HebraiskTro.no


JESHUA FRA 1MOSEBOK TIL JOH. ÅPENBARING, del 1 A


Foredrag av Eddie Chumney, transkribert og oversatt av Mati JochananVi leser også at Jeshua fortalte disiplene sine at Toraen, Profetene og Skriftene er skrevet om Ham. Luk. 24:25-27;44-4: "Da sa Jeshua til dem: ‘Hvor uforstandige dere er og trege av hjertet til å tro alt det som profetene har talt! Måtte ikke Messias lide alt dette og så gå inn til sin herlighet?’ Idet Han begynte fra Moses (Toraen) og fra alle profetene (Ne’vim), utla Han for dem alt det som er skrevet om ham selv i alle Skriftene (K’tuvim)….  Så sa han til dem: ‘Dette er de ord som jeg talte til dere da jeg fremdeles var sammen med dere, at alt det skal oppfylles som er skrevet om meg i Moseloven og Profetene og Salmene.’ Og han åpnet deres forstand så de kunne forstå Skriftene."

 

Legg merke til at Jeshua først sier, “hvor uforstandige dere er og trege av hjertet…”. Men det skjer noe i v 45. Han åpner deres forstand så de kan forstå Skriftene. Vi trenger også at dette blir gjort med oss. Vi trenger å få vår forstand åpnet, slik at vi kan forstå Skriftene. Dette er et bønneemne for de fleste. Be og du skal få. (Salmene, gresk ‘psalmos’, var et synonymt uttrykk for Skriftene (K’tuvim, de mer poetiske bøker) i den jødiske kultur. Se innledning.)


Skriften gjør oss i stand til å forstå Skaperverkets hensikt


Først av alt åpenbarer Skriften at hensikten med skaperverket var og er at Faderen, Hans Ord og Hans Ånd (som er den ene og samme Elohim) skulle være sammen med menneskene… i et gjensidig kjærlighetsforhold. Menneskene skulle være sammen med Faderen, gjøre etter Hans Ord og kjenne Hans innerste personlighet.


Opprinnelig var meningen at menneskets tilværelse skulle være som i et paradis, dvs. et uforgjengelig og fullkomment sted, uten synd, sykdom og død. Men om vi har lest gjennom Skriften, vet vi hva som skjedde. Menneskene i den første tid fulgte ikke befalingen fra Elohim, Hans Ord, men valgte sine egne veier. Dette førte til at døden trengte gjennom til hele skapningen. Men det er håp, fordi vi vet at Jeshua, ved Faderens vilje, skal gjenopprette alle ting. Til slutt skal Han utslette Døden og Dødsriket.

 

Lesning og opplesning av Skriften

 

1Kor 4:6: “Dette, brødre, har jeg for deres skyld overført på meg selv og på Apollos, slik at dere kan lære av oss å ikke tenke annerledes enn det som er skrevet, for at ingen av dere skal bli oppblåst, til fordel for den ene framfor den andre”. 

 

Videre i samme kapittel: 1Kor 4:18-19: “Noen er oppblåste (de som tenker annerledes enn det som er skrevet), som om jeg ikke skulle komme til dere. Men jeg skal komme til dere om kort tid, om JHVH vil, og da er det ikke ordene fra de oppblåste (de som ikke sier etter det som er skrevet) jeg skal lære og kjenne, men kraften deres (etter det skrevne Elohims Ord). For Elohims rike består ikke i ord (de oppblåstes ord, menneskelig visdom), men i kraft (Det rene Elohims Ord).”

 

1Pet 4:11: “Hvis noen taler (underviser), skal han tale (undervise) som Elohims Ord.”

 

Rom 15:4: “For alt det som før ble skrevet, ble skrevet til vår lærdom, for at vi skal ha håp ved den utholdenhet og trøst som Skriftene gir (Tanach/Elohims Ord).”

 

Matt 22:29: “Dere farer vill fordi dere ikke kjenner Skriftene (Tanach) og heller ikke Elohims kraft.”

 

Joh 2:22: “… Og de trodde Skriftene (Tanach) og det ord som Jeshua hadde sagt (undervist om).”


1Tim 4:13:Ta vare på opplesningen av Skriften (dette skulle han gjøre i menigheten), formaningen og læren til jeg kommer.”

 

2Tim 3:14-17: “Men du må holde fram i de sannheter som du har lært og blitt overbevist om, for du vet hvem du har lært dem av. Og helt fra barndommen av har du kjent De Hellige Skrifter (Tanach) som har kraft til å gjøre deg vis til frelse ved troen på Messias Jeshua. Hele Skriften (Tanach) er innåndet av Elohim, og den er nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning og til opplæring i rettferdighet, for at Elohims menneske skal bli satt i stand til all god gjerning.”

 

Videre ser vi at opplesningen av Skriften var en vanlig foreteelse blant alle de første troende, ut fra bl.a. Apg 15:21: “For fra de eldste slekters tid har Moses hatt dem som forkynner ham i hver by, i det han blir opplest i synagogene hver Sabbat.” (gresk ‘synagogei’ er synonymt med gresk ‘ekklesia’, som betyr forsamling/menighet)


Jeshua er Universets Skaper og JHVHs Ord, Jeshua og JHVH er Én (Ett)


Skriften viser oss at det var Jeshua som brakte Universet og Jorden til eksistens. Det var Han som skapte alt. Ifølge Joh 1:1 skapte Elohims Ord alt som er, og videre avsløres det i Joh 1:14 at Ordet ble menneske, mennesket Jeshua fra Nazaret. Derfor er Elohims Ord også Elohims Sønn.

 

Elohims Ord, som er Elohims Sønn, er ett med Faderen. Og Elohims Ord og Sønn, er Hans Enbårne Sønn. Det greske ordet som er oversatt med enbåren er ‘monogéne’. Vi kan si at Jeshua er Elohims monogenetiske Sønn, fordi Han er Hans Ord.


Se på deg selv; - du taler ord. Det ord du taler blir ‘født ut fra deg’. Ordet du taler er også ett med deg, og slik blir det ord du taler en refleksjon av din person? Slik kan du si at det ord du taler er sønn av deg, fordi ordet du taler fødes ut fra deg. Det er du som taler ordene som kommer fra din munn, og du bestemmer hvilke ord det er. Ditt ord er ett med deg, og er deg. Og ordet du taler, kommer fra din munn, slik du på forhånd har bestemt.


På lignende vis er det med Jeshua. Han er JHVHs Ord og er ett med Faderen, de er Den Samme, Den Ene. I Joh 10:20 sier Jeshua, “Jeg og Faderen, Vi er Ett”. Slik er Elohims Ord likt med Elohim selv, dvs. at Jeshua er lik Elohim (Åp 19:13 Joh 1:1). Jeshua er JHVH Elohim. Jeshua er Alef og Tav, Alfa og Omega, Begynnelsen og Enden. Jeshua er bildet av Den Usynlige Elohim.


Derfor sier Jeshua videre i Joh 14:7-11: “Hadde dere kjent meg, da hadde dere også kjent Faderen, og fra nå av kjenner dere Ham og har sett Ham. Filip sier til ham: 'Herre! vis oss Faderen, og det er nok for oss!'  Jeshuah sier til ham: 'I så lang tid har jeg vært hos dere, og du kjenner meg ikke, Filip? Den som har sett meg, har sett Faderen; hvordan kan du da si: Vis oss Faderen?  Tror du ikke at jeg er i Faderen og Faderen i meg? De ord jeg sier til dere, taler jeg ikke av meg selv, men Faderen, som blir i meg, han gjør sine gjerninger.  Tro meg at jeg er i Faderen og Faderen i meg; men hvis ikke, så tro det dog for selve gjerningenes skyld!'

 

Vi trenger å forstå hensikten med JHVH Jeshuas skapelse. At Elohim ville ha et sted hvor Han kunne ha fellesskap med menneskene. De skulle være til glede og velbehag for Ham. Men de første menneskene gjorde opprør mot Elohim. De brøt Hans Lov, Hans Bud. Derfor handler Skriften mye om at Den Allmektige selv, til slutt, vil gjøre nye himler og en ny jord, der rettferdighet bor. Han vil gjenopprette det som menneskene ødela. I det Han gjør dette vil Han herliggjøre Sitt Navn, slik at Han blir kjent for hele menneskeheten.


I perioden for de siste tider, vil Han holde dom over alle verdens nasjoner, og til sist, i de siste tider, vil Han holde en dom over alle mennesker. Dette er en dom over alle dem som ikke har sitt navn skrevet i Livets Bok. De som har trodd på JHVH Elohim og holdt Hans bud, vil få sitt navn skrevet i Livets Bok. De andre vil bli dømt etter sine gjerninger, og deres navn vil bli skrevet opp i andre bøker. Bare de som har sitt navn skrevet i Livets Bok vil unnslippe fortapelsen og arve det evige livet ut fra det jeg forstår av blant annet Åpenbaringen kapittel 20.

 

Alle mennesker skal en dag stå framfor Ham, og om de har synd i sine liv går de fortapt. For å gi til veie en frelse for menneskene, for at de skulle kunne slippe unna fortapelsen, sendte Faderen Sin Sønn (Sitt Eget Ord) til hjelp for jordens beboere. Alle som velger å omvende seg og tro på JHVH Jeshua, dvs. de som velger å stole på Ham og følge Hans ord, de vil få del i det evige livet. For dette er de som er vasket rene i Jeshuas blod og holder Hans bud, og de har fått sine synder tilgitt.

 

Når Israels Rike gjenopprettes, skal Toraen utgå fra Sion og Hans Ord fra Jerusalem


En dag kommer Han igjen. Skriften kaller dette for JHVH Jeshuas gjenkomst. Hans gjenkomst er startfasen på gjenopprettelsen og fornyelsen av Hans skaperverk. Det begynner med at Han kommer for å opprette Sitt Rike for Israel. I tiden fra disse hendelser og fremover, skal alle ting til slutt bli nye og gjenopprettet. Alt det forgjengelige skal ikles uforgjengelighet, og dette er spesifikt relatert til Skriftens lære om oppstandelsen og de siste ting (Rom 8:18-24 1 Kor 15:50-56, Åp 19-22 og Profetene mm). Dette er hva vi alle troende ser frem til. Alt dette er forbundet med oppstandelsen (som er det samme som bortrykkelsen 1Tess 4:13 og ned) fra de døde og de siste ting.

 

I profeten Sakarjas bok, kapittel 14, setter JHVH Jeshua, Israels Elohim, sine føtter på Oljeberget. I det Han setter føttene på Oljeberget skal Han regjere over alle nasjoner fra Jerusalem i Israel over en lang periode, kjent i Skriften som ‘de tusen år’ eller Jeshuas regjeringstid på jord. Og da vil Han regjere over hele jorden. Slik vil Hans navn bli herliggjort og opphøyet foran øynene på alle verdens nasjoner.


På denne tid skal det være slik: JHVH er Én og Hans navn ett! Dette er det vi kaller for den Messianske Tidsalder. Fra Jerusalem vil Han da regjere og dømme mellom alle verdens nasjoner og lære menneskene Sine instruksjoner. I Skriften er disse instruksjonene kalt for Toraen (oversatt med Lov/Loven på norsk). Torah betyr rett ut Instruksjon på norsk. I hebraisk språk og tanke er 1.-5. Mosebok Torah, og oversatt til norsk som egennavn på Mosebøkene: Instruksjonen. Vi kommer mye mer innpå, i detalj, det som er relatert til de siste ting, i de senere deler.

 

Jes 2:2-4:I de siste dager skal det skje: Berget der JHVHs hus står skal være grunnfestet på toppen av fjellene. Det skal være opphøyet over høydene. Alle folkeslag skal strømme til det. Mange folk skal dra av sted og si: «Kom, la oss gå opp til JHVHs berg, til Jakobs Elohims hus. Han skal lære oss Sine veier, og vi skal vandre på Hans stier.» For fra Sion skal loven (Toraen) utgå, og JHVHs ord fra Jerusalem. Han skal dømme mellom folkeslagene og skifte rett for de mange folk. De skal smi sine sverd om til plogskjær og sine spyd om til vingårdskniver. Folkeslag skal ikke løfte sverd mot folkeslag, de skal ikke lenger læres opp til strid.”

           

Sakarja 14:4: ”På den dagen skal Hans (JHVH Jeshua) føtter stå på Oljeberget, som ligger vendt mot Jerusalem fra øst. Oljeberget skal revne i to, fra øst til vest, så det blir en meget stor dal. Halvparten av berget skal flytte seg mot nord og halvparten mot sør.” Og vers 9:JHVH skal være Konge over hele jorden. På den dagen skal det være slik: «JHVH er én», og Hans navn ett. (Rabbinere i den jødiske talmud lærer at alt ble skapt av Elohim, men bare for Messias skyld (Sanhedrin 96b.))


Johannes evangelium er en parallell til 1Mosebok

 

I Joh 1:3 leser vi at Jeshua (som er Ordet) brakte himlene (universet) og jorden til eksistens. Selve Eksistensen, ‘Jeg Er At Jeg Er’, skapte det som eksisterer.  Faderens Fullkomne Vilje, Jeshua utførte det. Og Han er Elohims Ord. Jeshuah er JHVHs fullkomne vilje. Det er viktig å legge merke til at Joh 1:1-3 er en parallell til 1 Mos 1:1

 

Joh.1:3:Alt ble til ved Ham, og uten Ham ble ingenting til av det som ble til.”


Dette verset referer til Jeshuah som Ordet. Med dette sier Johannes at Jeshua er Elohims Ord. Johannes ønsker å vise at Jeshua er JHVHs Ord. Videre brukes termen ‘Ordet’ som et synonym for Loven eller Toraen (Neh 8 Ordspr 30:4-6). Og i Joh 1:14 leser vi at Ordet, som er JHVH Elohims ord, dvs. Toraen, blir levende. Vi leser at Ordet ble menneske og tok bolig i blant oss (Ordet kom til Israels folk som menneske). Slik ser vi at Jeshua var ‘legemliggjørelsen av Elohims Tora’, Han ble den levende Toraen, Den Fullkomne Elohims Vilje. Det er på dette vis at Jeshua er Det Levende Elohims Ord (5 Mos 30:11-14, Rom 10:1-10, Ordspr 30:4-6, Salme 18:31).

 

Joh 1:1-3:I begynnelsen (hebr. B’reishit) var Ordet, og Ordet var hos Elohim, og Ordet var Elohim. Han var i begynnelsen (hebr. B’reishit) hos Elohim. Alt ble til ved Ham, og uten Ham ble ingenting til av det som ble til”.

 

1. Mos.1,1:I begynnelsen (hebr. B’reishit) skapte Elohim himlene (universet) og jorden.”

 

Salme 33:4-6: “For JHVHs Ord er rett, og alt Hans verk er gjort i trofasthet. Han elsker rettferdighet og rett. JHVHs miskunn fyller jorden. Himlene ble dannet ved JHVHs Ord, og hele deres hær ved et pust fra Hans munn (Messias).”


Sammenlign så Kol 1:15-16 og Salme 33:6 med 1 Mos 1:1 og Joh 1:3

 

Kol 1:15–16: ”Han er bildet av den usynlige Elohim, Den førstefødte framfor hele skapningen. For av Ham ble alle ting skapt, de som er i himlene, og som er på jorden, både synlige og usynlige, enten det er troner eller herredømmer, myndigheter eller makter. Alle ting ble skapt av Ham og for Ham.”

 

Salme 33:6:Himlene ble dannet ved JHVHs ord, og hele deres hær ved et pust fra Hans munn.”

 

Joh 1:3:Alt ble til ved Ham, og uten Ham ble ingenting til av det som ble til.”

 

1 Mos 1:1: ”I begynnelsen skapte Elohim himlene (universet) og jorden.”


Videre ser vi at Jeshua, JHVHs Ord, åpenbares gjennom hele Toraen. I Joh 5:46–47 sier Jeshua at Moses skrev om Ham. Vi forstår derfor at Toraen åpenbarer hvem Jeshuah er: ”For dersom dere trodde Moses, ville dere ha trodd Meg. Han skrev jo om Meg. Men hvis dere ikke tror hans skrifter, hvordan kan dere da tro Mine ord?

 

Det samme gjelder oss. Det som sies her, er at om vi tror på Moses, på det han sa, da vil vi også tro på Jeshua. Hvorfor? Fordi Moses skriver om Jeshua. Siden Moses skrev om Jeshua, må vi tro på alt det Moses skrev. Vi må tro på alle fem Mosebøkene. På absolutt alt som står skrevet der. Moseloven handler om Jeshua. Og om vi tror på Moseloven, gjør vi etter den. Vantro er å ikke gjøre etter den. Det var det som var problemet med fariseerne, de trodde ikke på Moseloven. De satte Moseloven til side til fordel for sine egne forskrifter, på lignende måte som mange innenfor tradisjonell kristendom gjør i dag.


Det er mulig at Jeshua hadde sagt det samme til de som er innenfor tradisjonell kristendom i dag som Han sa til fariseerne, fordi mesteparten av tradisjonell kristendom setter budene fra Elohim til side til fordel for sine egne forskrifter. For eksempel det å feire jul, som er en hedensk høytid, er blitt en av mange erstatninger for de bibelske høytider. Oså at Bibelens høytider og Sabbaten ikke gjelder lenger, og disse trenger vi ikke å holde. Her legger altså mange kristne til og trekker fra det som står i Skriften.


Det er også mange andre ting de kristne gjør som ikke stemmer med Skriften, slikt som Skriften betegner som menneskebud, mennesketradisjon og overleveringer fra fedrene (Skriften sier videre at dette er det samme som lovgjerninger og lovtrelldom). Slik setter tradisjonell kristendom i dag Elohims Bud til side med sine egne menneskebud og tradisjoner, akkurat på samme måte som de hyklerske fariseerne gjorde i det første århundret. Slik blir i dag Guds Ord satt ut av kraft. De hyklerske fariseerne i dag, er alle de som setter Guds Bud til side, ved å sette sine egne overleverte forskrifter og tradisjoner høyere enn det bibelens “forskrifter og retningslinjer” formaner oss til (Mark 7, Matt 15).


Hva kan vi lære av selve ordet “B’reishit”?

 

1Mos 1: I begynnelsen (B’reishit) skapte Elohim himlene og jorden”.

Det første ordet som brukes i den hebraiske Tanach er B’reishit:  בְּרֵאשִׁית = I Begynnelsen 

 

Det oversettes med de norske ordene ‘I begynnelsen’. På hebraisk er den første bokstaven Bet i ordet B’reishit forstørret. Bokstaven Bet betyr hus eller bosted, når den står for seg selv. Vi ser at Elohim allerede i det første ordet og bokstaven av Første Mosebok, avslører at Han vil ha et hus å bo i. Han ønsket å bo blant menneskene for å ha fellesskap med dem.


Bokstaven Bet slik den ser ut på hebraisk: בּ = Hus


Om du tar den første bokstaven Bet og den andre bokstaven Resh får vi det sammensatte ordet Bar (bokstaven Bet + bokstaven Resh) som er det hebraisk-arameiske ordet for Sønn. Slik avsløres det at det skulle bygges et hus for Sønnen. (Du finner ordet på denne linken http://strongsnumbers.com/hebrew/1247.htm. Ordet bar er av arameisk opprinnelse (tror man), men ble brukt blant hebreerne på Jeshuahs tid og før dette. F. eks. har du sikkert hørt bar-Jona, som betyr sønn av Jona.)

 

Strongs hebraiske ordliste, nummer 1247:

Opprinnelig Ord: בַּר

Translitterasjon: bar

Fonetisk uttale: bar

Kort definisjon: sønn

 

Bokstavene Bet + Resh sammensatt på hebraisk (Hebraisk leses fra høyre til venstre): בּר = Sønn

 

Om vi tar de to første bokstavene i ordet B’reishit, Bet og Resh + de to siste bokstavene i ordet, ‘Jod’ og Tav, former dette det hebraiske ordet B’rit, som betyr pakt. Da avsløres det at ‘Elohim bygger et hus for Sønnen gjennom en pakt’.


De hebraiske bokstavene Bet, Resh, Jod og Tav sammensatt til ordet B’rit (Hebraisk leses fra høyre til venstre): בּרית = Pakt

 

Med hvem ble pakten opprettet? Om du tar bort den første bokstaven Bet, i ordet B’reishit, står du igjen med ordet Reishit, som betyr ‘først’ eller ‘begynnelsen’, men som også oversettes med ‘førstegrøde’. Det avsløres da at Pakten skulle gjøres med hensyn til begynnelsen, eller med tanke på begynnelsen.


Hvem sier Bibelen at begynnelsen er?  I Skriften kalles Israel for begynnelsen, Toraen kalles for begynnelsen og Jeshua kalles for begynnelsen. Derfor ser vi at Israel, Toraen og Jeshua utgjør pakten sammen. Som vi vet ble det opprettet en pakt ved Sinaifjellet. Derfor er pakten koblet sammen med hendelsene på Sinaifjellet. (Les Andre Mosebok) "Pakten med Begynnelsen" ble gjort på Sinai -> Jeshua (Sønnen/Brudgommen), Israel (Menneskene/Bruden) og Toraen (Ekteskapskontrakten). Brudgommen, Bruden og Ekteskapskontrakten.

 

Først, førstegrøde eller begynnelse på hebraisk: רֵאשִׁית


Israel er begynnelsen (førstegrøden)

 

I Jer 2:2-3 er førstegrødeordet det hebraiske ordet reishit, som betyr begynnelse, første, eller som det er oversatt her, førstegrøden.

 

Jer 2:2-3: Gå og rop i ørene på Jerusalem og si: Så sier JHVH: Jeg husker deg, din ungdoms hengivenhet, din brude-kjærlighet, hvordan du fulgte Meg i ødemarken, i et land som ikke blir tilsådd. Ja, hellig var Israel for Jahovah, førstegrøden (begynnelsen) av Hans høst. Alle som ville fortære ham, ble holdt skyldige. Det onde kom over dem, sier JHVH.”


Det er også dette Paulus snakker om i Rom 11:16: ”For om førstegrøden er hellig (tilsidesatt, innviet eller utvalgt), er hele deigen også hellig. Og om roten er hellig, er også grenene det.”

 

Torahen/loven er begynnelsen (førstegrøden)

 

Ordspr 8:22-23: ”JHVH hadde meg i eie ved begynnelsen av Sin vei, før Hans verk fra gammel tid. Jeg har vært innsatt fra evighet, fra begynnelsen, før jorden var til.”

 

Det er samme ord som brukes, førstegrøde-ordet, men her i konteksten er det oversatt med ‘begynnelsen’. Hadde meg (visdommen) i eie i begynnelsen (reishit). Verset sier at Elohim hadde Visdommen i eie før himlene (universet) og jorden ble skapt. Toraen er vår visdom og forståelse, sier Skriften.

 

5 Mos 4:6: ”Derfor skal dere ta dere i vare så dere holder dem. For nettopp dette er deres visdom og forstand framfor øynene på de folkeslagene som kommer til å høre alle disse lovene, og som vil si: ‘Sannelig, dette store folket er et vist og forstandig folk’.

 

Denne visdommen var til før Skapelsen av denne verden. Den var hos Elohim, var av Elohim og var Elohim. Det er et uttrykk for Elohims fullkomne råd/vilje/hensikt. Denne Visdommen fikk Jakobs hus, Israel, del i, og vi som tror på Jeshua er podet inn og har fått del i den samme Visdommen. Dette er også forbundet med det Jeshua sier: “Men visdommen er rettferdiggjort av sine barn” (Matt 11:19).

 

I hebraisk bibelsk tankegang er Toraen lik Visdom, Elohims Visdom. Det som Jeshua sier i Matt 11:19, betyr at Elohims barn gir Toraen rett, på samme vis som vi leser at de gav Elohim rett, i Luk 7:29-30: “Og alt folket som hørte ham, og tollerne, de gav Elohim rett og lot seg døpe med Johannes' dåp; men fariseerne og de lovkyndige gjorde Elohims råd til intet for seg og lot seg ikke døpe av ham.”


Jeshua er begynnelsen (førstegrøden)

 

Denne forbindelsen til 1 Mos 1:1 ser vi i Joh 1:1; ”I begynnelsen skapte… I begynnelsen var Ordet”.  Vi ser at det henger sammen. Ut fra dette kan vi se at Jeshua er Begynnelsen.

 

Joh 1:1-2: ”I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Elohim, og Ordet var Elohim. Han var i begynnelsen hos Elohim.”

 

Jeshuah sier også Selv i Åp 1:8 at Han er Begynnelsen…

“Jeg er Alef og Tav (Alfa og Omega), Begynnelsen og Enden…”Kilde:

Yeshua from Genesis 2 Revelation #1 - YouTube

Yeshua from Genesis 2 Revelation #2 - YouTube

Yeshua from Genesis 2 Revelation #3 - YouTube

Yeshua from Genesis 2 Revelation #4 - YouTube

Yeshua from Genesis 2 Revelation #5 - YouTube

Yeshua from Genesis 2 Revelation #6 - YouTube


Begynnelsen (B’reishit)

 

Vi må alltid legge på vårt hjerte at alt må være sentrert rundt Jeshua. Dette fordi Salme 40:8-9 sier: ”Da sa jeg: ‘se, jeg kommer. I bokrullen er det skrevet om meg. Å gjøre din vilje, min Elohim, er min lyst, og din lov er i mitt indre’.”, og dette siteres også i Hebr 10:7.