er skrevet om Meg: JHVH din Elohim skal du tilbe, og Ham alene skal du tjene”. Jeshua siterer her fra 5 Mos 6:13-16: ”JHVH din Elohim skal du frykte, og Ham skal du tjene, og ved Hans navn skal du sverge. Dere skal ikke følge andre elohimer, elohimene til folkeslagene som bor omkring dere - for en nidkjær Elohim er JHVH din Elohim iblant deg -, så ikke JHVHs vrede skal opptennes mot deg og Han skal utslette deg fra jordens overflate. Dere skal ikke friste JHVH deres Elohim, slik dere fristet Ham i Massa.”


På hebraisk brukes Alef, Tav, JHVH, Elohiim. I det hebraiske språk peker og referer bokstavene/ordene Alef og Tav til det direkte objektet i setningen. Alef og Tav referer til og viser til JHVH Elohim, at Han både er Alef og Tav. På det dypere nivå i forståelsen av Toraen, kalt soad på hebraisk eller på gresk mysterion (som Paulus bruker en del ganger (Guds mysterier/hemmeligheter)), er Alef og Tav Jeshua. I for eksempel Åp 1:8 sies det at Jeshua er Alfa og Omega. Alfa og Omega er to greske bokstaver/ord som tilsvarer de hebraiske bokstavene/ordene Alef og Tav.


Åp 1:8: ”Jeg er Alfa og Omega (hebr. Alef og Tav), Begynnelsen og Enden, sier JHVH, «Han som er og som var og som kommer, Den Allmektige.” Vi går tilbake til Luk 4:8, og jeg vil du nå skal legge merke til at Jeshua ikke sier, ”Vik bak Gud Fader (selv om det er det Han sier, men da indirekte som henvisning til hvem Han selv er)”, men ”Vik bak meg”. Det virker som om Jeshua indirekte sier at Han er ”JHVH din Elohim (Herren din Elohim)”.


Videre nå fra v. 9-11: ”Så førte han Ham til Jerusalem, stilte Ham på templets tinde og sa til Ham: Hvis Du er Elohims Sønn, så kast Deg ned herfra. For det er skrevet: For Han skal gi Sine engler befaling om deg, at de skal bevare deg, og: På sine hender skal de bære deg, så du ikke støter din fot mot noen stein.”

 

Legg merke til hva v. 12 sier: ”Og Jeshua svarte og sa til ham: Det er sagt: Du skal ikke friste JHVH din Elohim.” Hvem er det som blir fristet her? Det er Jeshua som fristes. Hva svarer Jeshua? ”Du skal ikke friste JHVH din Elohim” Jeshua referer til 5 Mos 6:16: ”Dere skal ikke friste JHVH deres Elohim, slik dere fristet Ham i Massa.”


5 Mos 6:16 på hebraisk: (hebraisk leses fra høyre til venstre)

Helt nøyaktig oversatt til norsk står det: ”Dere skal ikke friste Alef Tav JHVH …”


לֹ֣א תְנַסּ֔וּ אֶת־ יְהוָ֖ה אֱלֹהֵיכֶ֑ם כַּאֲשֶׁ֥ר נִסִּיתֶ֖ם בַּמַּסָּֽה׃ 

                                            JHVH Alef/Tav


Det er faktisk Jeshua som blir fristet her, Han som er JHVH Alef Tav, og Ham skal du ikke friste! Det er derfor Jeshua sier til Satan, ”Ikke frist meg”! - ”Frist ikke JHVH din Elohim!” Når vi ser på den hebraiske teksten (ovenfor) ser vi at det brukes, אֶת־ יְהוָ֖ה, som betyr, JHVH Alef Tav (Eller egentlig omvendt rekkefølge Alef Tav JHVH). Åp 1:8 sier at Jeshua er Alfa og Omega, derfor er JHVH Alef Tav også Jeshua. Jeshua er JHVH Elohim, fordi Han er Alef Tav, Alfa og Omega, Begynnelsen og Enden.

 

Jeshua er Klippen

 

Til slutt ser vi på Salme 78. Denne Salmen er en sang for å huske hva JHVH gjorde ved å føre Israels barn ut av Egypt. Salme 78:35-41: ”Da husket de at Elohim var deres klippe, og Den Høyeste Elohim deres Forløser. Likevel hyklet de for Ham med sin munn, og de løy for Ham med sin tunge. For deres hjerte holdt ikke fast ved Ham, og de var ikke trofaste mot Hans pakt. Men Han var full av medynk, gav soning for deres misgjerning, og ødela dem ikke. Ja, Han økte tallet på de ganger da Han vendte Sin vrede bort, og lot ikke all Sin harme bli vekket opp. For Han husket at de var kjød, et pust som farer forbi og ikke kommer tilbake. Å, hvor ofte trosset de Ham ikke i ødemarken, og gav Ham sorg i ørkenen! Ja, de gjentok å friste Elohim, og bedrøvet Israels Hellige.”


Sammenlign dette med 1 Kor 10:4: ”Og alle drakk den samme åndelige drikk. For de drakk av den åndelige Klippen som fulgte dem, og den Klippen var Messias.” Vi ser da at Elohim deres Forløser er Klippen. Og Jeshua er Klippen. Israels Hellige er din Elohim, din Forløser og din Klippe. Det er dette Paulus forklarer i 1 Kor 10→. Klippen er Messias.

 

Til slutt; Husk hva Jeshua sa: ”Dersom dere elsker Meg, da hold budene Mine.” (Joh 14:15). Han referer her til da Toraen og De Ti Bud ble gitt til Israels folk (2 Mos 20). 2 Mos 20:6:og som viser nåde/barmhjertighet mot tusen slektsledd, når de elsker Meg og holder budene Mine.” Hos 14:10: ”Hvem er vis, så han forstår dette? Hvem er forstandig, så han kjenner det? For JHVHs veier er rette. De rettferdige går på dem, men overtrederne faller der.”Kilde:

Yeshua from Genesis 2 Revelation #1 - YouTube

Yeshua from Genesis 2 Revelation #2 - YouTube

Yeshua from Genesis 2 Revelation #3 - YouTube

Yeshua from Genesis 2 Revelation #4 - YouTube

Yeshua from Genesis 2 Revelation #5 - YouTube

Yeshua from Genesis 2 Revelation #6 - YouTube

Jeshua er Israels Konge

 

I del 2 så vi at det var Jeshua som førte Israel ut av Egypt til Sinai-fjellet, og litt på at Jeshua var Lovgiveren. Nå skal vi se mer detaljert på Jeshua som Lovgiveren. Jeshua er Israels Hellige. Salme 16:10: ”For Du skal ikke forlate Min sjel i dødsriket, heller ikke skal Du overlate Din Hellige til å se fordervelse.”