HebraiskTro.no


JESHUA FRA 1MOSEBOK TIL JOH. ÅPENBARING, del 5


Foredrag av Eddie Chumney, transkribert og oversatt av Mati JochananJakobs hus og de som har del i det, Steinhjerter og Kjøtthjerter, Sinai og Zion
 


Luk 24:44-45: "Så sa Han til dem: ‘Dette er de ord som Jeg talte til dere da Jeg fremdeles var sammen med dere, at alt det skal oppfylles som er skrevet om Meg i Moseloven og Profetene og Salmene.’ Og Han åpnet deres forstand så de kunne forstå Skriftene". Skriften handler om Jeshua og i Ham åpnes Skriftene opp slik at vi også kan se og skjønne!

 

Vi er nødt til å forstå at vi har del i Jakobs Hus

 

Vi leser om dette i Luk 1:33: ”Og se, du skal bli med barn og føde en Sønn, og du skal gi Ham navnet Jeshua. Han skal være stor, og Han skal kalles Den Høyestes Sønn. Og JHVH Elohim skal gi Ham Hans far Davids trone. Og Han skal herske over Jakobs hus for evig, og Hans rike skal ikke ha noen avslutning." 

 

Om Jeshua skal herske over Jakobs hus for evig, da ønsker vi å være med i dette riket, ikke sant? Joda, og da må vi være podet inn. Det var dette Jeshua sørget for!

 

I Rom 9-11 underviser Paulus menigheten i Rom om hva det vil si å være podet inn. Podet inn i hva da? Jo, podet inn i et tre, et oliventre. Det bokstavelige Israel ved Sinaifjellet lignes med et oliventre fordi det står skrevet i blant annet Jer 11:16–17:

 

 ”JHVH har kalt deg med navnet: Frodig oliventre, vakkert og med skjønn frukt. Til buldringen av den kraftige stormen tenner Han fyr på det, og grenene ødelegges/brekkes av (dette forklarer Paulus i Romerbrevet 11). For hærskarenes JHVH, som plantet deg, har forkynt det onde for deg på grunn av det onde Israels hus og Judas hus har gjort mot seg selv så de egget Meg til vrede ved å brenne røkelse for Ba’al (Skjøgeliv, avgudsdyrkelse).

 

Vi ser at Oliventreet er Jakobs Hus. Til sammen er Israels hus og Judas hus, Jakobs hus… det er i hvert fall det som er meningen, dvs. JHVH vil sørge for at de to husene blir til ett hus. Han vil forene dem igjen, selv om de egget Ham til vrede. Den fulle betydning av denne hemmelighet bruker Paulus flere kapitler på å forklare.

 

Hva var det som ble brukket av ifølge Rom 11:24-28? ”For dersom du ble hogd av fra det oliventreet (nasjonene) som av naturen er vilt (nasjonene), og i strid med naturen ble innpodet i et edelt oliventre (nasjonen Israel), hvor mye mer skal da disse som er naturlige grener (Israel, Jakobs hus), bli innpodet i sitt eget oliventre (Israel, Jakobs hus)?


For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmeligheten, så dere ikke skal være kloke i egne øyne, nemlig at forherdelse har rammet en del av Israel (de av Israels hus, Nord-Riket, som ikke tror) inntil fylden av hedningene (Israels hus, Nord-Riket i eksil + andre) er kommet inn, (de av Israel som ble spredt vender tilbake, Hosea 1) og deretter skal hele Israel (Israels hus, Nord-Riket) bli frelst (vender tilbake til Zion, dvs. følger Messias og er ett forent folk med Judas hus, Sør-Riket), slik det er skrevet: Utfrieren (Messias som fører mennesker tilbake til Messias’ Tora og til Zion/Jerusalem) skal komme fra Zion, og Han skal vende ugudelighet bort fra Jakob (Messias forener dem og de følger Hans Tora).


For dette er Min pakt med dem, når Jeg tar bort deres synder (Israel og Juda). Ifølge evangeliet er de (de av Israel, Jakobs hus som er forherdet) fiender for deres skyld. Men ifølge utvelgelsen (gjennom Abraham, Isak og Jakob) er de (Jakobs hus, de som forherdet seg) elsket for fedrenes skyld (pga. løftene og paktene).”

  

Jes 2:2-3: ”I de siste dager skal det skje: Berget der JHVHs hus står skal være grunnfestet på toppen av fjellene (Zion - det himmelske Jerusalem på jord). Det skal være opphøyet over høydene. Alle verdens nasjoner skal strømme til det. Mange folk skal dra av sted og si: «Kom, la oss gå opp til JHVHs berg, til Jakobs Elohims hus. Han skal lære oss Sine veier, og vi skal vandre på Hans stier.» For fra Zion skal Toraen utgå, og JHVHs ord fra Jerusalem.”

 

Jes 59:15-21: ”Ja, retten er drevet tilbake, og rettferdigheten står langt borte. For der retten settes, er sannheten falt. Det som er rett får ikke komme til. Slik er det når sannheten blir borte (Det å ikke følge Toraen). Den som holder seg borte fra ondskap, blir bytte for plyndring. JHVH så det, og det var ondt i Hans øyne at det ikke fantes noen rett.  Han så at det ikke var noen mann som steg fram, og Han undret seg over at det ikke var noen mellommann. Derfor kom Hans egen arm med frelse på Hans vegne (Messias som er JHVHs egen arm). Hans egen rettferdighet, den støttet Ham.


For Han tok på Seg rettferdighet som brynje og satte frelsens hjelm på Sitt hode (Messias). Han tok på seg hevnens drakt som klær og var kledd i nidkjærhet som kappe (Messias). Etter deres gjerninger skal Han gi dem igjen, med vrede over Sine motstandere og gjengjeldelse over Sine fiender. Mot fjerne kyster gjør Han gjengjeld. Så skal de frykte JHVHs navn i vest, Hans herlighet i øst.


Når fienden kommer inn som en flodbølge, skal JHVHs Ånd (som er ensbetydende med Den Hellige Ånd) løfte et banner midt i den. Forløseren (Messias som frelser Israel og Juda) skal komme til Zion, til dem i Jakob som vender om fra overtredelse, sier JHVH. For Min del er dette Min pakt med dem (Israel og Juda), sier JHVH. Min Ånd som er over deg, og Mine ord som Jeg har lagt i din munn, de skal ikke vike fra din munn eller fra dine barns munn eller fra dine barnebarns munn, sier JHVH, fra nå av og til evig tid.”

 

Det bokstavelige Israel ble brutt av fra det bokstavelige Juda fordi de brøt pakten

 

Roten til paktsbruddet var avgudsdyrkelse. Jakobs hus ved Sinai ser vi lignes med et oliventre, men vi ser også at pakten ble ødelagt på grunn av folket. Derfor måtte JHVH Jeshua gjøre en ny pakt… dvs. han måtte fornye pakten med sitt folk ved gjenopprettelse (slik som det blir en nymånedag – månen har alltid vært der, men den begynner på ny). Det er dette Jer 31:31-34 avslører:

 

”Se, dager kommer, sier JHVH, da Jeg skal slutte en ny pakt med Israels hus og med Judas hus, ikke slik som den pakten Jeg sluttet med deres fedre på den dagen Jeg tok dem ved hånden for å lede dem ut av landet Egypt. De brøt Min pakt, selv om Jeg var deres ektemann, sier JHVH. Men dette er den pakten Jeg skal slutte med Israels hus (Jakobs hus) etter de dager, sier JHVH: Jeg skal legge Min lov i deres indre og skrive den på deres hjerter. Jeg skal være deres Elohim, og de skal være Mitt folk. Da skal de ikke lenger lære hverandre, hver mann sin neste, og hver mann sin bror, og si: Kjenn JHVH! For de skal alle kjenne Meg, fra den minste til den største, sier JHVH. (De er da utlært i Toraen, kjenner den ut og inn etter Den Hellige JHVHs Ånd)”


Så hvem ble pakten opprettet med? Med Romerriket? Var det med India eller oss i Norge pakten ble opprettet med? Nei, bare med Israels hus og Judas hus. Ikke med hedninger eller såkalte ‘kristne’. Dette forklares også i Hebreerbrevet, og her forklares det også hvorfor den første pakten hadde feil.

 

Hva var feil med den første pakten? Var det pakten i seg selv som var feil? Nei, ikke pakten i seg selv, dvs. på Elohims side, men på folkets side. Den første pakten hadde feil på grunn av folket, Jakobs hus. Pakten ble feil fordi folket brøt pakten. En pakt skal holdes og ikke brytes, om den brytes har pakten feilet. Derfor måtte en ny pakt komme til, en gjenopprettet pakt som rettet på feilen folket hadde i den første pakten.


Vi leser fra Hebr 8:8: For om den første pakten hadde vært feilfri, da ville det ikke blitt søkt rom for en annen i stedet (fordi folket brøt pakten ble det søkt rom for en ny pakt med folket, en gjenopprettet pakt)." For Han klandrer dem når Han sier til dem (det er fordi de brøt pakten, på JHVHs side er pakten feilfri):

 

”Se, de dager kommer, sier JHVH, da Jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus - ikke som den pakten som Jeg opprettet med deres fedre på den dag da Jeg tok dem ved hånden for å lede dem ut av landet Egypt. For de ble ikke værende i Min pakt, selv om Jeg var deres Ektemann, sier JHVH. For dette er pakten Jeg vil opprette med Israels hus etter de dager, sier JHVH. Jeg vil legge Mine lover i deres sinn og skrive dem på deres hjerter (Toraen i hjertene).


Og Jeg vil være deres Elohim, og de skal være Mitt folk. Ingen av dem skal lenger undervise sin neste, og heller ikke sin bror, og si: Kjenn JHVH! For alle skal kjenne Meg, fra den minste til den største av dem (fordi de er opplært i Toraen eller utlært). For Jeg vil være nådig overfor deres urett, og deres synder og deres lovbrudd skal Jeg aldri minnes mer (Dette skjer i troen på Jeshuah Messias, Elohims Sønn).

 

Idet Han sier «en ny pakt,» har Han gjort den første foreldet (den gamle pakt er gjenopprettet - den ble foreldet, men fornyet). Det som er i ferd med å bli foreldet og gammelt, er nær ved å forsvinne (foreldet er den gamle pakt, men den er fornyet og fullkommengjort i en ny pakt).”

 

Hva var feilen med pakten? Nei og atter nei… pakten i seg selv var ikke feil fra Elohims side, men på grunn av folkets steinhjerter ble pakten feil, i og med at den ble brutt av folket… Problemet var folkets steinhjerter! Hadde folket holdt pakten, ville den vært feilfri, og da hadde det ikke vært behov for en ny pakt.


JHVH på Sin side er trofast og holder fast ved alle løftene til evig tid overfor Sitt folk, ja, selv om de bryter pakten er JHVH trofast på Sin side. Denne trofastheten til Sine løfter, beviste og stadfestet Han ved å (i Egen kraft) gjenopprette eller fornye pakten med Sitt folk, Israels hus og Judas hus. Dette ble gjort gjennom JHVH Jeshua Messias, den nye ektemannen.


En nødvendig hjerteoperasjon

 

Gjennom denne fornyede pakten ville Han gjøre en hjerteoperasjon på Sitt folk, men hvordan? Jo, Jakobs hus samlet skulle gis et kjøtthjerte, og steinhjertet skulle tas bort. Han ville nå skrive Loven (Toraen) på deres kjøtthjerter og gi dem Den Hellige Ånd i deres indre, slik at de fikk kraft til å gjøre Elohims vilje (som er beskrevet i Toraen). Hensikten med alt dette var at syndenaturen, den onde vei, skulle overvinnes, ikke i egenkraft, men i JHVHs Ånd og kraft. Derfor, om vi har Den Hellige Ånd og har fått et omskåret hjerte, da ønsker vi å følge Jeshua og gjøre Hans vilje… og Hans vilje er at vi skal følge Hans Torah.

 

Hjerteoperasjon var nødvendig med tanke på gjenopprettelsen

 

I Rom 11 forklarer Paulus oss hvordan Israel skal gjenopprettes i de siste dager. Han forteller oss at vi av nåde har fått del i dette, i Jakobs hus gjennom adopsjon eller innpoding… gjennom Jeshua Messias’ verk på Golgata treet. Som Jeshua-troende er vi av nåde podet inn i det ekte oliventreet, Jakobs Elohims hus. Alle som har tatt imot Jeshua i ånd og sannhet, de er de frelste og forløste, og de har fått del i Jakobs hus. Dette er de som har fått omskårne hjerter. Og husk: Jeshua skal herske over Jakobs hus for all tid.

 

Luk 1:33: Jeshua Messias skal herske over Jakobs hus for evig, og Hans rike skal ikke ha noen avslutning.” Dette forløste Israel består altså av Judas Hus og Israels hus. Og vi er blitt adoptert inn fra nasjonene. Derfor er vi ikke lenger av verdens nasjoner, men heller Elohims husfolk og en del av nasjonen Jakobs hus.

I Rom 11:17 leser vi om ville grener og naturlige grener: ”Og om noen av grenene ble brukket av, og du som var et vilt oliventre, ble innpodet blant dem og sammen med dem fikk del i roten og sevjen fra oliventreet.” og vers 24: ”For dersom du ble hogd av fra det oliventreet som av naturen er vilt, og i strid med naturen ble innpodet i et edelt oliventre, hvor mye mer skal da disse som er naturlige grener (de fysiske jøder og israelitter etter fysisk avstamming), bli innpodet i sitt eget oliventre (Jakobs Hus)?” (Vi er de av Israels hus spredt blant nasjonene, podet inn ved troen, Ef 2)

 

Hvor mye mer da de naturlige grenene?”, sier Paulus. Vit at alle Jeshua-troende er podet inn og har fått del i Jakob! Ikke de jeshua-vantroende, men de Jeshua-troende har fått del i Jakobs hus. NB! Vi har ikke erstattet Jakobs hus, men har fått del i. Enten er vi ville grener, eller så er vi naturlige grener. Og vi ville grener har heller ikke erstattet de naturlige grenene!


Jeg er en vill grein podet inn blant naturlige greiner. Hvordan og hvorfor ble de naturlige brukket av (Israel fra Juda)? Jo, ved å bryte pakten på grunn av overtredelsene som ble begått… de lagte seg gullkalver og dyrket andre guder (Israel nordriket). Som Paulus sier: ”vi har alle syndet og mistet fellesskapet og samværet med JHVH”.

 

Paulus var en israelitt av Benjamins stamme og dermed en bokstavelig jøde (av Judas hus, ikke av Israels hus, nordriket). Og han tilhørte bokstavelig talt sørriket, Juda (jødene). Han regnet seg også som en av dem. Han sier også selv: ”Visst er vi av naturen jøder og ikke syndere av hedningefolk.” (Gal 2:15)

 

Men i Messias blir vi alle podet inn, eller adoptert inn, og på dette vis er alle som tror på Jeshua som Messianske jøder. ”Den er ikke jøde som er det i det ytre, men som har hjertets omskjærelse, i ånden…” Rom 2:29. (Selve ordet ‘jøde’, betyr ‘en som priser JHVH’. Dette var et navn som ble gitt til de som tilhørte Juda, sørriket).

 

Zion er et viktig tema i Skriften. Vi følger Skriften, ikke noe annet

 

Ordet Zion har også i seg betydningen å bli podet inn i et tre. De innpodede grenene må være i nært slektskap med de naturlige grenene om podingen skal være vellykket. Vi kan ikke lage våre egne tradisjoner og regler om vi vil være innpodet. Når vi feirer påske, skal vi gjøre det slik Skriften sier og ikke slik vi sier. Vår påske skal være som Bibelens påske. Og de andre høytidene vi feirer skal også være de Bibelske høytidene. Vi skal ikke lage våre egne høytider.

 

Men, det er ikke lett å bryte med hedenske, ubibelske tradisjoner, slik som Jul, Sankthans, Fastelaven, Palmesøndag, Kristi himmelfartsdag osv. Nei, vi vil tilbake til Skriften! Elohims vilje er at vi feirer Hans høytider. Hva med å feire Løvhyttefesten, Pesach (Forbigangen), Usyrede Brøds Høytid, Shavuot, Basunenes Høytid, Forsoningsdagen, slik JHVH i Skriften har forelagt oss?

 

Skal vi gjøre det som vi vil, eller det som JHVH vil? Hva vil du? Skal vi følge mengden, eller skal vi følge Skriften? Skal vi holde Sabbaten som hviledag sammen med JHVH… eller skal vi ikke? Skal vi gjøre etter alle de JHVHs bud som Bibelen befaler, eller skal vi ikke. Skal Jakobs Elohims hus, Hans folk (som vi er blitt en del av), holde de bibelske forskrifter angående mat og høytider, eller skal vi gjøre som vi vil?

 

Del i Israels borgerskap; Vi følger det som JHVH gav til Israel fordi vi er podet inn!

 

At vi har fått del i Israels borgerskap er en sannhet. Paulus bekrefter dette i Ef 2:12-13: ”Husk at dere på den tiden var utenfor Messias, utenfor Israels borgerskap og fremmede for løftets pakter (da vi var vantro). Dere hadde ikke noe håp og var uten Elohim i verden. Men i Messias Jeshua er nå dere som før var langt borte, kommet nær ved Messias blod (har fått del i Israels borgerskap).” Også vers 19: ”Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger, men medborgere med de hellige (Israels og Judas hus som følger Toraen og JHVH i ånd og sannhet), og dere hører til Elohims husfolk (har fått og blitt del av Jakobs hus)." Vi har dermed, uten tvil, del i Israels borgerskap gjennom Jeshua Messias’ blod.

 

Som en del av Israel skal vi følge de 10 bud

 

I Rom 13:8-14 sier Paulus oss tydelig at vi skal holde de 10 bud, som er hele Toraens mål, vi leser: ”Bli ikke noen noe skyldig, uten det å elske hverandre, for den som elsker sin neste, har oppfylt Toraen. For budene: Du skal ikke drive hor, Du skal ikke slå i hjel, Du skal ikke stjele, Du skal ikke vitne falskt, Du skal ikke begjære, og hvilket annet bud det skulle være, blir alle sammenfattet i dette ord: Du skal elske din neste som deg selv. Kjærligheten gjør ikke nesten noe ondt. Kjærligheten er altså lovens oppfyllelse.”

 

Og hvilket annet bud det skulle være… Da er jo det fjerde bud også inkludert da, ja, alle budene! Da er jo ikke et eneste bud ekskludert!

 

Om du elsker Jeshua; da bryter du ikke Sabbaten; da elsker du din neste; da stjeler du ikke; da dreper du ikke din neste.

 

Har du kjærlighet, bryter du ikke ekteskapet. Har du kjærlighet, begjærer du ikke. Har du kjærlighet, baktaler du ikke din neste.


Holder du budene, alle budene, ja, da elsker du i sannhet din neste som deg selv… og da blir denne kjærligheten en oppfyllelse av Loven… rett og slett fordi du ikke lenger bryter den. Som vi vet… synd er lovløshet. 1 Joh 3:4!

 

Vi skal følge JHVHs Ord og alle Hans bud gitt for oss… se Joh 14:15: ”Hvis dere elsker Meg, så hold budene Mine.” Alt som B’rit Hadasha sier vi skal holde, og alt hva Skriften (Moses til Profetene) sier vi skal holde, det skal vi gjøre etter, enten vi er jøder eller hedninger etter fysisk avstamning. Fordi - det er ingen forskjell på jøde og greker, som Paulus sier! Enten kan du slå i hel, lyve og bedra, bryte ekteskapet, drive avgudsdyrkelse, sette korsfot på gamle koner som skal over veien, drikke deg full hver dag og ta narkotika slik at du blir helt syk i hodet… eller så kan du ikke gjøre slikt fordi JHVH forbyr det!

 

Skal jeg, skal jeg ikke? Vi skal holde alle JHVHs bud og de høytider som vi ifølge Hans ord skal holde. Du skal elske din neste som deg selv, for i dette er Toraen oppfylt. Vi skal ikke gå våre egne veier… men kanskje du ikke er enig? På tide å bli enig, som Jeshua sa: ”Velsignet er den som ikke tar anstøt av dette”, og som Johannes sier: ”Kjærligheten gjør ikke noen noe ondt”!

 

Om vi elsker Ham, ønsker vi å gjøre Hans vilje. Og Hans vilje er Hans kjærlighetsbud gitt til oss (Joh 14,:15). Vi vet at Jeshua er Lovgiveren ifølge Jak 4:11-12: Tal ikke ondt om hverandre, brødre. Den som taler ondt om en bror og dømmer sin bror, taler ondt om loven og dømmer loven. Men hvis du dømmer loven, er du ikke lovens gjører, men dens dommer. Det er én Lovgiver, det er Han som har kraft til å frelse (Jeshua Messias) og til å føre i fortapelse. Hvem er da du som dømmer en annen?”.

 

Om vi da følger og legger vinn på å gjøre etter Toraen til Jeshua, i ånd og sannhet, da blir det virkelig et Zion, et himmelsk Jerusalem. Kanskje er det dette Jeshua mener, når Han sier: ”Elohims rike kommer ikke så dere ser det med øynene, Jeg sier dere, Elohims rike er allerede i blant dere!”.

 

Vi kan ikke gjøre som Israel da de lagde seg gullkalver i Samaria og fulgte andre nasjoners skikker og guder. I Messias er vi podet inn… og om vi ikke er i Messias, da er vi ikke innpodet. Men nå er vi virkelig blitt medlem av den familien som vi er adoptert inn i, dvs. Jakobs Elohims hus.

 

Sinai-fjellet forbindes med steinhjerter og Zion-fjellet forbindes med kjøtthjerter.

 

Menigheten som Bibelen fra Moses til Åpenbaringen taler om, ble gjenopprettet i den fornyede pakt (B’rit Hadasha). Det er dette som beskrives i Apostelgjerningene 2:36-39: ”La derfor hele Israels hus vite for visst at Elohim har gjort denne Jeshua som dere korsfestet, både til Herre og til Messias.» Da de hørte dette, skar det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene: Menn og brødre, hva skal vi gjøre? Da sa Peter til dem: Omvend dere, og enhver av dere må bli døpt i Jeshua Messias’ navn til syndenes forlatelse, og dere skal få Den Hellige Ånds gave. For løftet tilhører dere og deres barn (Juda) og alle dem som er langt borte (Israel + andre), så mange som JHVH vår Elohim vil kalle til Seg.” (Les gjerne hele kapittelet i sammenheng)

 

Videre i Apostelgjerningene 7 tales det om menigheten som var i villmarken. Det snakkes tre ganger om ‘menighetens dag’.. Disse stedene finner vi i 5 Mos 9:10; 5 Mos 10:4; 5 Mos 18:16. I Apostegjerningene er det den samme menigheten som er nevnt, men i gjenopprettet utgave.

 

5Mos 9:10: ”Så overgav JHVH de to steintavlene til meg. På dem var det skrevet med Elohims finger, og på dem stod alle de ordene som JHVH hadde talt til dere på fjellet, midt ut fra ilden, på menighetsdagen/forsamlingsdagen (hebr. qahal-forsamling og yom-dag, i noen bibler har de ikke vært så nøye på dette).

 

5Mos 10:4: ”Og Han skrev på tavlene nøyaktig det samme som først var skrevet, De Ti Ord, som JHVH hadde talt til dere på fjellet fra midt ut av ilden, på menighetsdagen/forsamlingsdagen (qahal-forsamling). Og JHVH gav dem til meg.”

 

5Mos 18:6: ”Det var alt du bad JHVH din Elohim om ved Horeb på menighetsdagen/forsamlingsdagen (qahal-forsamling og yom-dag), da du sa: «La meg slippe å høre lenger på JHVH min Elohims røst eller se denne mektige ilden, for da må jeg dø.»”

 

Det greske ordet for menighet eller forsamling er ecclesia.

Det hebraiske ordet for menighet eller forsamling er qahal.

 

Legg merke til denne menighetsdagen i 5Mos. Om vi går til 1 Mos 35:10-11, ser vi at mannen Jakob blir til mannen Israel. I det ellevte verset her, skal det stå menighet av folkeslag (det er ordet qahal som brukes; forsamling/menighet). Vi leser: ”Elohim sa til ham: «Ditt navn er Jakob. Ditt navn skal ikke lenger kalles Jakob, men nå skal Israel være ditt navn.» Så kalte Han ham Israel. Elohim sa til ham: Jeg er Elohim Den Allmektige. Vær fruktbar og bli mange! En menighet/forsamling (hebr. qahal) av folkeslag skal stamme fra deg, og konger skal utgå fra ditt liv.

 

Vi ser altså at Toraen ble gitt til Qahal i ødemarken/villmarken. Dette er den samme hebr. qahal eller gr. ekklesia (menighet/forsamling) som vi leser om i Apg 7:38 ↔ 5 Mos 9:10. Vi leser i Apg. 7:37-38: ”Dette er den Moses som sa til Israels barn: En Profet som meg vil JHVH deres Elohim oppreise for dere fra deres brødre (Messias som kommer fra jødene/Juda). Ham skal dere høre på! Han (Messias) er det som stod fram i forsamlingen (gr. ekklesie = hebr.qahal) i ørkenen, sammen med Engelen (Jeshua Messias stod sammen med Engelen) som talte til ham (Moses) på Sinai-fjellet, og sammen med våre fedre. Det var han (Moses) som mottok de levende ord (Gitt av Messias sammen med Engelen), for å gi dem til oss… ”

 

Men… pakten ble brutt på grunn av steinhjertene. Gullkalven var et resultat av steinhjertene, som også er avgudsdyrkelse. Driver vi avgudsdyrkelse ved å gjøre andre gjerninger enn hva Skriften sier? Vi vet at JHVH ville ta disse ondskapsfulle steinhjertene bort og erstatte dem med kjøtthjerter.

Dette gikk i oppfyllelse da JHVH Jeshua fornyet pakten med sitt folk Israel og Juda. Jer 31:31: ”Se, dager kommer, sier JHVH, da Jeg skal slutte en ny pakt med Israels hus og med Judas hus” (Også sitert i Hebr 8:8→). Når vi da leser gjennom kapittel to i Apostelgjerningene, ser vi at qahal/ecclesia blir gjenopprettet og får ny kraft fra Den Hellige Ånd. "Det skal skje i de siste dager sier Elohim…" Joel 3. Hvem ble den nye fornyede pakt opprettet med?

 

Ny pakt med Israels Hus og Judas Hus: Jer 31:31 = Hebr 8:8-13 og 10:16-17

     

Hebr 10:15-17: ”Men Den Hellige Ånd vitner også om dette for oss. For etter at Han tidligere hadde sagt: Dette er pakten som Jeg vil opprette med dem (Israels og Judas hus) etter de dager, sier JHVH: Jeg vil legge Mine lover (Toraen) i deres (Israel og Juda) hjerter (som er kjøtthjerter), og i deres (Israel og Juda) sinn vil Jeg skrive dem.


Og: Deres synder (Israel og Judas synder) og deres lovbrudd (Israels og Judas synder) skal Jeg aldri minnes mer. Der det er tilgivelse for disse, behøves det ikke lenger noe offer for synd. (Det trengs ikke lenger noe offer for Israels og Judas synder der det er tilgivelse).

 

Sammenlign dette med Jeremia 31:31-34

 

Jer 31:31-33: ”Se, dager kommer, sier JHVH, da Jeg skal slutte en ny pakt med Israels hus og med Judas hus, ikke slik som den pakten Jeg sluttet med deres fedre på den dagen Jeg tok dem ved hånden for å lede dem ut av landet Egypt. De brøt Min pakt, selv om Jeg var deres Ektemann, sier JHVH. Men dette er den pakten Jeg skal slutte med Israels hus (Israel som hele Israels hus og Judas hus samlet) etter de dager, sier JHVH: Jeg skal legge Min lov (Toraen) i deres indre og skrive den (Toraen) på deres hjerter. Jeg skal være deres Elohim (Israels og Judas Elohim), og de skal være Mitt folk (Israel og Juda).”

 

Her står det ikke noe om at pakten ble opprettet med hedninger (folk av andre nasjoner eller folkeslag), men hedninger må bli ikke-hedninger, ikke-jøder etter fysisk avstamming må bli jøder i ånden. Det vil si at alle er nødt til å bli del av Jakobs hus ved innpoding. En jøde er en som lovpriser JHVH.

 

Den nye pakt, som er den gamle pakt restaurert, gir oss et nytt hjerte. Esek 36:26: ”Jeg skal gi dere (Israel og Juda) et nytt hjerte og gi dere en ny ånd i deres indre. Jeg skal ta steinhjertet ut av deres (Israel og Juda) kjød og gi dere et hjerte av kjød. Jeg skal gi dere (Israel og Juda) Min Ånd i deres indre, og Jeg skal gjøre så dere (Israel og Juda) vandrer etter Mine lover, og så dere holder Mine dommer og gjør etter dem.”

 

Og vi som før var langt borte er nå kommer nær ved, ved at vi har fått del i Israels borgerskap gjennom Messias Jeshua (Ef. 2!) Hva går den nye pakt ut på? Hva er den nye pakts hensikt? Den går ut på kjøtthjerter som er myke hjerter. At Den Hellige Ånd er i oss slik at vi følger Elohims Torah (Torah = Første til Femte Mosebok).


Hva er forskjellen på Sinai-fjellet og Zion-fjellet?

 

Sinai: 2 Mos 24:22: ”Så sa JHVH til Moses: Kom opp til Meg på fjellet og bli der! Jeg skal gi deg steintavlene med loven og budet som Jeg har skrevet, for å undervise dem.”

 

Zion: Esek 36:26: ”Jeg skal gi dere (Israel og Juda) et nytt hjerte og gi dere en ny ånd i deres indre. Jeg skal ta steinhjertet ut av deres (Israel og Juda) kjød og gi dere et hjerte av kjød. Jeg skal gi dere (Israel og Juda) Min Ånd i deres indre, og Jeg skal gjøre så dere (Israel og Juda) vandrer etter Mine lover, og så dere holder Mine dommer og gjør etter dem.”

 

Zion: 2 Kor 3:3: ”Det er tydelig at dere er Messias’ brev, som er blitt til ved vår tjeneste, ikke skrevet med blekk, men med den levende Elohims Ånd, ikke på steintavler, men på hjertets kjødtavler.”


Ved Sinai-fjellet døde tre tusen som følge av steinhjertene og gullkalven

 

Men vi er ikke kommet til Sinai-fjellet, Hebr 12:18-21: “For dere er ikke kommet til et fjell som en kan ta på, og som brant med ild, til skodde og mørke og storm og til basunlyd og røsten av ord, slik at de som hørte den bad om at ordet ikke måtte bli talt mer til dem. For de kunne ikke holde ut det som ble befalt: Og om bare et dyr rører ved fjellet, skal det bli steinet eller skutt med en pil. Og så skremmende var synet at Moses sa: Jeg er forferdet og skjelver.

 

Men vi er kommet til Zion-fjellet, Hebr 12:22: ”Men dere er kommet til Zions berg og til den levende Elohims stad, det himmelske Jerusalem, til en talløs skare av engler, til festforsamlingen og menigheten (Ecclesia/Qahal) av de førstefødte (de gjenfødte i den nye pakt) som er oppskrevet i himlene, til Elohim, alles Dommer, og til de fullendte rettferdiges ånder, til Jeshua, Mellommannen for den nye pakt, og til renselsens blod som taler bedre enn Abels blod.”

 

Siden vi er fridd ut fra Egypt, er vi nå på vei til et sted og et land der fremme, det himmelske Jerusalem og Zion, til foreningen av Israels hus og Judas hus… som har forbindelse til Det himmelske Jerusalem, og dette er Zion-fjellet. (Jerusalem på hebraisk betyr ‘JHVH ser fred’.) Å elske JHVH Jeshua, ved å gjøre etter Hans Tora, gir oss fred og glede. Joh 14:15: ”Dersom dere elsker Meg holder dere budene Mine”. La oss lyde JHVH hver dag og ikke søke vår egen vilje. Da blir det så mye enklere for alle oss som virkelig vil følge Hans Ord. Sammen blir vi sterke.

 

Det vi har i vente, er det himmelske Jerusalem som er den Messianske tidsalderen. I det Han oppretter Sitt Rike på Jord, setter Han Sine føtter på Oljeberget. Det skal være et Rike som varer ved i tusen år. Han vil da regjere over hele jorden fra Jerusalem. På denne tid vil det himmelske Jerusalem forenes med det jordiske Jerusalem, fordi det himmelske Jerusalem vil komme ned på jorden fra himmelen. På hebraisk:  ‘Yerushalaim’ er et ord som har i seg den bokstavelige betydningen ‘dobbelt’ eller ‘to-delt’. Når en troende, hebraisk talende og tenkende person hører ordet ‘Yerushalaim’, tenker han med en gang ‘dobbelt’, dvs. ‘det himmelske og det jordiske Yerushalaim’. Åp 20.

 

”Deretter så jeg en engel som kom ned fra himmelen. Han hadde nøkkelen til avgrunnen og en stor lenke i hånden. Han grep dragen, den gamle slange, som er djevelen og Satan, og bandt ham for tusen år, og han kastet ham ned i avgrunnen og stengte ham inne og satte et segl over ham, for at han ikke lenger skulle forføre folkeslagene før de tusen år var til ende. Men etter alt dette skal han bli løslatt for en kort tid. Og jeg så troner, og noen satte seg på dem, og det ble overgitt til dem å holde dom.

 

Deretter så jeg sjelene til dem som var blitt halshogd for Jeshuas vitnesbyrds skyld og for Elohims ords (Toraen) skyld, de som ikke hadde tilbedt dyret eller hans bilde, og som ikke hadde tatt imot hans merke på pannen eller hånden. Og de levde og regjerte med Messias i tusen år. Men de andre døde ble ikke levende igjen før de tusen år var omme (av de onde og gode som døde uten å ha navnet skrevet i Livets Bok). Dette er den første oppstandelsen. Velsignet og innviet (hellig) er den som har del i den første oppstandelsen (alle som har tatt imot og fulgt Jeshua). Over dem har den annen død ingen makt (den annen død som vi leser om i slutten av kapitlet), men de skal være prester for Elohim og Messias, og de skal regjere med Ham i tusen år.

 

Når så de tusen år er omme, skal Satan slippes fri fra sitt fengsel. Og han skal gå ut for å forføre folkeslagene (Nasjonene som Messias og Hans Hærskare har hersket over i 1000 år) som er ved de fire verdenshjørner, Gog og Magog (De som gjorde og gjør opprør mot Messias’ regjering), for å samle dem sammen til strid. Tallet på dem er som havets sand. De drog opp på jordens høyslette og omringet de helliges leir og den elskede Staden (Det Himmelske Jerusalem på jord). Og ild falt ned fra Elohim fra himmelen (fra himmelen ned på jorden) og fortærte dem. Djevelen, som forførte dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, der dyret og den falske profeten er (den annen død). Og de skal pines dag og natt i all evighet.  

 

Deretter så jeg en stor, hvit trone og Ham som satt på den (JHVH Jeshua). Jorden og himmelen flyktet for Hans åsyn. Og det ble ikke funnet noe sted for dem. Og jeg så de døde, små og store, stå framfor Elohim, og bøker ble åpnet. Og en annen bok ble åpnet, som er Livets bok (Hvor alle de rettferdiggjorte har fått sitt navn innskrevet). Og de døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene, etter sine gjerninger. (Både gode og onde… alle deres gjerninger fra først til sist er skrevet opp her).


Og havet gav fra seg de døde som var i det, og Døden og Dødsriket gav tilbake de døde som var i dem. Og de ble dømt, hver etter sine gjerninger. Deretter ble Døden og Dødsriket kastet i ildsjøen. Dette er den annen død. (De som er skrevet opp i Livets Bok har ikke del i den annen død, bare de av de onde og gode har del i den annen død) Og hver den som ikke ble funnet innskrevet i Livets bok (de av de onde og gode som ikke var skrevet opp i Livets Bok), ble kastet i ildsjøen."


Sammenlign med Sakarja 14, og med Åpenbaringen 19-20 


”Se, JHVHs dag kommer, og byttet som tilhørte deg, skal fordeles midt iblant deg. For jeg skal samle alle folkeslagene til krig mot Jerusalem (Åp 19 hvor vi leser om Jeshua som kommer for å seire i vrede og harme, det blir en voldsom krig). Staden skal bli inntatt, husene plyndret og kvinnene voldtatt. Halvparten av staden skal bli bortført, men resten av folket skal ikke bli utryddet fra staden. Da skal JHVH gå ut og stride mot disse folkeslagene, slik Han strider på stridens dag (det blir mange døde også av de hellige, men vil bli oppreist for å regjere med Messias i 1000 år, JHVH Jeshua er den som vekker opp døde!)


På den dagen skal Hans føtter stå på Oljeberget, som ligger vendt mot Jerusalem fra øst. Oljeberget skal revne i to, fra øst til vest (da blir det her en dal, med den ene berghalvdel i Sør og den andre i Nord), så det blir en meget stor dal. Halvparten av berget skal flytte seg mot nord og halvparten mot sør (Et nordre oljeberg og et sørlig oljeberg). Da skal dere flykte gjennom dalen mellom Mine berg, for dalen mellom bergene skal nå helt til Asal. Ja, dere skal flykte som dere flyktet fra jordskjelvet i Juda kongen Ussias dager. Slik skal JHVH min Elohim komme, og alle de hellige med Deg. (ser du det for deg, JHVH Den Gode Hyrde som leder Sin Flokk?)

 

På den dagen skal det skje: Det skal ikke være noe lys. Himmellysene skal forsvinne. Det skal være en eneste dag, som er kjent av JHVH - det skal verken være dag eller natt -, men ved kveldstid skal det skje at det blir lys. (Jeshua, JHVHs Herlighet Åp 22)

 

På den dagen skal det skje: at levende vann strømmer ut fra Jerusalem, halvparten av det mot Øst-havet og halvparten av det mot Vest-havet. Både om sommeren og vinteren skal det skje. JHVH skal være Konge over hele jorden. På den dagen skal det være slik: JHVH er én, og Hans navn ett. Hele landet skal bli gjort om til en slette fra Geba til Rimmon sør for Jerusalem. Jerusalem skal bli opphøyet og være bebodd på sitt sted fra Benjamins port til stedet for Den første porten og Hjørneporten, og fra Hananel-tårnet til kongens vinpresser (Det himmelske Jerusalem, Zion, slik det engang, kanskje snart, skal bli?). Folket skal bo i henne, og aldri mer skal noen lyses i bann, men Jerusalem skal være bebodd i trygghet.

 

Dette er den plagen JHVH skal slå alle folkene med som stred mot Jerusalem: Deres kjøtt skal råtne mens de står på sine føtter. Deres øyne skal råtne i sine huler. Og deres tunge skal råtne i munnen på dem. På den dagen skal det skje: Det skal komme over dem en stor forvirring fra JHVH. Hver av dem skal gripe hånden til sin neste og løfte hånden mot sin neste (ulydige folkeslag og nasjoner). Juda skal også stride i Jerusalem. Rikdommen til alle folkeslagene omkring skal samles sammen: gull, sølv og klær i store mengder. Slik skal plagen også komme over hesten og muldyret, over kamelen og eselet og over all buskapen som er i disse leirene. Slik skal denne plagen være.

 

Det skal skje at alle som blir igjen av alle folkeslagene som kom imot Jerusalem, skal år etter år dra opp for å tilbe Kongen, hærskarenes Herre, og for å feire Løvhyttefesten (Dette må være den messianske tidsalder der Jeshua regjerer over alle nasjoner). Det skal bli slik at den av slektene på jorden som ikke drar opp til Jerusalem for å tilbe Kongen, hærskarenes Herre, over dem skal det ikke komme regn. Hvis ikke slektene i Egypt vil dra opp og komme inn, skal de heller ikke få regn. De skal slås med den samme plagen som JHVH lar ramme de folkeslagene som ikke kommer opp for å feire Løvhyttefesten. Dette blir plagen for Egypt og plagen for alle de folkeslagene som ikke kommer opp for å feire Løvhyttefesten.

 

På den dagen skal ‘hellighet (innviet) for JHVH’ stå på hestenes bjeller. Karene i JHVHs hus skal være som offerskålene foran alteret. Ja, hvert kar i Jerusalem og Juda skal være helliget til hærskarenes Herre. Alle som ofrer, skal komme og ta av dem og koke i dem. På den dagen skal det ikke lenger være noen kanaaneer i hærskarenes Jahovahs hus (Det skal være ofringer, takkofringer og lignende, ikke ofringer de troende gjør for sine synder, skjønt det kunne tenkes at det må ofres for de vantro ‘hedningene’ på jorden, fordi de har jo ikke del i Jeshuas Messias’ ofring av Sitt dyrebare blod som ble stenket på nådestolen!).”


I den Messianske tidsalderen skal han lære og undervise alle folkeslag Sin Tora med alle retningslinjer, formaninger, bud, regler og dommer. Toraen skal utgå fra Jerusalem. Den skal ikke utgå fra Norge eller Kongo, men fra Jerusalem, i det bokstavelig og fysiske Israel. Landet Israel på denne tid vil være mye større og herligere enn hva dagens Israel er. Dessverre… men det blir nok ikke i Oslo, Norge, Toraen skal utgå. Det hadde jo vært gøy, men det står altså skrevet Jerusalem. Toraen skal utgå fra Jerusalem.


Se Jes 2:1-3: ”Dette ordet fikk Jesaja, Amos’ sønn, se om Juda og Jerusalem: I de siste dager skal det skje: Berget der JHVHs hus står skal være grunnfestet på toppen av fjellene. Det skal være opphøyet over høydene. Alle folkeslag skal strømme til det. Mange nasjoner skal dra av sted og si: ‘Kom, la oss gå opp til JHVHs berg, til Jakobs Elohims hus. Han skal lære oss Sine veier, og vi skal vandre på Hans stier.’ For fra Zion skal loven utgå, og JHVHs ord fra Jerusalem. Han skal dømme mellom folkeslagene og skifte rett for de mange folk. De skal smi sine sverd om til plogskjær og sine spyd om til vingårdskniver. Folkeslag skal ikke løfte sverd mot folkeslag, de skal ikke lenger læres opp til strid.

 

Fra Zion skal Toraen utgå og JHVHs Ord fra Jerusalem… dette er JHVH Jeshua som taler Toraen fra Zion, i Jerusalem, ut til hele verden, alle nasjoner, ja til hvert et menneske på jord. Husk alltid 1 Joh 2:6: ”Den som sier at han blir i Ham, han skylder også selv å vandre slik som Han vandret.” Han vandret uten synd fordi Han oppfylte Toraen ved å følge den feilfritt. Torabrudd er synd, noe vi ikke skal gjøre. Synd er Lovløshet. Det må bli en slutt på ‘vi er løst fra Loven’-greiene, og bli voksne.

 

Går du etter hva mennesker sier om Skriften eller går du etter hva Skriften sier? Les Skriften.


1 Joh 3:4-9: Hver den som gjør synd, gjør også lovbrudd, og synd er lovløshet. Og dere vet at Han ble åpenbart for å ta bort syndene våre, og i Ham er det ikke synd. Hver den som blir i Ham, synder ikke. Hver den som synder, har verken sett Ham eller kjent Ham. Dere barn! La ingen føre dere vill!


Den som gjør rettferdigheten, er rettferdig, likesom Han er rettferdig. Den som gjør synden, er av djevelen, for djevelen har syndet fra begynnelsen. I denne hensikt ble Elohims Sønn åpenbart, at Han skulle gjøre djevelens gjerninger til intet. Hver den som er født av Elohim, gjør ikke synd, for Hans sæd blir i ham. Og han kan ikke synde, for han er født av Elohim.”

 

La oss vandre på JHVHs Vei, la oss følge Toraens ånd som viser nåde og ikke Toraens bokstav som slår i hjel. Jeshua fulgte Toraen i ånd og sannhet, derfor vil jeg, og forhåpentligvis du også, følge Toraen etter Den Hellige Ånds rettledning. Jeshua vandret på Veien, Han holdt Toraen!Kilde:

Yeshua from Genesis 2 Revelation #1 - YouTube

Yeshua from Genesis 2 Revelation #2 - YouTube

Yeshua from Genesis 2 Revelation #3 - YouTube

Yeshua from Genesis 2 Revelation #4 - YouTube

Yeshua from Genesis 2 Revelation #5 - YouTube

Yeshua from Genesis 2 Revelation #6 - YouTube

Vi leser at Jeshua fortalte disiplene sine at Skriften taler om Ham. Luk 24:25-27: "Da sa Jeshua til dem: ‘Hvor uforstandige dere er og trege av hjertet til å tro alt det som profetene har talt! Måtte ikke Messias lide alt dette og så gå inn til Sin herlighet?’ Idet Han begynte fra Moses og fra alle profetene, utla Han for dem alt det som er skrevet om Ham Selv i alle Skriftene."