HebraiskTro.no


HVORDAN ELSKE GUD OG GJØRE HANS VILJE?


Av Mati JochananJeshua sa og lærte: gjør JHVHs vilje

  

Jeshua lærte ikke sin egen lære, men hva JHVH sa. Den som tror på jeshua, tror på JHVH

 

"Men Jeshua ropte og sa: Den som tror på Meg, tror ikke på Meg, men på Ham som sendte Meg. Og den som ser meg, ser Ham som har sendt meg. Jeg er kommet som et lys til verden, for at hver den som tror på meg, ikke skal bli i mørket. Hvis noen hører Mine ord og ikke tror, dømmer ikke Jeg ham. For Jeg kom ikke for å dømme verden, men for å frelse verden

 

Den som forkaster Meg og ikke tar imot Mine ord, har det som dømmer ham, ordet som jeg har talt, det skal dømme ham på den siste dag. For Jeg har ikke talt av meg selv. Men Faderen som har sendt meg, ga meg befaling om hva jeg skulle si og hva jeg skulle tale. Jeg vet at Hans bud er evig liv. Det som Jeg da taler, taler jeg slik som Faderen har sagt meg." (Joh 12:44-50)

 

Jeshua lærte JHVHs lære og ikke fedrenes lære. Han anklaget folk for å ikke tro Moses og overholde Moseloven. Jeshua sier at å holde Moseloven er riktig 

 

"Jødene undret seg og sa: Hvordan kan Denne Mannen forstå Tanack når Han aldri har fått opplæring? Jeshua svarte dem og sa: Min lære er ikke min egen, men tilhører ham som har sendt meg (toraen). Om noen vil gjøre hans vilje, da skal han kjenne om læren er av Elohim, eller om Jeg taler ut fra Meg Selv.


Den som taler ut fra seg selv, vil selv ta æren. Men den som vil gi æren til Ham som har sendt Ham, han er sannferdig, og i Ham er det ingen urettferdighet. Har ikke moses gitt dere toraen? og ingen av dere holder toraen. Hvorfor forsøker dere å drepe Meg? (Taler her til ‘eliten’ og deres tilhengere som fulgte ‘babylonsk talmud torah’). (Joh 7:15-19: 15)

 

”Den som tror på Meg, som Tanach har sagt, ut fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann.” (Joh 7:38)

 

Jeshua siterte i blant muntlig Torah (mishna). Ikke alt som sies i den babylonske Talmud var bra

 

”Det står også skrevet i toraen deres at to menneskers vitnesbyrd er sant.” (To menneskers vitnesbyrd er ikke alltid sant) (Joh 8:17)

 

Jeshua sa de som ikke tror på JHVH vil dø i sine synder. Vi skal gjøre det som behager JHVH

 

”Han sa til dem: «Dere er nedenfra. Jeg er ovenfra. Dere er av denne verden. Jeg er ikke av denne verden. Derfor sa Jeg til dere at dere skal dø i deres synder. For dersom dere ikke tror JHVH (ejeh-asher-ejeh), skal dere dø i deres synder.


Da sa de til Ham: Hvem er Du? Jeshua sa til dem: Akkurat det som Jeg har sagt dere fra begynnelsen. Jeg har mye å si og å dømme om dere. Men han som sendte meg er sannferdig. Og Jeg taler til verden alt det som Jeg har hørt fra ham.


De forstod ikke at han talte til dem om Faderen. Så sa Jeshua til dem: Når dere opphøyer Menneskesønnen, da skal dere kjenne JHVH, og at Jeg ikke gjør noe av meg selv. Men Jeg taler alt slik som min far lærte meg. Han som sendte meg er med Meg. Faderen har ikke latt Meg bli igjen alene, for Jeg gjør alltid det som behager ham. Da Han talte disse ordene, var det mange som kom til tro på Ham." (Joh 8:24-30)

 

”Da sa Jeshua til de jødene som var kommet til tro på Ham: Hvis dere blir i mitt ord (som er Faderens Ord), er dere i sannhet Mine disipler.” (Joh 8:31)

 

”Hvorfor forstår dere ikke Min tale? Fordi dere ikke er i stand til å høre Mitt ord. (Jeshuas Ord er Faderens Ord). (Joh 8:43)

 

”Den som er av Elohim hører Elohims ord (Toraen). Derfor hører dere ikke, fordi dere ikke er av Elohim.” (Joh 8:47)

 

”Likevel har dere ikke kjent Ham, men jeg kjenner ham. Hvis Jeg sier: Jeg kjenner Ham ikke, er Jeg en løgner som dere. Men Jeg kjenner Ham og holder hans ord (holder toraen). (Joh 8:55)

 

Vi skal holde budene i Toraen. Hvis ikke, elsker vi ikke JHVH eller Jeshua. Ordet som Jeshua talte var ikke hans egne ord, men utelukkende Faderens ord

 

”Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Den som tror på Meg, han skal også gjøre de gjerningene Jeg gjør. Han skal gjøre større gjerninger enn disse, for Jeg går til Min Far. Hva som helst dere ber om i Mitt navn, det skal Jeg gjøre, så Faderen skal bli herliggjort i Sønnen. Dersom dere ber om noe i Mitt navn, skal Jeg gjøre det.

 

Hvis dere elsker Meg, så hold budene Mine. Og Jeg vil be Faderen, og Han skal gi dere en annen Talsmann, for at Han skal bli hos dere til evig tid, sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, siden den verken ser Ham eller kjenner Ham. Men dere kjenner Ham, for Han blir hos dere og skal være i dere. Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse. Jeg skal komme til dere.

 

Ennå en liten stund og verden skal ikke se Meg lenger, men dere skal se Meg. For Jeg lever, og dere skal leve. På den dagen skal dere kjenne at Jeg er i Min Far og dere i Meg og Jeg i dere. den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker meg. Og den som elsker Meg, skal bli elsket av Min Far, og Jeg skal elske ham og åpenbare Meg for ham.


Judas, ikke Iskariot, sier til Ham: Herre, hva er grunnen til at Du vil åpenbare Deg for oss og ikke for verden? Jesus svarte og sa til ham: hvis noen elsker meg, vil han holde mitt ord. Og Min Far skal elske ham, og Vi skal komme til ham, og Vi skal ha Vår bolig hos ham. den som ikke elsker meg, holder ikke mine ord. Og ordet som dere hører er ikke Mitt, men Faderens, Han som har sendt Meg." (Joh 14:12-24)

 

"Slik som Faderen har elsket Meg, på samme måten har også Jeg elsket dere. Bli i Min kjærlighet! hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, på samme måte som jeg har holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har Jeg talt til dere for at Min glede skal bli i dere, og for at deres glede skal bli fullkommen.

 

Dette er MiN befaling, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn dette, at han gir sin sjel for sine venner. Dere er mine venner, hvis dere gjør alt det jeg befaler dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for en tjener vet ikke hva hans herre gjør. Dere har Jeg kalt venner, for alt det Jeg har hørt av Min Far, har Jeg gjort kjent for dere. Dere har ikke utvalgt Meg, men Jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt. Og deres frukt skal vare, slik at alt det dere ber Faderen om i Mitt navn, skal Han gi dere. dette befaler jeg dere, for at dere skal elske hverandre." (Joh 15:9-17)

 

Å elske JHVH ved å holde hans ord er mer verd en alle brennoffer og slaktoffer


”Så kom en av de skriftlærde. Han hadde hørt dem samtale med hverandre, og forstod at Han svarte dem godt. Derfor spurte han Ham: Hvilket er det første av alle bud?


Jeshua svarte ham: «Det største av alle budene er: Hør, Israel, JHVH vår Elohim, JHVH er enhet (hebr. echad). Og du skal elske JHVH din Elohim av hele ditt hjerte, av hele din sjel, og av all din forstand, og av all din kraft. Dette er det første budet.


Og det andre, som står likt det er dette: Du skal elske din neste som deg selv. Det er ikke noe annet bud som er større enn disse. Så sa den skriftlærde til Ham: Det er rett, Mester, Du har talt sannheten, for Elohiim er ‘echad’, og det er ingen andre enn Ham.” (Mark12:28-32)


Sammenlign med 5 Mos 6:

 

”Dette er budet, lovene og dommene som JHVH deres Elohim har befalt meg å lære dere, så dere kan holde dem i det landet dere skal gå inn i for å ta det i eie, for at du kan frykte JHVH din Elohim, holde alle hans lover og hans bud som jeg befaler deg, både du og din sønn og din sønnesønn, alle ditt livs dager, og for at dine dager kan bli mange.


Derfor Israel, hør, og ta deg i vare så du holder dem, så det kan gå deg vel, og dere kan bli overmåte tallrike, slik JHVH, dine fedres Elohim, har lovt deg, i et land som flyter med melk og honning. Hør, Israel! JHVH vår Elohim, JHVH er echad! du skal elske JHVH din Elohim av hele ditt hjerte, av hele din sjel, og av all din makt. Disse ordene som jeg befaler deg i dag, skal forbli i ditt hjerte.


Du skal innprente dine barn dem, og du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du legger deg og når du står opp. Du skal binde dem som et tegn rundt hånden, og de skal være som minnesedler mellom dine øyne. Du skal skrive dem på dørstolpene til ditt hus og på dine porter.” (5 Mos 6:1-9)


Vi er jordens ‘salt’ som ivaretar Guds lov i en lovløs verden


"Velsignet er dere når de håner og forfølger dere og for min skyld sier all slags ondt om dere på falskt grunnlag. Fryd dere og juble i glede, for stor er deres lønn i himmelen. For slik forfulgte de profetene som var før dere." (Matt 5:11-12)

 

Spørsmålet er: Hvorfor ble Profetene forfulgt? Fordi de talte til folket at de måtte omvende seg fra vantro til tro. De fulgte ikke lenger JHVH ved at de ikke fulgte Hans Ord, Toraen. Når Profetene forkynte ”omvend dere til JHVHs Ord”, ble de forfulgt og drept. Jeshuah forkynte også at folk måtte omvende seg til tro på JHVH og holde Hans Torah, også Han ble forfulgt.

 

”Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin saltkraft, hvordan skal det da kunne bli salt igjen? Da er det ikke godt for noe annet enn å kastes ut og bli tråkket ned av menneskene. Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. Man tenner heller ikke en lampe og setter den under et kar, men i en lampeholder. Da gir den lys til alle som er i huset. På samme måte skal dere la lyset deres skinne for menneskene slik at de kan se de gode gjerningene deres og ære deres far, Han som er i himmelen.” (Matt 5:13-16)

 

Salt var og er et uttrykk for Toraen i hjertene. Om saltet mister sin kraft er det fare på ferde. Lyset her er også et bilde på Elohims Ord og at det ikke skal skjules eller legges bort, slik at det mister sin hensikt. Om Toraen er borte finnes det bare mørke og ikke lys. Om vi forkaster Toraen, forkaster vi også Messias Jeshua som lærte og overholdt Toraen og gav den ære, og slik æret Han Faderen. Det skal vi også gjøre.

 

”Tenk ikke at Jeg er kommet for å oppheve Toraen eller Profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. For sannelig sier Jeg dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste ‘jud’ eller en eneste ‘tøddel’ av Toraen forgå, før alt er oppfylt.

Den som bryter et av de minste av disse bud og lærer menneskene det samme, skal kalles den minste i himlenes rike. Men den som gjør etter dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike. For Jeg sier dere at hvis ikke deres rettferdighet langt overgår rettferdigheten til de skriftlærde og fariseerne, skal dere aldri komme inn i himlenes rike.” (Matt 5:17-20)

 

Fariseerne og de skriftlærde gjorde seg skyld i å oppheve Toraen og Profetene ved at de ikke gjorde etter Toraen og Profetenes ord som bekreftet Toraen. De hadde valgt sin selvvalgte gudsdyrkelse ved å sette Toraens bud til side med sine egne overleveringer, tradisjoner og bud. Dette leser vi om i bl.a. Mark 7:

 

”Da spurte fariseerne og de skriftlærde Ham: Hvorfor følger ikke disiplene Dine forskriften fra de gamle (den ‘muntlig torah’ eller ‘babylonsk talmud’), men spiser brød med uvaskede hender?


Han svarte med å si til dem: Rett profeterte Jesaja om dere hyklere, som det står skrevet: Dette folket ærer meg med sine lepper, men deres hjerte er langt borte fra Meg. Og forgjeves tilber de meg, når de underviser menneskebud som om det var den rette lære. For dere setter Elohims bud til side og holder fast på menneskers forskrifter - slik som vasking av øser og beger, og mange andre slike ting gjør dere.


Han sa til dem: altfor lettvint forkaster dere Elohims bud, for at dere kan holde fast på deres egne forskrifter. For Moses sa: Hedre din far og din mor, og: Den som forbanner far eller mor, skal dø. (Jeshua siterer her Toraen, den Sanne Lære)


Men dere sier: Hvis en mann sier til sin far eller mor: Det du har til gode av meg, er korban - det vil si: en gave til Elohim -, da tillater dere ham ikke lenger å gjøre noe for sin far eller sin mor. Slik setter dere Elohims ord ut av kraft ved de forskriftene dere har gitt videre. Og mange lignende skikker følger dere. (Jeshua siterer her ‘den muntlige torah’ eller ‘babylonsk talmud’. Hvordan Korban skal gjøres forklares i ‘Talmud’, men det stemmer ikke med Toraen). (Mark 7:5-13) 


Jeshua sier at de som tror på ham skal overgå de skriftlærde og fariseerne i rettferdighet. Det vil si at de som tror på Jeshua utelukkende følger Moses og ikke andre skikker, lærdommer eller tradisjoner. Videre i Bergprekenen kommer Jeshua gjennom hele sin undervisning til å sette ‘loven til fedrene’ (muntlig lov) opp mot hva Mose Torah virkelig sier i sin fulle dybde. Han skiller mellom forskriftene og overleveringene fra fedrene og sannheten i Toraen.

Men Han svarte med å si til den som fortalte Ham dette: Hvem er Min mor og hvem er Mine brødre? Og Han rakte ut hånden mot disiplene Sine og sa: Her er Min mor og Mine brødre! For den som gjør min himmelske Fars vilje, er min bror og søster og mor. (Matt 12:48-50)