HebraiskTro.no


JESHUA FRA 1MOSEBOK TIL JOH. ÅPENBARING, del 1 B


Foredrag av Eddie Chumney, transkribert og oversatt av Mati Jochanan

 Be-re-shit ba-ra e-lo-him et (alef + tav) ha-sha-ma-yim ve-’et ha-a’-retz

 

Vi kunne oversatt det på norsk med ordene, “I begynnelsen skapte Elohim Alef Tav (hebraisk) himlene og jorden” eller “I begynnelsen skapte Elohim Alfa Omega (gresk) himlene og jorden”. Og da ser vi enda tydeligere hva Johannes sier i Joh 1:1 og Åp 1:8.  


På hebraisk, angående ‘alef-tav’-ordet i 1 Mos 1:1, så peker dette ordet på det direkte objektet i setningen, som er Elohim. Det vil si at det bokstavelig sies i 1Mos 1:1 at ‘Alfa og Omega’ er Elohim, eller ‘Alef og Tav’ er Elohim. Hebraisk = Alef og Tav. Gresk = Alfa og Omega.


Vi kan si at Johannes, i Joh 1:1 sier, “I begynnelsen var Alef Tav (Ordet), og Alef Tav (Ordet) var hos Elohim, og Alef Tav (Ordet) var Elohim”. Alef Tav er Ordet. Alef Tav er Begynnelsen og Enden. Alef/Alfa er begynnelsen og Tav/Omega er enden/det siste.


Alef er den første bokstaven i det hebraiske alfabetet og Tav er den siste bokstaven i det hebraiske alfabetet. Siden ‘Ordet’ som er ‘Alef Tav’ (i 1Mos 1:1) peker på det direkte objektet (Elohim) i setningen, er Alef Tav eller Alfa og Omega likt med Elohim, og er Elohim. Alef Tav eller Alfa Omega, er Gud, “...og Ordet var Gud/Elohim” (Joh 1:1). Og utfra alt dette er Jeshua lik Alfa og Omega, som igjen er lik Elohim, som igjen er lik Begynnelsen, eller Førstegrøden. Det er nesten som matematikk.

 

Det finnes mange paralleller til 1Mosebok i Johannes Evangelium. ”Så sa Elohim: ‘Det bli lys’,” og i Johannes evangelium, ”I Ham var lys”. På den tredje dag skjer det et skapende mirakel med vann i 1Mos 1, og i Joh 2 gjør Jeshua på den tredje dag et skapende mirakel med vann i bryllupet i Kana, i Galilea. Det virker som om Johannes, i sitt gode budskap, vil vise at det var Jeshua som Elohims Ord, som brakte alt til eksistens.


Han ønsker å formidle at Fadereren og Ordet (Jeshua) er ett. Vi kan ikke separere Faderen fra Hans Ord, de er ett. I Joh 10:20 sier Jeshua: ”Jeg og Faderen, Vi er ett.”

           

En annen forbindelse til dette har vi i 1 Kor 15:23: Men hver i sin egen avdeling: Messias er førstegrøden, deretter levendegjøres de som tilhører Messias, ved Hans komme.”


‘Begynnelsen’ er en enhet, og ‘Jakobs hus er med i enheten

Pakten, og paktsfamilien Jakobs hus; Ektemannen, Ektekonen og Ekteskapskontrakten

           

Vi ser at Begynnelsen er en enhet, bestående av Toraen, Israel og Jeshuah. Disse er i en enhetlig pakt med hverandre. Den pakten som ble inngått ved Sinaifjellet ses på som en ekteskapskontrakt i hebraisk, bibelsk tankegang.


Ektemannen er JHVH Elohim og Ektekonen er Hans folk. Og i et ekteskap er regelen, “og de to skal være ett legeme”. Paulus snakker om dette, blant annet i Rom 7 og Ef 5. Toraen ses på som Ekteskapskontrakten (og brudd på kontrakten er forbundet med det som er skrevet i 5Mos 24, loven om skilsmisse).


Vi kan ikke skille Toraen fra Israel, Israel fra Jeshua, Jeshua fra Toraen. De henger sammen. Skilles Israel fra Toraen blir pakten brutt. Skilles Israel fra Jeshua blir pakten brutt. Men Jeshua på Sin side er trofast mot pakten til evig tid. Han skapte alt for at Han ville være i pakt med Sitt folk, Jakobs hus (Israels folk).

           

Ved Sinai opprettes pakten med folket Israel i form av et ekteskap. Vi har én Brudgom, én Brud og én Ekteskapskontrakt. Moses geleider bruden til foten av Sinai-fjellet for å møte Brudgommen (2 Mos 19). På Sinaifjellet er giftemålet et ekteskap mellom Jeshua og Hans folk Israel. Og Hans Ord, Toraen, er Ekteskapskontrakten (de regler som skal følges for at ekteskapet skal lykkes). Vi har altså Jeshua som er Brudgommen. Vi har Toraen som er Ekteskapskontrakten. Og vi har Hans folk Israel som er Bruden. Og alle disse har vi ved Sinaifjellet.

           

Men som vi vet, Israels folk, som er Jakobs hus, brøt pakten og var utro. De overtrådte ekteskapskontrakten. De fulgte ikke dens regler. De mottok Toraen, men brøt den, ved at de bygde gullkalven. Dette var ondt i JHVHs øyne, meget ondt. I Hans øyne var dette en troløs gjerning og det samme som hor/ekteskapsbrudd. Senere i Skriften ser vi hvordan de som ikke holdt seg til Toraen, ble spredd blant verdens nasjoner… fordi de fortsatte å overtre ekteskapskontrakten. Dette skal vi se nøyere på i de påfølgende undervisningsdelene.


Messias ble sendt for å gjenopprette pakten, i Sin kjærlighet overfor folket… fordi de ikke maktet å overholde kontrakten. Ja, selv rett etter menneskets fall, ble det profetert at en Messias skulle komme, og at Han skulle knuse Slangens hode. 1 Mos 3:14-15: ”Jeg setter fiendskap mellom deg og kvinnen, og mellom din sæd og hennes Sæd. Han (Messias) skal knuse ditt hode (Satan), og du skal knuse Hans hæl.”

 

Men selv om de var utro og gjorde Ham sorg, elsket Han dem så høyt at Han gav Seg selv for dem (for å vinne tilbake Sin Kone). Og alle som tar imot Jeshuah Messias og følger Ham i trofasthet, de får del i den fornyede, gjenopprettede pakten (Hebr 8:6-13). Navnet på Hans frelste og forløste familie er Jakobs hus, en evig familie. Dette er de frelste og forløste av Jakobs Hus. Disse er JHVHs husfolk, de som bor i Hans Hus, og de er Hans kone. Videre er disse de som ikke gjør seg urene ved avgudsdyrkelse, de følger JHVHs Ord og de er som jomfruer, de følger de sanne og rette JHVHs veier. De følger Hans Torah!

 

I Luk 1:31-33 står det skrevet at Han skal herske over Jakobs hus for alltid, i et Rike som aldri tar slutt: ”Og se, du skal bli med barn og føde en Sønn, og du skal gi Ham navnet Jeshuah. Han skal være stor, og Han skal kalles Den Høyestes Sønn. Og JHVH Elohim skal gi Ham Hans far Davids trone. Og Han skal herske over Jakobs hus for evig, og Hans rike skal ikke ha noen avslutning.”

 

Jakobs hus består av Judas hus (Sør-Riket) og Israels hus (Nord-Riket)

Disse skal igjen forenes slik at Davids Trone/Rike gjenopprettes

 

Navnet på den nye paktsfamilien til Jeshua, er Jakobs hus. Det var med disse den nye pakt ble gjort, dvs. med Judas hus og Israels hus, og sammen utgjør disse to husene Jakobs hus. I Judas hus var det to hovedstammer (også noen rester fra de andre stammene, men få). I Israels hus var det 10 hovedstammer (skjønt det her også kan ha vært noen få fra de to hovedstammene av Juda). Likevel, vi snakker om hovedstammer.


Israels hus består av 10 hovedstammer og Judas hus består av 2 hovedstammer.


Hovedstammene i Judas hus, var Juda stamme og Benjamin stamme, men av disse to var Juda lederstammen. Av denne grunn kalles sørriket for Judas Hus. Videre i Skriften ser vi at Israels hus ofte blir kalt for Efraim, dette fordi Efraim var lederstammen blant stammene av Israels hus. Av denne grunn er benevnelsene Efraim og Efraims hus oftest et synonym for ‘Israels hus’ i Skriften.

           

Det var først i slutten av Salomos regjeringstid at Jakobs hus ble splittet i Israels hus og Judas hus til fulle. Vi husker at Jakob fikk forandret sitt navn til Israel. Derfor kalles også alle de tolv stammene for Israel eller hele Israels hus. Kan være litt forvirrende dette, men ofte blir det tydeligere i sammenhengen om hvilket hus det snakkes om. Om det er hele Israel (Jakobs/Israels hus, tolv stammer), Israels hus (ti stammer) eller Judas hus (to stammer) det handler om

 

Hva med oss ‘andre’ som kommer til tro? Vi blir innpodet i Jakobs hus

           

Så er spørsmålet: Hva med oss fra andre folkeslag som kommer til tro på Israels Elohim? Vel, Paulus forklarer dette i Rom 11:17-24. Han forklarer hvordan mennesker fra andre folkeslag blir adoptert inn i Jakobs hus og får del i pakten gjennom troen på Jeshua.


Rom 11:17-24: ”Og om noen av grenene ble brukket av, og du som var et vilt oliventre, ble innpodet blant dem, og sammen med dem fikk del i roten og sevjen fra oliventreet (Israels/Jakobs hus), så ros deg ikke overfor grenene! Men dersom du roser deg, så husk at det er ikke du som bærer roten, men roten som bærer deg. Du vil da si: «Grenene ble brukket av for at jeg skulle bli podet inn.» Vel, ved vantro ble de brukket av, og du står innpodet ved tro. Vær ikke hovmodig, men frykt!  For om Elohim ikke sparte de naturlige grenene, kan det være at Han ikke sparer deg heller.


Legg derfor merke til Elohims godhet og strenghet: Overfor dem som falt, strenghet, men mot deg, godhet, hvis du da fortsetter i Hans godhet. Ellers vil også du bli hogd av. Slik er det med de andre også. Hvis de ikke fortsetter i vantro, skal de bli podet inn, for Elohim har makt til å pode dem inn igjen. For dersom du ble hogd av fra det oliventreet som av naturen er vilt, og i strid med naturen ble innpodet i et edelt oliventre (Jakobs hus), hvor mye mer skal da disse som er naturlige grener (de som har den opprinnelige retten), bli innpodet i sitt eget oliventre (Jakobs hus)?

 

Når han snakker om ville grener, snakker han både om Israels hus som hedninger blant nasjonene, pluss bokstavelige hedninger. Israels hus, som vi vet, ble sendt i eksil blant nasjonene. De ble da sett på som hedninger, fordi de var uomskårne både på hjertet og på kjødet. Dette leser vi utfyllende om i Hoseas bok, spesielt i kapittel en og to. Det er også dette Paulus referer til i Rom 9:24-26.

 

De fysiske etterkommerne etter Jakob, israelitter og jøder (12 stammer), er ikke forkastet av JHVH Elohim. Alle de av det bokstavelige Jakobs hus, som tror i ånd og sannhet på JHVH, er medregnet. Videre i følge det profetiske ord, er alle av Israel gitt herlige fremtidige profetiske løfter om tilbakekomst til Israels land og frelse, dette på den tid da alle de ulydige omvender seg til å tro på JHVH og følger Hans Tora… og dette er ting som vil skje i den siste tid av den siste tid og er videre forbundet med Messias gjenkomst.


Men som vi vet, det finnes en delvis forherdelse blant jøder og israelitter, men ikke alle er forherdet. Paulus var jo for eksempel også en bokstavelig Israelitt, av ‘jødisk avstamming’ og virkelig en bokstavelig, fysisk jøde, dvs. han var av Judas hus. Og i dag foregår det en vekkelse blant israelittene og jødene til tro på Jeshua som Messias. Mange lever også i tro på Jeshua i hemmelighet, av frykt for de andre. Vi leser at det samme var tilfelle med mange troende jøder i det nye testamentet, de levde i ‘skjult’ tro på Jeshua som Messias i frykt for de andre jødene som ikke trodde.


Men, på samme vis er det også en forherdelse blant hedningene, ja, til og med blant enkelte såkalte ‘kristne troende’. Heller ikke alle hedninge-troende, tror i ånd og sannhet, men har bare en ytre form av gudsfrykt, et ytre skinn av tro. Men ikke alle har forherdet seg.

 

Vi leser om en fantastisk profeti som sier, “når hedningenes fulle tall er kommet inn, da skal hele Israel (Jakobs hus) bli frelst.” Dette er de bokstavelige israelittene og etterkommerne etter Jakob. Dette gjelder selvfølger ikke først og fremst de som allerede er troende, i ånd og sannhet. Skjønt det kunne tenkes at det snakkes om den fremtidige frelse av alle troende, ved Jeshuahs gjenkomst, i og med at alle som kommer til tro får del i Israels borgerskap, Ef 2. Men denne profeti er sannsynligvis, spesifikt rettet mot det bokstavelig, fysiske Israel, dvs. de kjødelige etterkommerne av Abraham, Isak og Jakob.


Og når dette skjer, vil jo selvfølgelig alle troende få del i dette, men det er nok først og fremst rettet mot de bokstavelige, fysiske etterkommerne av patriarkene, etter fysisk avstamming. Og dette er noe vi virkelig skal glede oss over og håpe på. Tiden vil vise. Og la oss bli overbevist ut fra Skriften alene. Det JHVH har sagt Han vil gjøre, det kommer Han til å gjøre akkurat slik Han har bestemt.


Paulus skriver i Rom 11:25-31: “For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmeligheten, så dere ikke skal være kloke i egne øyne, nemlig at forherdelse har rammet en del av Israel inntil fylden av hedningene (Israels hus spredt blant nasjonene) er kommet inn, og så skal hele Israel bli frelst, slik det er skrevet: 'Utfrieren skal komme fra Zion, og Han skal vende ugudelighet bort fra Jakob.  For dette er Min pakt med dem, når Jeg tar bort deres synder.' Ifølge evangeliet er de fiender for deres skyld. Men ifølge utvelgelsen er de elsket for fedrenes skyld. For Elohims nådegaver og kall kan ikke tas tilbake. For på samme måte som dere en gang var ulydige mot Elohim, men nå likevel har fått miskunn ved deres ulydighet, slik har også disse andre nå vært ulydige, for at også de skal få nåde ved den nåde som er vist dere.“

 

Personlig er jeg overbevist om at det snakkes om de bokstavelige israelittene som hedninger, dvs. de av Israel som enda ikke har kommet til tro på Jeshua som Messias. Det handler om den profetiske, framtidige gjenforeningen av de fysiske etterkommerne gjennom Abraham, Isak og Jakob. Vi kommer mer inn på dette i de påfølgende undervisningsdelene.

 

Toraen (Loven) er Visdommen

 

Ordspr 2:1-2: ”Min sønn, dersom du tar imot mine ord, og gjemmer mine bud hos deg, så du legger øret til visdommen og bøyer ditt hjerte til forstanden…”

 

Ordspr 3:1;13;19: ”Min sønn, glem ikke min Tora, men la ditt hjerte ta vare på mine bud. … Velsignet er det menneske som finner visdom, og det menneske som vinner forstand. JHVH grunnla jorden ved visdom. Ved forstand grunnfestet Han himmelen.”

 

Det var en selvfølgelig og vanlig praksis at troende israelittiske foreldre lærte sine barn Elohims Tora, fra barndommen av. Vi ser at Toraen er Visdommen. Siden vi er av Jakobs familie, er Toraen vår Visdom. Vi skal rettlede oss etter og følge Toraen. Jeshua sa selv: ”Jeg er ikke kommet for å oppheve Toraen, men for å oppfylle.

 

Og Han sa også at alle de som driver med Lovløshet/Toraløshet, de vil Han ikke ha noe med å gjøre. Ordet ‘oppfylle’ på gresk og i konteksten, betyr at Jeshuah kom for å proklamere og stadfeste Toraen, og å forkynne den på rett måte for Jakobs hus (i motsetning til fariseerne som forvrengte Toraen, og satte Elohims Tora og dens bud til sides til fordel for sine egne menneskebud og tradisjoner). Vi skal ikke forkynne lovløshet, men lovtrofasthet.

 

Matt 5:17:Tenk ikke at Jeg er kommet for å oppheve Toraen eller Profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. For sannelig sier Jeg dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel av Toraen forgå, før alt er oppfylt. Den som bryter et av de minste av disse bud og lærer menneskene det samme, skal kalles den minste i himlenes rike. Men den som gjør etter dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike.”

 

Og husk at det står skrevet at Toraen skal utgå fra Zion/Jerusalem når Messias kommer igjen, Jes 2:2. Hvorfor skulle den da ikke gjelde nå, men bare når Han kommer igjen?

 

Matt 7:21-23: ”Ikke alle som sier til Meg: «Herre, Herre», skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør Min himmelske Fars vilje. Mange skal si til Meg på den dag: «Herre, Herre, har vi ikke profetert i Ditt navn, drevet ut demoner i Ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i Ditt navn?» Men da skal Jeg bekjenne for dem: «Jeg har aldri kjent dere. Gå bort fra Meg, dere som driver med lovløshet/Toraløshet!»”

 

Det finnes såkalte ‘troende’ som kaller seg kristne/messianske i dag, men som ikke følger Toraen. De sier at den ikke lenger gjelder, men er avskaffet. De sier at Toraen er opphevet, at Jeshuah opphevet Toraen fordi Han oppfylte den. De roper på Herren, ‘de tror jo på Ham’, sier de. De driver ut demoner og gjør kraftige gjerninger i Hans navn, det gjør de. For Hans navn er mektig. Men det nytter ikke om de ikke har sann tro. Tro er å være trofast.


Det vil si at det nytter ikke om de driver med Toraløshet, som er det samme som å løse seg fra Toraen. Vi kan alle be om helbredelse for mennesker, forkynne om Jeshuah, gjøre kraftige gjerninger i Hans navn, men om vi ikke følger Toraen og gjør Hans vilje, da leder likevel dette til lovløshet. Vi vil ikke ha lovløshet, men lov-trofasthet. Å tro, er det samme som å være trofaste mot Toraen, i ånd og sannhet, slik Jeshua både gjorde og lærte. Er vi tro mot Toraen er vi tro mot JHVH Jeshua. Ordet ‘tro’ i Skriften betyr ‘å være trofast’ og ‘ha tillit til’. Om vi ikke handler etter JHVHs vilje, som er Hans Tora, da er vi vantro. Vi må akte på det Jeshua sa, “… gå bort fra meg, dere som driver med lovløshet/Toraløshet”.

           

Vi skal ikke være lovløse og løse oss fra Toraen. Bryter vi Toraen og ikke akter på den, da driver vi med lovløshet. Og driver vi med lovløshet, er sannsynligheten stor for at vi vil gå fortapt. Det er ikke av Den Hellige Ånd å synde, dvs. å bryte budene eller Toraen. For lovløshet er synd. Om vi synder, dvs. bryter Toraen (som er budene eller budet til oss, gitt av JHVH Jeshua), må vi omvende oss og be om tilgivelse.

 

1 Joh 3:4: “Hver den som gjør synd, gjør lovbrudd, og synd er lovløshet

 

Hvis vi oversetter dette med et mer hebraisk tankesett; 1 Joh. 3:4: “Hver den som gjør synd, bryter Toraen, og synd er brudd på Toraen (eller Toraløshet).

 

Vi skal være lovtrofaste, dvs. faste og tro mot Toraen. Vi skal gjøre etter den og overholde den. Vi må slutte å forvrenge det apostlene lærte ut fra Toraen, Profetene og Skriftene. Vi må granske hva de sier, fordi alt de skrev er hentet fra Toraen, Profetene og Skriftene, og er i overensstemmelse med Tanach. De kom ikke med en ny religion. Apostlenes Bibel var Toraen, Profetene og Skriftene, ingenting annet. Og Jeshua kom heller ikke med en ny religion. Han kom for å gjenopprette frafallet fra Toraen, Elohims Ord. Han vil at vi skal følge Hans Tora, de fem Mosebøkene eller Moseloven.


Vi skal legge vinn på og strekke oss mot det den sier hele vårt liv, slik at vi gjør etter den. Apostlene og de første troende fulgte Toraen. De gjorde etter den i ånd og sannhet, og det skal også vi gjøre (Paulus selv fulgte og levde etter Toraen, gransk Apg 20-28). Vi skal ikke gå etter vårt eget hjerte, våre egne regler og menneskebud, etter denne verdens tradisjoner og regler. Vi er av Jakobs familie fordi vi er innpodet, og da må vi følge de reglene som gjelder for dette huset, som Elohiims husfolk!

 

Luk 1:33: “Og Han skal herske over Jakobs hus for evig, i et Rike som aldri skal ta slutt”.


Skaperen er Den Levende Toraen, Elohiims Ord, JVHVs Ord er Jeshua

 

I Salme 33:4-6: leser vi at ”Himlene ble dannet ved JHVHs Ord… Jeshua skapte himlene og jorden som Ordet, Det Levende Elohiims Ord, Den Levende Toraen.

 

Salme 33:4-6:For JHVHs ord er rett, og alt Hans verk er gjort i trofasthet. Han elsker rettferdighet og rett. JHVHs miskunn fyller jorden. Himlene ble dannet ved JHVHs Ord, og hele deres hær ved et pust fra Hans Munn.”

 

Jeshuah er Den Levende Toraen. Han er Visdommen og Skaperen. I 1 Kor 1:24 leser vi om Messias som Elohims kraft og Elohims Visdom: ”… for dem som er kalt, både jøder og grekere, forkynner vi Messias som Elohims kraft og Elohims visdom.”

 

Kol 1:15–16: ”For i Ham ble alle ting skapt, de som er i himlene, og som er på jorden, både synlige og usynlige, enten det er troner eller herredømmer, myndigheter eller makter. Alle ting ble skapt ved Ham og for Ham.”

 

1 Kor 1:15-16: ”For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Elohims kraft. For det er skrevet: Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de klokes klokskap vil Jeg gjøre til intet. Hvor er den vise? Hvor er den skriftlærde? Hvor er en forsker i denne tidsalder? Har ikke Elohim gjort denne verdens visdom til dårskap?


For siden det var Elohims visdom at verden ikke skulle kjenne Elohim ved sin egen visdom, var det også Elohims rådslutning å frelse dem som tror ved forkynnelsens dårskap. For jøder ber om et tegn, og grekere søker etter visdom. Men vi forkynner Messias korsfestet (henrettet på treet), for jøder et anstøt og for grekere en dårskap, men for dem som er kalt, både jøder og grekere, forkynner vi Messias som Elohims kraft og Elohims visdom. For Elohims dårskap er visere enn menneskene, og Elohims svakhet er sterkere enn menneskene.

 

Salme 40:8 sier: ”Da sa Jeg: Se, Jeg kommer. I bokrullen (Toraen) er det skrevet om Meg.” Her har vi Ordet, Jeshuah som er Den Levende Toraen/Det Levende Ordet. Hans vilje er å gjøre Elohims vilje. “Din Tora er i Mitt Indre”. Salme 40:8-9.

 

”Da sa Jeg: «Se, Jeg kommer. I bokrullen er det skrevet om Meg. Å gjøre Din vilje, Min Elohim, er Min lyst, og Din lov (Tora) er i Mitt indre.»

 

Elohim skapte himlene og jorden gjennom Messias Jeshua, Sitt Ord, fordi Han ville at Hans vilje skulle bli gjort på jorden. I Matteus kapittel 6 spør disiplene Jeshua om Han kan lære dem å be. Matt 6:9-10: ”Derfor skal dere be slik: Fader vår, Du som er i himmelen, helliget være Ditt navn. Komme Ditt rike. Skje Din vilje, som i himmelen, så og på jorden.”

 

Vi må be om at Hans himmelske vilje må skje på jorden. Når det skjer at Hans vilje i himlene skjer på jorden, får vi Elohims rike på jord. Om vi ber slik, i tråd med Matt 6:10, ber vi om at det Messianske riket må bli opprettet på jord. Da vil Elohims vilje skje på jorden! Og dette er det Messianske riket, det som Åpenbaringsboken 20 sier er de 1000 år… det som nå står for døren.

 

Toraen i våre hjerter

 

Hva er JHVH Elohims ønske og vilje for oss? At Toraen skrives på våre hjerter. Elohim Faders vilje var at himlene og jorden skulle bli skapt gjennom Jeshua Messias. Og slik skulle Hans vilje bli gjort på jorden, slik at Han kunne være sammen med Sitt folk, menneskene.


Men som vi vet, de første menneskene var ulydige og valgte å ikke høre på Ordet til Elohim. Derfor begynte Han å utvelge de som ville tro på Ham. De er de frelste og forløste av Israels Hus. Dette Huset består av alle de som tror på Ham, dvs. som er trofaste mot Ham. Dette er de som følger Ham og gjør Hans vilje. Det motsatte av dette, er å ikke gjøre etter Hans vilje, og dette er det som Skriften kaller for vantro, synd, ulydighet, motstand, lovløshet, brudd på Toraen, ondskap og den onde vei.


De som ikke gjør etter Hans vilje, de er ulydighetens barn. Og Han har gitt alle mennesker et valg. Han vil ikke ha roboter som gjøre Hans vilje, men mennesker som har frihet til å velge. Og derfor fikk vi Toraen, ja, hele Skriften. Vi kan velge å gjøre etter den eller ikke, men konsekvensene må vi ta selv. Vi velge. Enten forkaste eller ikke å forkaste. Velger vi Hans vei, har vi livet, og hvis ikke har vi døden. Jeshuah er veien, sannheten og livet. Om vi ikke følger Ham, går vi på dødens vei. Det handler om valg. De som da velger å tro på Ham, de får del i pakten som ble opprett med Hans folk, Israel. Hans folk Israel er også en nasjon som er tilknyttet et land, og dette er bokstavelig. Og alle på jorden kan bli med i denne pakten, ved å bli innlemmet blant Israels barn (Rom 11).


Med tanke på alt dette, er det at Jeshua, som er Elohims Visdom, skaper himlene og jorden. Han ønsker å bo på jorden sammen med menneskene. Hendelsene på Sinaifjellet er også forbundet med dette. Alt er forbundet med Ham, Hans paktsfolk og Toraen. I den nye pakt som vi har fått del i, skrives Toraen i våre hjerter, ved Den Hellige Ånd. Den nye pakt ble opprettet ene og alene med Judas hus og Israels hus. Det vil si med de bokstavelige, fysiske etterkommere av Abraham, Isak og Jakob. Det er derfor vi må podes inn, som Paulus lærer i Romerbrevet, og som vi videre kan lese om i Efeserbrevet 2.


Vi venter nå på Den Messianske Tidsalder, da vi som Elohims paktsfamilie, skal være sammen med Ham i det som Skriften kaller for de 1000 år. Se Esek 36:26-28: ”Jeg skal gi dere et nytt hjerte og gi dere en ny ånd i deres indre. Jeg skal ta steinhjertet ut av deres kjød og gi dere et hjerte av kjød. Jeg skal gi dere Min Ånd i deres indre, og Jeg skal gjøre så dere vandrer etter Mine lover, og så dere holder Mine dommer og gjør etter dem. Da skal dere bo i det landet jeg gav deres fedre. Dere skal være Mitt folk, og Jeg skal være deres Elohim.”

 

Alle som tror på Jeshua som Messias er Abrahams barn, skriver Paulus. Derfor er alle fedrene også våre fedre… vi er podet inn! Vi er altså også Hans folk ved innpoding! Og en dag skal vi tilbake til Israels land, vårt hjemland. Personlig tror jeg at vi bokstavelig talt skal tilbake til Israels bokstavelige land, der Messias skal være vår Konge. Da skal vi få være sammen med Ham i det tusenårige Messianske Riket på jord, og etter den siste seier, fortsette med Ham inn i evigheten.

 

1 Joh 2:6: Den som sier at han tror på Jeshua skal vandre og leve slik Han gjorde”.

 

Hvordan vandret Jeshua? Han holdt Faderens Torah!

 

Åp 22:14: Velsignet er de som gjør etter budene Hans, slik at de kan ha rett til Livets Tre og kan komme inn gjennom portene til Staden

 

Hos. 14:10: ”10 Hvem er vis, så han forstår dette? Hvem er forstandig, så han kjenner det? For Herrens veier er rette. De rettferdige går på dem, men overtrederne faller der.”Kilde:

Yeshua from Genesis 2 Revelation #1 - YouTube

Yeshua from Genesis 2 Revelation #2 - YouTube

Yeshua from Genesis 2 Revelation #3 - YouTube

Yeshua from Genesis 2 Revelation #4 - YouTube

Yeshua from Genesis 2 Revelation #5 - YouTube

Yeshua from Genesis 2 Revelation #6 - YouTube

Et lite dypdykk i språk

 

I det første verset i 1Mosebok, har vi et ‘Ord’ som ikke kommer med i oversettelsen til norsk, nemlig det hebraiske ordet som er sammensatt av bokstavene ‘Alef og Tav’. Bokstavene ‘Alef og Tav’ tilsvarer de greske bokstavene ‘Alfa og Omega’. Når du leser 1Mosebok vers en på hebraisk, blir det som følger: