HebraiskTro.no


SHARIA OG KOLLISJON MELLOM SIVILISASJONER


Av Wafa Sultan, transkribert og oversatt av Kris Guleng
Sharialoven


Hallo, alle sammen. Vet folk i vesten hva det innebærer å leve under sharia? Det tror jeg ikke. Jeg levde de første tre årtier av mitt liv under Sharia i mitt opprinnelsesland Syria, uansett hvor sekulært det syrisk diktatur ser ut for vesten.


Sharia er det juridiske system i mange land i verden, slik som Saudi-Arabia, Afganistan, Iran og Pakistan. Sharia er den juridiske moralnorm for islamske teokratier (statsstyre med religion/Gud som overhode). Under disse lover er kvinner og minoriteter frarøvet de menneskerettigheter som vi i vesten tar for gitt. Når konstitusjonen i et hvilket som helst land frarøver noen av sine innbyggere sine menneskerettigheter, vil påvirkningen bli generell, og til slutt påvirke alle. Derfor, hvis du tar en titt på de aller fleste, om ikke alle, sharia-land, vil du se undertrykkelse og elendighet opprettholdes.


Derfor, hvis muligheten åpnet seg, ville majoriteten av menn og kvinner i sharia-land emmigrere til vesten. I mitt fødeland Syria, gjennom tre årtier av mitt liv, drømte jeg om å rømme fra det helvete jeg levde i. En gang fikk jeg muligheten til å reise derfra. Jeg reiste i løpet av en dag uten å tenke på hvordan jeg ville overleve i et fremmed land. Min drøm om å være fri var mye viktigere for meg enn frykten for å bli fortapt i et sivilisert land.


På den tiden var tanken på å bli hjemløs i Amerika mer attraktivt for meg enn å leve som en kvinne under sharia. I dag skylder jeg Amerika mitt liv for å gi meg muligheten til å være den ekte Wafa Sultan. Jeg ble født med visse ferdigheter, men under sharia er kvinner frarøvet å fullbyrde sitt potensiale. Amerika har gitt meg sjansen til å ta tilbake mine talenter, rettigheter, og aller viktigst – glede meg over min frie ånd.


Når en kvinne som lever under sharia immigrerer til et fritt land er denne erfaringen positiv på et dypt plan. Jeg har forandret meg mye fordi jeg nå er fri. Jeg trenger ikke å tillate mine rettigheter å bli krenket av noen religiøs eller politisk myndighet. Her i USA er jeg en person som har lik verdi som alle andre. Min familie blir ikke offer for urettferdigheter under sharia, og min skjebne blir ikke styrt av de religiøse lederne.


Noen ganger føles det som om sharia følger meg til De Forente Stater. Derfor føler jeg meg sterkt forpliktet til å forhindre de snikende forsøkene fra forskjellige organisasjoner til å innføre sharia i vårt land. Ikke noe truer min mentale og psykologiske tilstand mer enn frykten for å få sharia etablert og etterfulgt her. Jeg ønsker ikke å stå ansikt til ansikt igjen med det helvete jeg flyktet fra for 20 år siden.


Min største forpliktelse er å bevare den frie ånd i dette fantastiske landet og ikke tillate destruktive krefter å ødelegge det. Hvis sharia skulle blitt innført i San Fransisco, ville homofiles og kvinners rettigheter bli påvirket? Selvfølgelig. Under sharia skal homofile drepes, og kvinner er betraktet som mindreverdige. Hvis sharia ble innført i Texas, ville det være tillat å drikke alkohol? Hvis sharia ble innført i Iowa, ville befolkningen der ha lov til å kjøpe eller spise svinekjøtt og bacon? Hvis sharia ble innført i Los Angeles, ville folk ha lov til å kjøpe prevensjonsmidler? Hvis sharia ble innført i New York, ville det komme flere æresdrap?


Hvis du lever i de vestlige land, kan sharia komme til områder innenfor ditt land. I byer over hele Vest-Europa og Canada lever noen mennesker mer under sharia-styre enn under de sekulære lovene i disse landene. Kvinner blir tvunget inn i ekteskap, de som konverterer til andre religioner blir forfulgt, polygamiet (flerkoneri) øker, og unge jenter er ofre for æresdrap av sine famlilier. Det er vanskelig å tro, men i deler av London, Paris, Amsterdam og Malmö, har sivile myndigheter i stor grad mistet kontrollen til fordel for sharias styre. Innført av muslimer som tillater det, som ønsker at sharia skal bli landets lover.


Du er kanskje bekymret slik jeg er, så hva kan vi gjøre? Du kan lære deg hva sharia betyr og lære andre i ditt nærmiljø om dette. Du kan spørre dine regjeringsledere om å skape bestemmelser eller lover som forbyr sharia å bli etablert i ditt land. Jeg har en ansøkning/protest du kan signere for å støtte dette formålet. Du kan snakke med avisene, radio- og TV-stasjoner for å nøde dem til å dekke saksforholdene omkring sharia i et vestlig land.


Hvorfor trenger vi alle å delta aktivt i dette? Hvis du bor i USA og tror på den amerikanske konstitusjonen, vil du forstå at vår konstitusjon ikke stemmer overens med sharia. Under sharia er polygami tillatt selv om det er kriminelt under amerikansk lov. Under sharia har muslimske menn lov til å slå sine koner, å straffe dem. Muslimske menn kan skille seg fra sine koner uten at det kreves rettslige prosedyrer. Og døtre får halve arven i forhold til det sønnene får.


Generelt sett, menneskerettigheter og kvinnerettigheter slik vi kjenner dem, eksisterer ikke. For kvinner og ikke-muslimer, er sharia faktisk en form for slaveri. Sharia har ingen plass i vesten. Det er vårt ansvar å forsvare vår frihet, å stå opp for menneskerettigheter og ta et fast standpunkt imot sharia og det slaveriet som det medbringer. Mange takk for at du hørte på.


Kollisjon mellom to motsatte verdener


Den kollisjon vi er vitne til rundt i verden, er ikke en kollisjon mellom religioner, det er en kollisjon mellom sivilisasjoner. Det er en kollisjon mellom to stikk motsatte verdener, mellom to tidsaldre. Det er en kollisjon mellom en mentalitet som tilhører middelalderen og en annen mentalitet som tilhører det 21. århundre. Det er en kollisjon mellom sivilisasjon og bakvendthet, mellom det siviliserte og det primitive, mellom barbari og fornuft.


Det er en kollisjon mellom frihet og undertrykkelse, mellom demokrati og diktatur. Det er en kollisjon mellom menneskerettigheter på den ene siden og en krenkelse av disse rettighetene på den andre siden. Det er en kollisjon mellom de som behandler kvinner som dyr og de som behandler dem som mennesker. Det vi ser i dag er ikke en kollisjon mellom sivilisasjoner. Sivilisasjoner kolliderer ikke, men konkurrerer.


Muslimene er de som begynte å bruke dette uttrykket. Muslimene er de som begynte sivilisasjonskollisjonen. Islams profet sa: ”Jeg ble beordret å bekjempe folket inntil de tror på Allah og hans budbærer.” Da muslimene delte folkene inn i muslimer og ikke-muslimer, og manet til å bekjempe de andre inntil de trodde på det de selv trodde, da startet denne kollisjonen og da begynte denne krigen. For å kunne stanse denne krigen, må de på nytt gjennomgå sine islamske bøker og vei gjennom historien, som er full av formaning om ‘takfir’ og å bekjempe de vantro.


Min kollega har sagt at han aldri fornærmer andre menneskers tro. Hvilken sivilisasjon på jordens overflate gir ham tillatelse til å kalle andre ved navn som de ikke har valgt selv? En gang i tiden kalte han dem ‘Ahl Al-Dhimma’ (mindreverdig status), en annen gang kaller han dem ‘Bokens folk’ (jødene), og en annen gang igjen sammenligner ham dem med ‘aper og griser’. Eller han kaller de kristne ‘de som opptenner Allah’s vrede.’ Hvem fortalte deg at de er ‘Bokens folk’? De er ikke Bokens folk, de er folk av mange bøker! Alle de nødvendige vitenskapelige bøker som du har i dag, er deres, frukten av deres frie og kreative tenkning. Hva gir deg retten til å kalle dem ‘de som opptenner Allah’s vrede’ eller ‘de som har gått vill’, og så kommer hit og sier at din religion befaler deg å avstå fra å krenke andres tro?


Jeg er ikke en kristen, en muslim, eller en jøde, jeg er et sekulært menneske. Jeg tror ikke på det overnaturlige, men jeg respekterer andres rett til å tro det. Dette er personlige saker som du ikke har noe med. Bror, du kan tro på steiner så lenge du ikke kaster dem på meg. Du er fri til å tilbe hvem du enn ønsker, men andre menneskers tro er ikke din sak. Enten de tror at Messias er Gud, Marias sønn, eller at Satan er Gud, Marias sønn. La menneskene ha sin tro.


Jødene har kommet fra Holocausts tragedie og tvunget verden til å respektere dem, med sin kunnskap, ikke med deres terror, med deres arbeid, ikke deres skriking og klaging. Menneskeheten kan takke jødiske vitenskapsmenn for de fleste oppdagelser og vitenskap i det 19. og 20. århundre. 15 millioner mennesker, spredt over hele verden kom sammen og vant deres rettigheter gjennom arbeid og kunnskap. Vi har ikke sett en eneste jøde sprenge seg selv opp i en tysk restaurant. Vi har ikke sett en eneste jøde ødelegge en kirke. Vi har ikke sett en eneste jøde protestere ved å drepe mennesker.


Muslimene har forvandlet tre Budda-statuer til skrot. Vi har ikke sett en eneste buddist brenne ned en moskée, drepe en muslim, eller brenne ned en ambassade. Det er bare muslimene som forsvarer sin tro ved å brenne ned kirker, drepe mennesker og ødelegge ambassader. Denne veien vil ikke avstedkomme noen resultater. Muslimer må spørre seg selv hva de kan gjøre for menneskeheten, før de krever at menneskeheten skal respektere dem.Kilde:

What is Sharia Law? Why it threatens America. Wafa Sultan explains - YouTube

YouTube - Wafa Sultan Debating Islamic Cleric

Wafa Sultan - Wikipedia, the free encyclopedia

Artikkelen er basert på to youtube videoer med Wafa Sultan, en syrisk psykiater, som er kjent for å modig og åpent kritisere islam. Selv er hun ateist, og takknemlig for et nytt liv i USA. Første del er hennes vitnesbyrd om hvorfor hun forlot islam pga sharialoven. Andre del er et sammensatt utdrag fra en debatt med en islamsk geistlig på den arabiske TV-kanalen Al-Jazeera, der hun taler Mekka midt imot.