HebraiskTro.no


7 PUNKTER OM SHABBAT I TORAHEN


Av Kris Guleng

1Mos 2:1-3:

"Slik ble himmelen og jorden fullført med hele sin hær. 2 Den sjuende dagen hadde Gud fullført hele sitt verk. Og Gud hvilte på den sjuende dagen etter at han hadde gjort alt dette3 Gud velsignet den sjuende dagen og lyste den hellig. For den dagen hvilte Gud etter det verk han hadde gjort da han skapte."


2Mos 16:22-30:

" 22 Den sjette dagen sanket de dobbelt så mye brød, to omer til manns. Og alle lederne i folket kom og fortalte det til Moses. 23 Da sa han til dem: Dette er det Herren har sagt. I morgen er det sabbat, hellig sabbat for Herren. Bak nå det dere vil, og kok det dere vil! Men alt det som blir til overs, skal dere legge bort og gjemme til i morgen.


24 Så la de det bort til om morgenen, som Moses hadde befalt. Da luktet det ikke vondt, og det kom ikke makk i det. 25 Moses sa: Spis det i dag! For i dag er det sabbat for Herren, i dag finner dere ikke noe på marken. 26 Seks dager skal dere sanke det. Men den sjuende dagen er det sabbat; da er det ikke noe der.

   

27 Den sjuende dagen var det likevel noen som gikk ut for å sanke; men de fant ingenting. 28 Da sa Herren til Moses: Hvor lenge vil dere nekte å holde mine bud og lover? 29 Husk at HERREN (JHVH) har gitt dere sabbaten! Derfor gir han dere på den sjette dagen mat for to dager. Bli hjemme, hver hos seg! Ingen må forlate sitt sted den sjuende dagen. 30 Så holdt folket seg i ro den sjuende dagen."


2Mos 20:8-11:

"8 Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig! 9 Seks dager skal du arbeide og gjøre din gjerning. 10 Men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du selv eller din sønn eller din datter, verken tjeneren eller tjenestekvinnen eller feet, eller innflytteren (hedninger som levde sammen med israelittene under samme lover) i dine byer. 11 For på seks dager skapte Herren himmelen, jorden og havet og alt som er i dem; men den sjuende dagen hvilte Han. Derfor velsignet Herren hviledagen og lyste den hellig."


2Mos 31:12-18:

"12 Herren sa til Moses: 13 Si til israelittene: mine sabbatsdager skal dere holde; for sabbaten er et tegn på pakten mellom meg og dere fra slekt til slekt, for at dere skal vite at det er Jeg, Herren/JHVH som helliger dere. 14 Dere skal holde sabbaten; den skal være hellig for dere. Den som vanhelliger sabbaten, må dø. Hver den som gjør noe arbeid på den, han skal utryddes av sitt folk.


15 I seks dager skal dere arbeide, men den sjuende dagen skal det være sabbat, hellig sabbat for Herren. Hver den som gjør noe arbeid på sabbatsdagen, skal dø. 16 Israelittene skal gi akt på sabbaten, så de holder den i slekt etter slekt. Det skal være en evig pakt. 17 Den skal være et tegn på pakten mellom meg og israelittene til evig tid. For på seks dager skapte Herren himmelen og jorden, men den sjuende dagen hvilte han og holdt seg i ro. 18 Da Herren var ferdig med å tale til Moses på Sinai-fjellet, gav han ham to lovtavler, steintavler som det var skrevet på med Guds finger."


2Mos 35:1-3:

"Moses kalte sammen hele israelittenes menighet og sa til dem: Dette er det som Herren har befalt at dere skal gjøre: 2 Seks dager skal dere arbeide, men den sjuende dagen skal dere holde sabbat, hellig sabbat for Herren. Enhver som da gjør noe arbeid, skal miste livet3 Ingen av dere må tenne opp ild i sitt hus på sabbatsdagen."


3Mos 23:1-3:

"Herren talte til Moses og sa: 2 Si til israelittene: Dette er Herrens høytider, Mine fastsatte tider, da dere skal lyse ut hellige samlinger3 I seks dager skal dere arbeide, men den sjuende dagen skal være full hviledag med hellig samlig. Da må dere ikke gjøre noe arbeid. Det skal være sabbat for Herren alle steder hvor dere bor."


5Mos 5:12-15:

"12 Du skal gi akt på hviledagen og holde den hellig, slik Herren din Gud har befalt deg! 13 Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, 14 men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du eller din sønn eller din datter, verken din tjener eller din tjenestekvinne, verken oksen eller eselet eller noe annet av dyrene dine, eller innflytteren (hedninger) i byene dine. Tjeneren og tjenestekvinnen skal få hvile, de som du. 15 Husk at du selv var trell i Egypt da Herren din Gud førte deg ut derfra med sterk hånd og utstrakt arm. DERFOR har Herren din Gud befalt deg å holde sabbatsdagen."


Her er konklusjonene i 7 punkter:


 1. 1.Sabbaten er til minne om skaperverket, at vi ikke stammer fra aper, men fra Gud. Den er et tegn på at evolusjonsteorien tar feil, og at intelligent design står bak vår tilblivelse. Vi er ønsket og elsket fra begynnelsen og sabbaten bekrefter skapelsen og vår helt unike status som skapt i Guds bilde.

 2. 2.Sabbaten er JHVHs egen innviede dag, spesielt merket for hvile og samvær med Ham. Når sabbaten er JHVHs dag, er den ikke jødenes/israelittenes dag, eller vår dag, men Herrens! Vi kan derfor ikke velge den bort til fordel for en annen, siden den tilhører Ham, uansett om noen kirkefedre gjorde det. Ingen mennesker har mandat og autoritet til å gjøre det. Vi har JHVH som Gud, og ikke kirkefedrene.

 3. 3.Sabbaten er et tegn på den evige pakt mellom JHVH, vår skaper, og oss som tror på ham. Her er ikke jøde eller greker/hedning, vi stiller alle likt overfor Gud, også i forhold til Hans sabbat, som tilhører Ham, og ikke oss. Han kaller til avtale med oss denne dagen, og da kan vi ikke forskyve Hans avtaletidspunkt. Det er respektløst overfor Kongen!

  Hvis vi fikk audiens hos Norges konge, ville vi neppe sjanse på å komme dagen etter hans avtalte tid. Er ikke JHVH mere verd vår tid og oppmerksomhet enn en jordisk konge? JHVH er helt suverén i sine paktsbetingelser, og det er kun ved nåde han lar oss tre fram for ham, alle dager, men i særdeleshet på sabbat. Da gir Han helt spesiell velsignelse, sier Han. Hvem vil ikke ha det?

  Jeshua er vår himmelske Konge. Han satte sabbaten som tegn (symbol, bilde) på den pakten vi får medborgerskap i gjennom Israel, dette tegnet er som en 'giftering' vi kan bære i ærbødighet over hans ekteskap med oss. Ved dette tegnet forstår verden omkring hvem vi er i ektepakt med, nemlig Jeshua Messias. Det er bekjennelse av Hans navn, ved hvilket vi er frelst. Den som vedkjenner seg Ham på jorden, vil han vedkjenne seg overfor sin Far JHVH. Vi er avhengig av denne vedkjennelsen.

 4. 4.Sabbaten er velsignet spesielt. Ingen andre ukedager har spesiell velsignelse fra JHVH, bare denne dagen. Det hviler en spesiell fred, som overgår all forstand, ved å møte opp til avtalt tid med JHVH. Han venter på oss hver sabbat. Det er da han vil åpne sine sluser og gi oss sitt rikes skjønnhet og frihet fra frykt, stress og mas. Vi er avhengig av Herrens velsignelse ukentlig for å makte ukedagene med arbeid, og denne ukestrukturen VIL føre til større indre fred, bedre helse og lengre liv.

  Det er faktisk dokumentert, både for praktiserende jøder og for adventister. Det er gjort forskning på adventister i USA som konkluderer med at de lever gjennomsnittelig 10 år lenger enn den øvrige befolkningen. Dette skyldes utvilsomt deres lydighet mot sabbaten og matlovene. Det er et mektig vitnesbyrd om sabbatens velsignelse.

 5. 5.Sabbaten er et bilde på utfrielsen da Israel var treller i Egypt, som er et bilde på å være syndens trell. Når vi er satt fri fra syndens slaveri, kommer vi inn i Herrens fullkomne hvile. Denne hvilen er bilde på nåden, som redder oss ut av slaveriet og setter oss inn i Jeshuas rike. Vi får del i Kongens rike, og der er det Han som bestemmer når vi skal gjøre avtaler om samvær, med Ham og med hverandre som troende. Sabbaten er derfor et tegn på, ikke bare hvile og fred, men også frihet fra synd og all slags slaveri, inklusiv slaveriet ved å prøve å frelse seg selv gjennom gjerninger. Det kan ingen. Og sabbaten er et tegn på hvilen i Jeshuas nåde.

 6. 6.Sabbaten gjelder for alle, den er universell. Den ble skapt lenge før Israel var til, lenge før syndefallet og synden, lenge før det oppsto noe behov for en lov, fordi det ikke eksisterte noen synd. Sabbaten er en trosbekjennelse av hvem vi tror på. Når budet sier at også 'den fremmede innenfor portene' hos Israel skal holde sabbat, så handler dette om hedninger som får medborgerskap med nasjonen Israel, og lever på samme premisser og lovgrunnlag som dem. Dette er innpoding, beskrevet i Rom. 11. 'De fremmede og innflytterne' tilsvarer i dag hedningekristne. Jøde eller greker, Torahen er den samme for alle.

 7. 7.Sabbaten ble gitt i Torahen, og skrevet med Gud egen finger på stein. De ti bud er det eneste i Bibelen som er skrevet med JHVHs egen finger, alt annet er ført i pennen av mennesker. Dette forteller om alvorsgraden av dette budet. JHVH er vår ultimate autoritet, ingen kan forandre Hans fingers skrift. Ham skal vi lyde, ingen annen og intet annet. Bare det faktum at brudd på dette budet medførte dødsstraff, forteller alt om hvor seriøst dette er for JHVH Jeshua, som ga budet. Det er livsviktig å holde seg til denne avtalte tiden i uka, ifølge Gud selv. Det er Hans dag, Han bestemmer når vi skal samles.

Sabbaten antakelig er det tema som blir gjentatt flest ganger i Torahen som hellig for JHVH (avsatt og innviet til bestemt bruk). Med følgende skriftsteder fra Mosebøkene, vil jeg trekke ut 7 konklusjoner: