HebraiskTro.no


HVA SIER GAMLE SKRIFTER OM ENOK?


Av Kris Guleng

1. Enoks bok 92:1:

"Boken som er skrevet av Enok, – Enok skrev nemlig hele denne lære om visdommen som er lovprist av alle mennesker. Han er velsignet og jordens dommer. Den er skrevet for alle mine barn som bor på jorden, og til de kommende slekter som skal øve rettferdighet og fred."


2. Enoks bok 10:5-7:

"Og alt det som bør læres forklarte Veriveil meg i 30 dager og 30 netter, mens jeg skrev alle tegnene. Og da jeg var ferdig, sa Veriveil til meg: Sett deg, skriv alt hva jeg har forklart deg. Og jeg satt det dobbelte av 30 dager og 30 netter, og jeg nedskrev alt nøyaktig, og jeg skrev 360 bøker."


Hvorvidt Enok selv førte disse bøkene i pennen er uvisst. Man mener de ble skrevet omtrent et par hundre år f.kr. og da naturligvis ikke av Enok selv, men av en eller flere andre. Det er også antydet at de kan være langt eldre. Men dette er umulig å vite med sikkerhet, siden de skriftfunn som er gjort på ulike språk er kopier og ikke originaler. Hvis Enok virkelig skrev så mye som 360 bøker, er mesteparten gått tapt. Jeg har kjennskap til første og annen Enoks bok, hvorav den første er mest omfattende. Jeg har lest at en tredje bok finnes, men jeg kjenner den ikke selv. Når jeg bruker termen Enoks bok i entall, henviser jeg til den første og den andre.


Enoks bok har siden 1700-tallet, og senere ved funnet av den i Dødehavsrullene, fått oppmerksomhet som et hellig skrift, av mange vært antatt å være inspirert av Den Hellige Ånd. Den hevdes å ha blitt undertrykket av Den Katolske Kirke i århundrer, men har sett dagens lys igjen i den senere tid. Enoks bok var i gammeltestamentlig tid  like utbredt og høyaktet blant jødene som de øvrige bøkene i Det Gamle Testamente. Det var den av dagens apokryfer som var mest utbredt. Mange mener også at den ikke kvalifiserer som apokryf, men burde være innlemmet som kanonisk skrift i Bibelen, da den skal være verifisert som autentisk.


Hvordan man nå enn ser på dette, er det uansett en kilde til innsikt når noen av de gamle skriftene omtaler denne enestående gudsmannen som ble tatt direkte opp til Gud uten å dø. Flere apokryfe skrifter omtaler Enok og hans visdom, undervisning og bøker. Han nevnes i De Tolv Patriarkers Testamente, i Jubileerboken og i Jasers bok.


Om Enok i De Tolv Patriarkers Testamente


De tolv patriarker er de 12 sønnene til Jakob; Ruben, Simon, Levi, Juda, Issakar, Sebulon, Dan, Naftali, Gad, Aser, Josef og Benjamin. Denne boken omhandler disse tolv mennenes avskjedsord til sine barn ved dødsleiet. Avskjedsordene har profetisk karakter, i tillegg til formaninger om et rent liv, og selverkjennelse om å lære av sine feiltrinn. Fem av dem nevner Enoks bok og det er ingen tvil om at de anser ham for å være en sann profet.


Judas Testamente 18:1:

"Men jeg har også lest i den rettferdige Enoks bøker om de onde ting som dere skal gjøre i de siste dager."


Levis Testamente 16:1:

"Men nu har jeg erfart i Enoks bok at dere skal fare vill i 70 uker."


Simons Testamente 5:6:

For jeg har sett i en avskrift av Enoks bok, at deres sønner sammen med dere, skal gå til grunne ved utukt og at dere skal øve urett mot Levi ved sverdet.


Naftalis Testamente 4:1:

"Jeg sier dette, mine barn, fordi jeg har lest i Enoks hellige skrift, at også dere skal falle fra Herren og ferdes i ondskap som hedningene og handle lovløst som sodomittene."


Benjamins Testamente 9:1:

"Fra den rettferdige Enoks ord vil jeg fortelle dere at dere vil bli lik sodomittene i deres utuktssynder unntatt noen få."


Om Enok i Jubileerboken


Jubileerboken omhandler de første 2450 år etter Adam, med undertittel: ‘Tidsinndelingens bok’. Her får vi kjennskap til Bibelhistoriens mennesker og begivenheter fra nye vinkler. Tekstene tilfører interessante detaljer og utfyllende informasjon om de kjente historiene fra Adam til Moses. Det harmonerer og underbygger det vi kjenner fra Bibelens fortellinger. Det er viet en del plass til omtale av profeten Enok. I tillegg til i Enoks bok, blir det også her påstått at Enok lærte seg skrivekunsten og skrev boken selv.


Kap. 4:17-25:

 1. 17."Han (Enok) var den første av menneskebarna som lærte skrivekunst og lærdom og visdom, og som nedskrev himmelens tegn i en bok, alt etter deres måneders rekkefølge.

 2. 18.Han var den første som skrev et vitnesbyrd og vitnet for menneskenes barn blant jorden slekter og ga beskjed om jubelårenes uker og opplyste om årenes dager og brakte orden i månedene, og ga beskjed om årenes sabbater, således som vi hadde lært ham det.

 3. 19.Det som var og det som kommer så han i et syn i søvne, således som det vil gå menneskenes barn i deres slekter inntil dommedag. Alt så og forsto han, og han nedskrev sitt vitnesbyrd og oppbevarte vitnesbyrdet på jorden til alle menneskenes barn og deres slekter.

 4. 20.I det 12. Jubelår, i den 7. uke, tok han seg en hustru. Hennes navn var Edni, datter av Dan'el, en datter av sin fars søster. I det 6. år i den uke fødte hun ham en sønn, og hun kalte ham Metusalem.

 5. 21.Deretter var Enok hos Guds engler i et åremål av 6 jubelår, og de viste ham alt det som er på jord og i himmel og solens herredømme, og han nedskrev det hele.

 6. 22.Og han vitnet for vekterne som syndet mot menneskenes døtre; for de hadde begynte å blande seg for å besmitte seg med menneskenes søstre, og Enok vitnet imot dem alle.

 7. 23.Han ble bortrykket fra menneskenes barn, og vi førte ham inn i Edens hage til storhet og ære. Og se, der skriver han ned verdens dom og rettergang og alle menneskebarns ondskap.

 8. 24.Og han brente helligdomsrøkelse, velbehagelig for Herren på fjellet i syd.

 9. 25.For Herren har fire steder på jorden: Edens hage og fjellet i øst, og dette fjell som du er på i dag, Sinai fjell, Og Sions fjell, som skal helliges i nyskapelsen på jordens helligelse (og renses) for all sin synd og urenhet i verdens slekter."


Kap. 7:38-39:

 1. 38."For det har Enok, deres forfader befalt sin sønn Metusalem, og Metusalem sin sønn Lamek, og Lamek har befalt meg alt det som hans fedre hadde befalt ham.

 2. 39.Og jeg vil også gi dere befaling, mine sønner, som Enok befalte sin sønn i det 1. jubelår mens han var i live; som den syvende i sin slekt befalte og vitnet han for sin sønn og sine sønnesønner til sin dødsdag."


Kap. 10:17:

 1. 17."Han (Noa), som i sin levetid overgikk alle andre mennesker unntatt Enok, på grunn av den rettferdighet som han var fullkommen i. For Enoks gjerning var skapt til vitnesbyrd for evige slekter, for at han skulle tale om alle gjerninger for verdens slekter til dommedag."


Kap. 19:24-27:

 1. 24."I hans (Jakob) avkom skal mitt navn velsignes og mine fedres navn, Sems og Noas og Enoks og Mahalalels og Enosj og Sets og Adams.

 2. 25.De skal tjene til å legge grunn til himmelen og gjøre jorden fast og til å fornye alle lysene på himmelhvelvingen.

 3. 26.Og han kalte på Jakob i hans mors Rebekkas påsyn og kysset ham og velsignet ham, og sa: Jakob, min elskede sønn, som min sjel elsker! Gud velsigne deg fra sitt sete over himmelhvelvingen og gi deg alle de velsignelser hvormed han velsignet Adam og Enok og Noa og Sem.

 4. 27.Alt det som han talte til meg om, og alt det som han sa at han ville gi meg, det la han henge ved deg og ditt avkom til evig tid, så lenge himmelen er over jorden.

 5. 28.Mestemas ånder herske ikke over deg og ditt avkom, så de skulle drive deg bort fra Herren, som er din Gud fra nå og inntil evig tid."


Kap. 21:10:

"10. For således har jeg funnet det skrevet i mine forfedres bøker og i Enoks ord og i Noas ord."


Om Enok i Jasers bok


Jasers bok står referert i Bibelen:


Josva 10:13:

"Er ikke dette skrevet i Jasers bok?"


2. Samuel 1:18:

"Og se, den står skrevet i Jasers bok."


Jasers bok, gir en god beskrivelse av Enok, hans status hos Gud, i samfunnet, og hans himmelfart. Det er et kjærkomment tillegg til de opplysninger vi finner i Bibelen. Følgende er hentet fra innledningen til den engelske oversettelsen jeg benytter her: ”Det finnes så mye som fem separate arbeider ved dette navnet, alle komponert mye senere enn bibelsk tid. Denne bestemte er en oversettelse av en hebraisk bok trykket i 1613. Sepir Ha Yasher, den hebraiske tittelen på denne boken, betyr 1Den Oppreistes Bok’, eller ‘Den rettskafne eller korrekte nedtegnelse’.


Denne tittelen ble feil lest som ‘Jaser’, og på et gitt tidspunkt ble Jaser behandlet som et ordentlig navn; selv om artikkelen ‘den’ (hebraisk ‘ha’) aldri går forut for egennavn. Der er også en annen uekte ‘Jasers Bok’, trykket i 1750, der Jaser blir behandlet som navnet på forfatteren. Denne teksten dekker mye av det samme grunnlaget som de tradisjonelle Mosebøkene i Bibelen fra skapelsen av verden til Mose´død, selv om det er med mange små variasjoner.”


Jasers bok, kap. 2:37:

"Og Mahlallel, Cainans sønn, levde i sekstifire år og han fikk Jared; og Jared levde i seksti-to år og han fikk Enok."


Kap. 3: 1-38:

 1. 1."Og Enok levde sekstifire år og han fikk Methusalem; og Enok vandret med Gud etter at han fikk Metusalem, og han tjente Herren, og avskydde menneskenes veier.

 2. 2.Og Enoks sjel ble fylt av Herrens instrukser, i kunnskap og forståelse; og som en vis mann forlot han menneskenes barn og avsondret seg selv fra dem i mange dager.

 3. 3.Og det var ved slutten av mange dager der han tjente Herren og ba foran ham i sitt hus, at en Herrens engel ropte til ham fra himmelen og han sa – her er jeg.

 4. 4.Og han sa, ”Stå opp, gå bort fra ditt hus og fra det stedet der du gjemmer deg, og vis deg for menneskenes sønner, slik at du kan undervise dem om hvilken vei de skal gå og det arbeid de må oppnå for å komme inn i Guds veier.

 5. 5.Og Enok reise seg opp i samsvar med Herrens ord, og gikk bort fra sitt hus, fra hans sted og fra det kammer der han var skjult; og han gikk til menneskenes sønner og underviste dem alle Herrens veier, og på den tiden samlet sammen menneskenes sønner og gjorde dem kjent med Herrens retningslinjer.

 6. 6.Og han befalte at det måtte proklameres overalt hvor menneskenes sønner oppholdt seg, mens han sa – hvor er den mann som ønsker å kjenne Herrens veier og gode gjerninger? La ham komme til Enok.

 7. 7.Og alle menneskenes sønner samlet seg hos ham, for alle som ønsket dette gikk til Enok, og Enok regjerte over menneskenes sønner i henhold til Herrens ord og de kom og bøyde seg for ham og hørte hans ord.

 8. 8.Og Guds Ånd var over Enok og han lærte alle sine menn Guds visdom og veier og menneskenes sønner tjente Herren alle Enoks dager og de kom for å høre hans visdom.

 9. 9.Og alle menneskenes sønners konger, både den første og den siste, sammen med sine prinser og dommere, kom til Enok da de hørte om hans visdom, og de bøyde seg for ham og de ba også Enok om å regjere over dem, hvilket han samtykket til.

 10. 10.Og de samlet totalt sett ett hundre og tretti konger og prinser, og de gjorde Enok til konge over dem og de var alle under hans makt og lederskap.

 11. 11.Og Enok lærte dem visdom, kunnskap, og Herrens veier; og han gjorde fred imellom dem, og fred var over hele jorden gjennom Enoks liv.

 12. 12.Og Enok regjerte over menneskenes sønner i to hundre og førtitre år og han gjorde rett og rettferdighet med alt sitt folk og han leden dem i Herrens veier.

 13. 13.Og dette er slektsleddene til Enok, Metusalem, Elisha og Elimelech, tre sønner; og deres søstre var Melca og Nahmah, og Metusalem levde åttiseks år og han fikk Lamek.

 14. 14.Og det var i det femtisjette år i Lameks liv at Adam døde; ni hundre og tretti år gammel var han ved sin død, og hans to sønner, med Enok og Metusalem hans sønn, begravde ham med stor prakt, som ved en konges begravelse, i den grotten som Gud hadde fortalt ham om.

 15. 15.Og på det stedet sørget og gråt alle menneskenes menn over Adam; derfor har det blitt en tradisjon blant menneskenes menn til denne dag.

 16. 16.Og Adam døde fordi han spiste av kunnskapens tre; han og hans barn etter ham, slik Gud hadde sagt.

 17. 17.Og det var i det samme året da Adam døde, hvilket var det to hundre og førtitredje året i Enoks regjeringsperiode, på den tiden bestemte Enok seg for å skille seg ut fra menneskenes sønner for å avlukke seg selv som den første til å tjene Herren.

 18. 18.Og Enok gjorde så, men lot seg ikke avlukke fullstendig fra den, men holdt seg borte fra menneskenes sønner i tre dager og deretter gikk til dem i en dag.

 19. 19.Og i løpet av de tre dagene han var i sitt kammer, ba han også, og lovpriste Herren Gud, og den dagen han gikk for å vise seg for sine undersotter lærte han dem Herrens veier, og alt de spurte om fortalte han dem.

 20. 20.Og han holdt på slik i mange år, og deretter skjulte han seg i seks dager, og sto frem for sitt folk en dag av syv; og etter det en dag i måneden, og etter det en dag i året, inntil alle kongene, prinsene og menneskenes sønner søkte ham, og ønsket igjen å se Enoks ansikt og å høre hans ord; men de kunne ikke, siden alle menneskenes sønner var svært redd for Enok, og de fryktet for å nærme seg ham på grunn av den gudlike ærefrykt som var lagt på hans ansikt; derfor kunne ingen mennesker se på ham, i frykt for å bli straffet og dø.

 21. 21.Og alle kongene og prinsene bestemte seg for å samle menneskenes sønner og kommer frem for Enok, da de tenkte de kunne alle snakke til ham på den tiden han skulle vise seg iblant dem, og de gjorde så.

 22. 22.Og dagen kom da Enok viste seg og alle samlet seg og kom til ham, og Enok fortalte dem Herrens ord og han lærte dem visdom, kunnskap, og de bøyde seg ned foran ham og de sa – Måtte kongen leve! Måtte kongen leve!

 23. 23.Og en tid senere, mens kongene og prinsene og menneskenes sønner snakket til Enok, og Enok lærte dem Herrens veier, se en Herrens engel ropte på Enok fra himmelen, og ønsket å ta ham med opp til himmelen for å la ham råde der over menneskenes sønner slik han hadde rådet over menneskenes sønner på jorden.

 24. 24.Da Enok hørte dette gikk han og samlet alle jordens innbyggere og lærte dem visdom og kunnskap og ga dem himmelske tilrettevisninger og han sa til dem – jeg har blitt spurt om å stige opp til himmelen, derfor vet jeg ikke hvilken dag jeg vil dra.

 25. 25.Og derfor vil jeg nå undervise dere visdom og kunnskap og jeg vil gi dere tilrettevisning før jeg forlater dere, hvordan dere kan oppføre dere på jorden slik at dere kan leve; og han gjorde så.

 26. 26.Og han lærte dem visdom og kunnskap og ga dem tilrettevisninger, og han refset dem og han plasserte foran dem reglementer og dommer å gjøre på jorden, og han gjorde fred mellom dem, og han lærte dem evig liv, og var sammen med dem en tid mens han lærte dem alle disse tingene.

 27. 27.Og på den tiden var menneskenes sønner sammen med Enok, og Enok snakket til dem, og de løftet opp sine øyne og det som lignet en stor hest steg ned fra himmelen og hesten gikk frem og tilbake i luften;

 28. 28.Og de fortalte Enok hva de så og Enok sa til dem – på grunn av meg stiger denne hesten ned på jorden; tiden er kommet da jeg må gå fra dere og jeg skal ikke lenger bli sett av dere.

 29. 29.Og hesten steg ned på den tiden og sto foran Enok og alle menneskenes sønner som var sammen med Enok så ham.

 30. 30.Og enda en gang ga Enok ordre om at en stemme skulle proklamere og si – hvor er den mann som har sin glede i å kjenne Herren hans Guds veier, la ham komme i dag til Enok før han blir tatt bort fra oss.

 31. 31.Og alle menneskenes sønner samlet seg og kom til Enok den dagen; og alle kongene på jorden med sine prinser og rådgivere ble hos ham den dagen; og Enok lærte da menneskenes sønner visdom og kunnskap, og ga dem tilrettevisninger; og han bød dem å tjene Herren og vandre Hans veier alle sitt livs dager og han fortsatte å gjøre fred mellom dem.

 32. 32.Og det var etter dette at han reise seg opp og red på hesten; og han gikk frem og alle menneskenes sønner gikk etter ham, rundt åtte hundre tusen menn; og de gikk med ham en dagsreise.

 33. 33.Og den andre dagen sa han til dem, dra hjem til deres telter, hvorfor vil dere reise? Kanskje dere vil dø; og noen av dem dro ifra ham, og de som ble igjen dro med ham seks dagsreiser; og Enok sa til dem hver dag – dra tilbake til deres telter, såfremt dere ikke vil dø; med de var ikke villig til å dra tilbake, og de reiste med ham.

 34. 34.Og på den sjette dagen var det noen av mennene som ble igjen og klamret seg til ham og de sa til han – vi vil gå med deg til det stedet du går; som Herren lever, skal bare døde skille oss.

 35. 35.Og de ba så inderlig om å få reise med ham, at han sluttet å snakke til dem, og de dro etter ham og ville ikke reise tilbake.

 36. 36.Og da kongene kom tilbake tok de en folketelling for å vite hvor mange menn som gikk med Enok; og det var på den syvende dagen at Enok steg til himmelen i en virvelvind, med hester og ildvogner.

 37. 37.Og på den åttende dagen sente alle kongene som hadde vært med Enok for å bringe tilbake antallet menn som var med Enok, på det stedet fra hvor han steg til himmelen.

 38. 38.Og alle disse kongene dro til det stedet og fant at jorden der var fylt av snø, og på snøen var store steiner av snø, og en sa til den andre – Kom la oss bryte gjennom snøen og se, kanskje de mennene som var med Enok er døde, og er nå under snøsteinene, og de lette men kunne ikke finne ham, for han hadde steget opp til himmelen."


Kap. 4:1-2:

 1. 1."Og alle de dager Enok levde på jorden var tre hundre og sekstifem år.

 2. 2.Og da Enok hadde steget opp til himmelen tok alle kongene på jorden Metusalem hans sønn og salvet ham, og de sørget for at han regjerte over dem i stedet for hans far."Kilde:

1. De tolv patriarkers testamenter, Esca Forlag, Moss, 1988.

2. Første og annen Enoks bok, Esca Forlag, Moss.

3. Jubileerboken, Esca Forlag, Moss, 1996

4. http://www.sacred-texts.com/chr/apo/jasher/index.htm

    Oversatt fra original hebraisk til engelsk, Salt Lake City,

    trykket av J.H.Parry & Company, 1887. Til norsk ved Kris Guleng

Kort om Enoks bok


Profeten Enok, den syvende etter Adam, står nevnt i 1. Mos. 5:18-21. Han ble 365 år gammel, han ‘vandret med Gud’ og ble tatt opp til himmelen uten å dø.


For øvrig er der sparsomme opplysninger om ham i Bibelen. Men det finnes gamle skrifter, apokryfer, som påberoper seg å være skrevet av denne Enok.