HebraiskTro.no


ER DET SKJULTE BUDSKAP I BIBELEN?


Av Chuck Missler, oversatt av Kris Guleng.


De skjulte budskapene er gjennomført konsekvent i store sekvenser i ulike deler av de 66 bøker som utgjør Bibelen. Fenomenet er kjent som ‘Bibelkoden’, og det ligger naturligvis en sterk profetisk dimensjon over disse funnene. Kabbala som sådan, jødisk mystisisme, innebærer for øvrig okkulte elementer som det samtidig advares sterkt imot. (Oversetters innledning)


Torah peker alltid mot YHWH

 

"Det er Guds ære å skjule en sak, men kongers ære å granske en sak." (Ordspr. 25:2). Det finnes hemmelige budskap, kryptering, i Bibelen. En av jødedommens lærde, en kabbalist fra det 16. århundre, Rabbi Moses Cordevaro, sier: "Torahens hemmeligheter er åpenbart ved å hoppe over bokstaver..."

 

Dette er en av de tidlige antydninger som forårsaket at vitenskapsmenn begynte å se på dette, der de har gjenoppdaget ting som var kjent for de tidlige kabbalister. Og en av de mange forskjellige former, kanskje den minst interessante av alle formene, men den som er mest populær i dag, er ‘The Equidistant Letter Sequence’ (ELS, bokstavsekvens med lik avstand). Her er et eksempel jeg har plukket for å understreke poenget. Dr. E. Rips er en av vitenskapsfolkene på dette området:

 

Rips explained that each code is a case of adding every fourth letter to form a word’.

(Rips forklarte at hver kode kommer av å legge til hver fjerde bokstav for å forme et ord).


Hvis du tar hver fjerde bokstav av denne setningen, så danner det et annet budskap: ‘Read the code’ (les koden). Dette er bare et eksempel for å demonstrere at det er mulig å sette et budskap inni et annet budskap ved å sette sammen en bokstavsekvens etter samme avstand mellom bokstavene. En mann ved navn Weissmann, som levde mellom 1. og 2. verdenskrig, gjenoppdaget noe som kabbalistene holdt på med.

 

Ordet Torah (Lov) består av fire bokstaver på Hebraisk, tilsvarende hva vi ville kalle TORH - ‘taw’, ‘waw’, ‘resh’ og ‘heh’. Og hvis du går til den første ‘taw’ i 1. Mosebok og teller 49 bokstaver frem, kommer du til en ‘waw’. Enda 49 bokstaver frem og du kommer til en ‘resh’, og etter 49 bokstaver til finner du en ‘heh’. Dette staver tilfeldigvis ordet TORH. Du sier kanskje - ‘det var da snedig, men det kunne jo være bare en tilfeldighet’. Ja, det kunne det, antar jeg, men la oss ta en titt på 2. Mosebok. Det samme skjer der. Du tar den første ‘Taw’, teller 49 bokstaver og du finner en ‘waw’. Enda 49 bokstaver og du får en ‘resh’ og 49 bokstaver til og du finner en ‘heh’. Igjen kan du stave TORH.

 

For at dette skal skje to ganger på denne måten, må man begynne å anta at noen gjorde det med hensikt. Å prøve å gjøre dette med vilje viser seg dessuten å være langt mer vanskelig enn det ser ut til ved første øyekast. Hvis du går til 3. Mosebok, og det samme ikke gjentar seg der, føler du en slags følelse av lettelse, kanskje... Men hvis du går til 4. Mosebok skjer dette fenomenet igjen! Og denne gangen med en vri, - det staves baklengs! Hvis du går til 5. Mosebok skjer presis det samme - baklengs. Hvis du tar en nærmere titt på 3. Mosebok, og ikke bruker 49, men mellomrom på 7, da får du navnet på Gud - YHWH!

 

1. Mosebok       2. Mosebok       3. Mosebok         4. Mosebok      5. Mosebok

TORH        ->     TORH      ->       YHWH        <-     HROT       <-       HROT


Når du tar et skritt tilbake fra alt dette, ser du at i 1. og 2. Mosebok går det forlengs, og i 4. og 5. Mosebok går det bakleng. Og den antydning du ville fått av kabbalisten er at Torahen alltid peker mot YHWH. Så det bestemte forhold du ikke kan benekte her, er beviset for design! En eller annen designet denne pakka. Og jo mer du studerer denne pakka, jo mer finner du at den er sammensydd gjennom det hele - etbevis på svært dyktig design! Og dette er noe som vi, etter min oppfatning, skylder takk til kabbalistene for, da det er de som virkelig har åpenbart dette for oss. Men hvorfor 49? Det utgjør 7x7!

 

Profetisk slektsregister i Ruts bok

 

I 1. Mosebok 38 satte Juda og Tamar til verden Perez og Zerach. Boaz nedkom fra Perez. Boaz giftet seg med Ruth, fikk en sønn ved navn Obed, som fikk en sønn ved navn Isai, far til David. I 1. Mos. 38 er disse navnene kryptert, gjemt inni den ordinære teksten, med 49 bokstavers mellomrom i kronologisk rekkefølge!

 

Legg merke til at i Ruts bok, som er i Dommernes tidsperiode, nevner den Boaz, Ruth, Obed, Isai, David. Greit, men du har ikke kommet til monarkiet enda. Men går du tilbake til 1. Mosebok, finner du de tre bokstavene som utgjør navnet til Boaz med 49 bokstavers mellomrom. Hvis du fortsetter med samme bokstavavstand havner du på Ruth. Fortsettelse på samme måte gir deg Obed, så får du Isai, og til slutt ved samme 49-bokstavers distanse navnet David.

 

Nå vil kynikere si at dette er bare statistisk tilfeldighet. Jeg tror ikke akkurat det, nei! Jeg tror det er svært overlagt, det er gjort med hensikt. Det var kabbalistenes fascinasjon for teksten som avstedkom disse troverdige teknikkene. Da komputeren ble oppfunnet kunne man gjenoppdage denne kryptologien i Bibelen.

 

Holocaust og 2. verdenskrig


I 5. Mosebok finner vi også Holocaust. Og bakenfor disse Holocaust-kodene finner man ord som Hitler, Auschwitz, i Polen, Føreren, Nazistenes konge, osv. Ta en titt på denne detaljerte oversikten:


Begynner ved:


  1. 5.Mos. 10:17

5. Mos. 10:21

5. Mos. 10:20

  1. 5.Mos. 31:16


5. Mos. 31:28

5. Mos. 32:22

5. Mos. 32:32

5. Mos. 32:50

5. Mos. 32:52

5. Mos. 33:15

5. Mos. 33:21

5. Mos. 33:24

5. Mos. 33:28

4. Mos. 19:13

4. Mos. 22:1


Navnet Yeshua

 

Hva med navnet Yeshua, Jesu hebraiske navn? Hvor dukker dette opp?

 

Frekvens av navnet Yeshua kryptert i Bibelen:

Yeshua forekommer (med mellomrom <100)

5.538 ganger i Det Gamle Testamente

- 2.919 ganger går det forfra (136 med ingen mellomrom)

- 2.619 ganger går det bakfra

 

Yeshua sier om seg selv at Skriftene er skrevet om ham, og det samme sier disiplene: "Ham som Moses har skrevet om i loven (Torahen), og som profetene har skrevet om, ham har vi funnet: Jesus, Josefs sønn fra Nasaret." (Joh. 1:46)

 

Yeshua-kodene finnes i:

  1. -1. Mosebok 1:1 "I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden"

Kryptert bak teksten står det "Yeshua er i stand til (is able)".

  1. -1. Mos. 3:27: Adam og Eva ble tildekket.

Bakenfor står det "Yoshiah, Han vil frelse".

- Ruts bok åpner med en 5-intervalls sekvens som sier "Yeshua".

  1. -Daniel kap. 9, "De sytti uker",

Bakenfor kryptert med 26 bokstavers intervall "Yeshua".


Jesaja 53, av noen kalt ‘Det Gamle Testamentets Aller Helligste’, har disse ordene: "Yeshua er mitt navn, Hans signatur, Messias, Nazareer, Galileer, Kaifas, Ananias, påske, mannen Herodes, den onde Cæsar går under, den onde byen Roma,  la ham bli korsfestet, Moria, kors, gjennomstikke, fra offerlammet, brød, vin, Obed, Isai, sæd, vann, Jonah."


Det mest interessante er en liste over alle de disiplene som deltok ved korsets fot: disiplene sørger, Peter, Matteus, Johannes, Andreas, Filip, Tomas, Jakob, Jakob, Simon, Taddeus, Mattias, Maria, Maria, Maria, Salome, Josef. Der er to Jakob'er, ikke tre, den tredje ble ikke troende før etter oppstandelsen. Og tre Maria'er, den ene av dem er faktisk kryptert på en slik måte at dette flettes inn i navnet Johannes (Da Yeshua hang på korset sa han til sin mor om Johannes: "Se, dette er din sønn", Joh. 19:26. Overs. anm.) Ved studium av GT/Tanack, oppdager du at noen bokstaver opptrer hyppigere enn andre. Der er et lite ord som statistisk sett skulle vise seg i Jesaia 53, men hvis fravær er iøyenfallende, - og det er navnet Judas.

 

Kunnskapsteoretiske ankerfester

 

1. Etabler integriteten og det utenomjordiske opphav for den bibelske skrift

Vi har i vår besittelse 66 bøker som ble ført i pennen av 40 forskjellige personer over tusener av år, og som utvetydig bærer bevis for å være en integrert helhet. Det er tydelig at den beviselig er forfattet av èn enkelt forfatter. Det er aspekter ved de tidlige bøkene som innebærer forventningen om og av innholdet i de senere bøkene. Hvordan kan noe sånt skje? Utelukkende ved å være ledet av en som er utenfor tidens dimensjon. På bakgrunn av dette kan du fastslå at:

 

2. Den bibelske opptegnelse etablerer identiteten og autoriteten til Yeshua Messias (Jesus Kristus)

Vi har en person her som har hundrevis av detaljer om hans liv spesifisert før han ble født, lagt frem på forhånd. Hvis du forstår Ordets integritet kan du fastslå realiteten og troverdigheten til denne personen. Straks du forstår hvem Han er, vil han bekrefte resten for deg.

 

3. Yeshua Messias (Jesus Kristus) bekrefter Bibelens ekthet og integritet

Det er 66 elementer i dette, ikke en, og alt knyttes sammen.

 

4. Sørg for at alle doktriner har ankerfeste i denne bibelske opptegnelse

gyldiggjort ved sitt utenomjordiske opphav og i overensstemmelse med og bekreftet av Herren Jesus Kristus. Det er en fast knute som gjør båten trygg.

  

Til slutt en betraktning fra Sir Isaac Newton:

 

"Fortolkeres dårskap har vært å forutsi tider og sammenhenger ved en gitt profeti, som om Gud mente å gjøre dem til profeter. Ved denne tankeløshet har de ikke bare stilt seg selv sårbar, men også bragt profetien til spott. Guds hensikt var svært annerledes. Han ga profetiene og profetene i GT, ikke for å imøtekomme menneskers nysgjerrighet ved å gjøre dem i stand til å forutse ting. Men for at etter at begivenhetene var skjedd, kunne den bli tolket gjennom denne hendelse, og Hans eget forsyn. Ikke for at tolkeren skulle bli anerkjent ved det i verden."Kilde:

Foredrag om Kabbala, del 9, 10, 11, 12 av 13:

Evidence of Design: Beloved Numerologist - Chuck Missler - Koinonia House

Hidden Treasures in Genesis - Chuck Missler - YouTube

Mellomrom:


22

-13

13

50


134

-107 

134

5

9670

-246

-22

-536

-933

-3

9832

Navn:


Hitler 

Auschwitz

Holocaust

The Holocaust

Krematorium

for mine sønner 

I Polen

Plager

Føreren

Eichmann Nazistenes konge

Folkemord

Auschwitz

Tyskland

Hitler

Min kamp

Innledning:


Denne artikkelen er et utdrag fra en forelesning av Chuck Missler. Han trekker her frem Bibelens ekthet og troverdighet vist gjennom de skjulte koder i bibelens struktur.


Dette ble først oppdaget av kabbalister for flere århundrer siden, og senere verifisert gjennom datateknikk i vår egen tid av bl.a. Dr. Eliyahu Rips.