HebraiskTro.no


JESHUA SONET ISRAELS MISGJERNINGER


Av Mati Jochanan

 


"Sannelig, det er våre (Israel) sykdommer Han tok på Seg, det var våre (Israels) smerter Han bar. Likevel regnet vi Ham som rammet, slått av Gud og gjort elendig. Men Han er såret for våre overtredelser, Han er knust for våre (Israels) misgjerninger.

 

Straffen lå på Ham for at vi (Israel) skulle ha fred, og ved Hans sår har vi (Israel) fått legedom. Vi (Israel) for alle vill som får. Vi (Israel) vendte oss hver til sin vei. Misgjerningen vi (Israel) alle var skyld i, lot JHVH ramme Ham.

 

Han ble mishandlet og fornedret, likevel åpnet Han ikke Sin munn. Lik et lam ble Han ledet bort for å slaktes. Slik en sau tier for den som klipper den, slik åpnet Han ikke Sin munn. Ved trengsel og dom ble Han tatt bort. Men da han ble revet bort fra de levendes land, hvem i Hans slektsledd var det som aktet på at Han ble rammet for mitt folks (Israel) overtredelses skyld?". (Jes 53:4-8)

 

Vi ser at det utelukkende var for Israels Hus Jeshua sonet synden. Jeshua frelste alle av Israels Hus som følger og tror på JHVH i oppriktighet. Om du tror JHVH, da tror du Jeshua, siden Jeshua sa: «Den som tror på meg, tror ikke på meg, men på Ham (JHVH) som har sendt meg» (Joh 12:44). Dette sier Jeshua til jødene. Jeshua er Israels Frelser og Konge til evig tid. Jeshua har ikke noe annet folk. Det er Israel Jeshua elsker og frelser:

 

«Da sa engelen til henne: «Frykt ikke, Miriam, for du har funnet nåde hos Gud. Og se, du skal bli med barn og føde en Sønn, og du skal gi Ham navnet Jeshua. Han skal være stor, og Han skal kalles Den Høyestes Sønn. Og JHVH Elohim skal gi Ham Hans far Davids trone. Og Han skal herske over Jakobs hus for evig, og Hans rike skal ikke ha noen avslutning.» (Luk 1:30-33)

 

Gabriel sier til Miriam at Jeshua skal frelse Israel:

 

«Mens han grunnet på dette, se, da viste en JHVHs Malach seg for ham i en drøm og sa: «Jusef, Davids sønn, vær ikke redd for å ta Miriam, din hustru, hjem til deg, for det som er unnfanget i henne, er av Den Hellige Ånd. Hun skal føde en Sønn, og du skal gi Ham navnet Jeshua, for Han skal frelse (yeshua) sitt folk (Israel) fra deres synder.»» (Matt 1:20-21)

 

I sitatet sitert nedenfor sier Jeshua rett ut at vinbegeret representerer blodet som utgytes for de troende av Israel, de som tror og tjener JHVH i oppriktighet. «For den som trer fram for Gud, må tro at Han er til, og at Han lønner dem som søker Ham med iver». Jeshua viser sine jødiske studenter at Han nå skal sone Israels synd:

 

«Så tok Han kalken, takket og gav dem og sa: «Drikk alle av den! For dette er Mitt blod, den nye gjenopprettede pakts blod, som utgytes for mange til syndenes forlatelse (sammenlign Jer 31:34 «og deres (Israels) synder og misgjerninger skal jeg ikke minnes mer). Fra nå av og til den dag da Jeg drikker den ny med dere i Min Fars rike, skal Jeg ikke drikke av denne vintreets frukt.» Og da de hadde sunget Salmene, gikk de ut til Oljeberget.» (Matt 26:27-30)

 

Vi ser at Israels misgjerning og synd ikke ses av JHVH mer:

«Se, dager kommer, sier JHVH, da Jeg skal slutte en ny pakt med Israels hus og med Judas hus, ikke slik som den pakten Jeg sluttet med deres fedre på den dagen Jeg tok dem ved hånden for å lede dem ut av landet Egypt. De brøt Min pakt, selv om Jeg var deres ektemann, sier JHVH.

 

Og dette er den pakten Jeg skal slutte med Israels hus etter de dager, sier JHVH: Jeg skal legge Min lov i deres indre og skrive den på deres hjerter. Jeg skal være deres Gud, og de skal være Mitt folk. Da skal de ikke lenger lære hverandre, hver mann sin neste, og hver mann sin bror, og si: ‘Kjenn JHVH!’ For de skal alle kjenne Meg, fra den minste til den største, sier JHVH. For Jeg skal tilgi deres misgjerning og deres synd skal jeg ikke minnes mer. (Jer 31:31-34 som siteres i Hebr 8:8 og ned)

 

Dette profeteres også av Kaifas i Joh 11:49-52:

«Men en av dem, Kaifas, som var yppersteprest det året, sa til dem: «Dere forstår ingen ting, og dere tenker heller ikke over at det er bedre for oss (jødene) at ett menneske dør for folket (jødene), enn at hele folket (jødene) går til grunne

 

Dette sa han ikke av seg selv. Men fordi han var yppersteprest det året, profeterte han at Jesus skulle dø for folket (jødene), ja, ikke bare for det folket (jødene), men også for at Han skulle samle til ett de Guds sønner som er i diaspora» (Joh 11:49-52)

 

(gr. tekst = diaspora, dette er israelittene som var i diaspora på denne tid og som ble sett på som «folkeslagene» fra gr. «etnos» som også ofte oversettes med «hedningene». Disse «ti stammer = folkeslagene, og de lignes også med hellenere fordi de levde i det hellenske riket, på samme vis som en israelitt i USA regnes for å være en amerikaner. Det var til disse Paulus hovedsakelig var utsendt til, mens Peter hovedsakelig gikk til jødene).

 

Det er på grunn av det ovennevnte at Jeshua sier i Joh 10:

«Jeg er den gode hyrde, Jeg kjenner Mine, og Jeg er kjent av Mine. Som Faderen kjenner Meg, slik kjenner også Jeg Faderen. Jeg gir Min sjel for sauene (Judas hus). Jeg har andre sauer (Israels hus), som ikke er av denne kveen (Judas hus). Dem må Jeg også lede, og de skal høre Min røst. Det skal være én flokk (Judas hus + Israels hus) og én hyrde. Derfor elsker min Far meg, fordi jeg gir min sjel (for Israel), for at jeg skal ta det igjen (Joh 10:14-17 = Joh 11:49-52 = Esek 34)

 

På grunn av alt dette må alle som kommer til tro bli podet inn i Israel. Og alle blir podet inn ved troen på JHVH. Og alle som tror på Jeshua Messias, tror ikke på Jeshua Messias, men på Ham som sendte Ham, fordi Jeshua sier, «Den som tror på meg, tror ikke på meg, men på Ham som har sendt meg» (Joh 12:44-50).

 

Og når hvilken som helst «hvem-som-helst» kommer til tro på Jeshua regnes ikke disse for å være hedninger etter kjødet lengre, men regnes som medborgere i Israel… ja, de får del i Israels borgerskap. Det vil si at en slik troende person regnes for å være en israelitt på innpodet vis. Og om en ikke er innpodet i Israel, da er en uten Gud i verden og er uten håp:

 

«Husk derfor at dere en gang var hedninger i kjødet, slike som blir kalt uomskårne (= ufrelst = steinhjerter) av dem som har navn etter den omskjærelse som er gjort på kjødet med hender. Husk at dere på den tiden var utenfor Messias, utenfor Israels borgerskap og fremmede for løftets pakter. Dere hadde ikke noe håp og var uten Gud i verden. Men i Messias Jeshua er nå dere som før var langt borte, kommet nær ved Messias’ blod.» (Ef 2:11-13)

 

Og skilleveggen er slik brutt ned, og det blir som Paulus sier videre:

«Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger, men medborgere med de tilsidesatte (Israel), og dere hører til Guds familie (= Jakobs hus)

Jesaja 53 brukes ofte av de kristne, og det gjør de rett i, men det de glemmer er at det i Jesaja ikke snakkes om kristne, men om Israel og Han som soner for Israel.


Jesaja 53 handler om at Jeshua soner Israels synd. Det var derfor JHVH sendte Jeshua til Israel. Derfor leser vi i Jes 53: