HebraiskTro.no


FARISEERNES SURDEIG OG EVANGELISTENES SURDEIG


Av Mati Jochanan
Jeshua sier derfor angående dette: "Dere gransker Skriftene for dere mener (tror) at dere har evig liv i dem, nettopp de vitner om Meg"… Joh 5:31, 46-47

 

"For dersom dere trodde Moses, ville dere ha trodd Meg. Han skrev jo om Meg. Men hvis dere ikke tror hans skrifter, hvordan kan dere da tro Mine Ord?"

 

Problemet med fariseerne var at de gransket Skriftene, men trodde ikke på dem, de trodde ikke på Moses, hvordan kunne de da tro på Jeshua?

 

Dette er også grunnen til at Jeshuah går så sterkt i mot fariseerne og de skriftlærde. For disse såkalte lærde satte Guds bud ut av kraft og erstattet det med sine egne overleveringer, tradisjoner og tolkninger (Matt 15, Mark 7). Men Jeshua gjør det tydelig at Han ikke lærte Sin egen lære, men Faderens lære.


Av denne grunn sier også Jeshua: "Det står Skrevet i Profetene: Og de skal alle være lært av Gud. Så enhver som har hørt og lært av Faderen, kommer til Meg." Joh 6:45

 

Og derfor sier Han videre at de som tror på Ham har det evige liv, for Han lærte Faderens lære som er sannheten; "Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Den som tror på Meg har evig liv”. Joh 6:47-48

 

”Det er Ånden som gir liv. Kjødet gagner ingenting. De Ord som Jeg taler til dere, er ånd, og de er liv. Men det er noen av dere som ikke tror. For Jesus visste fra begynnelsen hvem det var som ikke trodde, og hvem det var som ville forråde Ham.Og Han sa: Derfor har Jeg sagt dere at ingen kan komme til Meg uten at det blir gitt ham av Min Far." Joh 6:63-65


Jeshua lærte ikke sin egen lære, men Sin Fars lære. Det er dette som er evangeliet, det gode budskap. At de som ikke tror på det gode budskapet, må tro det. For Jeshua har det evige Livs Ord.


”Jødene undret seg og sa: Hvordan kan Denne Mannen forstå Skriften når Han aldri har fått opplæring? Jesus svarte dem og sa: Min lære er ikke Min egen, men tilhører Ham som har sendt Meg. Om noen vil gjøre Hans vilje, da skal han kjenne om læren er av Gud, eller om Jeg taler ut fra Meg Selv. Den som taler ut fra seg selv, vil selv ta æren. Men den som vil gi æren til Ham som har sendt Ham, han er sannferdig, og i Ham er det ingen urettferdighet. Har ikke Moses gitt dere loven? Og ingen av dere holder loven. Hvorfor forsøker dere å drepe Meg? Folket svarte og sa: Du har en demon. Hvem forsøker å drepe Deg?" Joh 7:15-20

 

Fordi Jeshua lærte dem Toraen i sannhet, og sa og vitnet Selv at Han ikke lærte Sin Egen Lære svarte folket: ”Du har en demon. Hvem forsøker å drepe Deg?”. Problemet var at de ikke holdt Toraen, selv om de hadde Toraen. Disse hyklerske menneskene talte ut fra sitt eget og brukte Toraen, ja, men de gjorde ikke etter den eller lærte den bort riktig. Men Jeshua derimot lærte Toraen til folket på riktig vis. Han lærte Sin Fars lære i sannhet.

 

Da sa de til Ham: Hvem er Du? Jesus sa til dem: Akkurat det som Jeg har sagt dere fra begynnelsen. Jeg har mye å si og å dømme om dere. Men Han som sendte Meg er sannferdig. Jeg taler til verden alt det som jeg har hørt fra ham. De forstod ikke at han talte til dem om faderen.


Så sa Jesus til dem: Når dere opphøyer Menneskesønnen, da skal dere vite at jeg er den jeg er, og at Jeg ikke gjør noe av Meg Selv. Men jeg taler alt slik som min far lærte meg. Han som sendte Meg er med Meg. Faderen har ikke latt Meg bli igjen alene, for Jeg gjør alltid det som behager Ham. Da Han talte disse ordene, var det mange som kom til tro på Ham." Joh 8:23-31

 

Av denne grunn sier Jeshua i 8:47: ”Den som er av Gud hører Guds ord. Derfor hører dere ikke, fordi dere ikke er av Gud.”

 

Og etter at Han forklart Hvem sin lære og Hvem som hadde sendt Ham sier de i Joh 8:48: ”Da svarte jødene og sa til Ham: Sier vi ikke med rette at Du er en samaritan og besatt av en demon? Jesus svarte: Jeg har ingen demon. Men jeg ærer min far, og dere vanærer meg. Jeg søker ikke min egen ære. Det er En som søker den og dømmer. Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Om noen holder fast på Mitt ord, skal han aldri i evighet se døden.”

 

Dette stemmer godt med Salme 119:33-40: "Gi meg forstand, og jeg skal holde Din Tora. Sannelig, jeg skal holde den av hele mitt hjerte. Sett meg til å vandre på Dine buds sti, for jeg fryder meg på den. Bøy mitt hjerte til Dine vitnesbyrd og ikke til urett vinning. Vend mine øyne bort fra å rettes mot tomhet, og gi meg liv på Din vei! Stadfest Ditt ord for Din tjener, som har overgitt seg til å frykte Deg. Vend bort min vanære som jeg frykter, for Dine dommer er gode. Se, jeg lengter etter Dine befalinger. Gi meg liv i Din rettferdighet!"

 

For budet er en lampe, og Toraen (Læren) er et lys. Formaninger med rettledning er livets vei.” Ordspr 6:23

 

For Sin rettferdighets skyld har JHVH velbehag i å opphøye Toraen og la den få ære.” Jes 42:21

 

Av denne grunn opphøyer også Jeshua Toraen og fremhever den. Han lærer den til folket på riktig vis, i sannhet. Men ikke slik som de skriftlærde gjorde (eller de fleste kristne). Vi vet jo hvordan de skriftlærde forvrengte Toraen på Jeshuas tid og også tidligere og senere (slik mange kristne også gjør i dag). De som ikke tror i det hele tatt, ”kan ikke forvrenge noe”, siden de helt og fullt er forvrengt allerede, siden de ikke tror og derfor ikke kjenner til Ordet, bare for få sagt det. Men Toraen står fast som sannheten uansett hva mennesker måtte si.

 

"Jeg har sagt: Dere er guder? Hvis Han kalte dem guder, dem som Guds ord kom til - og skriften (tanach/Gt) kan ikke gjøres ugyldig -, kan dere da si om Ham som Faderen helliget og sendte til verden: Du taler gudsbespottelig, fordi Jeg sa: Jeg er Guds Sønn? Hvis jeg ikke gjør min far gjerninger, så tro meg ikke. Men hvis jeg gjør dem, så tro gjerningene, selv om dere ikke tror Meg, så dere kan vite og tro at Faderen er i Meg og Jeg i Ham. Derfor forsøkte de på ny å gripe Ham, men Han gikk bort og slapp unna hendene deres." Joh 10:34-39

 

En løgn som blir undervist ofte blant kristenheten er at Jeshua lærte noe nytt, noe annet en Guds Torah. Men Jeshua lærte ikke et nytt evangelium. Men Han lærte Toraen, Profetene og Skriftene i sannhet, fordi dette hadde store deler av Hans eget folk vandret bort fra gjennom forførelse av dårlige hyrder. Jeshua lærte også at de som tror på Ham, de tror ikke på Ham, men på Han som sendte Ham. Han sier også at Hans lære er Faderens lære og at budet (5Mos 30:11 og ned = Rom 10) er evig liv.


Jeshua talte Faderens Ord som er Toraen, derfor er det ikke Jeshua som dømmer noen i denne tid, men Toraen, den Toraen som Jeshua forkynte. Og denne Toraen er Faderens Lære. Tora betyr også ‘lære’ eller ‘instruksjon’ (men blir oversatt med ‘lov’ i våre norske oversettelser, som jeg nå mener er feil å gjøre. Bedre å oversette Torah med det det virkelig betyr, slik som lære, instruksjon eller undervisning, eller også rettesnor). Likevel, Toraen står fast…

 

"Men Jesus ropte og sa: den som tror på meg, tror ikke på meg, men på ham som sendte meg.og den som ser Meg, ser Ham som har sendt Meg. Jeg er kommet som et lys til verden, for at hver den som tror på meg, ikke skal bli i mørket. Hvis noen hører mine ord og ikke tror, dømmer ikke Jeg ham. For Jeg kom ikke for å dømme verden, men for å frelse verden.


Den som forkaster Meg og ikke tar imot Mine ord, har det som dømmer ham, ordet som jeg har talt, det skal dømme ham på den siste dag.for Jeg har ikke talt av meg selv. Men Faderen som har sendt Meg, gav Meg bud om hva Jeg skulle si og hva Jeg skulle tale (5Mos 30:11 og ut + Rom 10). Jeg vet at hans bud er evig liv (i motsetning til død). Det som Jeg da taler, taler Jeg slik som Faderen har sagt Meg." Joh 12:43-50


Jeshua kjempet mot fariseernes og de skriftlærdes forvrengning av Toraen, ikke mot selve Toraen. Han forsvarte Toraen. Det samme gjorde Paulus.

 

"Da samlet fariseerne og noen av de skriftlærde seg sammen om Ham. De var kommet fra Jerusalem. Da de så noen av disiplene hans spise brød med urene, det vil si uvaskede hender, hadde de funnet noe å angripe. (De sa at dette gjorde et menneske urent. Å vaske hendene før måltid, på rituelt vis, er nevnt som bud i talmud, mishna, berachot 53b). For fariseerne og alle jøder spiser ikke uten at de vasker hendene sine med en håndfull vann, dette for å overholde forskriften fra de gamle. (Altså den muntlige lov, som var tilleggsbud til den skriftlige Moseloven som er gitt av Gud). Når de kommer fra torget, spiser de ikke uten at de vasker seg. Og det er også mange andre bud de har overtatt og holder, slik som det å vaske beger, øser, kobberkar og benker.


Da spurte fariseerne og de skriftlærde Ham: Hvorfor følger ikke disiplene dine forskriften fra de gamle, men spiser brød med uvaskede hender? (Forskriften fra de gamle, er den muntlige menneskegitte loven). Han svarte med å si til dem: Rett profeterte Jesaja om dere hyklere, som det står skrevet: Dette folket ærer Meg med sine lepper, men deres hjerte er langt borte fra Meg. Og forgjeves tilber de Meg, når de underviser menneskebud som om det var den rette lære. For dere setter guds bud til side og holder fast på menneskers forskrifter - slik som vasking av øser og beger, og mange andre slike ting gjør dere.


Han sa til dem: Altfor lettvint forkaster dere guds bud, for at dere kan holde fast på deres egne forskrifter. For Moses sa: «Hedre din far og din mor,» og: «Den som forbanner far eller mor, skal dø. Men dere sier: Hvis en mann sier til sin far eller mor: Det du har til gode av meg, er korban (også bud i talmud som ikke finnes som grunnlag i Toraen til å sette ‘hedre din far og mor’-budet tilside) - det vil si: en gave til Gud -, da tillater dere ham ikke lenger å gjøre noe for sin far eller sin mor. Og dere setter guds ord ut av kraft ved de forskriftene dere har gitt videre. Og mange lignende skikker følger dere.


Da Han hadde kalt hele folkemengden til Seg, sa Han til dem: Hør på Meg, alle sammen, og forstå: Det er ingenting som kommer inn i et menneske utenfra (spise brød med uvaskede hender), som kan gjøre det urent. Men det som går ut av mennesket, er det som gjør ham uren. Hvis noen har ører å høre med, han må høre! Da Han var kommet inn i et hus og var borte fra folkemengden, kom disiplene Hans og spurte Ham om lignelsen. Så sa Han til dem: Er også dere like uforstandige? Skjønner dere ikke at det som kommer inn i et menneske utenfra, ikke kan gjøre det urent?


For det kommer ikke inn i menneskets hjerte, men går ned i menneskets mage, og det blir borte. Slik blir all mat renset. Og Han sa: Det som kommer ut av et menneske, gjør mennesket urent. For innenfra, ut fra menneskenes hjerte, kommer onde tanker, hor, ekteskapsbrudd, mord, tyverier, griskhet, ondskap, svik, utukt, misunnelse, bespottelse, stolthet og dårskap. All denne ondskapen kommer innenfra og gjør et menneske urent." Mark 7:1-13

 

Dette tales det også parallelt om i Matt 15 som fyller ut enda mer:

"De skriftlærde og fariseernesom var fra Jerusalem, kom da til Jesus og sa: Hvorfor bryter disiplene dine de eldstes forskrifter? for de vasker ikke hendene sine når de spiser brød. Han svarte med å si til dem: Hvorfor bryter så dere guds bud på grunn av deres egne forskrifter? For Gud har befalt og sagt: Hedre din far og din mor. Og: Den som forbanner far eller mor, skal sannelig dø. Men dere sier: Den som sier til sin far eller mor: Den hjelpen dere skulle ha fått av meg, er en gave til Gud, så trenger han ikke å ære sin far eller mor. Slik har dere satt guds bud ut av kraft ved deres egne forskrifter. Hyklere!


Jesaja profeterte rett om dere da han sa: ‘Dette folket kommer nær meg med sin munns tale og ærer meg med sine lepper, men deres hjerte er langt borte fra meg. Og forgjeves tilber de meg, når de underviser menneskebud som om det var den rette lære.’


Da Han hadde kalt til Seg folkemengden, sa Han til dem: Hør og forstå: Det er ikke det som kommer inn gjennom munnen, som gjør et menneske urent. Men det som går ut av munnen, det gjør et menneske urent. Da kom disiplene Hans og sa til Ham: Vet Du at fariseerne tok anstøt da de hørte det Du sa? Men Han svarte og sa: Hver plante som Min himmelske Far ikke har plantet, skal bli rykket opp med roten. La dem være! De er blinde veiledere for blinde. og når en blind leder en blind, vil begge havne i en grøft.


Da svarte Peter og sa til Ham: Forklar denne lignelsen for oss! Men Jesus sa: er også dere fortsatt uten forstand? Forstår dere ennå ikke at det som kommer inn gjennom munnen, går ned i magen, kommer ut og blir kastet? Men det som går ut av munnen, kommer fra hjertet, og det gjør et menneske urent. For ut fra hjertet kommer onde tanker, mord, ekteskapsbrudd, hor, tyveri, falskt vitnesbyrd, bespottelser. Disse ting er det som gjør et menneske urent. Men å spise med uvaskede hender gjør ikke et menneske urent.

 

Vi ser at Jeshua kom ikke med ny lære, men avslørte falsk lære og fremhevet Toraen og hva den i sannhet sier, fremfor hva den ikke sier. Jeshua forfektet hele Toraen:

 

"Men da fariseerne hørte at Han hadde fått saddukeerne til å tie, samlet de seg. En av dem, en lovlærd, stilte Ham da et spørsmål for å prøve Ham, og sa: Mester, hva er det største budet i loven? Jesus sa til ham: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din forstand. Dette er det første og største budet. Men et annet er like stort: DU SKAL ELSKE DIN NESTE SOM DEG SELV. (3Mos 19:18) Hele loven og profetene henger på disse to budene." Matt 22:34-40

 

Dette sies med enda mer nyanse i Mark 12:

"Så kom en av de skriftlærde. Han hadde hørt dem samtale med hverandre, og forstod at Han svarte dem godt. Derfor spurte han Ham: Hvilket er det første av alle bud? Jesus svarte ham: det første av alle budene er: 'hør (hebr. shma (betyr hør og forstå), Israel, JHVH vår Elohim, JHVH, er én/enhet (hebr. echad). Og du skal elske JHVH din Elohim av hele ditt hjerte, av hele din sjel, og av all din forstand, og av all din kraft. Dette er det første budet. (Sitert fra 5 Mos 6:4-5) Og det andre, som står likt det, er dette: Du skal elske din neste som deg selv. Det er ikke noe annet bud som er større enn disse. (3Mos 19:18)


Så sa den skriftlærde til Ham: Det er rett, Mester, Du har talt sannheten, for det er én Gud, og det er ingen andre enn Ham. Og å elske Ham av hele hjertet, med all forstand, av hele sjelen, og av all kraft, og å elske sin neste som seg selv, er mer enn alle brennoffer og slaktoffer. Da Jesus så at han svarte klokt, sa han til ham: du er ikke langt borte fra guds rike. Men etter dette våget ingen å spørre Ham."

 

Vi ser at den skriftlærde var ikke langt borte fra Guds Rike når han samstemte i at dette er Toraens sanne lære, og vedkjente at Jeshua talte sannhet her. Helt i overensstemmelse med dette sier derfor også Paulus i Rom 13:8-14:

 

"Bli ikke noen noe skyldig, uten det å elske hverandre, for den som elsker sin neste, har oppfylt loven. For budene: Du skal ikke drive hor, Du skal ikke slå i hjel, Du skal ikke stjele, Du skal ikke vitne falskt, Du skal ikke begjære, og hvilket annet bud det skulle være, blir alle sammenfattet i dette ord: du skal elske din neste som deg selv. Kjærligheten gjør ikke nesten noe ondt. Kjærligheten er altså lovens oppfyllelse.


Og dette må dere gjøre, da dere kjenner tiden, for nå er det på tide å våkne opp fra søvnen. For vår frelse er nærmere nå enn da vi kom til troen. Natten er snart forbi, og dagen er nær. La oss derfor legge av mørkets gjerninger, og la oss ta på oss LYSETS VÅPEN (Torah). La oss vandre sømmelig, som om dagen, ikke i svir og drukkenskap, ikke i utukt og skamløshet, ikke i strid og misunnelse. Men ikle dere herren jeshua messias, og ikke plei kjødet slik at de onde lystene vekkes."

 

For kjærligheten bryter ikke budene. Kjærligheten myrder ikke, kjærligheten bryter ikke ekteskapet, kjærligheten bryter ikke Sabbaten, kjærligheten begjærer ikke, kjærligheten holder rett og slett budene. Derfor oppfyller kjærligheten hele Toraen. Om vi da ikler oss JHVH Jeshua Messias vandrer vi ikke etter kjødet slik at vi gjør ondskap/lovløshet (Torah-løshet).

Jeshua, Apostlene (og disiplene ellers) og Paulus talte veldig sterkt imot forvrengningen til fariseerne og de skriftlærde, ‘eliten i samfunnet’, som var judaister i betydningen at de forfektet sin egen lære. Derfor anklager Jeshua dem.


Og Paulus tar også oppgjør med, og avslører, dette hykleriet og setter det opp i mot sannheten i Jeshua Messias. Slik som Jeshua avslørte dette falske systemet, slik gjorde Paulus likeså.